Evangélium > Izraeliták

Az ÚR ünnepei

(1/21) > >>

Elisabeth:
Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Szólj Izráel fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az ÚR ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, szent ünnepre való hívással.
3Móz 23,1

Kedves Testvérek!

Tudatosan nem "Zsidó ünnepeknek" neveztem a topic címét, mert a Biblia szerint ezek az ünnepek az ÚR ünnepei, amelyeken találkozott az Örökkévaló Isten az Ö népével.

Mint Shomer Testvér írta, a következö ünnep a Rosh HaShana - a Kürtzengés ünnepe. Szeptember 29-re esik, jobban mondva 28.-án este kezdödik.

Ige:

23Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 24Mondd meg ezt Izráel fiainak: A hetedik hónapban, a hónap elsején pihenőnapotok legyen, szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. 25Ne végezzetek semmilyen foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem mutassatok be tűzáldozatot az ÚRnak.
3Móz 23,23-25

Szeretném, ha beszélgetnénk erröl a témáról is.

Szeretettel, Shalom

Elisabeth

Elisabeth:
Rosh HaShanah (Az újév - Az év feje)
Yom T'ruah (A kürtzengés ünnepe)

Ma ez az ünnep a zsidó újév. A Bibliában nem ez volt az év kezdete, hiszen olvassuk, hogy a hetedik hó első napján összegyülekezést emlékeztető kürtöléssel kellett tartani(3Móz 23,23-25).
Tűzáldozatot kellett bemutatni és semilyen foglalkozáshoz tartozó munkát nem volt szabad végezni.
Tűzáldozat: 4Móz 29,1-6

A Biblia szerint az első hónap Niszán (10.-én van a Páska ünnepe) 2.Mose 12,2-3
A zsidó gondolkozás szerint a Yom T’ruah volt az a nap, amikor az ember teremtetett.   Ezért tették az Új év ünnepét – a Rosh HaShana ünnepét – a Kürtzengés ünnepének napjára.

A sófár megfújása megtérésre szólít fel, és emlékeztet a szövetségen belüli erkölcsi kötelezettségekre.   Ezt követi a tíznapos bőjt, amelyet a Yom Kippur / Engesztelés ünnepe zárja le.

„A zsidó Újév lényege a megtérés (tsuvá). Még aki egész évben nem jár templomba, az is elmegy ezen az ünnepen, hogy meghallgassa a Sófárfújást, számbavegye az elmúlt év eseményeit, hisz ez a számadás már a megtérés kezdete.
Felvetődik a kérdés, vajon a megtérés, a bűnbánat nem mindenkinek a magánügye? Miért kell ezzel a népnek, mint közösségnek, együttesen foglalkozni?
A tradicionális zsidó felfogás az egyéni cselekedet és a közösségi cselekedet között nem tesz különbséget. A Tóra szerint: a „zsidók kezesek egymás iránt” (Jiszráél árévim ze báze). Bölcseink pedig – többek között – így magyarázzák: „A világ a többség szerint ítéltetik meg, és az egyén a többség alapján (vagyis tettei többsége szerint). Ha valaki egy micvét (jótéteményt) csinált, boldog lehet, mert mind saját magát, mind az egész világot a jó irányba befolyásolta. Ezzel szemben ha vétkezik, jaj neki, mert akkor mind a világ, mind a saját mérlegének serpenyőjét rossz irányba billentette” (Kiddusin 40).
A megtérés elhatározás kérdése és egy pillanat alatt megtehető. A kivitelezés már több időt és főleg akaraterőt igényel. Mégis maga az elhatározás, az erre való hajlandóság a fontosabb.“

http://judaizmus.blogspot.com/2009/09/ros-hasana-zsido-ujev-5770.html

Érdekes, hogy minden más ünnepnél megadja Isten az okozatot, csak itt nem. Emléleztetö kürtölés… Tűzáldozat… Nincs megadva mi okból.

Az első négy tavaszi ünnep már beteljesedett az Újszövetségben. Az őszi ünnepek még várnak a beteljesedésre.

„Ez az új kezdet eljön majd az egész világ számára, amikor az „utolsó shofar/sófár” felhangzik,
és Messiás Yeshua ítéletre és megváltásra visszatér. Ez az ünnep szolgáltatja a jövőbeli
események megértéséhez a hátteret (1Tessz. 4:16, 17; 1Cor. 15:53 és folyt.). Először, a
Messiásban elhunytak támadnak fel; majd minket, akik élünk, ragad el az Úr a felhőkön keresztül,
hogy találkozzunk Vele a levegőben. A hívők Vele egütt visszatérnek majd, mint a Messiás által
kijelölt bírák, hogy megtisztítsák a földet. Ezen a főünnepen a sófár megfújása egy prófétikus
kijelentés, amely a világot megtérésre, és az Isten ítéletére való felkészülésre hívja, mialatt
készülődünk, hogy belépjünk az Eljövendő Korba. Ez egy közbenjárói szolgálat, amely sietteti a
Messiás eljövetelét. Mialatt ez az ünnep felszólítja Isen népét a késlekedés nélküli
újraszentelődésre, egyúttal előretekint az utolsó napok történéseire is.
Yom Kippur“

http://5mp.eu/fajlok/messiasi-judaizmus/visszavonhatatlan_elhivas_3._fejezet.odt_2._www.5mp.eu_.pdf

Ezen a napon édes új esztendőt, Shana Továt szoktak köszönni és a hagyomány szerint almaszeleket mártanak mézbe.

Ani Kinor:
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Bizony Testvérem ezen unnepeket, mindenkinek tartani kellene.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Elisabeth:
Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt.  Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.
Kol 2,16-17

A történelmi tények érdekében szeretném ezt az információt továbbadni:

Az elsö három évszázadban teljesen természetes volt, hogy a nemzetekböl megtért hívök az ÚR ünnepét tartották meg.

A Rómabelieknek írt levele 11. fejezete részletesen foglalkozik a szelíd olajfával és a beoltott vad olajfa-ágakkal. Jézus Krisztusban ledölt a választó fal és a nemzetbeliek is részesei lehettek az Izraelnek adott Új szövetségnek.

12Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, "közel" kerültetek a Krisztus vére által. 14Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában.  16Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában,  17és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek".  18Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.
Ef 2,12-19

Már az apostolok idejében is olvasunk a megtért zsidók és a nemzetekböl megtértek közötti feszültséröl.

Azt mondod erre: "Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam." 20Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! 21Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni.
Rm 11,19-21

Ez a feszültség azután egyre erösödött, és Kr.u. 325-ben kettészakították.

325-ben összehívták Niceában az I. egyetemes zsinatot, ahol elöször a szombatot átteték vasárnapra, majd Húsvét ünnepét a Páska ünnep utáni vasárnapra tették, azzal a szándékkal, hogy elszakadjanak minden zsidó gyökértöl. Utána következtek a többi ünnepek.

("Denn es wäre ausser jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem abscheulichen Volk." (Aus dem Brief von Kaiser Konstantin, zit. in Eusebius, Vita Const., Lib. III 18-20 ).
http://www.segne-israel.de/artikel/a_feste.htm

Szerettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten:

Shomer ayin:
És hogy valóban, mennyire fontos az Úr ünnepeit megtartani? Ha nem lenne elég annyi, hogy: Azért mert az Úr mondta, nos: akkor legyen elég annyi: Az Úr is tartotta ezeket!

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése