Evangélium > Gondolatok Isten Igéjéről

Napi lelki morzsák

(1/1601) > >>

Antee:
A témát megnyitottam. :afro:

maria:
Csináljunk együtt imakönyvet, - saját szavaiddal és ne ollózva, bátran kapcsolódj be, hiszen te is tudsz imádkozni. Legyen az Úr öröme ebben az együttmunkálkodásban is.  kb. a szöveg ilyen hosszúságú legyen. Hogyan képzelem? Egy adott Igével és imával. Itt egy példa:

Imádkozz bűnbocsánatért

“És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.” Márk 11:25

Atyám, Jézus nevében imádkozom Hozzád. Köszönöm, hogy lehetőségem van Jézus Krisztus vére által, a kegyelem királyi Trón elé lépni. Elküldöm magamtól az irigységet, a haragot, a félelmet, a bátortalanságot, a keserűséget és mindazt ami távol tart Tőled. Szabadíts meg és tisztíts meg, hogy a szívemben csak az isteni szeretet tudjon munkálkodni. Bocsáss meg a bűnös cselekedeteimért, beszédeimért és bocsáss meg azoknak is, akik ellenemre beszéltek, vagy rosszat tettek nekem, vagy rossz híremet keltették. Bocsáss meg azért, hogy túl sok időt töltöttem gondolatban és beszédemben a harag és a rosszindulat földjén. Szívemből kérem a bocsánatodat az összes ellenem vétkezőre. Te is megbocsátottál nekem, én is megbocsátok nekik és soha többé nem beszélek az ellenem elkövetett sérelmekről, elszenvedett rosszról. Bocsánatodat kérem, hogy több id&őt töltöttem a világ evangéliumával, mint az Igével. Hálásan köszönöm neked, hogy Jézus vére megszentelt, Aki örökkévaló Szellemed által Önmagát áldozta fel bűntelenül Istennek, hogy én szolgálhassak az élő Istennek. Mostantól fogva az a cél vezet, hogy mindenkivel szeretetben és tiszteletteljességgel járok, ahogy Jézus ezt kéri tőlem. A békesség útját keresem és hiszem, hogy a Te segítségeddel eljutok oda. Ezentúl békességben járok az otthonomban, a munkahelyemen, a szomszédaimmal, barátaimmal, keresztény testvéreimmel és midazokkal akik körülöttem élnek és érintkezek velük. Teljes bizalommal Rád támaszkodom, hogy ezekben az ígéreteimben kitartó és állhatatos tudjak maradni. Felöltöm a könyörületes szívet, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést, józanságot, Te pedig megadod az erőt arra, hogy kitudjak tartani és megtudjak állni abban, mindenkor hálát adván és dicsőítvén érte Téged. ámen

maria:
Imádkozz az elveszettekért

“Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,” 1 Tim. 2:1
 
Atyám, Jézus nevében imádkozunk az elveszettekért. Dicsérünk és magasztalunk téged, mert meghallgatod könyörgéseinket. Esedezve állunk a kegyelem és irgalom királyi Trónod előtt, hogy közbejárjunk másokért a Te szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Kérünk Téged, az aratásnak Urát, hogy küldjél munkásokat a Te aratásodba, hogy az Evangélium örömhírét hirdessék. Felemeljük azok szívét hozzád, akik nem tudják, hogyan járuljanak eléd, mert nem ismerik a Hozzád vezető utat. Adj nekik vágyódást arra, hogy a jelenlétedbe kívánkozzanak. Adj nekik vágyódást arra, hogy éhezzék, szomjúhozzák az élő Igét, amelyet jelek és csodák követik. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ahol sötétség van, oda fényt vihessünk, ahol bánat van, oda örömet vihessünk, ahol betegség van oda gyógyulást vihessünk, ahol halál van, oda életet vihessünk a Te nevedben! Kérünk, hogy használj bennünket e csodálatos ébredésben ami jelen van az országunkban is. Hisszük, hogy a mai napon befogadják a szívükbe Jézust és megvallják Őt az életük Urának, Megváltójának. Köszönjük a kegyelmedet, jóságodat, szeretetedet irányukban! Köszönjük, hogy imáinkat megválaszolod és egyre többen térnek be a Te hatalmas országodba, hogy átadják az életüket és annak irányítását Neked. Imádkozunk azért, hogy megtalálják a békességre vezető utat, amelyen neki járniuk kell és kitartóan tudjanak azon hűségesen közlekedni. Imádkozunk azért, hogy minél hamarabb megismerjék a Te Fiadat Jézus Krisztust, Aki meghalt értük, mert Te úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött Fiadat adtad érte, aki hisz Tebenned, annak örök élete legyen. ámen

maria:
 Imádkozz az egyházakért

“Szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok” 1 Thess. 5:17

Atyám, Jézus nevében imádkozunk! A Te Igéd, szabadon és tisztán terjed ebben az országban Jézus nevében és gazdagon lakozást vesz a hívők szívében. Köszönetet mondunk az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért, szolgálóiért. Tiéd a dicsőség, hogy a gyülekezetek békességben, szeretetben, az Úr félelmében járnak, épülnek, sokasodnak a Szent Szellem segítségével. Azért imádkozunk Atyám, hogy betekintést kapjunk a te útjaidba és céljaidba, hogy megismerjük, megértsük és meg tudjuk különböztetni a szellemi dolgokat, és ne a magunk akaratát cselekedjük meg. Ha valamiben különbözünk, Te megadod a bölcsességet, a tisztánlátásra. Nem ítélgetvén egymást, hanem a Te akaratodat figyelembe véve hirdetjük, prédikáljuk az Evangéliumot egységben, szeretetben, egy akarattal. Igazíts meg bennünket, hogy ne ítélkezzünk a Te egyházad felett, hanem a szeretet és a szelídség szellemével közelítsünk egymáshoz. A szeretet vezesse az indítékainkat, beszédünket, cselekedetünket. Köszönjük Atyám, hogy engedelmes és alázatos szívet adtál nekünk arra, hogy ezt befogadjuk, megértsük. Megvalljuk, hogy győztesek vagyunk a Bárány vére által, engedelmesek vagyunk Istennek, ellenállunk az ördögnek és elfut tőlünk, Jézus nevében. Közelítünk egymáshoz, ahogy Te is közelítettél hozzánk. A Te akaratodat akarjuk betölteni a szolgálatunkkal és nem a miénket. Kérjük Tőled ehhez az alázatos szívet a Te felmagasztalásodra, dicsőségedre. ámen

maria:
Imádkozzunk az országunkért, kormányunkért

“Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” 1 Tim. 2:1
 
Atyám, Jézus nevében imádkozunk egy akarattal az országunkért, és a kormányunkért. Eléd járulunk és közbenjárunk a miniszterelnökért, miniszterekért, parlamenti képviselőkért, politikusokért, polgármesterekért, testületi tagokért, bírókért, rendőrökért, tűzoltókért és bármilyen vezető beosztásban lévőkért. Kérünk Téged, hogy becsületesség lakozzék a hatalmi pozícióban lévők szívében, akik a Te szemedben fedhetetlenek, kifogástalanok azok maradjanak a pozíciójukban. Akik pedig gonoszak, kerüljenek ki onnan a Te akaratod szerint. Atyám, kérünk, hogy olyan emberek vegyék őket körül, akik megnyitották a szívüket az isteni tanácsokra, és csak azt teszik ami igaz a Te szemedben. Megfontoltság, bölcsesség, megértés fogja diktálni döntéseiket. Vesd el tőlük a leuralást és tedd őket szabaddá attól. Minden száj Téged magasztaljon és dicsérjen, akik vezetőbeosztásban, hatalmi pozíciókban vannak. Hálásak vagyunk Neked, hogy a kezedbe vetted, és egységben tartod a kormányt és a hatalmi pozícióban lévőket. Hálásak vagyunk, hogy a döntéseiknél a mi érdekeinket veszik figyelembe és nem a sajátjukat. Köszönetet mondunk, hálás szívvel országunkért, vezetőinkért. Köszönjük, hogy ez az ország békében él, mert a Te kezedben van annak kormányzása, irányítása. Megvalljuk, hogy áldott az országunk, mert Te vagy annak az Istene!
Megvalljuk, hogy Jézus az Úr Magyarországon! ámen

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése