Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 Április 10, 20:50:53 »
V.Mózes 16,20.    
Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.

Áldott Testvérek. Figyeljük meg a következő történetet:

Jn.18,33.    
Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és monda néki: Te vagy a Zsidók királya?
34.    
Felele néki Jézus: Magadtól mondod-é te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem?
35.    
Felele Pilátus: Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papifejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?
36.    
Felele Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.
37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.
38.    
Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság? És a mint ezt mondá, újra kiméne a zsidókhoz, és monda nékik: Én nem találok benne semmi bűnt.

Egy roppant félelmes történet ez Testvérek. Pilátus-egyfajta igazság és jog örzője volt-Rómának-Izrael területén. Mint mondtam: Egyajta, tehát a Római érdek diktálta igazságot és jogot védte.
Mégis azt látjuk-Félt az Egyetlen Igazságtól... Megkérdezi a Messiást: " Micsoda az Igazság?" De a választ nem várja meg... elmegy, és a maga nézete szerint-gyakorolni kivánja a hatalmát...
Ma vajon a Hivők között, hányan vannak, akik a maguk igazsága szerint élnek-járnak-gondolkodnak-cselekednek, az Igazukat hangoztatják, azonban a Szent Tan-Igéit kerülik, mert félnek az Isten Igazságával való szembesüléstől.
Vannak olyanok is, akik-egyszerűen legyintenek az Igazságra, és eltűrik a bűnt a környezetükben, a gyülekezetükben... "Mert ugye: Ne itélj-hogy ne itéltess..."
Jézus- azt mondja a Pilátusnak:

Jn.18,37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra...

Vannak az Úgy nevezett hivők között is olyanok, akik egyszerűen nem hallgatnak-Jézusra. Beszélnek a Törvény ellen, bűnnek itélik az Istennek való engedelmet, tagadják a jó cselekedetek kritériumát...egyszerűen azért, mert:
Nem ismerték meg -Jézust; Illetve-Nem hallgatnak rá.
Jézus mondja:

Jn.14,19.    
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20.    
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Nézzük a 19-es verset:  "Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok."

Mit jelent az Élet? Nos azokat nevezi a Szent tan élőnek, akik az Atyának tetsző módon élnek-úgy is mondhatnánk: Az Isten által megfogalmazott szabályok szerint járnak.
Aki Tehát a Messiásban van, az ilyen életet él! ( Erről beszél a 20-as versben.)
Következő vers:

21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ez roppant elgondolkodtató... Aki tehát-Ismeri és megtartja a Parancsolatokat... Tehát nem az elrebegett - " Szeretlek Uram..."- hanem az engedelem!
Erre Mondja- Jézus:

Lk 6,46   
Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?

De szintén fontos Tisztáznunk: Ki Jézus? 
Nos a válasz az Igéből:

Jn.1,1.    
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2.    
Ez kezdetben az Istennél vala.
3.    
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4.    
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága...
Jézus az Örökkévaló-testté lett Igéje!

Erről-Johann a levelében is ir:

János Apostol I. levele 1. rész

1.    
A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.
2.    
(És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;)
3.    
A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
4.    
És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen.

Illetve minden kétséget kizáróan-Maga Jézus is meg magyarázza, hogy mik ezek a Parancsolatok-melyeket ismerni és megtartani kell...

Jn.18,24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Jézus-eleitől fogva-ezt magyarázta... miért nem értették akkor oly sokan? Miért nem értik ma,oly sokan? Nos Ő mondta el-Pilátusnak:

Jn.18,37.    
Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.

Aki az Igazságból való... aki meg nem-az nem... Csakhogy egyetlen dobásunk van Testvérek. A Rabságból már kijöttünk az Isten Szabaditása által-de az Igéret földjébe még nem jutottunk el.
Útban vagyunk a cél felé, és a régieknek nem jött be az önmegvalósitás... Ez az állapot, amit most élünk, az a pusztai vándorlás... Most dől el, ki számára somem, és ki számára Dávár pusztasága ez.
Az egyik a halál sivataga, a másik pedig- voltaképpen egy üres lap, és itt az jön létre-amit az Isten kimond.

Ésaiás próféta könyve 35. rész

  1. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
  2. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
  3. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
  4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
  5. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
  6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
  7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
  8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
  9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
  10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

Nekünk ez legyen ...
2
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Április 10, 12:21:53 »
Semmi sem lehet többé ugyanaz…

 

Ádám és Éva kiűzetett Édenből. Áldásból átok lett az első bűn miatt. Később az özönvíz után szintén minden megváltozott a földön, a globális gonoszság által kivívott, jogos isteni harag következtében.

Hogy jót is említsek, századokkal később, Ábrahám ősatya élete teljesen új irányt vett, amikor az őt elhívó Örökkévalónak engedelmeskedve elhagyta Ur városát. Utódainak, az Egyiptomból kiszabadult Izraelnek véget ért a rabszolgaság, és az egy, igaz, élő Isten választott népeként a nemzetekbeliek világosságául rendeltettek, hirdetve, bemutatva a teremtett ember életének értelmét. Ez az elhívás kivívta a pogány népek ellenszenvét.

 

Amikor Isten egyszülött Fiában testet öltött az Ige, élővé vált a Törvény, új korszak köszöntött az emberiségre, amit Pál apostol „utolsó időknek” nevez. Lehetőség adódott kibékülni Istennel Jézus Krisztus véráldozata által. A megöletett Bárány tökéletes engesztelést szerzett a kereszten. Akik hittek, hisznek Benne, mind gondolkodásukban, mind életvitelükben megváltoztak. Akik követték Őt, nem maradtak ugyanazok. Az Ige újjászülte őket a mennyből kitöltetett Szentlélek által. Így ma is, a mi szívünk és életünk sem lehet többé ugyanaz, mint amikor a bűnnek szolgáltunk.

Ha keresztyénnek valljuk magunkat, tudjuk, hogy Jézus visszajön az övéiért, és magához veszi azokat, akik nem sajnálták feladni a régit, hanem betöltve a tanítványság feltételeit, ÚJ EMBERKÉNT szolgálják Őt. Ha nem futamodunk meg, megpróbáltatásaink heves tüzében kiég belőlünk minden salak, minden testiesség. Amit most tapasztalunk körülményeinkben, a társadalmak egyre nagyobb gonoszságában, a sűrűsödő szellemi sötétségben és az igazakat szorongató sátáni atmoszférában, azt jelzi, hogy hamarosan lezárul a végső korszak.

A 2020-ban a világot elérő „pandémia” mindent megváltoztatott. Tetszik vagy sem, az életünk soha többé nem lesz ugyanaz, a dolgok nem térnek vissza a régi kerékvágásba. Sem vakcinával, sem anélkül. Bármit is ígérnek. Általános, hogy jónak mondják a rosszat, és a gonoszt jónak. Elferdítik a jogosságot, normálisnak beállítva az abnormálist. Az Igazságot száműzik, és a hazugságot megkoronázzák. A Krisztustól elfordult egyház és a világ kéz a kézben jár.

 

Végérvényes változás következett be a hittől való elszakadás nyomán.

Ezért hát:

„Legyenek derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.” Lukács 12:35.

 

2021. március 31.                 Guti Tünde
3
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztények a facebook-on, viselkedjetek!
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Április 09, 14:18:41 »
Tavaly született gondolataimat kiegészíteném kicsit, ami alátámasztja sajnos azt a megállapításomat, miszerint a facebook többek között hazudozásra jó. Sok olyan hittestvéremet látom a fent nevezett közösségi oldalon, akik más oldalakon nagyon keresztények, a világ leglátogatottabb oldalán pedig semmi sem látszik abból, hogy Istenhez bármi közük is lenne.     :szomorkas:

Hát, ebben van igazság sajnos.  :303:
4
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Április 07, 13:05:19 »
Kísértések, próbák fontossága

Azon tűnődtem ma reggel, mennyire fontos, hogy kísértésekben és próbákban edződjünk meg, mert azokban a helyzetekben szembesülünk, mi rejtőzik még bennünk, aminek salakként kell kiégnie a szívünkből. Legalábbis én így tapasztaltam hívő életem során. Különösen feltűnő számomra Jakab leveléből ez a két kulcsszó: "tökéletes cselekedet":

„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.”

Jakab 1:2-4.

Áldott napokat és Krisztusban - győzelmeket kívánok!

Szeretettel: Guti Tünde


2021. április 7.
5
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Április 07, 07:08:56 »
ÚGY

Úgy, mint Bartimeus, tömegben egyedül,
úgy, mint a vámszedő, hátul meghajolva,
kiáltva, suttogva könyörögnek:
Légy irgalmas nekünk, bűnösöknek!
6
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Április 05, 19:14:13 »
ÚJ ÉLET

"Eltemettettünk Ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk."

Róma 6:4
7
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 Április 03, 20:17:03 »
Mózes II. könyve 13. rész

  1. És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Nékem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az.
  3. És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek Égyiptomból, a szolgálatnak házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr; azért ne egyetek kovászost.
  4. Ma mentek ki, az Abib hónapban.
  5. És ha majd bevisz téged az Úr a Kananeusok, meg Khittheusok, meg Emoreusok, meg Khivveusok és Jebuzeusok földére, melyről megesküdött a ti atyáitoknak, hogy néked adja azt a téjjel és mézzel folyó földet: akkor ebben a hónapban végezd ezt a szertartást.
  6. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig innepet ülj az Úrnak.
  7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban.
  8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból.
  10. Tartsd meg azért ezt a rendelést annak idejében esztendőről esztendőre.

Áldott Testvérek. Az elmúlt alkalommal, megemlékeztünk a Peszach ünnepéről, ezen az estén pedig a következőkről beszélünk.
Mint láttuk az imént olvasottakban, nem egészen úgy van a dolog-mint ahogy a legtöbb keresztény gondolatvilágban él-miszerint: "Szeret az Isten, úgy ahogy vagyok, és nem kell semmiben sem változnom-hisz adta a hitet-tehát megmentett..."
Ezzel ellentétben azt olvastuk:

" 6. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyél, a hetedik napon pedig innepet ülj az Úrnak.
  7. Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban.
  8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból."

Szintén beszéltünk az elmúlt héten arról is, hogy a kovász-a bibliai értelmezésben-a bűnt szimbolizálja. Tehát ennek fejében a leg fontosabb üzenet:
"8. És add tudtára a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez a miatt van, a mit az Úr cselekedett velem, mikor kijövék Égyiptomból.
  9. És legyen az néked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Égyiptomból."

Hatalmas kézzel szabaditotta ki az Örökkévaló az Övéit... hogy is volt ez? Nos úgy-hogy aki engedelmesen követte az Örökkévaló utasitásait-azt elkerülte a pusztitó-aki pedig nem engedett az Örökkévalónak-azt
nem kerülte el a csapás.

II.Mózes 12,12. Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
  13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.

Ejtsünk néhány szót a vérről:

III.Mózes 17,11. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.

A Felmutatott vér, pedig az Istennek való engedelemről tanúskodott...( már akinél...) Ezek után definiáljuk a biblia szerinti élet fogalmát.
Az Élet az Ige szerint, az Istennel való együttjárást jelenti.
Lássunk erre egy példát-amit eleve félre értenek azok, akik nem olvassák a TANACH-ot...

MT.8,21.    
Egy másik pedig az ő tanítványai közül monda néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
22.    
Jézus pedig monda néki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.

Erről az Igéről-sokak azt vélik, hogy a Messiás itt ékes példáját mutatja annak, hogy Ő maga sem követi a törvényt-hisz meg van Irva:

II.Mózes 20, 12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

Pedig nem a szülők iránti tiszteletlenségre inspirál a Messiás, hanem arról van szó, hogy ameddig a gyermek az atyai házban él, addig az Apjának kell engedelmeskednie...Amikor azonban megházasodik a gyermek, vagy meghal az apa-akkor felszabadul az apai törvények alól.
Ebben az iménti példában pedig arról van szó, hogy a tanitvány-felismerte -Jézusban a megigért Messiást-ellenben az Apja nem... Jézus pedig azt mondta erre: Maradjon a követője... Mig azok akik nem engednek neki-halottak az Isten számára.

Jn 3,36   
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Tehát vissza a Miczráim-i kivonuláshoz... Amikor az Örökkévaló-megszabaditotta az Övéit, valójában az történt-hogy a neki engedelmeseket Szabaditotta fel.
Ennek ékes bizonysága:

II.Mózes 12, 37. És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  38. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

( Ugye a hangsúly a "sok elegy nép..."- en van.) Tehát az Isten akarata szerint élők, egysége és összessége alkotja az Isten népét.

II.Mózes 19, 5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Illetve ezen a ponton szoktam felmutatni, hogy minden kétséget kizáróan a Keresztényeknek is szól a felhivás:

I.Péter 2,9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

Akik hajdan nem nép voltatok, meg nem kegyelmezettek... ez elég egyértelmű gondolom.

Ha tehát az Örökkévaló-a bűnt azaz az engedetlenséget büntette egykor ott Micráimban, akkor észben kell tartani, hogy az út közben egedetlenkedőket is kigyomlálja... JA... de meg is tette...
Hiszen azok közül, akik látták az Isten tetteit-akik megélték a Szabadulást, azok közül csupán ketten (!!!) mehettek be az Igéret földjére.

Minket is int Pál:

I.Kor.10,1.    
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2.    
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3.    
És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4.    
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5.    
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6.    
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
7.    
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8.    
Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
9.    
Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10.    
Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11.    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
12.    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

Hiszen mi is az Igéret földjébe való bejutásról álmodozunk... nekünk is az a célunk, hogy bevezessen az Úr-az Ő Békességébe...

Jelenések könyve 22. rész

1.    
És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
2.    
Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
3.    
És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
4.    
És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
5.    
És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
6.    
És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar.
7.    
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
8.    
És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala.
9.    
Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
10.    
Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
11.    
A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
12.    
És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
13.    
Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
14.    
Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
15.    
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

A Célra koncentráljunk Testvérek... ez még nem a lazitás ideje.
8
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Április 03, 05:42:05 »
Bűnnek nincsen kegyelem.
Bűnösöknek szól a kegyelem,
bennünket hív
megtérésre.
9
Fiataloknak / Re:Alkohol fogyasztás
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Április 02, 14:19:44 »
Ezzel együtt jól tette, hogy leszokott róla, csak az a baj, ha másokat kárhoztat.
10
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Április 02, 14:16:38 »
Bűnbánatom bűngyűlöletből fakadjon.
Bűngyűlöletem Isten szeretetéből fakadjon.

*

A bűnben az a legrosszabb, hogy elválaszt Istentől.

Ámen!
Oldalak: [1] 2 3 ... 10