Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Ma - 07:40:32 »
Július 12.

"Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak." (Mt 5,4)

Egyszer valaki úgy ment el reggel otthonról, hogy köszönés nélkül csapta be maga mögött az ajtót. Felesége szipogva készült szintén munkába. A napi események kitörölték mindezt a férfiból, s este kedélyesen tért haza. Az asszony éppen mosogatott, s amikor a férje megpuszilta, látta, hogy sír. Te meg mit bőgsz? - kérdezte. Rövid csodálkozás után a férje vállára borult, és elkezdett zokogni. A legtöbb férfi ilyenkor nem tudja, mit tegyen, de ahogyan ott álltak a konyha közepén, eszébe jutott a reggeli jelenet. Meg az a sok veszekedés, ami az utóbbi időben lezajlott. Szinte visszahallotta a maga kemény, durva szavait, és ő is elkezdett sírni. Aztán leült, ölébe vette asszonyát (már régen nem történt ilyen), és elkezdett gyónni. Bocsánatot kért sok mindenért. Mire az asszony is kezdte sorolni a maga bűneit. És kölcsönösen megbocsátottak egymásnak. Amikor ezt elmondták, így fejezték be: azóta vagyunk boldog házasok.

Ugye, milyen igaz Jézus szava: boldogok, akik sírnak. Akik csak siránkoznak, hogy milyen szerencsétlenek, azok nem boldogok. De akik sírni tudnak amiatt, hogy milyen bűnösök, azok boldogok.

A sírás nem a gyengeség jele, hanem az őszinteségé. Boldog az, akinek valós képe van önmagáról, aki nem akar olyan maradni, amilyen, akinek van bátorsága bűnt vallani és bocsánatot kérni, s aki tud szívből megbocsátani. S boldog az, akit Isten annyira szeret, hogy bevilágít a szívébe, s megmutatja, mi rejtőzik ott. Amikor ezt meglátta Péter, a kemény férfi, a derék, jó ember is csak sírni tudott rajta. Ekkor már meg lehetett vigasztalni.

Cseri Kálmán gondolatai
2
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Ma - 07:37:34 »
Kedves Tünde!
Két urat nem szolgálhatunk egyszerre. Dönteni kell! Jézusért igenis szenvedni kell, hiszen Ő is szenvedett értünk. Bizonyságot kell tennünk mellette nem csak szavakkal és gondolatokkal, de cselekedetekkel is.

Egyre több a tévtanítás és egyre több az olyan testvér is aki ezeket hallva nem áll ki az igazság mellett.
3
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Tegnap - 21:20:33 »
 Gal.5,  24. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
  25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
  26. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Áldott Testvérek. A Kereszténységben, általános az a nézet-miszerint mindenki aki önmagát hívőnek vallja, egyben azt is vallja hogy lélek szerint él...
A Lélek szerint való újjászületés-ill. a lélek szerint való járás-szinte elvárt és kötelező megvallási alap lett. De mi van akkor-ha valaki ezen "megvallás" definiálására kéri a bizonyságtevőt?
Nos akkor kezdődnek a bajok, mert  a megkérdezett  a sértettségének ad hangot. Na mert beszélni valamiről és azt megélni... nos az két különböző dolog.
De talán vegyük górcső alá ezt két a bibliai fogalmat, mint: 1; Lélek általi újjászületés. 2; Lélek szerint való járás.
Lélek általi újjászületés, valójában nem egy elvont fogalom-hanem egy nagyon is kézenfekvő tény!
Ahogy János le is írja:

János Evangyélioma 1. rész

  1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
  2. Ez kezdetben az Istennél vala.
  3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
  4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
  5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
  6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
  7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
  8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
  9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
  10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
  11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
  12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

Valójában itt arról van szó- hogy mivel az Isten Igéje-lelki, annak a befogadása, valósággal újjá szüli a befogadót. Hogy az Ige lelki, bár nem szorul magyarázatra, de azért fussunk vele egy kört.
Isten Igéje;beszéde... nem más-mint a Törvény! Törvény, mert változhatatlan és örök. Pál így ír a Törvényről:

Róma 7, 12. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
  13. Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
  14. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

Pál-a Rómaiakhoz írt levelének a hetedik fejezetében-nyilván mindenki tudja- Nem önmagáról írt, hanem azokhoz szólt megértő és hiteles hangnemben-akik felé végezte az evangelizációt. Minthogy ő maga-egészen fiatal korától
Yesívába (Rabbiképző intézet) járt, és a Tóra tanulására és tanulmányozására adta magát egész életére nézve. Ezt a célját később sem adta fel, hiszen minden egyes levele, a hihetetlen mély Igeismeretről-Igei jártasságáról ad számot.
A Róma 7-ben, a megtérés előtt álló-még testiesen gondolkodó ember dilemmáját írja le, amikor is a testi gondolkodásmód, és a testies értékrend, látványos kudarcot vall, az Isten Igéje ( A törvény) előtt.
Az Ige szerint való gondolkodásról és az Ige által vezetett életről, így ír:

I.Kor.2,13.    
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14.    
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

Ám ez a tény-visszafelé is ugyan így működik... Teszem azt: A Lelki ember számára-épp oly bolondságnak tűnik, a testi ember gondolkodása.
És ezennel el is érkeztünk a ma esti anyag legfőbb mondanivalójához, azaz a Lélek szerint való járásra való hivatkozáshoz...
Lássunk egy rendkívül érzékletes példát arra, mennyire fals a lelkiek számára az, ha valaki a lelki származására hivatkozik-de a gondolkodása az értékrendje... üvölti, mennyire röghöz kötött, és testi.
Lássuk példaként, az Ábrahám Örökségét, és ezzel együtt, Ábrahám minden áldását... A Mai hívők túlnyomó része, az Ábrahám áldásának kapcsán, illetve azon hogy ő-Ábrahám örököse-egyértelműen, a gazdagságot, az anyagi javakat értik...
Nézzük meg, mit jelöl a valóság-Ábrahám áldása, illetve, Ábrahám öröksége alatt?

Mózes I. könyve 17. rész

1.    
Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
2.    
És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
3.    
És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
4.    
A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
5.    
És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
6.    
És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
7.    
És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
8.    
És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik...

Íme az Ábrahám áldása, ami- mint látjuk: Erős feltételhez van kötve.

"Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes."

Ellentétben a mai "megvallásokkal" amik csak fantazmagóriák- Az, hogy Ábrahám áldásában részesülünk-azt jelenti, hogy az aki valóban megtért, testi származásától függetlenül-Ábrahám leszármazottjaként járulhat az Isten elé!
Lássuk a másik-szándékosan és hazug motívumokkal félre magyarázott jelzőt: Ábrahám Öröksége (hagyatéka)
Nézzük meg tehát az Igében, mit is takar az Ábrahám-i örökség ( hagyaték) ?

17.    
És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok?
18.    
Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
19.    
Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle...

Íme az Ábrahám-i örökség, és az Ábrahám hagyatéka!

Lássuk az Áldást újra:

 "18.    Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei."

És a hagyaték ( Örökség):

"19. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle..."

Tehát Nem a testi gazdagságot rejtik ezek a jelzők-jellemzők, hanem a lélekben való gazdagságot-Istenben. Mert Ábrahám nem a testi gazdagságot preferálta, hanem azt hogy az Isten a barátjának nevezte őt!

Ézsaiás 41,8.    
De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva;
9.    
Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:
10.    
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.

Ebben volt Ábrahám-gazdag!  Isten megvédte őt, Isten támogatta őt, Istennel járt Ábrahám, és ez volt neki mindene, és ebben volt minden bátorsága is a veszélyek és háborúságok között!

És akkor most a leleplezés:

Tehát az Igevers: Gal.5,25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

A leleplezés pedig arról szól, ha ezt ebben a formában minden hívő, magára nézve vallja is, akkor miért van az, hogy az Ábrám áldása és az Ábrahám öröksége alatt, testi gazdagságot vélelmeznek?
csak nem Testiek és testiesen gondolkodnak???
4
Sofia / Re:Az Ígéret földje, Szentföld, Izrael
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Tegnap - 16:54:32 »
Sivatagi reggelek
A Mitzpe Ramonban élő Sharon Fisher legszebb reggeli fotói az elmúlt hetekből.

5
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 16:47:55 »
Kedves Sofia! Ez tényleg elszomorító tény!  :296:
6
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 16:43:29 »
                                     Hamis biztonság

Láttam egy videót pár nappal ezelőtt, ami a fenevad bélyegére utalt a címben. Nagy érdeklődéssel hallgattam a bibliaversek összefüggésbe állítását egészen addig a pontig, ahol egy markáns hiba csúszott az igei fejtegetésbe. Olyan hiba, amin elindulva messzire tévedhet a hallgató az Igazságtól. Legtöbb tévtanítás így csalja tőrbe a figyelmetleneket és „viszkető fülűeket”. Akik csak kellemes dolgokat akarnak hallani.
Megdöbbentem és felháborodtam az erős „csúsztatáson”. Mi volt ez a hiba?
A Jelenések könyve szerint, ha valaki felveszi az Antikrisztus bélyegét, az az örök kárhozat pecsétjét veszi magára. Ezzel ellentétben a tanító azt állította, hogy amennyiben félelemből enged egy hívő és felveszi a bélyeget, az nem a szívben történik, hanem csak fizikálisan. S mivel az Úr a szívet nézi, így nem kárhozik el az illető, ha „csak félelemből” nem állt ellen, de a lelkében nem tagadta meg Jézust.

Micsoda ámítás ez! Hatalmas veszély arra gondolni, hogy az antikrisztusi elpecsételés csak fizikai szinten történik! Kártyavárként omlik össze a végső napon ez az illúzió! Aki ebben bízik, annak valószínű fontosabb az evés, ivás, vásárlás, munkahely, tehát az e világi társadalomban való részvétel, ami testies hozzáállás. Erről pedig tudjuk, hogy „akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.” Róma 8:8.
Bizony, még ha elrettentéssel is, de szembesíteni kell minden keresztyént, hogy ha jobban ragaszkodik e földi megélhetéséhez, akkor elveszti a mennyei elhívás jutalmát! Csak ha meghalok önmagamnak és a világnak, úgy nyerek örök életet!
„Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának poharából, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt. És az ő kínlódásuk füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, ÉS HA VALAKI AZ Ő NEVÉNEK BÉLYEGÉT FELVESZI. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” Jelenések 14:9-12. (kiemelés tőlem= a kétféle viselkedés)

Az Isten országába való bemenetelt, az örök nyugalmat azok nyerik el a végső napok nyomorúságában, akik legyőzték a fenevadat. Hogyan? Hitükkel, az Úr és Igéi iránti hűségükkel, az antikrisztusi megbélyegzés elleni végső kitartással, vállalva akár a mártírhalált is.
„És láttam úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, láttam állni az üvegtenger mellett.” Jelenések 15:2.

EZZEL SZEMBEN mi történik a földön azokkal, akik felvették a bélyeget és nem részesedtek a harag előli elragadtatásban?
„… támadt gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik imádták annak képét.” Jelenések 16:2.
A fekély csakúgy, mint a lepra, a bűn jelképe a Bibliában. Aki felveszi az antikrisztusi bélyeget, annak a szíve már rég nem volt kizárólagosan az Úré. A romlás belülről indult kifelé (szemek elől, ám Isten elől nem elrejtve), ami az élet-halál jelentőségű döntésnél tetőzött.

2020. július 11.                                                       Guti Tünde
7
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Tegnap - 16:35:46 »
 :2smitten:
8
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum Tegnap - 16:25:45 »
A következő pár sor sem a saját gondolatom, de nagyon érdekes vagyis elgondolkodtató, így szeretném veletek megosztani.
Reggelente egy határon túli református rádiót szoktam hallgatni. Pár napja az egyik lelkész testvérünk nagyjából a következőket mondta: A Korona-vírus járvány miatt nem engedélyezett élő istentiszteletek helyett sok-sok istentiszteletet tartottak élő közvetítéssel az interneten, amit rögzítettek is és később bármikor megtekinthető. Már nem csak azt lehet megnézni, hogy hányan láttak/hallottak egy-egy prédikációt, de azt is, hogy mennyi ideig nézték és hallgatták. Egy 30 percig tartó igehirdetést átlagosan mindenki csak 10 percig hallgat.

Tehát az emberek nagy többsége csak belel-bele hallgat aztán pár perc múlva már nem is érdekli. Azt gondolnánk, hogy most amikor elmaradtak a vasárnapi templomi igehirdetések, bibliaórák, csendesnapok, most még inkább ki lennénk éhezve az Ige hallgatására, de a fenti statisztikából nem ez látszik,sajnos most az látszik igazán, hogy mennyien csak képmutatásból járnak templomba és különböző alkalmakra. Vajon ha minden visszaáll a normál kerékvágásba, mennyire lesznek tele vagy mennyire lesznek üresek a templomok? Azok, akik most hónapokig otthon maradva nem érezték szükségét annak, hogy egy-egy vasárnapi igehirdetést becsületesen végighallgassanak, elmennek majd vasárnaponként újból képmutatóskodni vagy otthon maradnak? Szerintem maradjanak otthon!
9
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 11:30:05 »
„Ösvényem világossága”

 

Ahogy reggeli imádságomban gyönyörködtem az Úrban, megerősített bennem egy kijelentést. Nem mintha új felismerés lenne, csak újból nyomatékosította a korábbi meglátásokat.

 

Vannak keresztyének, akik folyton azzal érvelnek, hogy nem a Bibliára van szükség, hanem Jézusra és a Lélek vezetésére. Való igaz, a Lélek vezetése és tanácsa nélkül még Jézust sem érthetnénk meg, sőt e földi elfoglaltságainkban akár el is felejtkezhetnénk róla NÉLKÜLE…

De a Szentlélek emlékeztet a Mester szavaira! S mik voltak a Mester szavai?! AZ ATYA BESZÉDEI. Ezt Jézus állította. Tehát igenis szükség van arra, hogy olvassuk és tanulmányozzuk a Szentírást, mert amit az apostolok lejegyeztek vagy leveleikben megírtak, azok az Egyszülött Fiúnak, Jézus Krisztusnak a parancsolatai.

Arra is fontos emlékeztetni magunkat, hogy Jézus a szív szintjére helyezte a törvényt (hiszen az Atya a bensőnkbe helyezte azt!!!), így mind Jézus, mind a Szentlélek, mind az apostolok, tulajdonképpen az élő Isten rendelkezéseire tanítottak. Jézus egyértelművé tette, hogy aki ismeri és megtartja parancsolatait, AZ SZERETI ŐT.

Hogyan tarthatnánk meg, ha nem is ismerjük?

Ennek alapján, mi hogy szeretjük Jézust, aki maga az IGE? Akarjuk-e megismerni, szívünkbe zárni az Igét, hagyni, hogy ösvényünk világosságaként vezessen a végcélig?

 

2020. július 11.                                          Guti Tünde
10
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 11:29:31 »
De jó, Testvérem, hogy komoly, nagy igazságokat ilyen tömören fogalmazol meg!
Oldalak: [1] 2 3 ... 10