Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Torokildiko46 => A témát indította: torokildiko46 - 2012 Augusztus 05, 20:28:37

Cím: Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 05, 20:28:37
Beszélj  bölcsességgel!


PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
 Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
 Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
 a beszédben teremtő erő van: lássukmit mond Isten igéje:
Mózes I. könyve:1:3   És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Mózes I. könyve:1:6   És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely

elválassza a vizeket a vizektől.
Mózes I. könyve:1:9   És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy

helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet,

maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben

legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:14   És monda Isten: Legyenek világító testek az ég

mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és

meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
Mózes I. könyve:1:20   És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok

nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Mózes I. könyve:1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat

nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök

szerint. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:26   És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és

hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,

mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Mózes I. könyve:1:28   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:

Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok

alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó

mindenféle állatokon.

Prédikátor :5:2:Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni

Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés

legyen.
Prédikátor:5:6:Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd

az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne

háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
 János Evangéliuma:12:49   Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki

küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

tehát gondoljuk mg azt hogy mit beszélünk,
Zsoltárok könyve:119:9   Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem

a te beszédednek megtartása által?
Zsoltárok könyve:119:11   Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne

vétkezzem ellened.
Zsoltárok könyve:119:16   Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről

nem feledkezem el.
Zsoltárok könyve:119:17   Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te

beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:50   Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te

beszéded megelevenít engem.
Zsoltárok könyve:119:82   A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én

szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
Zsoltárok könyve:119:101   Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat,

hogy megtartsam a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:103   Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél

édesbb az az én számnak!
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és

ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:130   A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és

oktatja az együgyűeket.
Zsoltárok könyve:119:139   Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a

te beszédedről az én ellenségeim.
Zsoltárok könyve:119:140   Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti

azt.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben

van reménységem.
János Evangéliuma:17:6   Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e

világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet

megtartották.
János:17:8.Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők

befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te

küldtél engem.
 tehát az Ige megtanit minket hogy  hogyan beszéljünk :Jakab levél:5:12   

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi

más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás

alá ne essetek.
 máté:5:34-37:
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az

Istennek királyi széke;
35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak

városa;
36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy

feketévé;
37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a

gonosztól vagyon.
2 korintus:1:17-207
Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy amit akarok, test szerint

akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen?
18
De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem.
19
Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és

Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne.
20
Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az

Isten dicsőségére mi általunk.
 ezek után én ugy gondolom hogy mielőtt  bármit is mondanánk kérjünk Istentől

bölcsességet , hogy bölcsen szóljunk, ahogyan olvastuk hogy Solomon is kért és

kapott is:
Krónikák II. könyve:1:10   Most azért adj nékem bölcseséget és tudományt, hogy

a te néped előtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormányozhatja ezt

a te nagy népedet?
Krónikák II. könyve:1:11   Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a

te szívedben, és nem kértél tőlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a

téged gyűlölőknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél

magadnak bölcseséget és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely

felett királylyá tettelek téged:
Krónikák II. könyve:1:12   A bölcseséget és a tudományt megadtam néked, sőt

gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem

volt sem az előtted, sem az utánad való királyoknak.

Zsoltárok könyve:37:30   Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve

ítéletet szól
Példabeszédek könyve:1:7   Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget

és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.
Példabeszédek könyve:2:6   Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és

értelem származik.
Példabeszédek könyve:3:13   Boldog ember, aki megnyerte a bölcseséget, és az

ember, aki értelmet szerez.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Ézsaiás könyve:28:29   Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás

tanácsot és nagyságos bölcseséget!

Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
Jób könyve:28:28   Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség,

és az értelem: a gonosztól való eltávozás.
Jób könyve:33:33   Ha pedig nincs, hallgass meg engem, hallgass és megtanítlak

téged a bölcseségre!

Zsoltárok könyve:111:10   A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van

mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.
Példabeszédek könyve:3:21   Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az

igaz bölcseséget, és a meggondolást!
Példabeszédek könyve:4:5   Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne

felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Példabeszédek könyve:4:7   A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és

minden keresményedből szerezz értelmet.
Példabeszédek könyve:4:11   Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek

téged az igazságnak ösvényin.
Példabeszédek könyve:5:1   Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én

értelmemre hajtsd a te füledet,
Példabeszédek könyve:7:4   Mondd ezt a bölcseségnek: Én néném vagy te; és az

eszességet ismerősödnek nevezd,
Példabeszédek könyve:8:11   Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi

gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Példabeszédek könyve:15:33   Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a

tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Példabeszédek könyve:16:16   Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál;

és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!

Ézsaiás könyve:40:28   Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló

Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére

mehetetlen bölcsesége!
 azért kérjük a bölcsességet és az Őrőkkévaló Isten megadja nekünk:
Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek

ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat

ellenetekbe vetik.
bölcseséget hogy az Ő beszédéd szóljunk ahogy irva van a :
I. Korintus levél:2:4   És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi

bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
I. Korintus levél:2:5   Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek

erején nyugodjék.
I. Korintus levél:2:6   Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e

világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
I. Korintus levél:2:7   Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az

elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
I. Korintus levél:2:13   Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre

emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket

szabván.
 én is azért imádkozok :Efézusi levél:1:17   Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak

Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő

megismerésében
Kolosse levél:1:9   Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk

meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának

megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben
Jelenések könyve:7:12   Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcseség és

hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,

Ámen.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 05, 20:30:52
áldott testvéreim várom ehhez a témához is a hozzáoszlásaitokat :igen:!
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 06, 08:33:31
Kedves Ildikó!

Nagyon jó és fontos témát vetettél fel.  :afro:

Különbség van a bölcsesség és a bölcselkedés között. A bölcselkedéstöl óv minket az Ige, mert annak gyökerei a világ elemeiben van, és a felfuvalkodottságból táplálkozik. Isten szerinti bölcsességnek az Isten féleme a gyökere és Isten Ígéjéböl fakad. A bölcsesség nem csak szavakban nyilvánul meg, hanem élet-tartalom, amely cselekedeteinkben is megnyilvánul.

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. 7. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. 8. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. 9. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, 10. és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Kol 2,6-9

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! 14. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 15. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. 16. Mert ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. 17. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 18. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek.
Jak 3,13-18

 :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 06, 10:28:03
Ámen! kedves ERZSIKE!! :2smitten:

Zsoltárok könyve:90:12   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Lukács Evangéliuma:21:15   Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat ellenetekbe vetik.
I. Korintus levél:1:26   Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
I. Korintus levél:1:27   Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
I. Korintus levél:1:30   Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: :2smitten: :2smitten:

I. Korintus levél:2:13   Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.


Kolosse levél:3:16   A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
Kolosse levél:4:5   Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
I. Timóteus levél:1:17   Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
:igen:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: E.Edit - 2012 Augusztus 06, 18:18:30
A bolcs beszed nem az a tulajdonsag,amivel az ember szuletik. Azt tanulni kell. Mindenesetre elobb akarat kell,hogy akarjak tudni bolcsen beszelni. Ha valaki tud bolcsen szolni,szerintem az nagy aldas es nagy kincs. En megkulonboztetnek ketfele bolcsesseget: ami az embertol jon es amit Isten adhat. Az emberi bolcsesseg tobbnyire elettapasztalattal es korral jar. Az Istentol jovo bolcsesseget mar fiatalabb korban is meglehet tapasztalni. Hol kezdodik az igazi bolcsesseg? Szerintem mindannyian ismerjuk az errol szolo Igeket:

Zsoltárok 111,10
   
10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Példabeszédek 9,10
   
10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Az emberi bolcsesseg csak a foldi eletre lehet hasznos,de az Istentol kapott bolcsesseg viszont ugy a foldi eletre mint az orokeletre. Eletunk soran egyikunk tobb tudassal rendelkezik,masikunk kevesebbel,de,ha nincs is eleg tudasunk,nincs eleg bolcsessegunk,ne szegyeljuk magunkat,hanem batran johetunk az Urhoz mert megigerte,hogy mindenkinek ad:

Jakab levele 1,5
   
5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Nem csak magunkra nezve hasznos,hogy rendelkezzunk bolcsesseggel,hanem masokra nezve is. Nem minden felebaratunkkal lehet egyforman kommunikalni,ugyhogy ahhoz is egyfajta bolcsesseg kell,kivel mi modon beszeljunk. Akar vitas helyzeteket,esetleg haboruskodast is meg lehet oldani bolcs beszeddel.
Vannak kulonosen nehez,osszetett elethelyzetek,amikor igencsak szukseg van bolcsessegre. Isten mindannyionknak ad,csak kernunk kell,viszont ez ugy is mukodhet,hogy ad testvereket,akiktol segitseget kerhetunk esetenkent.

Nos nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe egyenlore,igy hat ennyit osztok meg.

 :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: ditte - 2012 Augusztus 06, 18:38:16
"Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni."(Jakab 3,2.)

Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak."(Efézus 4,29.)

Egyáltalán nem mindegy, mit engedünk kijönni a szánkon. Annál is inkább, mert Jézus azt mondta, nem az fertőzteti meg az embert, ami bemegy a száján, hanem a mi kijön a száján...
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: E.Edit - 2012 Augusztus 06, 18:49:42
Ez pontosan igy van.  :afro:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 07, 10:11:06
A bolcs beszed nem az a tulajdonsag,amivel az ember szuletik. Azt tanulni kell. Mindenesetre elobb akarat kell,hogy akarjak tudni bolcsen beszelni. Ha valaki tud bolcsen szolni,szerintem az nagy aldas es nagy kincs. En megkulonboztetnek ketfele bolcsesseget: ami az embertol jon es amit Isten adhat. Az emberi bolcsesseg tobbnyire elettapasztalattal es korral jar. Az Istentol jovo bolcsesseget mar fiatalabb korban is meglehet tapasztalni. Hol kezdodik az igazi bolcsesseg? Szerintem mindannyian ismerjuk az errol szolo Igeket:

Zsoltárok 111,10
   
10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Példabeszédek 9,10
   
10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Az emberi bolcsesseg csak a foldi eletre lehet hasznos,de az Istentol kapott bolcsesseg viszont ugy a foldi eletre mint az orokeletre. Eletunk soran egyikunk tobb tudassal rendelkezik,masikunk kevesebbel,de,ha nincs is eleg tudasunk,nincs eleg bolcsessegunk,ne szegyeljuk magunkat,hanem batran johetunk az Urhoz mert megigerte,hogy mindenkinek ad:

Jakab levele 1,5
   
5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Nem csak magunkra nezve hasznos,hogy rendelkezzunk bolcsesseggel,hanem masokra nezve is. Nem minden felebaratunkkal lehet egyforman kommunikalni,ugyhogy ahhoz is egyfajta bolcsesseg kell,kivel mi modon beszeljunk. Akar vitas helyzeteket,esetleg haboruskodast is meg lehet oldani bolcs beszeddel.
Vannak kulonosen nehez,osszetett elethelyzetek,amikor igencsak szukseg van bolcsessegre. Isten mindannyionknak ad,csak kernunk kell,viszont ez ugy is mukodhet,hogy ad testvereket,akiktol segitseget kerhetunk esetenkent.

Nos nekem ezek a gondolatok jutottak eszembe egyenlore,igy hat ennyit osztok meg.

 :2smitten:
 
 :igen:


Ámen drága Editkém!
 :igen: :igen: :016:


Példabeszédek könyve:10:31   Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.


 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 07, 14:48:29
A beszédddel kapcsolatban van még egy tulajdonság, ami elsö látásra nagyon kedvesnek tünhet, de az Ige leleplezi azt: sima száj.

Az Íge ezt nevezi kétszinüségnek, és elítéli az ilyen beszédet, mégha elsö hallásra talán bölcsnek is tünik.

Érdekes elolvasni ebben az összefüggésben a 12. Zsoltárt:

A karmesternek: Mély hangra. Dávid zsoltára. 2. Segíts, URam, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. 3. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. 4. Irtson ki az ÚR minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet! 5. Mert ezt mondják: Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk? 6. Most már fölkelek - mondja az ÚR - a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. 7. Az ÚR ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek. 8. URam, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, 9. még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek.
Zsolt.12

De a példabeszédek is ismeri a sima száj fogalmát.

Az ezüstmáz bevonja az agyagedényt, a sima ajak pedig a gonosz szívet. 24. Beszédével álcázza szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. 25. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van szívében! 26. El lehet takarni a gyűlöletet csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. 27. Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. 28. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő.
Péld 26,23    

   
A ki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű.
Péld 28,23

Jézus Krisztus egyértelmü ebben a kérdésben is:

Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van."
Mt 5,36

 :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 07, 15:40:06
 :afro: ámen!
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 07, 16:52:06
most hirtelen ez jutott eszemben:
Prédikátor könyve:5:2
   Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen;
 meg ez  az ige  is jutott eszemben:
 Efézus:4:
29-31.
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
 Kolossé:3:8:
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
 Kolossé:3:16:
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak! :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2012 Augusztus 08, 21:01:06
Jób könyve:9:20   Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem; ha ártatlannak: bűnössé tenne engemet.
Zsoltárok könyve:37:30   Bölcseséget beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól.
Példabeszédek könyve:10:6   Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
Példabeszédek könyve:10:11   Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Példabeszédek könyve:10:31   Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
Példabeszédek könyve:10:32   Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
Példabeszédek könyve:15:28   Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 08, 22:24:42
ÁMEN!

 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 07, 10:12:59
I. János levél:2:5   Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;

 A beszédünkről  ismernek meg az  emberek, ha Isten beszédét szóljuk , tudják azt is hogy Jézus a szívünkben ÉL!

II. Timóteus levél:1:13   Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. :019: :ima02:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 08, 10:00:56
 :igen:

Prédikátor könyve:5:2   Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen;

az Ige megtanít minket hogy   hogyan viselkedjünk és hogy beszéljünk,  az életünkben nagyon fontos szerepet játszik a beszéd:

Jakab levél:3:6   A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.
Jakab levél:3:8   De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.
I. Péter levél:3:10   Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságok
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Jazmin - 2013 Április 08, 16:52:31
Ámen!
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: bacsipista - 2013 Április 18, 07:42:18
"20. Azért ezt mondta az ÚR: Mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált, 21. lemegyek, hogy megnézzem: vajon csakugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem. Tudni akarom. 22. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az ÚR előtt. 23. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? 24. Hátha van ötven igaz ember abban a városban? Akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az ötven igazért, akik ott laknak? 25. Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled! Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? 26. Az ÚR így felelt: Ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. 27. Ábrahám újból megszólalt: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. 28. De ha az ötven igaznak öt híja lesz, elpusztítod-e az öt miatt az egész várost? Ő ezt felelte: Nem pusztítom el, ha találok ott negyvenötöt. 29. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: Hátha negyven található ott? Az ÚR így felelt: Nem teszem meg a negyvenért. 30. Ne induljon föl az én Uram, hogy beszélek - szólt Ábrahám -, de hátha csak harminc található ott? Ő így felelt: Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. 31. Ábrahám ezt mondta: Tudom, merész dolog, hogy szólok az én Uramnak: hátha húsz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a húszért. 32. Ábrahám ezt mondta: Ne induljon föl az én Uram, hogy még egyszer szólok: de hátha csak tíz található ott? Ő így felelt: Nem pusztítom el a tízért. 33. Amint az ÚR bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére."
1Mózes 18, 20-33


A vakmerőség nem követi a bölcsességet, az teljesen testies, de a bátorsághoz kell bölcsesség. Ábrahám félelem nélkül beszélt az Úrral, és bölcs, megfontolt közbenjárása eredményeként megmenekült Lót és két leánya.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 21, 09:36:17
A  BESZÉDÜNK RE VIGYÁZUNK!

PÉLDA: 18:21:
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal

élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

Példa: 21:23:Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

Jakab:3: 6-9:6
A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között,

hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is

lángba boríttatván a gyehennától.
7
Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké

megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által:
8
De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az,

halálos méreggel teljes.
9
Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten

hasonlatosságára teremttettek:
Máté: 15:11:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az

fertőzteti meg az embert.

Máté:15:18-19:
8
Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az

embert.
19
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések,

paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Máté:12:36-37:
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot

adnak majd az ítélet napján.
37
Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.
Zsoltár: 140:1-4:
1
Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.
2
Szabadíts meg engem, Uram, a gonosz embertől; a zsarnok férfitól védj meg

engemet!
3
Akik gonoszt gondolnak szívökben, és minden nap háborút kezdenek.
4
Nyelvöket élesítik, mint a kígyó; áspiskígyó mérge van ajkaik alatt.
a beszédben teremtő erő van: lássukmit mond Isten igéje:
Mózes I. könyve:1:3   És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
Mózes I. könyve:1:6   És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely

elválassza a vizeket a vizektől.
Mózes I. könyve:1:9   És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy

helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:11   Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge füvet,

maghozó füvet, gyümölcsfát, amely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, amelyben

legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:14   És monda Isten: Legyenek világító testek az ég

mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és

meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
Mózes I. könyve:1:20   És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok

nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Mózes I. könyve:1:24   Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat

nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök

szerint. És úgy lőn.
Mózes I. könyve:1:26   És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és

hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon,

mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
Mózes I. könyve:1:28   És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten:

Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok

alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó

mindenféle állatokon.

Prédikátor :5:2:Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni

Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés

legyen.
Prédikátor:5:6:Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd

az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne

háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.
János Evangéliuma:12:49   Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki

küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.

tehát gondoljuk mg azt hogy mit beszélünk,
Zsoltárok könyve:119:9   Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem

a te beszédednek megtartása által?
Zsoltárok könyve:119:11   Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne

vétkezzem ellened.
Zsoltárok könyve:119:16   Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedről

nem feledkezem el.
Zsoltárok könyve:119:17   Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te

beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:50   Ez vigasztalásom nyomorúságomban, mert a te

beszéded megelevenít engem.
Zsoltárok könyve:119:82   A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én

szemeim, mondván: mikor vígasztalsz meg engem?
Zsoltárok könyve:119:101   Minden gonosz ösvénytől visszatartóztattam lábaimat,

hogy megtartsam a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:119:103   Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél

édesbb az az én számnak!
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és

ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:130   A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és

oktatja az együgyűeket.
Zsoltárok könyve:119:139   Buzgóságom megemészt engem, mert elfeledkeztek a

te beszédedről az én ellenségeim.
Zsoltárok könyve:119:140   Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti

azt.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben

van reménységem.
János Evangéliuma:17:6   Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e

világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet

megtartották.
János:17:8.Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők

befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te

küldtél engem.
tehát az Ige megtanit minket hogy hogyan beszéljünk :Jakab levél:5:12   

Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyámfiai, se az égre, se a földre, se semmi

más esküvéssel. Hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás

alá ne essetek.
máté:5:34-37:
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az

Istennek királyi széke;
35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak

városa;
36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy

feketévé;
37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a

gonosztól vagyon


Isten Igéje megtanit minket többek között hogyan beszéljünk !az Ige útmutató az életünk  minden napján!
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: bacsipista - 2013 Április 22, 10:38:56
Amikor az Úr vezet minket és csak rá figyelünk akkor beszédünk is olyan lesz, amit az Úr kedvel. Ha valóban levetkeztük a testiességet .

17. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiábavaló gondolkodásuk szerint. 18. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. 19. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. 20. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust; 21. ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. 22. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; 23. újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 24. öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. 25. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. 26. "Ha haragusztok is, ne vétkezzetek": a nap ne menjen le a ti haragotokkal, 27. helyet se adjatok az ördögnek. 28. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. 30. És ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. 31. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. 32. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.
Pál levele az efézusiakhoz, 4. fejezet
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 22, 10:51:51
ámen! ez igy igaz kedves Pista testvérem! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokkarol - 2013 Április 24, 11:44:12
Ámen kedves testvéreim!
 ezek mikor olvasom eszembe jutott hogy akinek nincs bölcsessége kérjen az Úrtól és még egy ige:

Példabeszédek 10,31
 
Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: bacsipista - 2013 Április 24, 13:03:31
Így igaz testvérem!

"Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond."

Zsolt 37:30.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 24, 16:11:35
És a bölcsesség kezdete az ÚR félelme. Enélkül nem müködik....

 :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokkarol - 2013 Április 24, 17:39:11
És a bölcsesség kezdete az ÚR félelme. Enélkül nem müködik....

 :2smitten: :2smitten:


 ezt az igét akartam kiírni kedve Erzsébet de hirtelen nem talált :08: :08: :08: :254: :176:

Köszönöm a kiegészitést :129: :109: :085: :135:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2013 Április 24, 18:49:22
Akkor egyett gondoltunk, kedves Karcsi! Megkerestem:

A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
Péld. 9:10.

 :068: :012: :026:    
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokkarol - 2013 Április 24, 21:53:10
Akkor egyett gondoltunk, kedves Karcsi! Megkerestem:

A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
Péld. 9:10.

 :068: :012: :026:     :thanks: :026: :032: :100: :100:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: bacsipista - 2013 Április 25, 00:34:56
5. Íme, én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. 6. Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 7. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! 8. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?! 9. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is;
5Mózes 4, 5-9
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Április 25, 10:26:15
:igen: :igen: :igen:


 köszönöm kedves  testvéreim az Igéket! én is találtam egy igét a bölcs beszédről:

Jakab levél:1:5   Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki


Jakab levél:3:17   A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: bacsipista - 2013 Április 25, 10:41:38
Így igaz Ildikó!


"minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása." Jakab 1,17
Cím: Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 08, 08:38:08
 :ima02:
Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: torokildiko46 - 2013 Május 08, 08:44:18
találtam egy csodálatos idézettet a bölcsességről:
 Példa: 8:12_36:

12Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem
13Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
14
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
15
Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16
Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
17
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18
Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19
Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
20
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
22
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
33
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34
Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35
Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36
De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált! és ezekből az Igékből kiderül hogy az ÚR Jézus a Bölcsesség!

Cím: Re:Beszélj bölcsességgel!
Írta: Elisabeth - 2013 Május 08, 10:07:10
ÁMEN!

 :2smitten: