Szerző Téma: Újszövetség vagy Ószövetség?  (Megtekintve 7207 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #45 Dátum: 2013 Január 03, 14:44:19 »
 :019:

 szerintem nincs Ó meg ÚJ  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
 Jézus mit mondott?
Máté Evangéliuma:5:17   Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
 :019:
 Róma: 3:31:
A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük
Róma: 10:4

Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
 és tovább olvasván a Máté:5:17 -48 ig: megtudjuk hogy  az Úr  egy magasabb szintre emelte fel a "Ő" szövetségi parancsotokat!

17
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
18
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.
19
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
20
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.
21
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.
22
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
23
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
24
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
25
Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged.
26
Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
27
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
28
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
29
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
30
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
31
Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
33
Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.
34
Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az az Istennek királyi széke;
35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;
36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
38
Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
39
Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.
40
És aki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
41
És aki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
42
Aki tőled kér, adj néki; és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
43
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
44
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
45
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
46
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
47
És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-é?
48
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes. :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #46 Dátum: 2013 Január 03, 17:34:00 »
Idézet
Csupán Jézustól számítva vonatkozik ránk a törvény?

Ha ezt komolyan gondoljuk, mivel Jézus kezdettöl kezdve Isten Ígéje, akkor természetes, hogy vonatkozik ránk a törvény. Hiszen Ö volt mielött Ábrahám lett...

Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.
Jn 8,58

És Ábrahámmal is Jézus beszélt, mikor fel akarta áldozni egyetlen fiát:

10. És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
11. Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
12. És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.

1Móz 22,10-12

Jézus nem eltörölte, hanem megerösítette a szövetséget, és ez a megerösített szövetség az, amit új szövetségnek nevez az Ige.
    
Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
Róm 15,8

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #47 Dátum: 2013 Január 03, 18:00:14 »
Azt is elfelejtik sokan, hogy nem a törvénytől szabadított meg minket Jézus, hanem a törvény átkától! Nagy különbség ez. A törvény jó és azért is adatott, hogy Isten akaratában járhassunk. Aki azt mondja, hogy a törvény nem jó, az azzal együtt azt is kimondja, hogy nem kell Isten akarata szerint járni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #48 Dátum: 2013 Január 03, 18:23:52 »
Igen, a törvény jó. Pál apostol is ezt mondta. De amikor azt mondta, hogy kegyelemből tartatunk meg, hit által, emiatt sokan azt gondolják, hogy azt tehetnek,amit akarnak, pedig Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanemhogy betöltse.
Sokan elvetik az Ószövetséget, pedig hát csak a kettő együtt az Ó és az Újszövetség a teljes, Isten Szellemétől ihletett Szent Írás.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #49 Dátum: 2013 Január 03, 18:30:44 »
Ha elolvassuk az ÚR Jézus "Hegyi Beszédét" (Mt 5;6;7) akkor látjuk, hogy nem hogy eltörölte volna, hanem sokkal magasabbra tette a lécet, úgymond megszigorította azokat. Belehelyezte azokat a mi szívünkbe, mert ott döl el, hogy kinek szolgálunk. Nem lehet kétfelé sántikálni.
Aki a törvényt elutasítja, Isten Szavát utasítja el. Pont erröl beszél Pál apostol is, akit annyiszor félremagyaráznak.

30. Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
31. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Zsid 11,30-31

De ha nem olvassák Mózest, akkor persze húsvét kerül a Páska helyébe, a Páska vacsorából, ahol csak kovásztalan kenyeret lehetett enni lesz Úrvacsora élesztös, azaz kovászos kenyérrel. A húsvét ünnepén meg jön a nyuszika...  :167:

 :afro:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #50 Dátum: 2013 Január 03, 19:01:43 »
Ha elolvassuk az ÚR Jézus "Hegyi Beszédét" (Mt 5;6;7) akkor látjuk, hogy nem hogy eltörölte volna, hanem sokkal magasabbra tette a lécet, úgymond megszigorította azokat. Belehelyezte azokat a mi szívünkbe, mert ott döl el, hogy kinek szolgálunk. Nem lehet kétfelé sántikálni.
Aki a törvényt elutasítja, Isten Szavát utasítja el. Pont erröl beszél Pál apostol is, akit annyiszor félremagyaráznak.

30. Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
31. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.

Zsid 11,30-31

De ha nem olvassák Mózest, akkor persze húsvét kerül a Páska helyébe, a Páska vacsorából, ahol csak kovásztalan kenyeret lehetett enni lesz Úrvacsora élesztös, azaz kovászos kenyérrel. A húsvét ünnepén meg jön a nyuszika...  :167:

 :afro:
bizony nem jön a nyuszika és locsolni sem járt senki sem Jézus korában sem a próféták idejében , még Mózes idejében sem és nagyon komolyan vettek az Isten szavát,és a parancsolatokat :019:

meg kovásztalan kenyér azért Peszach ( páska)nem volt szabad élesztős  kenyérnek lenni , és azonkívül egy tisztítási folyamaton kellett  keresztül menni :


Mózes második könyve - A zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről » 12. fejezet
1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13
És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
14
És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt.
15
Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost ejéndik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből.
16
Az első napon pedig szent gyűléstek legyen és a hetedik napon is szent gyűléstek legyen; azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak ami eledelére való minden embernek, azt el lehet készítenetek.
17
Megtartsátok a kovásztalan kenyér innepét; mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Égyiptom földéről; tartsátok meg hát e napot nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint.
18
Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedik napján estve egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap huszonegyedik napjának estvéjéig.
19
Hét napon át ne találtassék kovász a ti házaitokban; mert valaki kovászost ejéndik, az a lélek kiirtatik Izráel gyülekezetéből, akár jövevény, akár az ország szülöttje legyen.
20
Semmi kovászost ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #51 Dátum: 2013 Január 04, 12:05:43 »
Igen, a törvény jó. Pál apostol is ezt mondta. De amikor azt mondta, hogy kegyelemből tartatunk meg, hit által, emiatt sokan azt gondolják, hogy azt tehetnek,amit akarnak, pedig Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanemhogy betöltse.
Sokan elvetik az Ószövetséget, pedig hát csak a kettő együtt az Ó és az Újszövetség a teljes, Isten Szellemétől ihletett Szent Írás.
 :2smitten:

Egyetértek Testvérnőm! :2smitten:
Bár amikor a teljes írásról beszélt Pál, akkor az tanach-i (ószövetségi) írásokra gondolt, hiszen akkor még az apostolok levelei, az evangéliumok nem voltak a szentíráshoz csatolva. Ezek a tanachra épültek és a mai világban épp ezeket akarják csak megtartani, de a tanach-ot amire épült, azt nem. Olyan ez, mikor a nagymama a sámliról próbálja feltenni a függönyt, de kirugják alóla mondván; "nem kell a sámli!" a nagymamának meg azt mondják: "mit fetrengsz, keljél már fel és csináld!". És csak csodálkoznak, hogy így a függöny sosem fog a helyére kerülni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #52 Dátum: 2013 Január 04, 12:15:34 »
Szegény nagymama...      :045:   :047:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #53 Dátum: 2013 Január 05, 11:08:06 »
Nemrégiben mondta nekem valaki, nem kell foglalkozni a prófétákkal meg Mózessel. Nagyon elcsodálkoztam. Úgy gondolkoznak sokan, mintha Mózes és a próféták nem Isten Szavát adták volna tovább. Nem más ez, mint elutasítani Isten Ígéjét.

Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.
Zsolt 119,160

Zsidó fordítás szerint (a német Elberfelder is így fordítja):
Ígédnek összege igazság és örökké tart minden igazságos ítéleted.

A gond nem a Tanach/ Ószevetségi Írásokkal volt (abban az idöben még nem is létezett Újszövetség, mert azt jóval késöbb írták le), hanem sokkal inkább azzal, ami ma is sokak problémája:

Mt 22,29    
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat (Tánách/Ószövetség), sem az Istennek hatalmát.

És mit ír Timóteusnak Pál apostolnak?

És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat (Tánách/Ószövetség), melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
2Tim 3,15


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #54 Dátum: 2013 Január 05, 12:26:31 »
Mózes is Jézusról írt, miért ne kellene elfogadni? Isten szava nem múlandó. Azok tagadják az ószövetségi igéket, akik szabadosak és nem tudják azokat összeegyeztetni magukkal. Inkább az Istennek igéjét vetik el, minthogy ők változzanak.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #55 Dátum: 2013 Január 05, 13:18:32 »
 :afro:

14. Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.
15. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;
16. Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?
17. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.

2Kor 2,14-17

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Újszövetség vagy Ószövetség?
« Válasz #56 Dátum: 2013 Január 05, 13:44:12 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)