Alfa-Omega közösség

Evangélium => Gondolatok Isten Igéjéről => A témát indította: Antee - 2011 Június 07, 20:41:25

Cím: Apostolok!?
Írta: Antee - 2011 Június 07, 20:41:25
Vannak-e még apostolok? Mitől azok és mik a főbb ismertető jegyei?  :088:

Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Jules - 2011 Június 08, 12:26:56
Szerintem vannak.

Olyan testvéreket tartok annak, akik új gyülekezeteket plántálnak olyan helyen, ahol azelőtt nem volt élő közösség, valamint több gyülekezetet támogatnak, és ezek (illetve ezek, és a vezetőségük elfogadja őket tekintélynek önmaga fölött). Itt segítenek a jövő vezető generációját kinevelni, nem önmagukhoz, hanek Krisztushoz kötve őket.

A szolgálatukat nem a tekintélyelvűség, hanem az atyai szív kell, hogy jellemezze.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2011 Június 08, 12:44:56
Szerintem vannak.

Olyan testvéreket tartok annak, akik új gyülekezeteket plántálnak olyan helyen, ahol azelőtt nem volt élő közösség, valamint több gyülekezetet támogatnak, és ezek (illetve ezek, és a vezetőségük elfogadja őket tekintélynek önmaga fölött). Itt segítenek a jövő vezető generációját kinevelni, nem önmagukhoz, hanek Krisztushoz kötve őket.

A szolgálatukat nem a tekintélyelvűség, hanem az atyai szív kell, hogy jellemezze.
Na Erre hadírjak egy nagy ÁMEN-t egyetértésem jeléül.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Magda - 2011 Június 08, 13:02:39
Nekem csak egy gondolatom van, - persze lehet, hogy több is  :2funny:

Van egy könyv az Írott Írásban ami nincs befejezve, a könyv címe "Apostolok cselekedetei ..."
Ha nincs befejezve, az valamiért nincs befejezve, ha abban vannak kikötések, akkor azok most is érvényesek, ha nem érvényesek, akkor mikortól nem érvényesek, ha abban van visszatérés a kezdetekre, akkor most is van visszavágyódási szabadság a kezdetekre.

Ez lehet, hogy több gondolat, mint egy, de az egyből indult  :2funny:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: zoltan - 2011 Június 08, 13:51:17
Békesség.

Attól függ milyen szemszögből nézzük.

Ha mint jelentését veszem ami azt jelenti "küldött", akkor igen van. Most is Isten kell küldje az Ő szolgáit, tehát Isten küldöttei.
Ha azt a tisztséget, vagy szolgálatott tekintem mint amit a TIZENKETTŐ  kapott, akkor nincs.
Nem vehette akár ki át Júdás helyét, csak kettő találtatott.

Apcs 1:21  Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
Apcs 1:22  A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben.
Apcs 1:23  Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást.

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Jules - 2011 Június 08, 14:38:14
Igen, szerintem is komoly különbség van a 12 és az apostolság, mint szolgálati ajándék között. Az vitathatatlan, hogy az első 12 tanítván szerepe egyedülálló, de szerintem az 1 Kor. 12-ben egy másfajta apostolságról beszél Pál, mert együtt említi a többi ajándékkal:

Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Irma - 2011 Június 08, 16:16:25
Az azért érdekelne, hogy hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy valaki apostoli ajándékkal rendelkezik. Lehet, hogy nem jól kérdezek. Megpróbálom még egyszer : Honnan tudjuk manapság, hogy valaki apostoli küldetéssel rendelkezik?
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Magda - 2011 Június 08, 16:41:29
Az azért érdekelne, hogy hogyan válik nyilvánvalóvá, hogy valaki apostoli ajándékkal rendelkezik. Lehet, hogy nem jól kérdezek. Megpróbálom még egyszer : Honnan tudjuk manapság, hogy valaki apostoli küldetéssel rendelkezik?

A küldést az Úr Jézustól kapják az apostolok.
Mindenki személyesen tudja, hogy ő kapott e küldést az Úr Jézustól.
Gondolom nem másról kell tudjam, hanem magamról

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Irma - 2011 Június 08, 16:44:08
Nem ez a része nem világos előttem, de mivel egy szolgálati ajándékról van szó, azért azt a tagságnak is tudni kell valahogy, vagy nem ? Hiszen nem magának apostolkodik, hanem küldött, de akik felé küldött, azok hogy tudják meg, hogy ő apostol?
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Magda - 2011 Június 08, 16:55:41

Gondolom az Írott Írás igéi erre vonatkoznak, vagy erre is.

Idézet
2Kor 11,
13.   
Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.
 :060:
14.    
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
15.    
Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

 :2angel:
1Jn 2,20   
És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok.
 :2angel:
   Mt 7,8   
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
   Lk 11,10   
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.Cím: Re:Apostolok!?
Írta: zoltan - 2011 Június 08, 16:56:19
Mivel az Apostol szó küldöttet, vagy valakinek a küldötjét jelenti, így az Apostoli szolgálattal bíró szolga, az a szolga, akit az Úr küld, vagy akár, akit a gyülekezet küldi ki, az emberek felé, hitetlenek felé, azért, hogy az evangéliumot, Isten üzenetét hirdessék. Bizonyságot tegyenek az Úr Jézus Krisztusról, haláláról, feltámadásáról, és tanításáról. Így a küldött, szolgálata mindenki előtt nyílvánvalóvá válik, mivel nem önmagától megy, nem önmagától cselekszik, hanem a küldő, Isten kente fel, és Isten munkálkodik általa. A küldő, a megbízó, hatalmazta fel a szolgálatra.
Ezt a szolgálatott, követhetik csodák, és jelek, ha szükséges, és az Úr jónak látja.

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Irma - 2011 Június 08, 17:13:24
Köszönöm Zoltán testvérem, erre voltam kiváncsi.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Magda - 2011 Június 08, 17:34:51
Mivel az Apostol szó küldöttet, vagy valakinek a küldötjét jelenti, így az Apostoli szolgálattal bíró szolga, az a szolga, akit az Úr küld, vagy akár, akit a gyülekezet küldi ki, az emberek felé, hitetlenek felé, azért, hogy az evangéliumot, Isten üzenetét hirdessék. Bizonyságot tegyenek az Úr Jézus Krisztusról, haláláról, feltámadásáról, és tanításáról. Így a küldött, szolgálata mindenki előtt nyílvánvalóvá válik, mivel nem önmagától megy, nem önmagától cselekszik, hanem a küldő, Isten kente fel, és Isten munkálkodik általa. A küldő, a megbízó, hatalmazta fel a szolgálatra.
Ezt a szolgálatott, követhetik csodák, és jelek, ha szükséges, és az Úr jónak látja.

 :2smitten:
Kedves Zoltán ez teljességgel igaz.
Az USA-ból valós gyülekezetek plántálták át Kelet-Európába, Közép-Ázsiába, stb. azokat az evangéliumokat amelyeknek a gyümölcsei látszanak.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2012 Október 22, 09:52:55
Apostol: elhívatott, küldött

Igazából nem tudom, miért maradt a fordításokban ez a görög kifejezés és miért nem lett ez is lefordítva magyarra. Sokszor így valami tipikus Újszövetségi elvont fogalomnak tünik, ha kivesszük az Isten által adatott nyelvezetböl, nem beszélve arról, hogy Jézus nem görögül tanított, és mégcsak nem is Athénban.

Ha tényleg magyarra fordítjuk az Igeverset és nem hagyjuk ott ezt a görög kifejezést, sokkal érthetöbb az Íge:

Lk 6,13    
És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket elhívatottaknak,  (apostoloknak) is neveze:

Csel 1,2    
Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az elhívatottaknak (apostoloknak), kiket választott vala magának.

A kiválsztottaknak, illetve elhívottaknak küldetésük van és ez is belefoglaltatik a görög kifejezésben:

Lk 13,34    
Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok!

Tehát az elhívottak és egyben küldettek (apostolok), nem valami Újszövetségi fogalom, hisz Jézus nem beszélt Izraelben a zsidókhoz görögül.

Ézs 48,12    
Hallgass rám Jákób és Izráel, én elhívottam, én vagyok az első és én az utolsó.

Mt 10,5-6    
Ezt a tizenkettőt (akiket – elhívott és akiket máshol apostoloknak nevez a fordítás meghagyva a görög kifejezést) küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;
Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.


1Kor 9,1-3
1. Nem vagyok-é elhívott? (apostol?) Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?
2. Ha egyebeknek nem vagyok elhívatottuk (apostoluk), de bizony néktek az vagyok, mert az én elhívatottságomnak (apostolságomnak) pecsétje az Úrban ti vagytok.
3. Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem.


 :104:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2012 Október 22, 21:36:18
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét küldöttjének, elhívottjának (apostolának) nevei.
Jel 21,14    

Ez azt jelenti, hogy azok az kiválasztott és elhívott személyekröl van szó, akiket Jézus maga hívott el és küldött ki.

14. Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségöket és keményszívűségöket, hogy azoknak, a kik őt feltámadva látták vala, nem hivének,
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
16. A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.
17. Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.
18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.
20. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!

Mk 16,20

Ezeket a szavakat Jézus halála és feltámadása után mondta, itt már Júdás nem lehetett közöttük. Júdás helyett azonban Mátyás lett kiválasztva sorsvetés által.

21. Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
22. A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben.
23. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást.
24. És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, a kit kiválasztottál,
25. Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson.
26. Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.

Apcsel 1,21-26

Apropó sorvetés… Egy igen gyakori eljárás volt már a Tánáchban, Ószövetségben Isten döntése szerint cselekedni. (Nem a szerencsében hittek, hanem az Örökkévaló döntésében!)

Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.

Péld 16,33

Példák:

Engesztelö áldozat:

Ezt mondta az ÚR Mózesnek: … és vessen sorsot Áron a két bakra, az egyiket sorsolja ki az ÚRnak, a másikat Azázélnak. 9. Vezesse oda Áron azt a bakot, amely a sorsvetésben az ÚRnak jutott, és készítse azt el vétekáldozatul. 10. Azt a bakot pedig, amely a sorsvetésben Azázélnak jutott, állítsák élve az ÚR elé, hogy engesztelést végezzen vele, és elküldje Azázélnak a pusztába.
3Móz 16,8-10

A Föld elosztásánál;      
És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt néktek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt.
Józs 18,6

söt, a jövöre is vonatkozik:
Ezt a földet kell sorsvetéssel elosztani, és így részesednek belőle Izráel törzsei! - így szól az én Uram, az ÚR.
Hes  48,29

Van még több Igehely is, de gondolom ennyi most elég.

Tehát nem demokratikus úton, emberi döntések alaján számíttatik Mátyás is az elhívatottak közé. Maga az ÚR döntött...

A kritérium viszont az volt, hogy:

Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, a kik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt,
22. A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben.

Apcsel 1,21-22

12.    
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:…

14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét elhívottjának (apostolának) nevei.
Jel 21,12; 14

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 29, 11:40:54
Ma reggel azon tünödtem, hogy mi lett volna, ha az apostoloknak annak idején ilyen internetes (akár fórum) lehetöségük lett volna....

Mi a véleményetek?

 :?:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Antee - 2013 Április 29, 11:48:11
Én pont tegnap gondoltam erre. :hehe: Nem véletlen! :afro:

Valószínűleg több levelet írtak volna a gyülekezetnek, nem kellett volna várni az útra és a visszaérkező válaszra.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 29, 11:57:30
Akkor megnyugodtam, mert tényleg nincsennek véletlenek.  :hehe: :afro:

Ennyire szerények és félénkek lettek volna az apostolok is, hogy meg sem mernek szólalni?  :020:

 :104: :114:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Antee - 2013 Április 29, 12:15:14
Hát, lehet tiltották volna őket az igazságért más fórumokon. Gondold csak el, ha Pál szót emelt volna az Istentiszteleten levő fetrengésekért, röhögcsélésekért, állati hangokért vagy futkározásokért, néhány fórumról gyorsan kitiltották volna. :pirul:

Vagy ott a keresztény generációs átok butasága vagy hogy kell-e tizedet fizetni.

Mondjuk lehet először megpróbálták volna meggyőzni valamely modern "próféta" vagy "mennybejáró" bizonyságaival. :hehe:
De mi szívesen fogadnánk őket. :igen:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 29, 17:03:16
Szerintem találnának akkor is lehetöséget arra, hogy a tiszta Evangéliumot hirdessék, és alapul nem a különbözö híres neves tanítókat vennék, hanem az Írásokat (Ószövetség) és a prófétákat (ahogy ezt Jézus is tette), valamit Jézus Krisztus Szavait.

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Antee - 2013 Április 30, 00:19:39
Ők mindig kaptak a lehetőségen és tisztán hirdették az evangéliumot. Ők az életüket adták erre és végül az életükkel is fizettek.
A mai korban pedig sok olyan "tanító" van, akik meggazdagodtak abból, hogy egy gyülekezet élére kerültek. Sajnos vannak akik jól fizető szakmának tekintik.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 30, 18:47:10
 :afro:

Pál apostol ezt így fejezte ki:

   
Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.
1Kor 9,16

Szükség, pedig ma is van alaposan...

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: istvan21 - 2013 Április 30, 19:17:26
Én azon tűnődtem el sokszor hogy azt mondta Jézus Keresztelő jánosról hogy ő volt az utolsó próféta,tehát attól a korszaktól kezdve már több mint 2000 éve nekünk senkik "nincs" úgymond aki figyelmeztethetne ha rossz felé visz az utunk,vagy tanitana.
Félreértés elkerülése végett nem keverem őket az apostolokkal,tudom ez a poszt róluk szól.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Április 30, 20:51:15
Kedves István!

Talán pontosítanád, hogy melyik Igére gondolsz?

 :2smitten:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2013 Április 30, 22:46:20
Én azon tűnődtem el sokszor hogy azt mondta Jézus Keresztelő jánosról hogy ő volt az utolsó próféta,tehát attól a korszaktól kezdve már több mint 2000 éve nekünk senkik "nincs" úgymond aki figyelmeztethetne ha rossz felé visz az utunk,vagy tanitana.
Félreértés elkerülése végett nem keverem őket az apostolokkal,tudom ez a poszt róluk szól.

Áldott Testvérem, István. Hogy is kezdjem... Nos ezt nagyon el nézted Testvérem!
Mt.11, 10. Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.
  11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
  12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
  13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
  14. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.
  15. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Ez NEM AZT JELENTI, HOGY UTÁNA NINCS PRÓFÉTA, HANEM AZT, HOGY A RÁ VONATKOZÓ PRÓFÉCIA BETELJESEDETT!!!

Erről van szó: Mal.4, 5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: istvan21 - 2013 Május 01, 11:35:00
Hát igen ezekről az igékről beszéltem csak nem volt időm megkeresni őket,sajnos.Ha azt akarod ezzel mondani hogy Illés még csak ezután jön el szerintem tévedsz,már nem fog jönni,mivel épp az előző igeversbe mondta Jézus Keresztelő Jánosról hogy ő volt Illés.Tehát mi már nem várhatunk senkit.. Ez az én véleményen erről a dologról,persze mindenki úgy értelmezi ahogy akarja  :088:
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 01, 11:44:34
Illés itt van! 
De: Te azt állítod testvérem, hogy a bemerítő óta nincsenek Próféták... Testvérem, te olvastad már az Apcselt? Mivel magyarázod Agabus és lányai meglétét???
Vagy Pál leveleiben említett Prófétákat, és a rájuk vonatkozó rendtartásokat? Minek írna Pál róluk, ha ők már nincsennek?
Testvérem: Egy dolog, hogy te nem tudsz róluk. De egy másik, és ráadásul veszélyes dolog a tagadásuk!
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 01, 11:47:54
Ráadásul. Nem Éli személyére, hanem a küldetésére koncentrálva- azt felismerve megérthetjük, hogy egy többször bekövetkező esemény tanui lehetünk...
A Helyreállás-helyreállítás eseménye ez, ami megtérésre hív bennünket!
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Elisabeth - 2013 Május 01, 11:50:14
  :afro:

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. 9. Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 10. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta.
1Kor 12.8-10

Mindenkor örüljetek, 17. szüntelenül imádkozzatok, 18. mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19. A Lelket ne oltsátok ki, 20. a prófétálást ne vessétek meg, 21. de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22. a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
1Thessz 5,16-22

 :2smitten:

Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 01, 11:53:58
Ámen. Ez ugye kettő a sok közül... Ám: az I Thessz. 5,20 azt állítja:  "a prófétálást ne vessétek meg"
Nem csupán a Próféciákról szól, hanem a folyamatos Prófétai megnyilvánulásokról is!!!
Ám a mondat végére a pont: Jel 19,10   
És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: istvan21 - 2013 Május 01, 12:30:16
Ezzel itt egyetértek,de én megnyilvánulásról beszélek, úgyanis sehol nem olvastam eddig hogy próféták lettek volna valahol az elmúlt 2000 évbe,TV-be se hirekbe se sehol nem hallani ilyesmiről. Az hogy vannak tanitók és igehirdetők szerte a világon az tény,de nem egyenlők a profétákkal,legalábbis számomra. Ti. mig az igehirdetők a tanitást a bibliából és mások tanitásából szerezték, addig a próféták Isteni kinyilatkozást kaptak. Ki tudja azt elmondani magáról a mai világban hogy szólt hozzá az Úr?(és most ne azt irjátok hogy minden nap szól hozzánk bibliája és papjai által) mert én a konkrét dologra gondolok. Vagyis 2000 éve már hogy az Isten nem beszél az emberhez,mig azelőtt az a bibilában töbször is megtörtént.Ilyen szempontból magunkra maradtunk,és az addig történt dolgokra,cselekményekre támaszkodunk 1 szóval a Bibliára.
Elnézést ha tévedek.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Shomer ayin - 2013 Május 01, 13:59:44
Nos Testvérem, én elmondhatom hogy csak azzal szolgálok, amit az Úrtól kapok.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Antee - 2013 Május 01, 14:00:18
Kedves István. Nem jól közelíted meg a dolgot. Isten Lélek és Őt lélekben kell imádni. A prófétálás az ige szerint a Krisztusról szóló bizonyságtétel (Jelenések könyve 19,10).

A Róla szóló bizonyságtétel pedig úgy lehetséges, ha ismerjük Őt. Ha pedig megismerjük Őt, akkor hasznos eszközök leszünk akár prófétálásra. Én is Isten kegyelméből már nem egyszer kaptam üzenetet az Úrtól, a jövőre nézve is ami be is teljesedett. De a prófétálás nem a jövőben megtörténő dolgok megnyilvánulását jelenti csupán. Aki prófétál az épít, bátorít és vígasztal (1Korintusi levél 14,3)!

Tehát Isten általa üzenetet ad át másnak.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Sofia - 2019 November 25, 09:47:48
Én még soha sem hallottam, hogy manapság valakit apostolnak neveztek volna, a keresztény közösségek vezetőit lelkészeknek, papoknak, szolgálóknak hívják. Ha az apostol szót halljuk, egészen biztosan Jézus tanítványai jutnak eszünkbe, akik élete és munkája különleges volt, nem hasonlítható össze semmilyen más Jézust hirdető, Jézust követő, Jézust szolgáló szolgálatával. A 12 tanítványon kívül van még pár személy, akikről, mint apostolokról szól az Írás, pl. Pál, Andronikosz, Júnia, Barnabás, ők is mindnyájan ugyanabban az időben éltek és ugyanazt a feladatot végezték, mint a 12. Lukács a két könyvében, az evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben is, csaknem kivétel nélkül a 12 tanítványra alkalmazza az apostol megnevezést. Őket maga Jézus hívta el erre a tisztre, nyilvános működése alatt az ő követői-kísérői voltak, nekik jelent meg feltámadása után, ők ismerték legjobban azt, amit Jézus tanított és cselekedett, tehát tanúi voltak. Ők kapták először a Szentlélek ígéretét, a világmisszió parancsát s az első pünkösd alkalmával ők nyerték el először a Szentlelket. Ők lettek az első gyülekezetek vezetői. Mint írtam, a munkájuk sehogyan sem mérhető más szolgálók munkájához, épp ezért megérdemlik, hogy ha az apostol szót halljuk, akkor csakis kizárólag Jézus azon kortársai jussanak eszünkbe akik elkezdték hirdetni az Örömhírt, vállalva egy nagyon ellenséges korban a szenvedéseket és a halált is.

A prófétákról is szeretném leírni a gondolataimat.
A próféta, Istentől kapott kijelentés továbbadója. "Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által." (Hóseás 12:11)
A Máté 11:13-ban leírtakat én úgy értem, hogy Keresztelő János volt az utolsó próféta, vele egyidőben vagy kicsit utána éltek az apostolok akiket megörökített a Szentírás és az utolsó apostol halálával véget értek Isten kijelentései. "Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól Isten elveszi az osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben." (Jelenések 22:18-19) A Biblia utolsó mondataiból egyértelműen kiderül, hogy Isten már nem ad újabb kijelentést, már mindent elmondott és leíratott ami szükséges az üdvösségünkhöz és amit tudnunk kell a jövőt illetően. És figyelmeztet is bennünket, hogy vigyázzunk, aki azt állítja magáról, hogy próféta, hazudik. Azt olvashatjuk, hogy: "Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek." (Máté 24:11) Vagy: "A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk." (1Korinthus 13:8-9)

Ma és régebben is éltek olyan emberek akik különleges képességeket kaptak az evangélium hirdetéséhez, akik Isten megváltott gyermekeként példaértékű életet éltek és szolgálatukkal kimagaslottak, de ők már nem próféták és nem is apostolok. A prófétákat és az apostolokat keressük a Szentírásban, őket hitelesíti Isten, mellettük bizonyságot tett a Mindenható.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Guti Tünde - 2019 November 30, 14:16:13
Pedig egész apostoli-prófétai hálózat épült ki az elmúlt kb 10 évben.  :062:
Akik benne vannak, arra hivatkoznak, hogy Isten helyreállítja az Egyházat, és ugyanolyan formában, ugyanolyan szerkezetben fog működni, mint a kezdetekkor. Nem feladatom annak megítélése, hogy honnan ered ez a mozgalom, de gyümölcséről ismerik meg a fát, és rengeteg megbotránkozás, széthúzás stb kíséri ezt a típusú "hálózatot", karöltve a szélsőséges karizmatikus elemekkel. (Pont az ilyen megnyilvánulások és azok elleni felszólalásunk okozták, hogy kizártak egy ilyen gyülekezetből.)

A Bibliában nem olvassuk kifejezetten azt a szót, hogy pl Barnabás és Júnia apostolok lettek volna. Bár lehet, hogy csupán fordítás kérdése.
Az viszont biztos, hogy az apostolokat nem csak jelek kísérték, hanem a szenvedések, üldözések is.
Cím: Re:Apostolok!?
Írta: Sofia - 2019 December 01, 14:02:56
Köszönöm kedves Tünde, hogy egyet értesz velem. A hamis krisztusok és hamis próféták szaporodása is egyértelműen azt jelzi, hogy már nagyon közel van ennek a gonosz és bűnös világrendszernek a vége.  :2knuppel:

Nem is értem, hogy egy keresztény hogyan állíthatja magáról, hogy ő apostol vagy próféta? Hogyan mérheti magát a Szentírás ezen alakjaihoz? Úgy tudom, hogy pl. Jézus soha sem állította magáról, hogy király.

"Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt: Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged: Mit tettél? Jézus így felelt: Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, hogy király vagyok. " (János 18:33-37)