Bizonyságok > Bizonyságok

Watchman Nee bizonyságtételei

<< < (9/9)

Kamilla:

  A LÉLEK A SZENT SZELLEM IRÁNYÍTÁSA ALATT

Testünk és a Templom között párhuzam áll fenn: Isten a Szentek Szentjében lakozott, amit a kárpit elválasztott a szentélytől, elválasztva azt a dicsőséges jelenléttől, majd eljött az idők teljessége, az Úr Jézus meghalt a kereszten. Ekkor a kárpit teljes hosszában felülről lefelé kettészakadt azért, hogy Isten dicsősége beragyogja az egész
Templomot = az egész  személyt!!

!!Ha fenntartás nélkül engedelmeskedünk a Szent Szellemnek,
a kapcsolat a Szentek Szentje és a szentély között egyre
erőteljesebbé válik = a természeti élet feladja függetlenségét és
 a Szent Szellem irányítása alá helyezi magát.

Szellemünk és lelkünk = érzelem + értelem + akarat, a Szent Szellem uralma alá kerül, megtelik Vele. Amit hit által szellemünkben elfogadunk, azt lelkünkben megtapasztaljuk, semmi sem vész el belőle:
2Krón 7:1-2; !!

1. És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat,
2. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát.

Miután Isten megnyerte lelkünket = „életet nyerünk”, mert a hit emberei leszünk!
Zsid 10:39; De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

   = hit által megtartatik életünk Isten szolgálatára és dicsőítésére
Jak 1:21; Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.

  = új természetet kapunk és gyümölcsöt termünk.

Az élet Igéjétől kapjuk az Ige életét. Lelkünk ténykedései ugyanazok maradnak, DE már Isten Igéjének hatalma által működnek,
 nem a magunk erejéből!

  = a lélek üdvössége:
1Pt 1:9; Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. = A HIT CÉLJA!!!

Mt 11:29; Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Tökéletes odaszentelésünk eredménye = tökéletes béke!!
Ef 6:6;  Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből.

A Szent Szellem uralma alatt a lélek nem aggódik önmagáért.
Mt 6:25; Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-e az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

  Akit egyszer megérintett a kereszt a Szent szellem által, az képtelen többé önmagáért aggódni.
  Szinte elveszítjük önmagunkat Istenben, ezért tudunk maradéktalanul Istenben bízni.

  A független lélek minden megnyilvánulása:önszeretet, büszkeség, öntudat,
  annyira megszűnik, hogy nem gondolunk magunkkal!

 Mindenben egyetért Istennel!

Isten minden szükségünkről gondoskodik = ez teljesen természetesen történik, mert Isten hatalma támogat minket.
Isten Atya és Teremtő!!! = megmutatja hatalmát. Semmi sem történhet akarata ellenére!! SEMMI!!!

A Szent Szellem által vezetett lélek = BIZAKODÓ!

Vágyakozzunk, ragaszkodjunk Urunkhoz!

Ne a magunk elképzelései szerint szolgáljuk Urunkat!


           :169:     :2smitten:      :119:

Kamilla:

Inkább félelemmel és remegéssel és igyekezzünk mind közelebb Hozzá!! Teljesen, örömmel adjuk át magunkat Neki!

Lk 1:46; Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

  Sem nyilvánosan, sem magunkban ne tartsuk fontosnak énünket.
  Csak ha lelkünkben magasztaljuk Őt, akkor tesszük ezt lényünkkel,
  és nem tekintjük életünket drágának:

1Jn 3:16; Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

  Az Úr és felebarátaink iránti igaz szeretet csak önmagunk megtagadásából fakadhat

Gal 2:20;  Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

  A szeretet önmagunk életének odaszánásából fakadhat.

  A kiömlő Vér az áldások forrása!

Termékenység forrása:
3Jn 2; Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.

  Gazdagságunk azzal mérhető, amit adunk!

 
          :169:       :2smitten:      :119:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése