Szerző Téma: Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek  (Megtekintve 4081 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #15 Dátum: 2012 December 17, 14:50:42 »
Erről a helyreállítás szolgálata jutott eszembe. Ha valaki felismeri azt, hogy a jelenlegi időkben nem úgy mennek a dolgok mint az apostoli időkben, akkor az rájön, hogy azt vissza kell állítani. Vagyis szükség van a helyreállításra. Ezen rengeteg ember dolgozik, de alig vannak akik megértik, mit is kell tenni.

Mert hát sokan vannak, akik a saját gyülekezetét tartják a kulcsnak és ahhoz próbálják szabni a helyreállítás menetét. Olyanok is vannak, akik a tökéletes igeértelmezést tartják a kulcsnak, hogy az által lehetséges visszahozni azt, amely elmúlt. De azt jól tudjuk Isten igéjéből, hogy nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben! Tehát nincs más, mint megélni azt. A helyreállítás bennünk kezdődik.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #16 Dátum: 2012 December 17, 15:18:45 »
Tökéletesen egyetértek!

A helyreállítás alapfeltétele, hogy az Ige bennünk legyen. Nem kivülröl szemlélve, hogy így, meg úgy értelmezzük, hisz ez vezetett a szakadásokhoz. Meg kell aláznunk magunkat Isten elött, és úgy tekinteni az Ígére, mint a mennyei táplálékra, ami nélkül nincs élet. Az Íge, Jézus Krisztus kell, hogy bennünk éljen és formáljon minket teljesen az Ö akarata szerint, hogy cselekedhessük az Ö szent akaratát!

Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. 25. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. 26. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, 27. de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; sőt amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság; és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne. 28. Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. 29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.
1Jn 2,24-29

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #17 Dátum: 2012 December 17, 16:11:32 »
Igen, az Úrnak nem az a fontos hogy mit mondunk, hanem hogy mit teszünk:

Lukács evangéliuma 6,46
"Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?"

Vagy:

Máté evangéliuma 21,28-31
"De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram - de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?" "Az első" - felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #18 Dátum: 2012 December 17, 17:18:53 »
Hát igen...

Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában."

Lesznek még nagy rácsodálkozások...

Adja az ÚR, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk az Ígének.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #19 Dátum: 2012 December 17, 18:55:39 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #20 Dátum: 2012 December 18, 09:20:47 »
Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. 8. István pedig - kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket tett a nép között. 9. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a ciliciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal; 10. de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel, amellyel beszélt.
Apcsel 6,7-10

Náluk nem beszédben, hanem eröben lett nyilvánvaló Isten Ígéje, a Szent Lélek által. Nem tanítókra hivatkoztak, hanem Isten szerinti bölcsességgel tanítottak.

Másik, a 7.-versben olvassuk:

sőt igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek.

Nem csak hittek, hanem engedelmesek voltak.

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #21 Dátum: 2012 December 18, 10:59:10 »
    És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.
9
    Ez hallá Pált beszélni: aki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul,
10
    Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.
11
    A sokaság pedig mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiálta, likaóniai nyelven mondván: Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban!
12
    És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, minthogy ő volt a szóvivő.
13
    Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala.
14
    Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának, kiáltván
15
    És ezt mondván: Férfiak, miért mívelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat:
16
    Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni:
17
    Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket.
18
    És ezeket mondván, nagynehezen lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék.
19
    Jövének azonban Antiókhiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot eláltatván, megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt.
20
    De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén, beméne a városba; és másnap Barnabással elméne Derbébe.
21
    És miután hirdették az evangyéliomot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Listrába, Ikoniumba és Antiókhiába.
22
    Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.
23
    Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.
24
    És Pisidián általmenvén, menének Pamfiliába.
25
    És miután Pergában hirdették az ígét, lemenének Attáliába;
26
    És onnét elhajózának Antiókhiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek.
27
    Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mily nagy dolgokat cselekedett az Isten ő velök, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre.
28
    Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal.
Az Apostolok Cselekedetei  14. fejezet


Már akkor is voltak háládatlan emberek akik rosszal fizettek a jóért.  A tanítványok nem maguknak könyvelték el a dicsőséget, hanem az Úr cselekedeteként. Bár napjainkan sok evangélistának és prófétának dagad a melle a büszkeségtől egy-egy sikeres evangélizálás, hitetlenek megtérése láttán.
Az üldöztetések ellenére sem bújtak el, vagy futamodtak meg, hanem továbbra is bátran hirdették a pogányok között az evangéliumot.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #22 Dátum: 2012 December 18, 15:44:46 »
Pont ezt az Ígét olvastam én is tegnap este....   :afro:

Azon gondolkoztam, hogy minden üldöztetések, nyomorúság ellenére nem fáradtak el figyelmeztetni a rájuk bízott nyájat a tévelygéstöl.

Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.
Apcsel 14,22

Na ez az, amit ma nem igen hallani.... Valahogy ki akarják simítani ezt az utat....

 :104:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #23 Dátum: 2012 December 18, 16:23:12 »
Tulajdonképpen sok helyen fordítva működik a dolog. A gyülekezeti tagok adják az életüket a pásztorért és nem a pásztor adja a nyájért.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #24 Dátum: 2012 December 18, 16:29:53 »
Igen, és ha nehézségekbe ütköznek, akkor jön a sértödés. De ilyesmit sehol nem találunk az kezdet gyülekezeteiben. Az apostolok Isten által kapott szuverénitással tanították a nyájat Isten Ígéjére, nem elhagyva az "Írásokat", hanem sokkal inkább azokra hivatkozva.

 :afro:   :280:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #25 Dátum: 2012 December 18, 16:38:48 »
Igen, ha valaki eltér a mérőzsinórtól, akkor az már nem lesz egyenes! Az Isten igéjét arra kaptuk, hogy megismerjük Istent. De ha nem az igéjén keresztül próbáljuk megismerni Istent, akkor ott téves Istenkép alakul ki. Sokan átcsapnak érzelgősködésbe és ez által kezdenek emberi dogmákat gyártani, amibe bele tud nyugodni a lelkük. Pedig Istenben kell hogy megnyugodjon a lelkünk, éppen ezért nekünk kell formálódnunk Istenhez az Ő Igéje által és nem nekünk kell Istent magunkhoz formálni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #26 Dátum: 2012 December 18, 16:48:13 »
Teljesen egyetértek!

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #27 Dátum: 2012 December 18, 23:31:02 »
Nagyszerű példája az apostolok idejében Pál is, aki inkább dolgozott az igehirdetés mellett, mintsem megterhelje anyagilag a testvéreket. Ezt sem ártana visszahozni, rég volt, de attól még nem évült el!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #28 Dátum: 2012 December 19, 20:24:22 »
Teljesen így van! Akkor nem úgy vették a szolgálatot, mint valami szivesség Isten és emberek felé! Tisztában voltak a feladatukkal, és ez független volt a körülményektöl:

   
Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.
1Kor 9,16

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10