Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Tegnap - 21:04:42 »
II.Mózes 6, 6. Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
  7. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
  8. És béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr...

Áldott Testvérek. Ezen Igeszakasszal-minden évben foglalkozunk a Peszach ünnepén-most azonban lássuk egy picit bővebben,hogy mit is jelentenek ezek a sorok...
Ezen Igeszakasz-négy igéretet tartalmaz, mely egyben jelenti a megszentelődésünk utját is. Lássuk tehát:

Megszabaditalak; Megmentlek;Népemmé fogadlak; Bevezetlek az Igéret földjére.
Ezen Igéretek által tehát az Örökkévaló-egyszer s mind: Elválaszt, meg szentel bennünket a maga számára. A rabszolgaságból való szabaditás-mely felől sokan úgy vélekednek hogy csupán a rabszolgatartó hatalmának megtörését jelenti-
Természetesen több. Hiszen ha megfigyeljük a Tóra bizonyságát-láthatóvá válik, hogy a rabszolgatartó megfegyelmezésével egyidejűleg-már a választott népet is elkezdte formálni az Örökkévaló.
Gyakori kérdés, hogy ha az Örökkévaló ki akarta szabaditani a népét-Eggyiptomból, akkor miért keményitette meg a Faraó szivét? Nos a válasz:
Azért, hogy mig egyfelől: A Faraó hatalmát és önteltségét megtöri-elkezdődik a nép között is a szétválasztás, hiszen ezzel egyidejűleg a népét is tanitani kezdi. Mondhatnánk erre: Ez egy hatalmi harc valójában, amiben az Örökkévaló a
mindenek felettvalóságát, és mindenek felett való hatalmát mutatja meg. Ezt egyszerűen a következőképpen irja a bölcs:

Péld 21,30   
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

Tehát ez lenne a (talán) a leg fontosabb, amit minden Hivőnek meg kell (-ene) értenie. De ahogy a Faraó nem értette meg a tant-úgy az Úr népének egy része sem, mert bár nem beszélünk azokról akik nem kezdtem el engedelmeskedni az Isten Parancsolatainak...(Széder esti szidra)
Ugyanakkor beszélünk azokról az eredetileg NEM Izraelitákról-akik az Istennek való engedelmük által oltattak be a szelid olajfába. (II.Mózes 12,37-38.)
Tehát az Isten felszabaditása, célozza egyszter a rabszolgatartót-de a választottakat is, éspedig a tanitás megértése által.
Gondoljuk csak el Testvérek: Hányszor de hányszor halljuk Testvérektől: Az Ó emberi természetem vagy "szokásaim" kényszeritettek erre-vagy-arra... Ez nem rabság?

Megmentés: A Tóra leirja a Faraó bosszú vágyát Izráél népe iránt, hogy miként üldözte az Úr választottait, és miként veszett ő és harcosai a hullámsirba... de elgondolkodtunk már azon, amit egy tanitásban Anti Testvérünk-kérdésben megfogalmazott: Mi az amire nincs vagy nem lehet erőnk a Jézusban???
Amikor a kisértésekben úgy határozunk hogy ellen állunk-Vajjon a mi erőnk teszi lehetővé? Amikor a próbákban megállunk-az rajtunk múlt csupán? Miért van az, hogy az ember mindenről amiben sikeres-magának tulajdonitja a jó kimenetlt-mig abban amiben elbukik-mást okol?!

Fil 4,13   
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

Az én erőm-az Ő ereje... a Szabaditó hatalma... Sőt... ahogy erról Pál ir:

II.Kor.12,9.    
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
10.    
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Amikor tehát a Szent és Igaz dolgokban-küzdünk-az Isten adja meg a kimenetelt a számunkra. ez valójában a megmentés. belemegyek egy egyenlőtlen harcba, És Isten végbe viszi a csodát, és az esélytelent megsegiti.
Erről (is) mondta Anna:

Sámuel I. könyve 2. rész

1.    
És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,
Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.
Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,
Mert szabadításodnak örvendezek én!
2.    
Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
Sőt rajtad kivül senki sincs.
Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3.    
Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen;
Szátokból ne jőjjön kérkedő szó,
Mert mindentudó Isten az Úr,
És a cselekedeteket ő ítéli meg.
4.    
Az erős kézíjjasokat megrontja,
És a roskadozókat erővel övedzi fel,
5.    
A megelégedettek bérért szegődnek el,
Éhezők pedig nem lesznek;
S míg a magtalan hét gyermeket szül,
A sok gyermekű megfogyatkozik.
6.    
Az Úr öl és elevenít,
Sírba visz és visszahoz.
7.    
Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít,
Megaláz s fel is magasztal;
8.    
Felemeli a porból a szegényt,
És a sárból kihozza a szűkölködőt,
Hogy ültesse hatalmasok mellé,
És a dicsőségnek székét adja nékik;
Mert az Úré a földnek oszlopai,
És azokra helyezé a föld kerekségét.
9.    
Híveinek lábait megoltalmazza,
De az istentelenek setétségben némulnak el,
Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10.    
Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja,
Mennydörög felettök az égben,
Az Úr megítéli a földnek határait,
Királyának pedig hatalmat ad,
És felemeli felkentjének szarvát!

Belegondoltunk már abba, hogy Anna énekével (megvallásával) Teljes összhangban van Mirjám éneke (megvallása)?

Luk.1,  39. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;
  40. És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
  41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;
  42. És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
  43. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
  44. Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.
  45. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
  46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
  47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
  48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
  49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
  50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
  51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
  52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
  53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
  54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
  55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!

Tehát a megszabaditás az az erő-ami a kicsit a semmit, a megalázottat és alkalmatlant, az e világi valami és hatalmas fölé emeli... ahogy Pál is mondja:

I.Kor.1,25.    
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
26.    
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
27.    
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28.    
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29.    
Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.

Népévé fogadás.
Mindazok, akik "kijárják ezt az Iskolát" befogadásban részesülnek. Gyakorta hallhattátok tőlem azt a gondolatot a kezdeti "megvallások" esetében: Előre a medve bőrére? Nem lesz ez túl elhamarkodott kijelntés???  Amikor szerényen megvallják az út keresők: "Üdvözültem!" ???
Van a Szentirásban egy Király... Megvan a véleményem rőla de ezt inkább hagyjuk ezúttal... Egyetlen mondatáért őrzöm őt az emlékeimben. Azt mondta egy alkalommal-mikor egy erősebb fenyegette:

I.Kir.20,10.    
Akkor hozzá külde Benhadád, és monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek, hogy Samariának minden pora sem elég, hogy a velem való nép közül mindeniknek csak egy-egy marokkal is jusson!
11.    
És felele az Izráel királya, mondván: Mondjátok meg néki: Ne kérkedjék úgy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki már leveti a fegyvert!

A megtérés csupán felismerés és nem a cél elérése... csupán az első lépés egy hosszú úton. A célba érés a cél, nem az indulás...
Voltak a Tóra bizonysága szerint szép számmal... Akik nem csupán elindultak-de sokáig el is jutottak ezen az úton-mégis elvesztek... Nekik a materiális és átmeneti igéret földje volt a cél... nekünk az örök és változhatatlan. azok akik elvesztek, nem tudható hogy az ő esetük véglelges volt-e, a miénk
minthogy nekünk több adatott: Végleges lesz!
2
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 15, 16:31:17 »
IQ-teszt és az indiánok
"Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet (szellemi képesség felmérésére), világszerte elkezdtek vizsgálatokat végezni, hogy ki hogyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken, felnőtteken, szegényeken, gazdagokon, városiakon, vidékieken, stb.
Volt olyan eset, amikor kifejezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a különböző embercsoportok hogyan teljesítenek.
Amikor egy kihalófélben lévő szűk indiáncsoportra került a sor, különös dolog történt. Ahogy kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt megbeszélni. Ekkor a felügyelő azonnal közbelépett:
– A tesztet nem szabad egymással megbeszélni és senki nem segíthet a másiknak! Mindenki csak magára számíthat! – harsogta fennhangon.
Erre az indiánok nagyon dühösek lettek, és az egyikőjük felkiáltott:
– Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!"
(internetről)
3
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 11, 09:59:17 »
"Nemcsak rendkívüli teljesítményeket nyújtó személyekre van szükség, hanem a mindennapi élet apróbb feladatait becsületesen ellátó emberekre is."

(Kocsis Imre - internetről - Magyar Kurír)
4
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 10, 19:39:48 »
Egyperces olvasónapló távirati stílusban.
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG. 7 látlelet.

EFÉZUS (AZ ELSŐ)
Ami látható: fáradhatatlanság, tűrés, ítélőképesség.
Valóság: bűn-gyűlölet szeretet nélkül. Az első parancsolat sérül.

SZMIRNA (SZEGÉNYEK GAZDAGSÁGA)
Látszat: nyomorúság és szegénység.
Valóság: "gazdag vagy - ne félj a szenvedéstől, légy hű".

PERGAMON (VIGYÁZZ, BELSŐ VESZÉLY!)
Ami látható: külső támadás, bátor helytállás.
Valóság: belső veszély, tévtanítás jelentkezik.

THIATIRA (MEGTŰRT TÉVTANÍTÁS)
Ami látható: szeretet, hit, szolgálat, állhatatosság, növekedés.
Valóság: tévtanítás terjedt el. "Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar" . Már csak az Úr segíthet.

SZÁRDISZ (HALÁLOS ÁLOM)
Látszat: "az a neved, hogy élsz".
Valóság: "halott vagy". Már ritka a fehér ruha. "Ébredj fel!"

FILADELFIA (GYENGÉK GYŐZELME)
Ami látható: "kevés erőd van".
Valóság: állhatatosság, nyitott ajtó. "Megtartottad Igémet, Én is megtartalak téged, tarts ki."

LAODICEA (VAK ÖNHITTSÉG, KÖZÖNY)
Látszat: "gazdag vagyok, semmire sincs szükségem".
Valóság: önimádat és közömbösség. "Nyomorúságos vagy; Rám van szükséged; engedj be."

"Akiket Én szeretek..."!
5
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Január 10, 18:23:33 »
Imádság év elején


Szent rettenés szállt rám,
szavaidat hallva, Uram,
visszatekintve életemre.
Lelkem megremeg, szívem csendes.
Minél jobban megismerlek,
minél többször nézek Igéd tükrébe,
izzó Igazságod szabaddá tesz
az őszinteségre,
bűnbánatra,
megalázkodásra,
napi kereszthordozásra,
elengedésre, megbocsátásra,
és háttérbe vonulásra.

Mert minél jobban megismerlek,
annál inkább rádöbbenek
érdemtelenségemre,
semmi voltomra,
féltékeny szereteted mélységére,
Igazságod páratlanságára.
Ragaszkodom Hozzád!
Te voltál, aki hívtál,
vonzottál magadhoz,
vízbe, tűzbe, halálba merítettél,
eljegyezve magadnak.
Megismerésedhez
egy örök élet szükséges,
ezért kérlek, formálj,
tisztíts, alakíts, míg Krisztus
kiábrázolódik bennem!
Ámen!


2021. január 10.              Guti Tünde
6
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 09, 20:32:41 »

"... mindig súlyos veszélyeket rejt, ha az evangélium ügye a politikával keveredik. Ez mérhetetlen károkat okoz minden oldalon..."

(Fabiny Tamás - internetről - evangelikus hu)
7
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 08, 04:55:33 »
Nincs erős ország, csak Isten Országa.
Az Ő Országa nem innen való.
v.ö.: János evangéliuma 18:36
8
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Igét kaptam az Úrtól
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Január 07, 10:33:39 »
„Örvendezve örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény…”  :317:

Ésaiás 61:10.
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Január 07, 10:32:00 »
"... A globalizációt tényként kell elfogadnunk. Az, hogy mennyire lehetünk valóban mindnyájan testvérek, hogy mekkorát tudunk ebben előre lépni, számomra is óriási kérdés. Egyvalamiben biztos vagyok, és ezt tapasztalatból mondom: nem lehet a lépcsőfokokat átugrani. Az ember nem teheti meg, hogy a mellette állót – a családtagját, a barátját vagy a munkatársát – elhanyagolva a nagy egységen dolgozik. A testvériségnek megvannak a fokozatai. A felebaráti szeretet a mellettem lévő személy szeretetével kezdődik. Eljuthatok odáig, hogy testvérként tekintek a világon élő valamennyi emberre, de ehhez rengeteg próbatételen és kihíváson keresztül vezet az út. Ez nem lehet az első lépés, ahogyan hosszan tartó edzés nélkül nem lehet megugrani a vágyott magasságot sem... "

(Hölvényi György - internetről - Magyar Kurír)


Ez nagyon igaz!
10
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 07, 08:35:14 »
"Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a
dicsőség, az erő és a hatalom,
Benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Boruljon le előtte minden király,
és minden nép őt szolgálja!
Nevével mondjanak áldást mindenkor,
és hirdesse boldognak minden nép!
Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor hallja beszédedet.
Leborulok szent templomodban,
és magasztalom nevedet hűségedért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen."

Luther Márton
Oldalak: [1] 2 3 ... 10