Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: 1 ... 8 9 [10]
91
Torokildiko46 / Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2020 Május 04, 12:27:30 »
Jób :19:25 Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. :ima06: :ima02:
92
Torokildiko46 / Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Utolsó üzenet: írta torokildiko46 Dátum 2020 Május 04, 12:23:46 »
AZ ÚT!
János Evangéliuma:14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Jézus Krisztus az Út! ez az egyetlen járható ut számunkra, ezért imádkozzunk mik is
mint ahogy Dávid is ezt tette:
Zsoltárok könyve:5:9 Uram, vezess engem a te igazságodban az én
ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
Zsoltárok könyve:27:11 Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj
engem egyenes ösvényen, az én üldözőim miatt.
ez az egyetlen út amély az örök élethez vezet.
Zsoltárok könyve:18:31 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta;
paizsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
és ahogyan olvasuk az 1 zsoltárban is boldog az az ember aki az Úr UTJÁN jár:
Zsoltárok könyve:1:1-6: Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán,
bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;Hanem az Úr
törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja
gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4
Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.
5
Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.
6
Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

és én is könyörgök a Mindenható Istenhez hogy vezessen az Ő útján:
Zsoltárok könyve:119:32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod
az én szívemet!
Zsoltárok könyve:119:35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert
gyönyörködöm abban.
Zsoltárok könyve:139:24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak
valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Zsoltárok könyve:119:37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak
hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet!
és nagyon hálás vagyok hogy tart még a ma és tart a kegyelem:
Zsoltárok könyve:25:10 Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak,
akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsoltárok könyve:62:13 Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg
mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15 Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja;
kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
kegyelmet kaptunk mert a Mindenható Isten szeret benünket:

János Evangéliuma:3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Efézusi levél:2:8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek
van: Isten ajándéka ez;
ezért még ma meg térhetünk , megvallhassuk a bűneinket, :
I. János levél:1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa
bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
csodálatos szó ez hogy Kegyelem! én köszönöm Uram a kegyelmet és az életet, és
hálát adok minde ajándékodért amit adtál nekem az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ámen
93
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Május 04, 09:51:21 »
A következő pár sor nem a saját gondolatom, de maximálisan egyet értek az írójával, ezért szeretném megosztani.

Ne jótékonykodj!

Írásom címére biztosan többen felkapták a fejüket: egy lelkész arra biztatja olvasóit, hogy ne jótékonykodjanak. Igen, valóban erre buzdítok mindenkit. Azért, mert a jótékonykodás kényszerből történik: szükségesnek tartjuk vele megnyugtatni lelkiismeretünket, így hát fölöslegünkből úgy teszünk, mintha jótékonyak volnánk, tehát jótékonykodunk. Olyan ambivalens fogalom ez, mint a magyarkodás. Valaki szeretne külsőségekben hagyománytisztelő, nemzeti gondolkodású magyar embernek látszani, de igazából nem az. A jótékonykodás is hasonló: az adakozó külmáz önző és kapzsi belsőt takar. A fölöslegünkből adunk. Olyat, ami semmire sem jó már. A Biblia egészen máshogy tanít az adakozásról, a jótékonyságról. Igen, mert a jótékonyságról tanít, nem a jótékonykodásról:
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.” (Zsidókhoz írt levél 13,16.)
„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el, hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig mint kényszerű adomány.” (2Korinthus 9,5)

A jótékony adakozás valós segítséget jelent másnak, miközben olyat adunk, ami nekünk is kellene még, amire még nekünk is szükségünk lehetne. Ez jelenti az adakozás igazi értékét, ezért jelent áldozatot.

A teljes írás elolvasható:    https://www.parokia.hu/hirek/v/ne-jotekonykodj/
94
Izraeliták / Re:Izraeli hírek
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum 2020 Május 03, 15:40:57 »
Jesua, Jézus a kábel-TV-ben

Márciusban indult be Izraelben az evangelizálós  TV adó-csatorna  a «Shelanu TV». Héber és angol nyelven (héber felirattal) közvetítenek.  Igy tudják az év minden napján hirdetni Izraelben az Evangélium üzenetét.

Dicsőség az ÚRnak!

https://www.god.tv/israelbreakingnews/

95
Elisabeth / Re:Klasszikus zenei dicsöítés
« Utolsó üzenet: írta Elisabeth Dátum 2020 Május 03, 15:38:29 »
Szeráfok álltak mellette, így kiáltott egyik a másiknak:
Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!

Ézs 6,2-3
Felix Mendelssohn Bartholdy "Elias" (Illés) oratóriumból
96
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2020 Május 02, 21:09:34 »
Mózes III. könyve 19. rész

  1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Áldott Testvérek. E mai alkalommal ezen Igével kezdjük az Igei tanulmányainkat. Mózes könyvének ezen fejezete, valójában  az Istenhez tartozó ember életszabályait tárja elénk, éspedig az emberekkel való kapcsolataink-
szabályrendszereként. Ezen fejezet,18-as verse egyben a Második legfőbb parancsolat-miszerint:

18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

A Felebaráti szeretet fogalma felől-sokan nem tudják miként vélekedjenek... Pedig egyszerű. A Barátsághoz mint tudjuk: két ember kell... Tehát úgy élek-hogy én mindenki irányában kész vagyok a jóra-azaz mindenkihez "barátként"
viszonyulok-függetlenül attól, hogy ez viszonzásra talál-e vagy sem. A Szeretet a másik szó-ami sokak által félre értett. Ezt a szót-valami érzelmi megnyilvánulásként definiálják... Ám az érzelem múlékony,
változékony, és ezért az érzelmek megcsalhatják az embert...Sajnos ezen félreértés miatt, sokak járnak lehajtott fejjel- magukat oly "bűnnel" vádolva, amit el sem követtek. Hányszor de hányszor hallottam már ezeket a "bűnvallásokat":
Ferenc Testvér, én nem Érzem az Isten iránt azt a szeretet-amit éreznem kellene! Nem vagyok képes szeretni...stb.
Beza-beza azok a szavak és azoknak a szavaknak a tisztázatlan jelentése... Tehát a szeretet...
Talán a következő Ige fejezet felületes ismerete az, ami sokakat hamis következtetésre indított a szó-helyes definíciójával kapcsolatban:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész

  1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
  2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
  3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
  4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
  8. A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
  9. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
  10. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
  11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
  12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.
  13. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

Azt találtam mondani az imént: Felületes ismeret a fejezettel kapcsolatban. Nos igen, mert ugyanis ha nem felületesen olvassuk, észre kell vennünk a szeretettel kapcsolatos megnyilvánulásokat, amik vagy cselekvésre-vagy bizonyos dolgok NEM cselekvésére-
azaz: Bizonyos cselekedetek elutasítására sarkallnak.
Elsőként nézzük ezt az Igeverset:

" 3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból."

Egyszer, Egy idős apa és két fia lett a téma a közösségben... A kissebbik fiú-mindíg kihasználta az édesapját-magával vitte dolgozni, munkát bízott rá... az idősebbik pedig pénzel támogatta idős édesapját.
A közösség tagjai, az elöljárókkal egyetemben-megvetették a kisebbik fiút-hiszen kihasználja az édesapját- ahelyett, hogy támogatná őt. Egy idő elteltével, az elöljárók szóba hozták az esetet az Édesapának,
mondván: "Nem nézhetjük tovább tétlenül, ezt a tiszteletlenséget!" Az édesapa válasza ez volt: Valóban így láthatjátok az esetet-ám alapvetően tévedtek, és az igazat vádoljátok!
A Kisebbik fiam-rendszeresen eljön hozzám és azt mondja nekem: Édesapám: kérlek ha tudsz, gyere velem dolgozni-mert egyedül nem tudom megcsinálni ezt vagy azt... szükség lenne a szakértelmedre.
Én ezért örülök, hiszen fontosnak és tiszteltnek érezhetem magam-és a munka elvégzése után, minden esetben megosztozik velem a béren. Az idősebbik fiam, meg hetente eljön hozzám a pénzével és így szól:
"Nesze te haszontalan öreg! te képtelen lennél megélni a magad erejéből!"... Na akkor most melyik fiú szerette az apját?
Ha tehát nem felületesen olvassuk az I.Kor.13-at, akkor szembetűnnek a cselekedetek-illetve a "világiak"számára teljesen elfogadott cselekedetek megtagadása is...

"4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
  5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
  6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
  7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr."

A Szeretet cselekedetekben nyilvánul meg tehát és nem érzelmekben! A Szeretet jelentése pedíg: A Jóra való készség!
Ha nem az motivál valakit-hogy mással-másokkal jót tegyen, akkor az csak- izzadságszagú magamutogatás, önhittség,egoizmus... lessz.
Egy ideig, ( sajnos túl sokáig...) Annyit mondtam a szeretetről: Egy dolog-amiről nem beszélni kell, hanem megélni... De mekkorát tévedtem... Beszélni kell róla,hiszen többen nem értik a jelentését.
Tehát amikor azt mondja az Ige:

III.Mózes 19,18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Annak jelentése: Amit szeretnél önmagadnak azt tedd mással. Mt.7, 12. Ugyanis ezt így definiálta a Messiás.
Amikor éhes vagy-eszel, amikor fáradt vagy-kényelembe helyezed magad, amikor fázol-meg melegszel... legalábbis ezekre igyekszel. Na ezeket tedd másokkal, akik hasonló helyzetben vannak. Te sem örülnél ha hamisan vádolnának-
hát ne tedd másokkal sem! Te sem lennél boldog, ha szükségedben-elutasítanának-ne tégy így másokkal te sem! Nem lenne örömteli-ha meglopnának-te se lopj...stb. És egyben erre az igére, miszerint tehát és újra:

III.Mózes 19, 18. Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr.

Azt mondta a híres Hillél Rav. Ez az ige-magába foglalja az egész törvényt- a többi csak ennek a magyarázata!
És erre mit mond a Messiás?

Mt.7,12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

De hogy is jutottunk a kezdő igénktől-idáig?

III.Mózes 19,Mózes III. könyve 19. rész

  1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Bár előttetek szükségtelen a Szentség fogalmát tisztázni, hiszen nagyon is tudjátok mit jelent ez a szó-ám azért a rend kedvéért tegyük meg: Tehát a szentség jelentése: Elválasztottság-el különítettség.
Szokássá vált az nálunk, hogy az Igehirdetés-a végén, vissza kapcsolódik az elejéhez, így egy teljes körré válik az alkalmunk. ( bezárjuk a kört)

A Messiás mondja:

Jn.17,15. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
  16. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.
  17. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.
  18. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;
  19. És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
  20. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;
  21. Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.
  22. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk:
  23. Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.
  24. Atyám, a kiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, a melyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.
  25. Igazságos Atyám! És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged; és ezek megismerik, hogy te küldtél engem;
  26. És megismertettem ő velök a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen ő bennök, a mellyel engem szerettél, és én is ő bennök legyek.

Amikor az Isten Igéjének tanítását megtartjuk-azt jelenti: Az Igét befogadtuk-tehát az Ige bennünk van! Amikor az Ige inspirációjára cselkszünk,azt jelenti: Mi is az Igében vagyunk-tehát: Él bennünk az Ig- mi pedig az Igében élünk!
Mivel ez teljesen ellenkezik a világiakkal, azaz az Ige cselekedetei teljesen szembe mennek a világi cselekedetekkel-elválasztódtunk a világtól-de egybe: Eggyé-egységgé lettünk.

Azt mondja a Messiás: Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

( Hozzá teszem, a Máté evangéliumának ezen teljes fejezete a Törvény be töltését tanítja...) Tehát ezt a szót-mint: Tökéletes- azért még értelmezzük: Teljes, maradéktalan...
Tehát amikor Jézus a Törvény betöltésének kapcsán azt mondja:
"Mt.5,48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes."

Akkor valójában azt mondja-ismétli : III.Mózes 19,2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
97
Sofia / Re:Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Május 02, 16:38:41 »
Bartus László: Fesz van, a Hit gyülekezete másik arca     

A hívők egy része összeroppant a betegség tényétől. Úgy érezte: ha beteg, akkor elhagyta az Úr (különben nem lehetne beteg). A hívők általában kikerülték a beteg testvéreket. Távol tartották magukat azoktól, akik nem sikeresek, akiken nem látszik az áldás. Egy ideig hitetlenségnek számított orvoshoz fordulni. Iványi Gábor metodista lelkész (SZDSZ-képviselő) mesélt korábban egy történetet. Az eset még a rendszerváltás előtt történt. Németh Sándor autóbalesetet szenvedett, és eltört a lába. A dolog úgy történt, hogy vidéken lerobbant az autójuk. Egy szerelő vállalta, hogy a Trabantjával kiviszi őket a vasútállomásra. Németh Sándor - mint tekintély - ragaszkodott az első üléshez. Csak azután derült ki, hogy a szerelő részeg. A Trabantot nekivezette egy fának, a vezető lelkésznek eltört a lába. Németh Sándor hívta Iványi Gábort, aki meglátogatta. A vezető lelkész kezében a Bibliával ült egy fotelben, a lábát felpolcolta egy puffra. A Zsoltárok szövegeit vallotta meg, hogy a törés összeforrjon. Iványi Gábor javasolta, menjen orvoshoz: a lábfejben sok vékony csont van. Ha rosszul forr össze, járni sem tud. Németh Sándor nagy nehezen beleegyezett. A csontokat helyretették, a lábát begipszelték. Nem sokkal azután a budaörsi gyülekezeti házba érkezett Mahesh Chavda gyógyító evangélista (állítása szerint még halottat is támasztott fel). Németh Sándor az első összejövetelre nem ment el, mert rossz bizonyság a szolgáló testvér előtt, hogy a pásztor beteg. Aztán amikor elment, már sejteni lehetett, hogy csoda történik majd. Hogyan lehetett volna megmagyarázni, hogy éppen Isten emberét nem gyógyítja meg az Úr, pedig imádkoznak érte? Iványi Gábort az istentisztelet után telefonon hívta Németh Sándor, és elmondta: "miközben fenemód dicsérte az Urat" (Iványi Gábor szavai), forróságot érzett a lábában. Érezte, hogy meggyógyult, és levette a gipszet. Amikor Iványi Gábor a szobába lépett, a vezető lelkész ugyanabban a fotelban ült, a lába a puffon felpolcolva, gipsz nélkül. Németh Sándor lába éppen úgy nézett ki, ahogyan egy törött lábnak ki kell néznie (ha leveszik róla a gipszet). Színét tekintve halvány lilában játszott, és nagyon dagadt volt. Rálépni nem lehetett. Németh Sándor szerint a gyógyulás tökéletesen megtörtént, csak még egy ideig a gipsz miatt (nem kellett volna hitetlenül rátenni) pihentetni kell. A lába végül gipsz nélkül is összeforrt, csak néhány héttel tovább tartott, mint gipszben. Emiatt egy ideig még sántított. Más alkalommal Németh S. Juditot szörnyű epegörcsök kínozták. Németh Sándor - kezében a Bibliával - olvasta rá a gyógyulásra vonatkozó igéket. A fájdalom azonban nem szűnt. Németh S. Judit arca már sárgult, amikor Iványi Gábor kérte a vezető lelkészt: "Ne gyötörd. Ne kínozd a Bibliával. Olyan jó görcsoldó teákat lehet kapni. Segíts rajta." Mindez hitetlenség lett volna, hiszen Isten a betegeket meggyógyítja (a hívők Jézus sebeiben már- múlt időben - meggyógyultak). Végül Iványi Gábor felajánlotta, majd ő hoz görcsoldó teát: így Németh S. Judit hite nem sérül és megéli a holnapot. Lement a boltba, saját pénzén megvette a görcsoldót. Németh Sándor konyhájában megfőzte, majd megitatta vele a görcsökben szenvedő feleségét (megegyeztek, hogy a száj kinyitása és a nyelés nem hitetlenség). A "hitetlen" metodista lelkész ezután távozott. Mire hazaért, már Németh Sándor kereste. "Meggyógyult a Jutka mondta. - Az Úr meggyógyította, teljesen elmúltak a görcsei. Látod, mondtam én: nem kellett volna a tea." Ezek a történetek példázzák, hogy a karizmatikus fanatizmus milyen helyzeteket teremt. Pedig Isten természetfeletti módon is gyógyít. Csak nem olyan sablonosan, végzetszerűen teszi, ahogy a Bibliát rosszul értelmező fanatikusok hiszik. Isten nagyon sok embert meggyógyított. Nemcsak a Hit Gyülekezetében, hanem kórházakban is. Ott egyre többet, a Hit Gyülekezetében pedig egyre kevesebbet.

Folytatás következik.
98
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2020 Május 02, 11:35:24 »
LÓT

Régóta gyötörte lelkét a
sok bántó erkölcstelenség:
azt érte el, hogy kirekesszék.
Szólt némelyeknek - kinevették.
Végül is angyal unszolta, kérte:
most meneküljön, mindennek vége,
betelt a pohár Sodomában!
99
Gondolatok Isten Igéjéről / Re:Napi lelki morzsák
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Május 01, 16:55:54 »
Május 1.

" Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. "(Prédikátor 4:6)

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy ő dolgozzék benned!
Mert a munka nem az emberi élet egyetlen tartalma és értelme. Ha az lenne, akkor beteg, idős, munkaképtelen embertársaink életének nem lenne értelme. Az apostol nem azt írta, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, hanem aki nem akar dolgozni, ne is egyék (2Thessz 3,10).
Isten tehát úgy rendelkezett, hogy legyen meg a munka méltósága az életünkben, de ne legyen bálvánnyá. Vannak idők, amikor a mindennapi betevő falatért is nagyon meg kell dolgozni. De sok ember már nem a szükségesért, hanem a még többért hajtja magát. Nekik a pénz már nem eszköz, hanem cél. Ettől óv mai igénk.
Nagyon kifejező ez a kép: Isten megengedi, hogy teleszedjük mind két markunkat is, de ez mindig lelki kárral jár. Ő azt akarja, hogy kiegyensúlyozottan éljünk. Ezért az egyik kezünket telerakja, de a másikat másra akarja használni. Az egyik legyen kérges, de a másik legyen szabad arra, hogy könnyet töröljön, tudjon játszani a gyermekkel, vegye elő a Bibliát, kulcsolódjék imára a másikkal! Tudjon bármikor elvenni a másikból, és csendben, szívesen adni annak, akinek még kevesebbje van, úgy, hogy „ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb" - vagyis ne dicsekedjék ezzel!
A keresztény ember tehát szorgalmas, takarékos, törekvő, de nem áldozza fel magát a munka oltárán, hanem a munka csupán eszköz arra, hogy fenntartsa magát és azokat, akikért még felelős. Teljes életet él.

Cseri Kálmán gondolatai
100
Sofia / Re:Az Ígéret földje, Szentföld, Izrael
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Május 01, 09:22:45 »
Érdekességek Izraelből, Izraelről

-Izraelben két hivatalos nyelv van: a héber és az arab. A héber évszázadokon keresztül egyáltalán nem beszélt, azaz holt nyelv volt. Példátlan a történelemben, hogy olyan mértékben élesszenek fel egy holt nyelvet, mint a hébert. Ma a héber milliók anyanyelve.
-Jerikó a világ legrégebbi folyamatosan lakott települése.
-Háim Weizmann első izraeli elnök 1952-es halála után David Ben-Gurion, akkori miniszterelnök felajánlotta Einstein számára a vezetői tisztséget, ő azonban visszautasította azt.
-A jeruzsálemi Olajfák hegye a világ legrégebbi máig is használt temetője.
-A Holt-tenger a világ legmélyebben lévő területén található, hiszen a víztükör 420 méterrel van a tengerszint alatt, a tófenék pedig 795 méterrel.
-Izrael egyike a világ azon három demokratikus államának (Új-Zéland és az Egyesült Királyság mellett), amely nem rendelkezik írott alkotmánnyal.
-A Negev-sivatag mintegy 12000km² területével Izrael állam közel 60%-át elfoglalja, a népességnek azonban alig tíz százaléka él itt.
-Eilattól 30 km-re északra, Timna mellett húzódnak Salamon király egykori rézbányái, a világ legrégebbi ilyen létesítménye. Bejáratát óriási vörös oszlopok jelzik.
-A Galileai-tenger neve ellenére tó, mégpedig Izrael legnagyobb, a Föld legalacsonyabban fekvő édesvizű tava. Más nevei Kinneret-tó, Tiberias-tó, a Bibliában Genezáreti tó. A tó vizén járt a Biblia szerint Jézus.
-Izraelben (Kfar Saba), találták fel a pendrive-ot.
-A számítógépes vírusirtó szoftvereket is Izraelnek köszönheti a világ, 1979-ben fejlesztették ki.
-Izraeli kutatóknak sikerült egy kétezer éves datolya magot kicsíráztatni. A már régen kihalt „júdeai datolyaként” ismert növény termését az ókorban számos betegség gyógyítására használták. Bár maga a kutatás vezetője sem bízott a sikerben, a magok egyike fejlődésnek indult. Amikor a National Geographic munkatársai legutóbb, egy éve a helyszínen jártak, a fácska már több mint három méter magas volt, és éppen virágzott.
-Az országban több,mint 40 kóser McDonald’s étterem működik. Izraelen kívül csak Buenos Airesben található még kóser McDonald’s.
-Az ország élelmiszerszükségletének 93%-át képes előállítani.
-Külön gépjármű-biztosítás létezik azoknak, akik tartják a sabbatot. Sabbat minden héten péntek naplementével kezdődik és szombat alkonyatig tart. Magyarul pihenést jelent a héber Shabbat szó, ezen a napon tilos a munkavégzés. A kárvédelem nem terjed ki szombatra, a biztosítási tarifa viszont kedvezőbb.
Oldalak: 1 ... 8 9 [10]