Szerző Téma: Watchman Nee bizonyságtételei  (Megtekintve 14308 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #30 Dátum: 2010 Július 28, 06:44:52 »

   LELKI HÍVŐK CSELEKEDETEI:

  nem akarnak elmaradni senki mögött, serények, buzgók, készségesek, 
     DE: nem Isten rendelésének engedelmeskednek!!!
!! Csak az Úr megbízásából végzett munka áldott!!!

  nem képesek benső bizalomra, várakozásra

  soha nem igyekeznek őszintén Isten akaratának a megismerésére. Szolgálataikban saját elképzeléseiket követik, saját terveik után mennek.

  munkájuk forrása gyakran az érzés: csak akkor munkálkodnak, ha kedvük van hozzá

  égnek a tettvágytól, de munka közben nem tapasztalják meg szellemük nyugalmát, nem tudják nyugodtan cselekedni Isten akaratát, a szellemi töltésű hívőkkel szemben.  Lk 10:40; - Márta szolgálata = NE!!!!!

  könnyen elcsüggednek < > Isten ígéreteiben való nyugodt bizakodás. Még nem mentek be Isten nyugodalmába.

  hiányzik a messzire látás készsége, könnyen elbátortalanodnak
  !!A hit szemével kell a végső célra tekinteni!!!
    Ne azonnali sikerekre áhítozz, hanem fáradhatatlanul
    törj előre,  Istenben bízva, még a sötét korszakokban is!!!


  gyorsan bírálnak, lassúak a megbocsátásban. Önelégült, fensőbbséges magatartással bírálnak másokat

  ösztönösen cselekszenek

  emberi buzgalom, szenvedély hajtja őket még Isten ügyében is, mert nem tudnak elcsendesedni Isten előtt, hogy megtudják útjait és akaratát, ezért amit tesznek sietősen, türelmetlenül végzik

  tele vannak önálló elképzelésekkel, tervekkel => az Úrért való munka kerül a középpontba, a munkának az Ura pedig háttérbe szorul!

  nincs szellemi látásuk => váratlan ötletek által vezettetik magukat
     => nem megfelelő a munkájuk

  sokszor azért szólnak, mert úgy gondolják, beszélniük kell
     => szemrehányást tesznek, mikor vigasztalni kellene,
     vigasztalnak, amikor inteni kellene, mert: nincs szellemi megértés!! 
      Túlságosan bíznak saját gondolataikban. Ha kiderül, hogy nem
      jól szóltak, nem veszik tudomásul.

  amit ők jónak látnak, másnak is jónak kell tartania, nem tűrik a legkisebb véleményeltérést sem

  tév-tanításnak nevezi, amit nem hajlandó elfogadni, de a
     maga tévedését soha nem ismeri el

  mélységesen ragaszkodik a maga munkájához, a maga
     ún. belső köréhez => képtelen más hívőkkel együtt dolgozni

  nem tudja teljesen Istenre bízni magát – betanulják igehirdetésüket, szó szerint mondják el – első rendű szerepe a gondolkodásnak van
=> jobban bíznak az igehirdetés hatásában, mint az Úrban: nem abban bíznak, hogy a Szent Szellem megmutatja az emberek szükségét és
Isten betölti azt, hanem a tulajdon szavaikban, hogy azok majd megindítják az emberek szívét.
!! A Szent Szellem megelevenítő ereje nélkül az igazság nem sokat ér!
   Ahol valaki a saját szavaiban bízik és nem a Szent Szellemben,
   ott nemigen várható a Szellem gyümölcse!
   Csak az emberek elméjéig érnek el, nem a szívükig
!

  különös örömüket lelik a másokon való segítésben, de nem tudják „alkalmas időben” adni a segítséget

  ha tudomást szereznek valamilyen nehézségről, azonnal
felveszik az „idősebb hívő” szerepét és tanácsokat osztogatnak.
 Ömlik belőlük a keresztény tanítás + a hívők életéből vett példa.
El akarják mondani amit tudnak, sőt azt is, amit csak sejtenek.             
  // lsd. Ezékiás királyt, aki Isten vezetése nélkül mutatta meg
egész gazdagságát!

  gyakran csupán fitogtatni akarják széles körű tudásukat

   a félénkek pedig akkor sem szólnak, ha kellene

  keresik a feltűnést, mivel még nem gyökereznek Istenben és
 nincsenek elrejtve Benne. Az elismerés és tisztelet bármely megnyilvánulása nagy örömöt szerez nekik

  szeretik használni a szellemi kifejezéseket – nem szívből, nem a Szellem vezetéséből, hanem kívülről megtanulják és alkalmazzák őket

  becsvágyóak: saját dicsőségüket keresik az Úrért való munkában. Szeretik magukat másokhoz mérni. A műveltségben alacsonyabb
szinten levőket megvetik.                               
 //A magasabban képzetteket kritikájukkal lefokozzák és magukat velük egyenlőknek tartják.

  rendkívül önelégültek: ha az Úr felhasználja őket lelkek
 megmentésére, majd szétveti őket az öröm, és szellemileg
hallatlanul sikeresnek tartják magukat.
Egyetlen sikerük elegendő a büszkélkedésre!

  befogadóképességük kicsi, ezért Isten nem tudja őket nagy dolgok végzésére felhasználni

  örömüket lelik saját felsőbbrendűségük szemlélésében.
Szorongva lesik, hogy az emberek meglátják-e „kiválóságukat”
valamely területen (prófétálás, evangelizálás, stb)

  elvtelenek: szavaik, tetteik nem követnek szilárd elveket.
Érzelmeik + gondolataik irányítják

  rendkívüli tehetségűek, amit nem hajlandóak halálba adni, inkább a legvégsőkig igyekeznek kihasználni azokat.
!! Az istenadta képességek fordíthatók Isten dicsőségére! 
   < > a magunk tulajdonának tekintik azokat
.
A szolgálat során saját elképzeléseik szerint használják azokat,
nem a Szent Szellem vezetése alatt.
Siker esetén a teljes dicsőséget maguknak tulajdonítják.

  öndicsőítésük, öncsodálatuk leplezett
     = színlelt alázat! én-központúak!

  érdeklődést és érzelmeket tudnak ébreszteni másokban.
     Vonzó személyiségek                 
   < > DE: nincs bennük szellemi erő, nem árad a Szent Szellem élő
 folyama belőlük! amit adnak, önmagukból adják. Az emberek érzik,
 hogy van bennük valami, de ez a „valami” nem közvetít szellemi 
 megelevenedést mások számára.
!!Gazdagnak látszanak, holott valójában szegények!!!

    (folyt.köv.)   :169:    :119:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #31 Dátum: 2010 Július 29, 06:27:29 »

 A „LELKI” ÉLET VESZÉLYEI – MEGNYILVÁNULÁSOK:
1.  természetes erő;
2.  elbizakodottság;
3.  saját bölcsesség;
4.  az érzelmek uralma;
  mert: a lélek élete „én”- központú,
lényege = a természeti erő és a lélek képességei: akarat + értelem + érzelem.

!! Isten világosságát önmagunk megismerésére használjuk!!

  az igazságot értelmi úton keresi, fogadja el és hirdeti
    fő cél = értelmének kielégítése = tulajdon gondolkodásukra
   támaszkodnak isten kijelentése helyett. Többet töprengenek,
   mint imádkoznak.

összetévesztik az érzelmeket a szellemi élettel = rendszerint 
  szüntelenül érzelmi telítettség után törekszenek. „Érezni” akarják
   Isten jelenlétét, az első szeretet tüzével akarnak lángolni.
   Csak így tudnak szolgálni.

  ha az akarat dominál, akkor az „én”-t teszi élete és szolgálata központjává.
  Azért tanul, hogy a maga tudásvágyát kielégítse, a maga örömét 
  szolgálják, a maga terve szerint dolgozik = az „én” körül forog,
  a célja = saját dicsősége!

LELKI ERŐ: „animális cselekvésmód” = sok tervezgetés,
 sok tevékenység, zavaros gondolkodás és vegyes érzelmek: az egész 
 lény kívül-belül csupa izgalom és forrongás. Ha az érzelem mozgásba
 lendül, követi lényének többi része is. Ha nyomott vagy kihűlt,
 megmarad az értelem izgalmi állapota.

  szüntelen mozgás jellemzi: fizikai, v. értelmi, v. érzelmi

   VÁRJ, AMÍG ISTEN JÓNAK LÁTJA, HOGY KIJELENTÉST ADJON!!!

  nem az Urat szereti, hanem az őt felfrissítő érzést, mely a
   „3. mennyország” dicsőségébe emeli. Az „én” jó érzésére törekszik.”

   (folyt.köv.)   :169:     :119:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #32 Dátum: 2010 Július 29, 21:11:27 »

  A LELKI ÉLET VESZÉLYEI:

1. A szellem elnyomásának veszélye:
                                                                                                                        ! Isten Szelleme először az ember szellemét érinti
    -> megvilágosítja a lelkét
    -> végrehajtja akaratát a teste által
                                                                                                                 
 ! Isten Szellemének az emberi szellem közreműködésére van
szüksége, így vezethet naponként győzelemre és végezteti el Tőle
nyert feladatát a hívővel. A lelki hívő gondolatait, elképzeléseit követi. Szelleme képtelen együtt munkálkodni Istennel
=> szellemi fejlődése leáll. 
                                                                                                                         !!Ha a hívő nem engedi, hogy szelleme teljesen uralma alá hajtsa lényét, vagy nem belőle meríti életéhez az erőt, soha nem lesz érett keresztény!!

2.  A „test” világába való visszatérés veszélye – Gal 5:19-21;
lélekből: önzés, széthúzás, pártoskodás
testből: irigység, gyilkosság, részegség, dobzódás = összefügg: 1Kor 15:44;
A kereszten: megváltást nyerünk a helyettes áldozat árán és teljes szabadulást a Vele való azonosulás útján.

!! A kereszt nem végez félmunkát!!!

CÉL: mindannak megöldöklése, ami Ádámból való. Ha a kereszt nem végzi el bennünk teljesen a munkát, akkor ami már megtörtént hamarosan semmivé válik! = Ha engedjük tovább élni régi természeti életünket (lélek), akkor az hamarosan egyesül a régi (bűnös) természettel!

3.  A sötétség hatalma alá kerülés veszélye – Jak 3:13-15;
A hústest és a lélek a Sátán műhelye.
Célja:
• a régi természetünkből a lehető legtöbbet megtartson magának
    < > egyesülni kell szellem által az Úrral, minél több élet áradjon
 ránk a Szent  Szellemből a szellemünkbe, annál halálosabban munkálkodik életünkben naponta  a kereszt!!!

•  minden tevékenysége, csábítása, támadása az ó-emberünkben megy végbe. Rápróbál venni, hogy megtartsanak valamennyit a régi természetükből Isten gyermekei – bűn vagy „csodaszép” természeti élet – hogy továbbra is munkálkodhasson bennük Ef 2:3;

  Sátán munkájának színtere: hústest + lélek!!!
Lépésről-lépésre meg kell szabadulni a „lélek életétől” is

• felhasználja romboló céljaira az ember természetes okosságát is: befecskendezi az elmébe a félreértést, az előítéletet, az Isten
igazságával szembeni kételkedést, a testvérekkel szembeni gyanakodást = akadályozza a Szent Szellem munkáját!!!

!! A hívő, míg meg nem szabadul énjétől, telve van kívánsággal, 
   tudásvággyal, mindent birtokolni akar és ezzel kész zsákmánya a
   gonosz szellemeknek!
!! A Szent Szellemnek halk szava van!

Jel 12:11; „És ők legyőzték azt a Bárány Véréért és az ő bizonyságtételük beszédéért; és az ő életüket nem kímélték
 mindhalálig
.”
= az ördög legyőzésének életfontosságú feltétele
    = !!Még a halál árán is tagadjuk meg lelki életünket!!


  Ha Krisztus harcosai saját életüket dédelgetik, NEM GYŐZHETNEK!
 
  A Sátán legyőzi azokat, akik önmagukra tekintenek!

  A győzelem egyetlen lehetősége = a természeti élet halálba adása!

  A fegyelmezetlen lelkekkel szemben a Sátán sikeresen léphet fel!

 !! Az Isten iránti engedetlenség mindig nagy veszéllyel jár !!!

   Folyt. köv.)    :119:   :169:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #33 Dátum: 2010 Július 31, 07:31:24 »

   A KERESZT ÉS A LÉLEK

A KERESZT ÉS A „LELKI” VONZALOM =
Mt 10:38-39;

38. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
39.  A ki megtalálja az ő életét (lelkét), elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét (lelkét) én érettem, megtalálja azt

    = a lelki élet feladására és keresztre adására szólít fel.

!! Ha Isten parancsa ütközik az emberi kívánságokkal, az Úrért vegyük fel a keresztet, lelki vonzalmunkat adjuk halálba, akármilyen kedves is az a személy.

Lk 14:26-27;
26. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
27.  És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.

   = a lélek szerinti szeretetünket meg kell gyűlölnünk.
  Senkit sem szerethetünk csak azért, mert természetes szeretetünk feltámadt iránta!!!
 
!! Az Úrtól való szeretettel szeressünk! Jesuáért!!
!! Szívünk szeretetét ne ejtse rabul senki, hogy szabadon szolgálhassuk az Urat!


KERESZT = háttérbe szorítjuk természetes vonzalmunkat, az szenvedést okoz, mélyen megsebződik a szív.
   => helyet készít a Szent Szellem számára, hogy megtölthesse
szívét Isten szeretetével és ezután Istenben és Isten által szeressen.

!! Akik értik Isten szívének titkát, még Isten ajándékaihoz sem ragaszkodnak. Sokkal inkább az Istenben való megpihenésre vágynak,
Aki minden adománynak Ajándékozója.
 Isten azt akarja, hogy sem emberhez, sem más
  ajándékhoz ne ragaszkodjunk, CSAK egyedül Őhozzá!


ISTENNEL EGGYÉ LENNI = szakadj el mindentől,
 hogy teljesen eggyé lehess Vele!
Helyezd a Szent Szellem uralma alá egész életedet!

  Meg kell gyűlölni „lelki” életünket, vonzalmaival együtt, hogy
szabadok lehessünk!
   => nem befolyásolhatnak lelki vonzalmaink, DE alkalmasak leszünk
         a Szent Szellem ereje által való szeretetre!!

   A KERESZT ÉS AZ ÉN
MT 16:24-25;
24. Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak:
   Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és
   vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

25.  Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt;
      a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.


!! Az önsajnálat a Sátántól van!!!

Isten akarata követésének ára = „Tagadd meg magad!”
  Mikor ezt a felszólítást halljuk, természeti életünk ösztönösen önsajnálkozással válaszol és megakadályozza, hogy drága árat
fizessünk Istenért.

!! Keskeny út vezet a keresztre: Krisztusért mindent eltűrünk, természeti életünk vereséget szenved
  = elveszítjük életünket.
=> uralomra jut bennünk Krisztus szellemi élete és cselekedhetünk Istennek kedves és az embereknek hasznos dolgokat.

!! A legmagasabb rendű szellemi ismeret és kijelentés sem szabadít
meg a „lélek” uralma alól! SŐT! Minél nagyobb ez, annál nehezebb felfedezni a lélek indítékait.

!! A lélekből fakadó emberi meggondolásból eredő szándékot,
   akaratot az Úr elutasítja
!

!! Az Úr sohasem cselekedeteink mennyiségét, hanem eredetét nézi!!!

Az „én” saját belátása szerint kívánja szolgálni az Urat
   = függetleníti magát Isten akaratától.

Isten szándékának engedni = önmagunk szándékát összetörni!
  Amíg „lelki” életünk fennmarad, a Sátán mindig remélhet.

!! Önsajnálat, önszeretet, a szenvedéstől való félelem. a kereszttől való meghátrálás = a „lelki” élet megnyilvánulásai;
 Jellemzője: önmegvalósítás!

  A lélek irtózik mindenféle veszteségtől.
  Amikor felvesszük a keresztet, a lélek élete mindig meggyengül!
  A kereszthordozás folyamatos!
 
  Krisztus keresztjének ereje által naponta fel kell vennünk a
  magunk keresztjét és naponta meg kell tagadnunk önmagunkat,
  énünk teljes elhalásáig.

  Minél mélyebbre hatol életünkben az Ige (Zsidó 4:12),
annál alaposabban munkálkodik bennünk a kereszt, és
egyre tökéletesebben egyesít a Szent Szellem az Úr Jézussal.
 Lelki életének csak a már ismert részét tudja megtagadni a hívő,
 Isten Igéjének kell egyre többet feltárnia természetes életünkből,
 hogy a kereszt munkája mind mélyebbre hatolhasson.

  (folyt.köv.)    :119:     :169:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #34 Dátum: 2010 Augusztus 04, 09:49:30 »

  A KERESZT ÉS A „LÉLEK” SZERETETE A VILÁG IRÁNT – LK 17:32-33;
   = önmegtagadás e világ dolgaival kapcsolatban.

El kell szakadni földi tulajdonunktól egészen!

  Lót felesége egyetlen lépést sem tett hátrafelé, mindössze
hátra nézett! =  leleplezte szíve állapotát!

  Egyetlen vágyakozó pillantás elég annak leleplezésére, hogy még mindig „lelki” élete uralkodik benne és hogy nem értette meg a világ
és a kereszt viszonyát.

Semmi a világon nem ingathatja meg többé a hívő szívét, ha egyszer „lelki” életét halálba adta.

„lelki élet” = e világ dolgaihoz ragaszkodik.

  Aki nem egyesült Krisztussal a halálban – mégpedig úgy, hogy nem
csak a bűnnek halt meg, hanem az énjét is halálba adta -, az hiába próbálja megtartani Krisztus tanításait
. (Hegyi Beszéd)

  !! Csak az önmagát megtagadó ember képes odaadni őszinte
     szívvel a felsőruháját is, amikor az alsót kérik tőle!

  Életünket az alapján értékelhetjük, amit „elvesztettünk”.
  A halálba adott dolgok adják az értékét!

  !! A szeretet erejét az áldozattal mérjük!! 

  A hívők magatartása a vagyonukkal szemben világosan jelzi, hogy
meg akarják tartani vagy halálba adták-e régi életüket!

  Ha szellemi úton akarunk járni, engednünk kell, hogy Isten válasszon
le rólunk mindent, ami e világhoz tartozik és szabadítson meg Lót feleségének magatartásától.
    = első feltétele a Krisztusban való életnek!!!

Fil 3;
 Pál mindent enged folyamatosan kárba veszni a Krisztusért, mert
csak így ismerheti meg Krisztust és az Ő feltámadásának erejét

  = a tökéletes út!!!

  A földi dolgokhoz (anyagiak) való viszonyulásunk
   mutatja meg leginkább, milyen a „lelki” életünk.


  (folyt.köv.)    :119:    :169:

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #35 Dátum: 2010 Augusztus 04, 10:08:47 »
" A szeretet erejet az aldozattal merjuk."

                    AMEN!


Mely, mar nemis aldozat, ha a szeretet mukodtet!


Igy van, a keresztmunkaja az elet kulcsa  :2smitten: :169: :2smitten:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #36 Dátum: 2010 Augusztus 04, 18:38:08 »

  A KERESZT ÉS A „LÉLEK” EREJE – JN 12:24-25; 32;

 Az üdvösséghez vezető egyetlen út a Golgotán visz át. Nincs más lehetőség a gyümölcstermésre, mint a halál.

Gabonamag = a „lélek” élete
 // nem támadhat szellemi élet a természeti élet megsemmisítése nélkül
      = gyümölcstermés.

A lelki élet nem terem szellemi gyümölcsöket!

Az Úr Jézusért végzett szolgálatunk legnagyobb veszélye, hogy a
magunk lelki erejére támaszkodunk – talentumainkra, adottságainkra, ismereteinkre, személyes vonzásunkra, ékesszólásunkra, okosságunkra.
Ezeket mind halálba kell adnunk, hogy semmi módon ne bízhassunk bennük!

  Készségesen menjünk át a halál sötétségén, támogatás, érzés,
látás, értés nélkül, egyedül Istenben bízva, míg a feltámadás oldalán
elő nem jövünk a dicsőséges élet birtokosaként!

  Ekkor lelkünk alkalmassá válik arra, hogy Isten közölje velünk a
Maga életét! lelkünk minden képességét megújulva és
megelevenedve kapjuk vissza a Szent Szellem által.
A Szellem által életre keltett természetfeletti élet uralma alatt áll.

AZ ISTENI ÉLET TÖRVÉNYE:
amint folyamatosan halálba adjuk lelkünk életét, úgy folyamatosan
és egyre bőségesebben nyerjük el Isten feltámadott életét.

A SZELLEM ÉS A LÉLEK MEGOSZLÁSA:
  Urunk azt kívánja, hogy feláldozzuk énünket és adjuk át
magunkat teljesen a Szent Szellem munkájának. Készségesen
halálba kell adnunk a lélek életének minden vélekedését,
erőfeszítését, gondolatát.

A „lélek” elsősorban mindig önmagát szereti.

   Ha életünk nem Isten erejéből táplálkozik, akkor emberi
vélekedések és bölcsesség uralma alá kerül.

  Jó dolog az értelem, de ha a szellemi kapcsolat fölé kerekedik, az eredmény = a betű uralkodik a szellem fölött => hideg, halott belül,
hiába hirdeti az igazságot.

Zsidó 4:12; = minden nap!
  Főpapunk – mint a pap az ószövetségben az áldozati állatot -,
feltárja rejtett belső részeinket és elválasztja lelkünket és szellemünket Isten Igéje által => megtalálják rendelt helyüket = békesség, harmónia!
A kettő soha nem juthat el semmilyen egyességre!!
1. oltárra – önként menjünk
-> 2. kard! Irgalmas és hű Főpapunk elvégzi a szétválasztást!

A maga idejében elvezet a teljes szellemi élményre!
Halálba kell adni a lelkünket és Istennek ajánlani a szellemünket!
=> megismerjük a feltámadás erejét és a tökéletes szellemi életet a feltámadás dicsőségében.

   (folyt.köv.)   :119:    :169:

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #37 Dátum: 2010 Augusztus 04, 18:50:40 »
Az igaz Lelek, masokert, es Istenert el.

Az ego szereti onmagat......

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #38 Dátum: 2010 Augusztus 05, 07:12:37 »

  A GYAKORLAT

1.  Tudnunk kell, hogy az elválasztás szükséges, mert csak akkor tudjuk igényelni.

2.  Kérni kell az elválasztást. Akarni!

3.  Teljes odaadás – a kereszt oltárára helyezni magunkat. Teljesen azonosulni Urunkkal halálában. Akaratunkat alá kell rendelni Istennek. Szüntelen kérjük!

4.  Tudatosan vállaljuk a Róma 6:11-et! = meghaltunk a bűnnek,
de élünk Istennek, a mi Urunknak Jesua HaMasiában!

5.  Ima + tanulmányozzuk a Bibliát + elmélkedjünk rajta. -> mélyen behatoljon a lelkünkbe és tisztítsa meg. Ha azt tesszük, amit
Isten mond, lelki életünk nem folytathatja szabadon tevékenységét
= 1Pt 1:22; „lelketeket az igazság iránt való engedelmességben..
tisztítván meg


6.   Naponta vegyük fel a keresztet. Szellemben járjunk! = szüntelen kérjük a Szellemet, mutassa meg mi való a lélekből, mi a szellemből.

7.   Éljünk a szellem uralma alatt!

   (folyt.köv.)    :119:     :169:

Ani Kinor

 • Vendég
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #39 Dátum: 2010 Augusztus 05, 09:34:57 »
* ez a MEGTERES, de a Szent Szellem tudja mikor es hogyan teszi ezt
* ezt a Szent Szellem iranyitja, nem en az ember a fent leirtak alapjan

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #40 Dátum: 2010 Szeptember 30, 18:59:33 »

  A LÉLEK A SZENT SZELLEM IRÁNYÍTÁSA ALATT

Testünk és a Templom között párhuzam áll fenn: Isten a Szentek Szentjében lakozott, amit a kárpit elválasztott a szentélytől, elválasztva azt a dicsőséges jelenléttől, majd eljött az idők teljessége, az Úr Jézus meghalt a kereszten. Ekkor a kárpit teljes hosszában felülről lefelé kettészakadt azért, hogy Isten dicsősége beragyogja az egész
Templomot = az egész  személyt!!

!!Ha fenntartás nélkül engedelmeskedünk a Szent Szellemnek,
a kapcsolat a Szentek Szentje és a szentély között egyre
erőteljesebbé válik = a természeti élet feladja függetlenségét és
 a Szent Szellem irányítása alá helyezi magát.

Szellemünk és lelkünk = érzelem + értelem + akarat, a Szent Szellem uralma alá kerül, megtelik Vele. Amit hit által szellemünkben elfogadunk, azt lelkünkben megtapasztaljuk, semmi sem vész el belőle:
2Krón 7:1-2; !!

1. És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat,
2. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát.

Miután Isten megnyerte lelkünket = „életet nyerünk”, mert a hit emberei leszünk!
Zsid 10:39; De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

   = hit által megtartatik életünk Isten szolgálatára és dicsőítésére
Jak 1:21; Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.

  = új természetet kapunk és gyümölcsöt termünk.

Az élet Igéjétől kapjuk az Ige életét. Lelkünk ténykedései ugyanazok maradnak, DE már Isten Igéjének hatalma által működnek,
 nem a magunk erejéből!

  = a lélek üdvössége:
1Pt 1:9; Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. = A HIT CÉLJA!!!

Mt 11:29; Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Tökéletes odaszentelésünk eredménye = tökéletes béke!!
Ef 6:6;  Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből.

A Szent Szellem uralma alatt a lélek nem aggódik önmagáért.
Mt 6:25; Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

  Akit egyszer megérintett a kereszt a Szent szellem által, az képtelen többé önmagáért aggódni.
  Szinte elveszítjük önmagunkat Istenben, ezért tudunk maradéktalanul Istenben bízni.

  A független lélek minden megnyilvánulása:önszeretet, büszkeség, öntudat,
  annyira megszűnik, hogy nem gondolunk magunkkal!

 Mindenben egyetért Istennel!

Isten minden szükségünkről gondoskodik = ez teljesen természetesen történik, mert Isten hatalma támogat minket.
Isten Atya és Teremtő!!! = megmutatja hatalmát. Semmi sem történhet akarata ellenére!! SEMMI!!!

A Szent Szellem által vezetett lélek = BIZAKODÓ!

Vágyakozzunk, ragaszkodjunk Urunkhoz!

Ne a magunk elképzelései szerint szolgáljuk Urunkat!


           :169:     :2smitten:      :119:

Nem elérhető Kamilla

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1727
Re:Watchman Nee bizonyságtételei
« Válasz #41 Dátum: 2010 Szeptember 30, 19:04:26 »

Inkább félelemmel és remegéssel és igyekezzünk mind közelebb Hozzá!! Teljesen, örömmel adjuk át magunkat Neki!

Lk 1:46; Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

  Sem nyilvánosan, sem magunkban ne tartsuk fontosnak énünket.
  Csak ha lelkünkben magasztaljuk Őt, akkor tesszük ezt lényünkkel,
  és nem tekintjük életünket drágának:

1Jn 3:16; Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

  Az Úr és felebarátaink iránti igaz szeretet csak önmagunk megtagadásából fakadhat

Gal 2:20;  Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

  A szeretet önmagunk életének odaszánásából fakadhat.

  A kiömlő Vér az áldások forrása!

Termékenység forrása:
3Jn 2; Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

  Gazdagságunk azzal mérhető, amit adunk!

 
          :169:       :2smitten:      :119: