Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 216061 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1695 Dátum: 2021 December 04, 20:34:37 »
Zsoltárok könyve 90. rész

  1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
  2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
  3. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
  4. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
  5. Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;
  6. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
  7. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!
  8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.
  9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
  10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
  11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
  12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
  13. Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
  14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
  15. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.
  16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
  17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

Áldott Testvérek. A mai alkalommal, ezen Zsoltárral-Mózes Imájával indulunk, Igei vizsgálódásunkra.
Mindenek előtt, a 10-es verset olvassuk ujra:

"10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk."

A Földi lét-és érdekes módon: Különösen a Hivők földi léte-periodikusan változó létezés... Hol jó-hol rossz; Hol fent-hol meg lent... Ezeket a ciklusokat, legtöbb esetben a külvilág eredezteti-illetve határozza meg. Mondhatjuk úgy is: A Világi történések következménye (!!!) - a hivő állapota... De persze nem úgy ahogy következésképp gondolnánk, hanem éppen ellenkezően: Amikor jól mennek a dolgok-az ember
szem elől veszti az Urat-amikor pedig megnehezedik az élet-gyorsan keresi az Úrhoz való visszatérést...
Ahogy azt a Bölcs is mondja:

Példabeszédek 20,30.    
A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások.

A Jóban tehát a hivő emberek nagy része, elkényelmesedik-majd viszonylag rövid idő elteltével-szemelől téveszti az Urat... Nem mindenki, de nagy részük... Természetesen megmaradnak a megvallások, a vallásos áhitat, az imák... de csak külsőleg... nem a szivnek-léleknek teljességével. Ekkor válik az élő hit- élettelen vallássá.
Azt hisszük-minden jó-minden rendben megy... Viszont pont az Istennel szakad meg a kapcsolat.
Nézzünk ezekre egy roppant félelmes példát:


Királyok II. könyve 22. rész

1.    
Nyolcz esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és harminczegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jédida, a Boskátból való Adaja leánya.
2.    
És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának, Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra.
3.    
És történt Jósiás király tizennyolczadik esztendejében, elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fiának fiát, az íródeákot, az Úr házához, mondván:
4.    
Menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyült pénzt, a melyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől.
5.    
És adják azt az Úr házában való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, a kik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák;
6.    
Az ácsoknak, az építőknek és a kőmíveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására.
7.    
De számadást nem kell tőlök venni a pénzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik.
8.    
És monda Hilkia, a főpap, Sáfánnak, az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia oda adta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt.
9.    
És elméne Sáfán, az íródeák, a királyhoz, és megvivé a királynak a választ, és monda: A te szolgáid egybeszedék a pénzt, a mely a házban találtatott, és oda adták azt az Úr házában munkálkodók pallérainak kezébe.
10.    
És megmondá Sáfán, az íródeák, a királynak, mondván: Egy könyvet adott nékem Hilkia pap. És felolvasá azt Sáfán a király előtt.
11.    
Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédit, megszaggatá az ő ruháit...

Tehát röviden: Adott egy Király-aki precizen követte- Dávid tanait, gondja volt a Béjthamikdás renoválására, biztosra vette hogy azok, akik szintén a ház romlásának kijavitásán dolgoznak-hitre nézve becsületes emberek (!) ( ez nagyon fontos dolog Testvérek, mert ezzel mintegy jelzi: Vallás tekintetében nem uralkodik a nyájon, hanem Testvérként a nyáj tagja!)
"7.    
De számadást nem kell tőlök venni a pénzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik."

Minden pazar-mig-egyszer csak... kezükbe kerül a Törvény könyv...  Ez annyira paradoxon... Adott egy Istentől való Király... egy Főpap... Adott az Úr háza és az azon való munkálkodás...
A Célkitűzés pedig- az Úr házának a romlásait kijavitani!... Annyira Szent minden... legalábbis ezen a ponton. A sorsdöntő fordulatot pedig az adja-hogy kiderül hogy maga a nép-az Isten népe a legnagyobb romlás!
Ez annyira paradox-ez annyira hihetetlen- ez annyira .... Időszerű?! Hiszen akkor-pont mint ma,elveszitették a jeggyűrűt a hivek! ( elvesztették-vagy - eldobták???)
Pont az Ige veszett szem elől...

V.Móse 26, 15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Az Isten Igéje tehát az a bizonyos Jegy ajándék-aminek megléte (megélése) pecsétel el az Örökkévaló számára.

Na ez az ami eltűnt... Azoknál, akik azt hitték (!!!) hogy megvan. Csakhogy nem azthiszi hivőknek hivott az Örökkévaló.
A Kisgyermekek, a leg becsesebbnek gondolt kincsüket-le nem tennék soha! Mindenkor a kezükben van, egy lépést sem tesznek nélküle. Ha aludni kell menniük-a párnájuk alá teszik-hogy ébredéskor, azonnal kézbe vehessék... Az Istennek gyermekei meg-elszórják-elhagyják....

Visszatérve a történetünkhöz:  Hogy lehet az, hogy nem volt előttük az Ige? A Főpapnak nincs szüksége az Igére??? És a Király? neki sem kell???

A Királyi törvény igy szól:

V.Mózes 17, 14. Mikor bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképen egyéb népek, a melyek körültem vannak:
  15. Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, a ki nem atyádfia.
  16. Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!
  17. Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.
  18. És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból.
  19. És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje.
  20. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben.

Ha a Király "elvesztené" az Isten Igéjét-még mindig ott a Papoké... De sehol sem volt-amikor pedig meglett-nézték mintha kútba néztek volna...
Még épp időben lett meg az Ige ahhoz-hogy megérthessék mi következik rájuk... az Itélet ugyebár...

Na és nekünk ez miért fontos?

Máté Evangyélioma 24. rész

  1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
  2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
  3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
  4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
  5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
  10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1696 Dátum: 2021 December 11, 20:14:04 »
Zsoltárok könyve 37. rész

1.    
Dávidé.
Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irígykedjél a gonosztevőkre.
2.    
Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
3.    
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.
4.    
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
5.    
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
6.    
Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
7.    
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.
8.    
Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
9.    
Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
10.    
Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
11.    
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
12.    
Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá:
13.    
Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja...

Áldott Testvérek. Napjainkban, mintha felgyorsulnának a dolgok... olyanok mint : Elválasztódás-elkülönülés... Szemtanui-talán elszenvedői, de mindenképpen megélői vagyunk oly dolgoknak, melyekre nem is gondoltunk. Tehát a történésekre adott- reakciók...
Vannak köztünk, akik évekkel ezelőtt-ezekre a napokra-vágyakozással tekintettek, oly vággyal mint: "bár megélhetném azokat az időket..." Nos eljöttek azok a "bizonyos" idők...
Ezekre a "bizonyos" időkre jellemző egy részről, : Az Ige mélyebb ismerete (Megértése egy mélyebb-vagy akár: Sokkal mélyebb szinten.) Ennek hatására: Elkülönülés azoktól, akik a Szentirás igéit és annak jelentését-csupán felszines és intellektuális szinten történő felidézését preferálják-miközben ők maguk-egyre inkább és egyre gyorsabb ütemben történő, dekadens módon végbemenően zuhannak, a lejtőn lefelé...
Zűrzavaros-stilszerűen: Bável-i idők ezek a magok csapdáival egybevéve...
Egyrészt láthatunk oly történéseket, melyek akár reményre adhatnak okot-másrészt az azok származéka-sokakat tovább és távolabbra sodor az Istentől.
Emberek-kik másokat sanyargattak, tönkretettek úgy Morálisan mint egzisztenciálisan, megbuktak, és rántanak magukkal-másokat is... botrányok robbannak-soha nem látott és soha el nem képzelt mértékben.
Történnek ezek családi szinten éppen úgy-mint vállalati, végrehajtói és legfelsőbb vezetői szinteken...
A "közemberek" szintjén pedig, ez a felfokozott érzelmi töltettől-mintegy vulkán-indulatokat gerjeszt. És éppen ebben van a csapda is.
A Napokban kirobbant botrány a példának okáért, a legfőbb végrehajtó letartóztatásából indult ki. A vizsgálat menetében-már sok végrehajtó lett érintett, de felfedett egy-ezeddig a Magyar történelemben nem látott szintet is. az Igazságügy Minisztérium- kormánybiztosa is a képbe került, aki le is mondott. A Magyar emberek-látni akarnak-fejeket lehullani. A sanyargatók és az emberi életek tönkretevőit akarják-siralomházban látni... Precedens értékű ügynek-precedens értékű büntetését akarják rájuk... Hiszen ezek az emberek-végrehjtók a kormánybiztossal az élükön,közjegyzők és "adósságkezelők"- rengeteg ember és főleg: Családok életét tették helyrehozhatatlanul tönkre. Sokan menekültek a törvénytelen haszonszerzésük miatt öngyilkosságba, vagy szétszakitva családokat, a gyermekek más családokhoz, mig a szülők az utcára, ahol Megvetés és üldöztetések és atrocitások érték őket, a sorsuk miatt, és az éh-vagy a fagy halál... A felhördülés még jogos a nép részéről, de a hivők részéról az indulatok, ilyentén való elszabadulása már nem elfogadható... és be kell látni, ez is a valós hovatartozás-felszinre jutásának fontos eszköze lehet.

"7.    
Csillapodjál le az Úrban és várjad őt; ne bosszankodjál arra, a kinek útja szerencsés, se arra, a ki álnok tanácsokat követ.
8.    
Szünj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet; ne bosszankodjál, csak rosszra vinne!
9.    
Mert az elvetemültek kivágattatnak; de a kik az Urat várják, öröklik a földet.
10.    
Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
11.    
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben."

Ugyanakkor, és ez nagyon fontos moment:

Példabeszédek 24,17.    
Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
18.    
Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.

Ennyit a kárörömről...

Az Igazak... Lehet igaznak nevezni azt-akiben gyilkos indulatok dobzódnak?  Hiszen amikor ily dolgok kerülnek napvilágra-oly közelinek látszik a segitség... egy kis segitség az igazságnak: Öljük le ezeket a gyilkosokat és örüljünk a bukásuk felett... ( eközben ne vegyük észbe hogy olyanok lettünk mint azok, hisz azok is csak a céljaik eléréséhez használtak- Istentelen és törvénytelen eszközöket. és ne vegyük észre, hogy ezek az indulatok is csak a világhoz kötnek.)

De valójában a kérdés igy hangzik: Ki- mely ország államporlgárának vallja magát? Mert vannak Állampolgári törvények!

A Mi országunk: Isten Országa! Melyről-Jézus igy szól:

Luk.17,20.    
Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
21.    
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

Már ha bennünk van...

Isten országának az Állampolgári törvénye pedig igy szól:

Róma 14,17.    
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18.    
Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
19.    
Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.

Térjünk vissza egy picit-Jézus szavaihoz:

"Luk.17,20.    
Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.
21.    
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van."

Azt mondja tehát, és ez legyen ma a kulcsmondat: "Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el."...

Ez tehát azt is jelenti, hogy nem ebben a materiális világban! Ezen tovább haladva ez azt is jelenti, hogy amik itt történnek, azok nem a tökéletesség, hanem valamely pólusnak tükörképe-kiábrázolódásai...
Vagy a sötétség cselekményeinek és céljainak felmutatása-vagy a világosság inspirálta cselekedetek-kiábrázolódása! Egyrészről csak szinjáték-másrészről azonban- ( és ez lenne a mi részünk) : A hitünk értelme és valósága!

És most- vissza csatolva a kezdő Igénk-egy mondatához, amit bár sokan félre értenek, de valójában pont erről beszéltünk eddig:

Zsolt.37,3.    
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

E földön lakozzál... ez nem a világra-hanem a Szent földre, azaz: Az Isten országára vonatkozik!

Reménykedés-hogy ezután jobb lehet az élet? Meddő és hiú ábránd, hisz az előbb beszéltük: Nem ebben a világban lesz az. Ha ennek a rossznak vége-marad és érkezik több gonosz dolog, amik az emberek megosztására valók csupán. De a mi országunk eszközei nem lehetnek olyanok mint: Harag-heveskedés-gyülölködés-bosszú állás...

Áljünk úgy ma-hogy holnap ne kelljen megbánnunk a tegnapot!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1697 Dátum: 2022 Január 08, 20:38:53 »
Áldott Testvérek. E mai alkalommal-ismét beszéljünk egy - sajnos- általánosan előferdülő, és sok esetben ujra és ujra felmerülő kérdésről-nevezetesen: szükséges-e, a hit mellé a cselekedetek gyakorlása is?
Sajnos általános az a nézet, melyet félbe harapott és meglehetősen, a környezetükből kiragadott igékre alapozva emlegetnek, miszerint: A Hit kell csupán, a cselekedetek egyáltalán nem kellenek, az Istennek tetsző élethez...
Hiszen a cselekedetek-valójában a törvény által inspirált - vagy egyenesen követelt dolgok, melyek által ( és ez sajnos sokak véleményét tükrözik): Nem életszerű követelmények...
Mondják ezt azok, akiknek lövésük sincs arról, hogy mi a hit...

Abban azonban talán-teljes az egyetértés, hogy az Isten terve-egy bizonyos forgató köny szerint fog végbe menni, és ez a "forgató könyv" a Szent tan!
Lássunk egy Igeszakaszt a végidőkkel kapcsolatban, és járjuk körbe ezt a témát.:

Jelenések könyve 12. rész

1.    
És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
2.    
A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben.
3.    
Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;
4.    
És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.
5.    
És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez...

Talán emlékeztek arra, hogy minden esetben amikor a Jelenések könyvéből idéztem-elmondtam, hogy a Jelenések könyve-nem egy ujsüttetű irás, hanem tökéletesen megeggyezik a Tanach-i próféciákkal!
Amiben egy picit más, az a pontositás, tehát a tisztább-vagy inkább: Letisztultabb-konkrétabb látás következménye.

Arról is beszéltem már, hogy ezek a próféciák-többször, tehát minimum kétszer teljesednek be, hiszen az első az előjel-majd annak megfelelően-ámde tökéletesség szintjére jutva a második.
Azt pedig szintén nem felejtettem el az eddigiekben emliteni, hogy aki nincs tisztában a Tanach irásaival, az nem is értheti meg, az újszövetségi irásokat sem...

Figyeljük meg az emlitett Igeszakasz-első Igeversét:

"1.    
És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona..."

A Napba való öltözésről-a továbbiakban fogunk beszélni-azonban a tisztázás érdekében helyezzük előtérbe a tizenkét csillagból való koronát... Ugye ez nem is lehet kérdés, hisz a tizenkét csillag-Izráél tizenkét nemzetét jelenti. De ki lehet az asszony?

Erre a kérdésre is a Tanach-ban találjuk meg a választ:


Ésaiás próféta könyve 54. rész

1.    
Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr.
2.    
Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékidnak kárpitjait terjeszszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.
3.    
Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.
4.    
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
5.    
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6.    
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7.    
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8.    
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9.    
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10.    
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
11.    
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
12.    
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
13.    
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
14.    
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
15.    
És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! A ki ellened összegyűl, elesik általad.
16.    
Ímé, én teremtettem a kovácsot, a ki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
17.    
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Figyeljük meg a következő Igéket:

"11.    
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
12.    
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből..."

Ismerős igék-ugye?
Nevezetesen:
Jel. 21,9.    
És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10.    
És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből.
11.    
Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;
12.    
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13.    
Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu.
14.    
És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
15.    
A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
16.    
És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.
17.    
És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.
18.    
És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.
19.    
És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd;
20.    
Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist.
21.    
A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.

Tehát amit eddig tisztáztunk, az a következők: Az Asszony-az a Szent Yerusálem, ami valójában az Istennel való békességünk megalapitása. A Tizenkét csillag-Izráél tizenkét törzse...

A Következő Igeversek pedig a jelenések 12-ben, leirják, hogy születik egy nehéz időszakban " A " Szabaditó-aki-vasvesszővel legeltet...azaz tehát keményen-vagyis hajlithatatlan eszközzel-terel, ez a hajlithatatlanság, egyértelműen a Törvényre asszociál, ám egy bizonyos idő elteltével, az Isten-Királyi székéhez ragadtatik...

Lássuk az előjelet:

Mózes II. könyve 3. rész

1.    
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.
2.    
És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.
3.    
S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.
4.    
És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.
5.    
És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.
6.    
És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.
7.    
Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, a mely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.
8.    
Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.
9.    
Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, a melylyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:
10.    
Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból...

Az első esetben tehát, Mózes volt az, akit az Örökkévaló-Szabaditóként küldött a népéért...
Annak elragadása pedig az Isten Királyi székéhez:

V.Mózes 30,23.    
Könyörgék is az Úrnak abban az időben, mondván:
24.    
Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, a ki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint?
25.    
Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, a mely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont!
26.    
De megharaguvék az Úr én reám ti miattatok, és nem hallgatott meg engem; hanem ezt mondá az Úr nékem: Elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől!
27.    
Menj fel a Piszga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugot felé és észak felé, dél felé és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon...

Ez valójában ugyan az a történet, mely a tökéletesség szintjén-Jézus esetében is megtörtént-mikor azt mondta:

Luk.22,14.    
És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe.
15.    
És monda nékik: Kívánva kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:
16.    
Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában.
17.    
És a pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között:
18.    
Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
19.    
És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
20.    
Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik...

Úgy Mózes-mint Yessua-kivánták volna ugyan a tökéletességet, hiszen ezért tanitották oly elszántan a törvényt a népnek, de kell az Idő próbája, hogy a kiderüljön-ki az igazi tanitvány. Hiszen nem csupán a jelenlétükben kell-megfelelően élni a hitet-de a távollétükben is. Erről beszél Jézus a következő példázatában:

Luk.19,12.    
Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.
13.    
Előszólítván azért tíz szolgáját, ada nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, míg megjövök.
14.    
Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk.
15.    
És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, a kiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.
16.    
Eljöve pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert.
17.    
Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon.
18.    
És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.
19.    
Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon.
20.    
És jöve egy másik, mondván: Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam;
21.    
Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed a mit nem te tettél el, és aratod, a mit nem te vetettél.
22.    
Monda pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, a mit nem én tettem el, és aratom, a mit nem én vetettem;
23.    
Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén, kamatostól kaptam volna azt vissza?
24.    
És az ott állóknak monda: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, a kinek tíz gírája van.
25.    
És mondának néki: Uram, tíz gírája van!
26.    
És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tőle.
27.    
Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!

Árnyaltabbá válik a kép-ha megértjük, hogy a Gira-valójában: Súly mérték... ez a Talentum egy egészen apró hányadosa... Már csak azt kell megérteni, hogy a Talentum másik jelentése: Tehetség!
Valójában tehát a történet-minden eddigit egybevéve azt jelenti, hogy a tanultakkal-azaz a Törvény ismeretével-hogyan élünk? ( Mene-mene, tekel ufarszin...)
Mi maradt még hátra? Nos a napba öltözöttség jelentése... de ez továbbra is kérdés maradt volna?

Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
  6. És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.
  7. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.
  8. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.
  9. És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.
  10. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.
  11. Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.
  12. Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
  13. És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.
  14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.
  15. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.
  16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.
  17. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;
  18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

----

Nap jelentőssége tehát, hogy világosságot áraszt-mely által, kontrasztot ad a világosság és a sötétség között...

Nap= világosság!  Ennek értelmében tehát:

Eff.5,8.    
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
9.    
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10.    
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
11.    
És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12.    
Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.

Tehát a napba öltözött asszony meghatározása: Yerusáláim-azaz: Az Istennel való békességünk megalapitása-aminek értelmében, az Isten törvénye szerint élünk! Ez pedig a cselekedetekről tesz bizonyságot.

Ennek,Igei bizonysága-Jézustól:

Jn.3,14.    
És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie.
15.    
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.
16.    
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17.    
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18.    
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19.    
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20.    
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21.    
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1698 Dátum: 2022 Január 15, 20:39:11 »
Mt.7,12.  A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

Áldott Testvérek, e ma esti alkalommal, az e-világban zajló életről-ámde nem az e-világba való tartozásról ejtsünk némi keresetlen szót...

Mindenek előtt, beszéljünk arról a szürreális valóságról-hogy a vetés-aratás törvénye, valamiért-látszólag nem következik be a hivők életében.
Vetjük a jót- az igazat... az aratás pedig a növekvő gonoszság, igaztalanság... Miért nem működik ez az alapvető bibliai igazság az életünkben?
Miért van az, hogy bár a vetésünk alapján-joggal várhatnánk a jót, ámde az aratás-valamiért mégsem a kivánalmak szerint történik?
Ahogy erről-Aszáf is irt:

Zsoltárok könyve 73. rész

1.    
Aszáf zsoltára.
Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
2.    
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
3.    
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.
4.    
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
5.    
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak.
6.    
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.
7.    
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak.
8.    
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
9.    
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.
10.    
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek;
11.    
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
12.    
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
13.    
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
14.    
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!...

Tehát van az Ige-( gondolhatnánk...) és van a látszólagos valóság... Mondom: "látszólagos" (!!!)
Mert ugye az ami látszik, az nem más, mint : Lehetünk bár jók, és élhetünk ugyan-Istennek tetsző életet... de azt látjuk, hogy az Istentelenek, jószerencsések az istentelenségükben...
Valójában erről beszélt-Jézus is, (bár ezt is sikerült félre érteniük azoknak, akik fonák módon igyekeznek értelmezni a Szent tant, a maguk igazolására...)

Lukács Evangyélioma 16. rész

1.    
Monda pedig az ő tanítványainak is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy sáfára; és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja.
2.    
Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár.
3.    
Monda pedig magában a sáfár: Mit míveljek, mivelhogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok; koldulni szégyenlek!
4.    
Tudom mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba.
5.    
És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, monda az elsőnek: Mennyivel tartozol az én uramnak?
6.    
Az pedig monda: Száz bátus olajjal. És monda néki: Vedd a te írásodat, és leülvén, hamar írj ötvent.
7.    
Azután monda másnak: Te pedig mennyivel tartozol? Az pedig monda: Száz kórus búzával. És monda annak: Vedd a te írásodat, és írj nyolczvanat.
8.    
És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.
9.    
Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba...

Ebben az esetben-úgy tűnhet: Jézus mintha bátoritana az igaztalanságra- a hűtlenségre... Valójában azonban nem másra inspirálja a hallgatóságát, hogy valljanak szint-őszintén!
Ahogy azt a jelenések könyvében is olvassuk:

Jel.22, 10. Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van.
  11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.

Ebből is láthatjuk, hogy cirka hol állunk az idők rendjében... Tehát az Igaztalanság-törvényessé lett, a hamisság-elvárt, sőt: Meg követelt azoktól-kik e világgal tartanak-illetve, e világban szeretnének érvényesülni.
A hazugság-törvény erejű megvalássá lett... valszeg, ezekről az időkről irta-Pál a következőket:

II.Thessz.2, 7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.

Csakhogy ugyan ez a Pál, ugyan ebben az Irásában azt is kódolja: Hogy ezek az úgy nevezett: Többség-az Isten rendeletének és tanitásának, ellenében tesznek, és erre jön majd az Úr-bosszú állása.
Mert a lényegi kérdés, valójában a következő: Ki hova vet? ill: Hol szeretne aratni?
Jézus mondja:

Mt.6,19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Tehát: Hol van a szived? Mert ahova gyüjtünk-ahonnan várjuk az aratást-ott van az otthonunk! Hogy mit jelent az Otthon-kifejezés? Nos ahol biztonságban-békességben érzed magad. Ahol mindent ismersz, és a környezeted-tévedés nélkül ismer téged. Ahol nem kell a történetedet-Ádámtól kezdenek, mert tudják ki vagy-honnan jöttél. ahol az érzéseidet és gondolataidat is-tévedés nélkül értik.
Mi a fizető eszközöd tehát? mely valutával fizetsz? Nyilván az Országod fizető eszközét használod! Igazság-szeretet-jó indulat... Vagy közöny-igaztalanság-hazugság... árulkodik a származásodról.
Erről a mostani-és mindenképpen átmeneti helyzetről-nem hiába mondja Yirmájáh-siralom formájában:

Jeremiás siralmai 3. rész

1.    
Én vagyok az az ember, a ki nyomorúságot látott az ő haragjának vesszeje miatt.
2.    
Engem vezérlett és járatott sötétségben és nem világosságban.
3.    
Bizony ellenem fordult, ellenem fordítja kezét minden nap.
4.    
Megfonnyasztotta testemet és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat.
5.    
Erősséget épített ellenem és körülvett méreggel és fáradsággal.
6.    
Sötét helyekre ültetett engem, mint az örökre meghaltakat.
7.    
Körülkerített, hogy ki ne mehessek, nehézzé tette lánczomat.
8.    
Sőt ha kiáltok és segítségül hívom is, nem hallja meg imádságomat.
9.    
Elkerítette az én útaimat terméskővel, ösvényeimet elforgatta.
10.    
Ólálkodó medve ő nékem és lesben álló oroszlán.
11.    
Útaimat elterelte, és darabokra vagdalt és elpusztított engem!
12.    
Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé czélul állított engem!
13.    
Veséimbe bocsátotta tegzének fiait.
14.    
Egész népemnek csúfjává lettem, és gúnydalukká napestig.
15.    
Eltöltött engem keserűséggel, megrészegített engem ürömmel.
16.    
És kova-kővel tördelte ki fogaimat; porba tiprott engem.
17.    
És kizártad lelkem a békességből; elfeledkeztem a jóról.
18.    
És mondám: Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban.
19.    
Emlékezzél meg az én nyomorúságomról és eltapodtatásomról, az ürömről és a méregről!
20.    
Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.
21.    
Ezt veszem szívemre, azért bízom.
22.    
Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!
23.    
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!
24.    
Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.
25.    
Jó az Úr azoknak, a kik várják őt; a léleknek, a mely keresi őt.
26.    
Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
27.    
Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.
28.    
Egyedül ül és hallgat, mert felvette magára.
29.    
Porba teszi száját, mondván: Talán van még reménység?
30.    
Orczáját tartja az őt verőnek, megelégszik gyalázattal.
31.    
Mert nem zár ki örökre az Úr.
32.    
Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint.
33.    
Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát.
34.    
Hogy lábai alá tiporja valaki a föld minden foglyát;
35.    
Hogy elfordíttassék az ember ítélete a Magasságosnak színe előtt;
36.    
Hogy elnyomassék az ember az ő peres dolgában: ezt az Úr nem nézi el.

Jézus-igy irja le ezeket az időket:

Luk.22,52.    
Monda pedig Jézus azoknak, a kik ő hozzá mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek és a véneknek: Mint valami latorra, úgy jöttetek szablyákkal és fustélyokkal?
53.    
Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetétek én reám; de ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalma.A mi életünk, nem lehet e világ történéseinek következménye!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1699 Dátum: 2022 Január 22, 20:37:46 »
Mt.24,12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül...

Áldott Testvérek: E ma esti alkalommal-ezen Igerésszel ismerkedjünk... Azt mondtam: "ismerkedjünk"-mert valójában oly érthetőnek tűnhet ez az Ige, a maga egyszerűségében, ám valójában ilyesztően mást jelent-
mint aminek tulajdonitjuk...

Általában a következőképpen definiáljuk ezt a mondatot: " Mivel egyre több-egyre nagyobb a gonoszság-ennek hatására, egyre többen válnak szeretetlenné-gyűlölködővé..."

Elsőként is tisztázandó: Ez a végidők kezdetére vonatkozó prófécia-Jézustól! Másodszor: A gonoszságról-és nem a bűnök-elszaporodásáról szól ez a mondatrész. Valamiről, ami mintegy: Ajtót nyit-lehetőséget ad-
az állhatatlanok esetében-az Istentől való elszakadásra. Tehát valójában, nevezhetnénk ezt: A megrostálás idejének is.
Jézus-maga figyelmezteti-Pétert:

Luk.22,31.    
Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
32.    
De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed...

Ugye ez a történet, Jézus elárultatása; kinhalála előtt játszódott le-közvetlenül... Sajnos igy emlékezünk erre a részre-ezért nem értjük tisztán-Jézus mondanivalóját...
Mert aképpen kellene emlékeznünk: " Jézus-földi pályafutásának-tökéletességre jutását-megelőző esemény! Mert a testi halálával, azaz: Tökéletes Áldozatával vitte végbe a szolgálatát testben, ezzel
átadva az Atyának az Itéletet. Ettől kezdve-az Atya Uralkodik-mindenen és mindenben! Erről beszél-Pál:

I.Kor.15,21.    
Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
22.    
Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
23.    
Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
24.    
Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
25.    
Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
26.    
Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
27.    
Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
28.    
Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

Nade, térjünk vissza az előzményekhez-Jézusnak-Péterrel történő beszélgetéséhez: Erről az időről szokás mondani: "Mindig a legnagyobb sötétség után kel fel a nap..." Ez volt az Igazi sötétség...
A Végre megjelent Messiást-üldözik, elárulja az is aki eddig követte Őt... Még a Szanheddrin is-Itélkezni akar felette...A kétség és a kétségbe esés egyre többeket téveszt meg.
Ezt követően még Péter is megtagadja, illetve a többiek is elhagyják a Messiás által kijelölt utat, és visszatérnek oda-ahonnan kihivta őket a Messiás.

Jn 21,3   
Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit...

Mit jelent ez? Sokan nem is gondolnák hogy mekkora súllyal bir ez a történés... Van egy történet a Szent tanban, ami leirja ezen történés-valós jelentését:

Mózes IV. könyve 14. rész

1.    
És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.
2.    
És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!
3.    
Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?
4.    
És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.
5.    
Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt.
6.    
Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat.

Látjuk-mert látható: A nép-vissza akar menni a nehézségek és a félelmek elől oda-ahonnan az Isten kihivta-ki vezette őket... Az Istenfélők ruha hasogatása pedig arról tesz bizonyságot-hogy ez bizony nem kis bűn!

Az Apostolok esetében ez-ugyanakkor egy Próféciának beteljesedése volt, mely úgy szól:

Ézs 11,11   
És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.

Ez igy is történt az esetükben:

János Evangyélioma 21. rész

1.    
Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette pedig ekképen:
2.    
Együtt valának Simon Péter, és Tamás, a kit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül.
3.    
Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit.
4.    
Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott.
5.    
Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!
6.    
Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.
7.    
Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.
8.    
A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonszszák vala a hálót a halakkal.
9.    
Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.
10.    
Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, a melyeket most fogtatok.
11.    
Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló.
12.    
Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy az Úr ő.
13.    
Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképen a halat is.
14.    
Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból.
15.    
Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
16.    
Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!
17.    
Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!
18.    
Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.
19.    
Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!
20.    
Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, a kit szeret vala Jézus, a ki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, a ki elárul téged?
21.    
Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen?
22.    
Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Tehát másodszor is elhivja őket az Úr...
És másodszor is-Péterre bizza az Úr, a nyájat...

Eredetiben olvasva-ez a Péterhez intézett beszéd-igy hangzik:

"Sáál oto páám snijá: Simeon Ben Johánán Háim átá ochev oti? Hásiv lo: Ken, Ádoni átá jodeá, seáni ochev otchá.
Ámár lo Jesuá: Nhág et coni!!! Sáál oto páám Slisit: Simeon Ben Johánán háim átá ochev oti? Hittácev kefá sesáál oto báslisit Háim átá ochev oti? Veámár áláv: Ádoni, hákol átá jodeá, átá jodeá seáni ochev otchá. Ámár lo Jesuá: Ree át coni. Ámen" (Új héber forditás)

Kérdezte őt másodszor: Simon Johánán fia szeretsz engem? (tudsz szeretni engem? Válaszolt neki: Igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Vezesd az én nyájamat!!! Kérdezte őt harmadszor: Simon Johánán fia szeretsz engem? (Tudsz engem szeretni?) Megszomorodott Kefá, hogy őt hármadszor is kérdezte: Szeretsz engem? (Tudsz szeretni engem?) És mondta neki: Uram, Te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Legeltesd az én nyájamat. Igylegyen.

Tehát az eddigieket össze foglalva:
 A gonosszság megnövekedése, nem emberi magatartás eredménye, hanem a végidők egyik elgbiztosabb jele!

Jel.12,9.    
És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
10.    
És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
11.    
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
12.    
Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
13.    
Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.
14.    
De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.
15.    
És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
16.    
De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
17.    
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;
18.    
És álla a tengernek fövenyére.

A 13-as vers-a Zsidó üldözésről szól, mely tart már egy ideje... ám a 17-es vers, már a kissebbik Testvért is magába foglalja. Azonban kéretik felfigyelni az Ismertető Jeleikre:

"... és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele..."

Tehát az igazak bökik-Sátán szemét, nem a megvallások sorjáztatói...

Az emberek egy része-sajnos a nagyobbik része, csupán a gonoszság eszközeivel élnek-de a gonoszság maga-nem tőlük ered! Nem is ez az, ami növeli a gonoszság szintjét-hanem a "hidegülő szeretet"!

Nem arról szól ez-hogy a hivők közül is sokan-"átállnak"... nem ilyen egyszerű ez, hanem sokkal súlyosabb(!!!) ... igen! Ennél súlyosabb bűnről van szó.
Az elhidegülő szeretet jelentése a KÖZÖNY! azaz a "langy melegség"

Jel.3,15.    
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
16.    
Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17.    
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
18.    
Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
19.    
A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Ismerős szavak nemde?

Bizony ezek a szavak is- a Tanach-i Próféciákból valók...De nézzük csak-kinek adattak:

Hóseás próféta könyve 12. rész

1.    
Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
2.    
Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
3.    
Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
4.    
Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
5.    
Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
6.    
Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
7.    
Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni.
8.    
És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
9.    
De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain.
10.    
Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.

Efráim bűnei pedig: Közöny-érzéketlenség-Testvérek elhagyása... Elhidegülés!
Ki is volt Efráim? Egyszerű a válasz: József fia, aki nem Zsidó anyától született-és igy az Úgy nevezett "Beoltatottak" törzsének előképe lett. Szintúgy mint Manassé-aki azonban valósággal is a Testvéreivel
maradt.

Natehát: Két dolog van, mely gyilkos módon fenyeget: A Gonoszság és a közöny! Mert a növekvő gonoszságban-egyszerűnek tűnik az elzárkózás... És pontosan ezzel válik a Hivő-szeretetlenné-mert a szeretet nem
egy érzelmi állapot... egyáltalán nem az érzelmekről szól-hanem a Jóra való készségről, a segitő szándékról, a türelemről... az elkötelezettségről szól!

Jak.4,17.    
A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1700 Dátum: 2022 Február 12, 20:42:18 »
Malakiás próféta könyve 4. rész

  1. Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
  2. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
  3. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.
  4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Áldott Testvérek. E ma esti alkalommal, a Malchijá próféta könyvének-eme utolsó fejezetével kezdjük az Igei barangolásunkat, egy testvérünkben felmerült kérdésre keresve a választ...
Tudjuk, hogy ezen prófécia után, mintegy: cirka 400 (!!!) éven keresztül, nem volt több kijelentés-azaz-prófécia az Örökkévalótól. Ez a mintegy négyszáz esztendő-várakozással telt az Isten népe számára.
Azonban ez a várakozás-nem egészen azt az eredményt hozta, amit ugye: Optimálisnak nevezhetnénk... azaz...Furcsa a régi időket összevetni a mai időkkel...illetve azokat az embereket-prófétákat a mai önjelöltekkel... Hiszen azok tudtak várni az Örökkévaló kijelentéseire, hónapokon-vagy akár-mint jelen esetben látható: Több száz éven át. A Maiak számára létszükséglet-hogy hetente ki izzadjanak magukból valami fergeteges förmedvényt-mindezt természetesen az Isten nevében-hiszen bizonyitani kell a hivatalukat vagy mifene... Na azok tehát tudtak várni... bár mint tudjuk, az ilyetén történő várakozás-optimális
esetben-készülődéssel kellene-, hogy teljen. ( Ámbátor ha azok, akikhez küldetett Malakiás próféciája-ebben a témában-mondjuk úgy: Nem az elvártak szerint reagáltak... Mit mondjunk a maiakra?)
A Malakiási prófécia idézett passzusa-az utolsó Messiási prófécia, a Tanach-ban. Amit biztosan kell tudni, az az-hogy a Messiás-minden rá vonatkozó próféciát betöltött-illetve betölt az idők végeztével.
Hogy ez a betöltés-részéről mekkora pontossággal történt illetve történik meg? Nos a maiak azt szokták mondani: "Ha csak nyolcvan százalékban jön be az már jó..."- Nos szerintük... Mert ha azt vesszük hogy
a Szoton kilencven kilenc százalékban mond igazat-és az az egy százalék elég arra, hogy a kiszemeltje-megtévesztve a kárhozatra jusson... akkor a nyolcvan százalék - mégsem annyira jó arány...
A Messiás- a róla szóló próféciákat száz százalék pontossággal töltötte-illetve tölti be!
Ezt roppant fontos lenne megérteni-mert az utolsó-még betöltendő prófécia-melyet Ő fog betölteni-azt mondja:

Jel.22, 11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

Tessenek felfigyelni a kritériumra: Jel.22,14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Jézus mondja:  "Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba."

Vajon kinek a parancsolataira gondolhatott???  Talán az Örökkévaló parancsolatairól van szó, melyet egységesen "elavultnak"-"érvénytelennek" tartanak e felvilágosult kor hivei???
Szóval van baj tesók... van baj...
Mert a Próféciák teljességgel és halálos pontossággal teljesednek be a Messiás által!
Lássuk ujra a kezdő igerészt:

Malakiás próféta könyve 4. rész

  1. Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat.
  2. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
  3. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.
  4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Ezek után, ugye eltellik a cirka 400 év, és lássuk csak:

Máté Evangyélioma 3. rész

  1. Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
  2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
  3. Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
  4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
  5. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
  6. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről.
  7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
  8. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
  9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
  10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.
  11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.
  12. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel...

Láthatjuk, hogy-tökéletes pontossággal teljesedik be a négyszáz évvel ezelőtt adatott prófécia. Eljött a bemeritő... de ki is Ő?

"4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz."

Érdekesség kedvéért:
Királyok II. könyve 1. rész

1.    
És elszakadt Moáb, Akháb halála után, az Izráeltől.
2.    
És mikor Akházia kibukott az ő felházának korlátján Samariában, és megbetegedék, követeket külde el, a kiknek azt parancsolá: Menjetek el, kérdjetek tanácsot a Baálzebubtól, az Ekron istenétől, hogy meggyógyulok-é e betegségből?
3.    
Az Úrnak angyala pedig szóla Thesbites Illésnek: Kelj fel, menj el eleibe a Samariabeli király követeinek, és szólj nékik: Nincs-é Isten Izráelben, hogy Baálzebubhoz, az Ekron istenéhez mentek tanácsot kérdeni?
4.    
Azért azt mondja az Úr: Az ágyból, a melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz. És elméne Illés.
5.    
És mikor a követek visszajöttek ő hozzá, monda nékik: Miért jöttetek vissza?
6.    
És felelének néki: Egy férfiú jöve előnkbe, és monda nékünk: Menjetek el, térjetek vissza a királyhoz, a ki titeket elküldött, és mondjátok meg néki: Ezt mondja az Úr: Nincs-é Izráelben Isten, hogy te Baálzebubhoz, Ekron istenéhez küldesz tanácsot kérdeni? Azért az ágyból, a melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz.
7.    
És monda nékik: Milyen volt az a férfiú, a ki előtökbe jött volt, és ezeket a beszédeket szólá néktek?
8.    
És felelének néki: Egy szőr-ruhás ember, derekán bőr övvel felövezve. Akkor monda: Thesbites Illés volt.

Hogy ne essen félre értés- Jézus-róla szóló tanitását figyeljük meg:

Mt.11, 7. Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?
  8. Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
  9. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
  10. Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.
  11. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
  12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
  13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
  14. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala.
  15. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Mire kell a fül? mire a hallás??? nos a beteljesülő prófécia beteljesedésére-mely nem itt ért véget-hanem ezzel vette kezdetét, éspedig minden vonatkozásával egybevéve!
Vajon a maiak értenék ezt? még a próféciákat sem ismerik-nemhogy értenék is...

De haladjunk, mielőtt elkaandoznánk mint  pap a pipán... Tehát eljött Éli, hogy... miért is jött? Mert meg van róla irva:

Mal.4, 4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Tehát a Mózes-i Törvényhez-vezeti vissza a népet a Messiás eljötte előtt... ( vajon mi változott? Az Úr-vagy a mai nemzedék, akik azt hangoztatják hogy a Mózesi törvény-immár lejárt lemez?)
Nézzük a különbséget, a "régi" és az "új" megtérők között:

A Maiak ha elsuttognak egy imának nevezett-valaki által előre megkomponált-másvalaki által helyben hagyott monológot-melyet a megtérők imájának mondanakteljességgel el is várt dolog, hogy örömujjongásban törjön ki minden résztvevő.
Figyeljük meg, a Bemeritő Evangélizációját-és annak következményét:

Máté Evangyélioma 3. rész

  1. Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.
  2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.
  3. Mert ez az, a kiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit.
  4. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.
  5. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke.
  6. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről...

Nos bár elég szűkszavúan fogalmaz e jeles eseményről-hiszen azokhoz szól "akiknek lett fülük a hallásra..." Ám az rögvest látható-hogy a megtérésre hivás következménye-bűntudatot ébresztett, majd bűnbánatra vezette a hallgatóságot. Ebből tudható-hogy az evangelizáció-bezony a Törvényről szólt, hiszen Pál is mondja:

Róma 7,7.    
Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.
8.    
De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot; mert törvény nélkül holt a bűn.
9.    
Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn,
10.    
Én pedig meghalék; és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nékem halálomra van.
11.    
Mert a bűn alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa.
12.    
Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó.
13.    
Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által.
14.    
Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.
15.    
Mert a mit cselekeszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, a mit akarok, hanem a mit gyűlölök, azt cselekeszem.
16.    
Ha pedig azt cselekszem, a mit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó.
17.    
Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn.
18.    
Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom.
19.    
Mert nem a jót cselekeszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekeszem, melyet nem akarok.
20.    
Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én mívelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.
21.    
Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem.
22.    
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;
23.    
De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul ád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
24.    
Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
25.    
Hálát adok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Azért jóllehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok.

Tehát azok- a Törvényt hallva-felismerték magukban a bűnt, és ezzel egyidőben az Üdvre való alkalmatlanságukat-bűntudatra ébredtek-de egyben el is köteleződtek az Igazság követésére. Ezeket a Bemeritő-be is meritette... Csupán azokat nem meritette be, akikben nem volt meg a bűntudat és a bűnbánat, mert meg voltak győződve a tökéletességükről...

Mt.3, 7. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek?
  8. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.
  9. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
  10. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.

Azt találtam volt mondani az Igehirdetés elején, hogy egy Testvér kérdésre keressük a választ a mai alkalommal...A kérdés pedig igy hangzik:
" Az Angyal-miért pont a pásztorokkal közölte a jó hirt, a Messiás születésekor?"
Nos mint mondtam:Minden a Messiásra vonatkozó prófécia-teljes pontossággal teljesedik be! Ezzel kapcsolatban is van egy prófécia, mely roppant mély szántású, és sajnos, akár a Malakiási prófécia-nem talált halló fülekre-igy ez sem, pedig valóban nagy horderejű... Mindjárt meglátjátok:

Ezékiel próféta könyve 34. rész

1.    
És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván:
2.    
Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?
3.    
A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek.
4.    
A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok;
5.    
Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak;
6.    
Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána.
7.    
Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
8.    
Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették;
9.    
Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét:
10.    
Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.
11.    
Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
12.    
Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
13.    
És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
14.    
Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
15.    
Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
16.    
Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.
17.    
Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.
18.    
Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz tisztáját iszszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok?
19.    
És az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, s lábaitok zavarását iszszák!
20.    
Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok: Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között,
21.    
Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek;
22.    
És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.
23.    
És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk.
24.    
Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam.
25.    
És szerzek ő velök békességnek frigyét, és megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben.

Az-hogy a Malakiási próféciára szükség volt, és még igy sem talált halló fülekre-pont a "pásztorok" bűne! Sajna ma sem lehet hallani túl sok ... ( vagy még kevés esetben sem) Kapkodó pásztorokról, akik leporolnák a Bibliájukat, és abból és arra kezdenének tanitani...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1701 Dátum: 2022 Február 19, 20:45:51 »
Jel.22,11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is.
  12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.
  13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot...

Áldott Testvérek. Talán emlékeztek, hogy a múltheti alkalommal, ez az Igerész is emlitve volt, és pilanatképekben tárgyalva az emlitett bűnök valós jelentését-nagy hatással volt rátok. E ma esti alkalommal arra gondoltam-nem csak tőszavakban, hanem az Ige felmutatása által-leplezzük le a fent emlitett bűnöket, hogy megérthessük-ezen felsorolt bűnök a valóság szerint a főbűnök. Minthogy -mindezek, szinte mondatonként kifejtve-igen terjedelmesek-a mai este kezdjük el ezen rész értelmezését-és a következő alkalmakkal folytatjuk. Tehát az első felvonás:

Olvashatjuk a 11-es versben, hogy ezen jeles esemény-az örökkévalóság kezdete...Emlékszem egy nagyon régi történetre, miszerint egy Testvér aképpen imádkozott: " Isten-kérlek add meg nekem, hogy örök életem lehessen..." Miután befejezte az imáját-beszélgetni kezdtünk, és vettem a bátorságot a beszélgetés menetében, hogy felemlitsem neki az imájának ezen részét-majd a következőket mondtam arra: " Az örök életed megvan Testvér! Hiszen a lelked hallhatatlan-ugyanis az Örökkévaló lehellete elevenit meg mindannyiónkat...Az tehát nem is lehet kédés-Van-e örök életem? Az a kérdés: Azt hol élem majd? Üdvösség vagy kárhozat? Ez a kérdés!
 Az Ige úgy fogalmaz:

I.Mózes 2,5.    
Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
6.    
Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
7.    
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Tehát a test, egyszer s mind: Eszköz a lélek számára a teremtés rendje szerint, hogy végezhesse a lélek az Istennek való-engedelmet. A Bűn ellen eképpen figyelmeztet-Isten:

I.Mózes 2,16.    
És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
17.    
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

Gondolhatnánk erre úgy is, hogy csak egyetlen tilalom volt még-azt sem sikerült megtartani, erre kaptunk sokat... valójában azonban nem ez a helyzet. Jó és a gonosz tudása... ez nem egy egyszerű- gyümölcsevés elleni tilalom... ezt nem szabd ennyire pejorativ aspektusban szemlélni! A Jó tudása az-amit az Istentől kaptunk-kapunk. Isten minden egyes teremtményének melyben élő lélek van-a teremtése pillanatában-meghatározta a létének miértjét és feladatát.Ha úgy tetszik: Törvényben fogalmazta meg! Ezt nevezzük a Jónak. A Jó tudása már ennél tovább mutat, hiszen nem elég tudni-mit kellen vagy mit kellett volna tennem ha nem teszem -  tettem... A Jó tudása azt jelenti: Cselekszi is amit megértett! Ebből következendő: A rossz fogalmának definiciója: Minden ami ellenkezik a jóval-illetve-minden ami nem kapott helyet a jó felsorolásában. Ha ezeket az eddigieket megértettük, akkor valójában megértettük a Krisztus-antikrisztus szavak viszonyának is a  jelentését...

A Messiás szó jelentése: Felkent! Ezt a szót, szokás valamiért a maiak által-Görög forditásban, ami valójában ugyan azt jelenti-tehát: Felkent... Figyeljük meg, hogy az akit : Jézus-ként ismertünk meg (... Ha ugyan megismertük...) Hogy beszél önnön magáról:

Példa beszédek könyve 8,22.    
Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
23.    
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
24.    
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25.    
Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
26.    
Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
27.    
Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28.    
Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
29.    
Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30.    
Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
31.    
Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
32.    
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
33.    
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34.    
Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
35.    
Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36.    
De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

Ezen fejezetben a számunkra kulcsfontossággal biró kijelentés tehát:
 23.    
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.

Pontossan ezért nevezzük Őt-Isten Igéjének-A világ-világosságának... Ám a Teremtés pillanatában és eleve elrendelés szerint: A Felkent-nek, Aki arra kenettetett fel az Isten által, hogy vezesse-irányozza-
Pásztorolja,felügyelje az Isten teremtésének rendjét. Jelesül tehát: Valójában a Teremtés pillanatában már megjelent-ám itt még nem Yessua-ként, hanem A felkent-ként ismerhetjük fel-Őt.
Sajnos nemsokkal később, megtörténik a bűneset, és a nevének: Yessua-azaz a maiak által jobban ismert változata szerint: Jézus-mint: Szabadító -ettől az eseménytől datálódik.

Az ember, tehát "meghal"... Ám ez a halál, nem a végleges formája az élet végének. Meg kell értenünk a nehezen érthetőt. Azt olvastuk az imént:

I.Mózes 2,7.    
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Élő élet... Az életet nem lehet megölni! Annak nincs vége! Ezt nem értik valamiért azok sem akik nem is hisznek az Istenben. Az élet-örök életet jelent. De lehet az örökkévalóságot az üdvösségben is tölteni-de lehet elkárhozva is...
Tehát a Messiás nevének jelentése: Felkent,Az Isten-Igéje, pásztor, A Törvény!!!... Amikor azonban az ember-bűnbe esik, akkor elszakad az Istentől. Az Élet jelentése: Isten rendelése szerint működő-tehát kapcsolatban van és marad a teremtőjével! A halál jelentése: Isten rendeleteinek megtartását-nélkülöző, tehát az Istennel, nincs kapcsolata!
Na ezen-utóbbi manifesztációnak azonban már jelezte az Isten a türelmének határát:


Mózes I. könyve 6. rész

  1. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
  2. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
  3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Ime a prezentáció: A jó és rossz tudásának gyümölcse... Az Angyalok-akik tudták a számukra adatott-ám az emberektől szándékosan elrekesztett-Isten által-törvényben meghatározottakat, illetve tisztában voltak azzal is, hogy ők oda fel tartoznak, és a földiektől el kell hogy különüljenek- nem csupán-keveredtek a földiekkel, de még az emberektől-az Isten által elzárt tudást is megosztották az emberekkel...

Tehát látjuk, hogy itt már nem az élő lélekkel létező emberről-hanem a testi emberről van szó, és ennek a létformának-minthogy ez nem az Örökkévaló teremtménye-már,határozott időt!
Akárcsak a sötétségnek.

Namost az ember-ebben az állapotában, nagy dilemmával találja magát szemben. Tisztában van azzal hogy ki Isten, és hogy mit várt volna tőle... De azzal is tisztában van, hogy nem tudja helyre hozni ezt a kapcsolatot-hiszen a bűn-elválaszt az Istentől...

Láthatunk is egy ilyen dilemmát-iletve annak az eredetztetőjét-majd annak a következményét a bibliában, még az idők kezdetén:

Mózes I. könyve 4. rész

  1. Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.
  2. És ismét szűlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmívelő.
  3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
  4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
  5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
  6. És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?
  7. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.
  8. És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
  9. És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

Ezen általában vett- Hivek által egyáltalán nem értett történetnek a szereplői közül az egyik-Isten igéjének tanácsa szerint járt el, a másik-kútfőből-következtetéssel próbálkozott...

és az eredmény-előre vetitette a mai kort is, melyről maga-Jézus eképpen szólt:

János Evangyélioma 16. rész

1.    
Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok.
2.    
A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.
3.    
És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem...

Tehát mi is történt ott?

I.Mózes 4,
  3. Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.
  4. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
  5. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté...

Nos az történt, hogy Hável (- Lehellet) tudta, hogy az Istennel való kapcsolatot-elsőként helyre kell állitani, és ennek kizárólagos módja, a bocsánatkérés! Ezért ő bűnért való áldozattal járult az Isten elé.

Kain ( szerzemény, alkotó...) Aképpen filozófált, hogy elég a hála, hiszen az maga annak elismerése-hogy az embert-Isten teremtette... Nem követett el ezzel bűnt, csak éppen nem tekintett az Isten az "ajándékra"...  Mert nem értette meg, hogy az Istennel való kapcsolat helyrehozása is, az Isten Igéje által válik lehetővé, és Itt nyert értelmet és jelntést : Jézus-mint szanabditó, aki a bűn miatti elválasztódástól illetve annak vonzataitól szabadit meg! Tehát az Istennel való kapcsolat fenntartása az Isten Igéje által lehetséges-ám ha valaki az engedetlenségének okán, elszakadna az Istentől, a visszajutás lehetőségét is az Isten Igéje adja!

A Ma esti alkalmunk kezdő Igéjének-első három sorát tisztáztuk elöljáróban, mert ez volt az egyszerűbb és rövidebb része a tárgyalt Igeszakasznak... A következő alkalommal-innen folytatjuk a bűnök felsorolásával-ami bár "csak" hat bűnt emlit-de meg fogjuk látni, hogy ezen bűnök-teljességgel mit is jelentenek...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1702 Dátum: 2022 Február 26, 20:29:15 »
Jel.22,13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

Áldott Testvérek, az elmúlt alkalommal-Kitárgyaltuk az Istennek való engedelem kritériumát-ebből megértettük ugye: Ki is a "felkent" és miért volt szükség a név változtatásra.
Ahogy elöljáróban jelztem-a ma esti alkalommal a felsorolt bűnökről ejtünk némi keresetlen szót...

Az első a felsorolásban az eb... Ettől gondolom sokan megkönnyebbülnek, mert ugye az ember nem kutya... Dehogynem! Megmutatom mely embereket nevezi az Ige-ebnek-

Elsőként is, a szó eredeti alakjára összpontositsunk: Kutya-héberül: Ke lev. Jelentése: Ke - tetsző, mig a Lev-mint tudjuk: Sziv. Összevont- következtetett jelentése: szerethető; mint egy sziv; szives...

Tehát ha ez emberre értendő, akkor olyas valakiről mondjuk, aki bár velünk, vagy köztünk él, de nem igazi családtag! ( ennek nagy jelentősége lesz nemsokára.)

Isten az Ő népével-már II.Mózes 12-óta, azaz a Szabaditása óta tanultatja:

II.Mózes 12,48. És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körűl minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körűlmetéletlen se egyék abból.
  49. Egy törvénye legyen az ott születettnek és a jövevénynek, a ki közöttetek tartózkodik.

4Móz 15,16   
Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, a mely közöttetek lakik.

4Móz 15,29   
A benszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, a ki közöttök tartózkodik: egy törvényetek legyen néktek a felől, a ki tévedésből cselekszik....

Tehát roppant fontos alapszabály mindazok számára, akik az Istenért az Ő népéhez akarnak tartozni, (-e nélkül nem lehetnek az Istenel sem kapcsolatban, hiszen Egy Isten van-és neki egy népe!)
Hogy vagy minden-vagy semmi! Azaz tehát: Szabad a csatlakozás lehetősége, de azt csakis az által, hogy a népnek adatott parancsolatokat is alkalmazzák magukra! ( ezek az élet szabályok)

Sajnos sokan vannak, aki valami okból ugyan szeretnének az Istenhez tartozni-de a szabályok nélkül... Mondják: "A Törvény a Zsidóknak adatott..."

Vallják hogy az Istent szeretik... erről beszéljen-Pál inkább.:

Tit 1,16   
Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.

Isten igy beszél az ilyenekről:

Jer.2,33.    
Mit szépíted a te útadat, hogy te szeretetet keresel; holott még a gonoszokat is tanítod a te útaidra!
34.    
Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, hanem mindamazokért!
35.    
És azt mondod: Bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Ímé, én törvénybe szállok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!

Tehát a házhoz- a családhoz való tartozás, nem jelenti autómatikusan azt-hogy családtag is az illető... Pont mint az ebek esetében. Azok is a ház körül-illtve a házban vannak, de nem családtagok.

Jézus mondja a nem családtagokról: Jn.8,35.    
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.

Ha bele gondolunk abba, hogy a Kereszténységen belül-hányan de hányan utasitják el a Tórát... Hányan tagadják az Ige követésének a kritériumát... Nos ezek alapján mit is gondoljunk?
Tehát az eb fogalma-nem a négylábúakra vonatkozik-hanem a "nem családtagok"-ról szól.
A következő kategóriánk a "Bűbájosság" fogalma:

V.Mózes 18,9.    
Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
10.    
Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
11.    
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
12.    
Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
13.    
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.

Az Ige nem tagadja a bűbájosság valóságát-hanem, és éppen ezért: Tiltja! A Bűbáj jelentése a következő: Erő; hatalom; ismeret... ami által valaki-természt feletti dolgokat visz végbe.
Isten népe-kizárólag az Istentől adatott tudással élhet; kizárólag az Istentől kapott erővel szolgálhat; kizárólag az Isten dicsőségére! És ezzel el is érkeztünk a paráznaság fogalmához.
Gyakori tévképzet-hogy a paráznaság esetén, valamiért a leg többen a testi paráznaságra gondolnak kizárólag... Pedig ahogy olvassuk az Igében:

Zsidó 13,4.    
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.

Ebből is látható, hogy külön tárgyalja a lelki és a testi paráznaságot. Miért?
Nos ahogy irva van:

Zsidó 11,3.    
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.

Az első-midig a láthatatlan és csak abból, a látható! Aki bármi mellett elköteleződik-azt elsőként a bennsejében végbement elhatározása alapján teszi. Amit pedig a fejébe vett-azt meg is teszi...
Mindig érdekes volt számomra, hogy a hivők-aki vallják hogy lélekszerint-ujjászülettek, hogy lélek szerint járnak... mégis testiesen gondolkodnak...

Pál mondja: Gal 5,25   
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

Tehát a paráznaság esetében-két irányultságot különböztetünk meg: az első a lelki paráznaság.
Ebben a kategóriában azt kell megértenünk, hogy hűséget fogadtunk az Örökkévalónak! Ez az a lélek szerint való elköteleződés, mely által lélek szerint járunk-Istennel. Őt követjük-neki engedelmeskedünk.
Az Ábrahámi szövetségkötésre szeretném felhivni a figyelmet ezzel kapcsolatban:

Mózes I. könyve 15. rész

1.    
E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
2.    
És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
3.    
És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
4.    
És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
5.    
És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.
6.    
És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
7.    
És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.
8.    
És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?
9.    
És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.
10.    
Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele részét a másik fele része átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.
11.    
És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.
12.    
És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.
13.    
És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.
14.    
De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.
15.    
Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
16.    
Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
17.    
És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.
18.    
E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.
19.    
A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.
20.    
A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.
21.    
Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.

Figyeljük meg a 12-es verset:

"És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá."

Tehát nem Ábrahám vonul át a felvagdalt darabok között az Örökkévalóval a 17-es versben...

"17.    
És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között."

Ebből tuható-hogy az Ige volt az, aki által és akiBEN (!!!) Szövetségre lépünk-léptünk-lépHETÜNK ... az Örökkévalóval. Az Igében megmaradni-egyszerű képlet. Ha mindenben azt tesszük-az szerint élünk... Ahogy arra az Ige nevel-akkor vagyunk az Igében! kálönben meg nem, és akkor van baj, hiszen az, hogy a felvagdalt darabok között vonultak át, és igy léptek szövetségre, azért volt, mert ez volt a szövetségkötésnek a módja régen. ezzel juttatták kifejezésre-abbéli elköteleződésüket, hogy : " Ha én az eskümet (- igért hűségemet) megszegem-járjak úgy, mint ezek közül egy!
Ez pedig azt jelenti, hogy az esküszegés büntetése a kettévágatás!
Hogy ez nem igy lenne az Őjszövetség idején?

Mt.24,42.    
Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43.    
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
44.    
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
45.    
Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46.    
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47.    
Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48.    
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49.    
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50.    
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51.    
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Na ebből érthető meg, hogy miért irja közvetlenül a bűbájosság bűne mellé a paráznaságot az Ige. Hiszen ha az a hivő-aki az Örökkévalónak igért hűséget-ám a másik oldal tanát gyakorolja, illetve a másik oldal erejét hivatja segitségül-bőven kimeriti a paráznaság bűnét.
Emellet nem elhanyagolható a testi értelmezése is a paráznaságnak. Hiszen az Örökkévalóval való szövetségi kapcsolat- e világon nyomon követhető megnyilvánulása a házasság intézménye. A házasság mint frigy-azaz szövetségre lépés-a láthatatlan-látható formája. Nem kissebb bűn a házasságban elkövetett "félre lépés" bűntette sem. A büntetésük is ugyan az-mivel a tett lényege is megeggyező mértékű. Az az ember, aki valaki másnak hűséget igér-de a hűségi fogadalmát megszegi, ugyan azt a bűnt követte el.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1703 Dátum: 2022 Március 05, 20:55:25 »
Jel.22,  13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.
  14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
  15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.

Áldott Testvérek. Ezzel az igerésszel kezdtük-ezelőtt immár a harmadik hete tartó Igei vizsgálódásainkat. Bizonyára-mint arra utaltam volt-felfigyeltetek, hogy valójában az Igéből, három vers-mennyire
összetett, mély és tartalmas témakört vázol. Amennyiben valaki ilyesmód olvassa-vizsgálja az Igét, egyre mélyebb és mélyebb kijelentéseket-tanitásokat vehet magának.
Jézus mondja:

Péld 8,17   
Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

Majd újra:

Jn 14,21   
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Ez a kijelentés-valójában nem más, mint az Ismeret alapja... ( feltéve ha tudjuk mit jelent az ismeret szó...)

Ezen mai alkalommal, a jel.22,15- utolsó három kirekesztő kategóriáját fogjuk tárgyalni.

Az első vizsgálódási területünk a gyilkosság fogalma. Nos ez is egy olyan bűn-mint valamennyi más bűn, amit elsőként az ember-lélekben követ-követhet el.
A Szövetség jelen szakaszában már a lélekben elkövetett gyilkosság is kizáró ok.
Jézus mondja: Mt.5,21.    
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre.
22.    
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

Ok nélkül haragudni-az már a gyilkosság témaköre tehát. akkor valójában megérthetjük, hogy a pusztán hallomásból,türelmetlenségből, vagy akár egy elkapott pillanatből kiindulóan megfogalmazódott harag...
nos hogy is mondjam? Tehát lehet baj testvérek... volna minek utána nézni az életünkben és felülvizsgálni a dolgainkat.
Ám nem úgy, mint az egyszeri viccben-amit Anti Testvérünktől hallottam régen: Egy prédikáción a lelkész, a haragról és az ellenségeskedésről beszélt. Majd megkérdezte a jelenlévőket: Van-e valaki köztetek, akinek nincsennek haragosai? Kisvátatva egy idős özvegyasszony jelentkezett. Nahát-lelkendezett a lelkész... Hogy érted el ezt? Megosztanád velünk??? Majd a néni válasza: "Mind megdöglöttek a rohadékok!"

A soron következő, és egyben az üdvösségre jutásból-kizáró bűn kategória tehát a bálvány imádás...
Sokan gondolhatják, hogy ez a bűn, rendkivül távol áll tőle... Valójában hogy erről - valóságban gondolkodhassunk, mindenek előtt-definiálnunk kell a bálványimádás fogalmát.

Elsőként lássuk a legfőbb parancsolatot:

V.Mózes 6,4.    
Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5.    
Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.

Amennyiben megértjük hogy ez a legfőbb parancsolat mit is foglal magában-képet kaphatunk arról, hogy mit jelent a bálványimádás fogalma.

Szeretni az Örökkévalót-
1;- teljes szivből,teljes lélekből,önmagadon túl. 

    Ez annyit tesz, ha teljes szivedben, azaz minden rejtekében és zugában az Örökkévaló van, akkor van rendben minden. Erre az esetre mondja a bölcs:

    Péld 4,23   
    Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

    Ekkor-de csak is ekkor vagy képes-pál útmutatása szerint élni-gondolkodni-cselekedni... tehát létezni.

    Fil.4,7.    
          És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
           8.   
           Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami            dícséret, ezekről gondolkodjatok.
           9.    
           A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

     Azonban, és jön a csavar. Amikor valakinek egyéni ambiciója támad, és akármi más dolog keveredik a szivébe, ami egyéni indittatású vágyként vagy elérendő célként fogalmazódik meg, és ez eléri az akarat
     szintjét... akkor ez biza háttérbe szorithatja az Örökkévalót-Aki mindennél és mindenkinél fontosabb kell hogy legyen. Ez az idegen dolog fog uralkodni a gondolaton és ebből kifolyólag a cselekedeten is.
     Erre az állapotra jellemző a próféta szava:

     Jer 17,9   
      Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

       Csalárd-hisz hűséget fogadtál az Istennek...Tehát összefoglalva: Amennyiben a szived-az Isten trónszéke, akkor az fogja inspirálni, minden gondolatod és cselekedeted. Amennyiben ez nem igy van, akkor        valami vagy valaki más irányitja az életed. Ez pedig a bálvány az életdben.

Amennyiben azon- idegen erőnek (akarat -vágy...)engedve, teszel erőkifejtést,hozol érte áldozatot, ami lehet figyelem-idő-anyagiak... az pedig a bálvány imádás.

Tehát minden, ami megelőzi az ember életében az Istent- az bálvány!

A Következő témakörünk, "Szeretni és szólni a hazugságot"...

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész

  1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
  2. Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
  3. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  4. A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
  5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
  6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
  7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
  8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
  9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
  10. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
  11. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
  12. Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.


Igazság- vs-hazugság... Az Igazság az, amit Isten mond! Minden más ami az Ige ellen vagy az Ige helyett mondatik-az a hazugság témaköre. Messiás jelentése: Felkent.
Lássuk a Messiás vallomását önnön magáról:

Péld.8,22. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
  23. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  32. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  33. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  34. Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  35. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  36. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!


Aki vétkezik ellene, meg akar halni tehát... Tehát ujra: Messiás=felkent. Azaz az Isten Igéje. Minden ami-aki ezzel ellenkezik vagy ettől eltérőt állit-az az antikrisztus, aminek jelentése: Isten Igéje ellen vagy helyett(!!!) szól. Figyeljük meg az első esetet a történelemben, amikor a valóság szerint megjelent az antikrisztus:


Mózes I. könyve 3. rész

  1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék...

"Bizony nem haltok meg!"... ellenkezés az Isten Igéjével; "Hanem olyanok lesztek"...Isten Igéje helyett szól... Mint az Isten. "Jónak és gonosznak tudói"- Felébreszti az egót! A Szoton nem megfélemlit, nem is nyiltan mutatja önmagát-hanem magadra és a lehetőségeidre hivja fel a figyelmed. Lásd a bálványimádás témakörét. : Mi van a szivedben???

Az emberek pedig-ahogy azt rav Shaul mondja: A mesékre éheznek.

2Tim 4,3   
Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök...

Lessz? ez az idő-már régóta jelen van! Mert izgisebb és érdekesebb a hülyeség a hivők számára-mint az Igazság!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1704 Dátum: 2022 Március 26, 20:27:00 »
Jeremiás próféta könyve 7. rész

  1. Az a beszéd, a melyet az Úr szóla Jeremiásnak, mondván:
  2. Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédet, és mondjad: Halljátok az Úr beszédét mind, ti Júdabeliek, a kik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat!
  3. Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen!
  4. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez!
  5. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti útaitokat és cselekedeteiteket; ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja között;
  6. Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után sem jártok a magatok veszedelmére:
  7. Akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, a melyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké.
  8. Ímé, ti hisztek a hazug beszédeknek, haszon nélkül!
  9. Nemde loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok és idegen istenek után jártok, a kiket nem ismertek:
  10. És eljőtök, és megállotok előttem e házban, a mely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk; hogy ugyanazokat az útálatosságokat cselekedhessétek!...

Áldott Testvérek. Egy kérdés érkezett hozzám a napokban egy Igeverssel kapcsolatban, ám az Igevers a környezetébe visszahelyezve-úgy gondolom, aktuális üzenet lehet az egész egyháznak.
Tehát arra gondoltam-szólhatna erről az este.
Sajnos sokan gondolkodnak az szerint a hivők házatáján, hogy a hitből elég annyi az Örökkévalónak, ha rendszeresen eljárnak gyülekezetbe-imádkoznak...meg ilyenek.
Sajnos ez a többségi hitvallás netovábbja. Azonban azt látjuk az olvasott Igében, hogy az Örökkévalónak-ez messze nem elég! Valójában-és ez az alapvető tévedés a hivők felfogásában-
a hitet nem a templomban, a gyülekezetben kell megélni-hanem a hétköznapokban, az utcán a munkahelyen, a családban... Nem a világosságban kell világitani-hanem a sötétségben ugyanis!
Azt is gondolják sajnos ugyan ezek, hogy a hetenkénti-gyülekezeti megjelenéssel, kiválthatják a bűneiket. Nos az Ige szerint meg NEM!

" 10. És eljőtök, és megállotok előttem e házban, a mely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk; hogy ugyanazokat az útálatosságokat cselekedhessétek!..."

Van az az általános tév képzet, hogy a gyülekezeti épület szenteli meg a tagokat... ez iszonyatos tévedés. A Tórából tudjuk, hogy amihez csak hozzá ér a tisztátalan-azt is tisztátalanná teszi!
Gondolom most sokaknak jut eszébe a vérfolyásos asszony története... Mielőtt tovább haladnánk-nézzük azt az esetet:

Luk.8,43.    
És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,
44.    
Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.
45.    
És monda Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és a kik ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, a ki engem illete?
46.    
Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.
47.    
Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.
48.    
És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

Látjuk ezt a történetet, de miről is van szó? Nos a tisztátalansági törvény igy szól:

Mózes III. könyve 12. rész

1.    
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2.    
Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha az asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan legyen hét napig; az ő havi betegségének ideje szerint legyen tisztátalan.
3.    
A nyolczadik napon pedig metéljék körül a fiú férfitestének bőrét.
4.    
Azután harminczhárom napig maradjon otthon a vértől való tisztulás miatt; semmi szent dolgot ne illessen, a szent helyre se menjen be, míg el nem telnek az ő tisztulásának napjai.
5.    
Ha pedig leányt szül, két hétig legyen tisztátalan, mint havi betegségekor, és hatvanhat napig maradjon otthon a vértől való tisztulása végett.
6.    
Mikor pedig letelnek az ő tisztulásának napjai, fiú miatt vagy leány miatt, hozzon egészen égőáldozatul esztendős bárányt, galambfiat vagy gerliczét bűnért való áldozatul, a gyülekezet sátorának nyílása elé a paphoz.
7.    
És áldozza meg azt az Úr előtt; és szerezzen néki engesztelést; így lesz tisztává az ő vérfolyása után. Ez a törvénye a fiút vagy leányt szülő asszonynak.
8.    
Ha pedig nincs elég módja bárányhoz, vigyen két gerliczét vagy két galambfiat, egyiket egészen égőáldozatul, a másikat bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap, és tiszta lesz.

"Semmi Szent dolgot ne illessen!"... Ez az asszony, aki tizen két éve élt eképpen tisztátalanságban-az otthonából ki sem jöhetett volna. Azonban a Messiásba vetett hite-erősebb volt a félelemnél.
Tehát itt ebben az esetben a hitről a hit nagyságáról van szó. Ráadásul a Messiás ruhájának a "szegélyét" érintette meg... hogy ez miért ennyire fontos?

IV.Mózes 15,37.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
38.    
Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
39.    
És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok.
40.    
Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
41.    
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy legyek néktek Istenetekké. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Jézus nem a bátorságát dicsérte az asszonynak-hanem a Hitét! A Hite tartotta meg az asszonyt. Ez által a hit vagy- hitvallás által tisztult meg a tisztátalanságából.
És most vissza az eredeti témánkhoz:
Tehát azok, akik a hitéletüket abban meritik ki-hogy heti rendszerességgel elmennek a gyülekezetükbe, de valójában-nem élik a hitüket,sőt: Hitetlenek módján-bűnöket követnek el, ellenkeznek az Isten tanitásával, engedetlenkednek... nem hogy nem tisztulnak meg az épülettől-de egyenesen az épületet is tisztátalanná teszik.

Jer.7,11. Vajjon latrok barlangjává lett-é ez a ház ti előttetek, a mely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja az Úr.


Nézzük ezen Igeversnek az Újszövetségi bekövetkeztét:

Luk.21,12.    
És beméne Jézus az Isten templomába, és kiűzé mindazokat, a kik árulnak és vásárolnak vala a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.
13.    
És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek.

Ezek az "árusok"-eredetileg ugyan jó ügy miatt kezdtek ott árulni, hiszen "biztosan kóser" áldozati állatokat adtak el azoknak, akiknek ilyen nem volt, vagy túl messziről érkeztek.
Ha volt valakinek tökéletes (!!!) áldozati állata, azt nem volt egyszerű eljuttatni a templomba, ha messzebbről indult. Hiszen a legbiztosabb módja az volt a tökéletesség megőrzésének, ha a vállán vitte, mert ha lesántul-már nem tökéletes. Amikor odaérnek, a Léviták ellenőrzik az állat állapotát, és ha nem tetszik neki-viheti is haza, áldozás azzal nem lessz. Ezért volt a leg kézenfekvőbb megoldás, ha ott helyben vette meg a tuti áldozati állatot. Csakhogy idővel ez a "szolgáltatás" - átment kereskedelembe.
Igy tették a tisztát-tisztátalanná, a Szentet-közönségessé... ez pedig nem tetszett (-tetszik ) az Úrnak!
Azért ehhez képest, a maiak láttán-azok akiket a Messiás kiűzött-elsápadnának...

Ezek után, a kérdéses rész:

Jer.7, 21. Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Égőáldozataitokat rakjátok a ti véres áldozataitokhoz, és egyetek húst!
  22. Mert nem szóltam a ti atyáitokkal, és nem rendelkeztem velök, a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről, az égőáldozat és véres áldozat felől;
  23. Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind csak azon az úton járjatok, a melyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!
  24. De nem hallgattak, és fülöket sem hajtották felém, hanem az ő gonosz szívök fásultságában a magok tanácsa szerint jártak, és háttal valának felém, és nem arczczal.
  25. Attól a naptól fogva, a melyen kijöttek a ti atyáitok Égyiptom földéből e mai napig küldtem hozzátok minden én szolgámat, a prófétákat napról-napra, szüntelen küldöttem;
  26. De nem hallgattak reám, és fülöket sem hajtották felém; hanem megkeményítették nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek, mint az ő atyáik!


Egy másik Prófétától ugyanez: Hós 6,6   
Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.

Nézzük a 23-as verset:

"23. Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam őket, mondván: Hallgassatok az én szómra, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, és mind csak azon az úton járjatok, a melyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!"

Erről a Tórában:

Mózes II. könyve 19. rész

1.    
A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.
2.    
Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.
3.    
Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.
4.    
Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
5.    
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
6.    
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.
7.    
Elméne azért Mózes és egybehívá a nép véneit és eleikbe adá mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt vala néki az Úr.
8.    
És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megteszszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.

Az áldozatok ugyanis- a bűnökért, a vétkekért, a tisztátalanságokért rendeltettek... Isten nem abban gyönyörködik, hogy folytonosan bűnökben élünk, és olyanszinten közönségessé tesszük a bocsánatkérést
mintha kötőszó lenne-hanem abban hogy a tanitása szerint élünk, ezzel elkerülve a bűnöket.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1705 Dátum: 2022 Május 14, 20:27:29 »
III.Mózes 19, 1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

Áldott Testvérek, E mai alkalommal-ezen Igével indulunk. A Szentség fogalma... Valójában a Szentség definiciója-nem egy elvont fogalom. Sokkal inkább nevezném : Egzakt-nak, azaz: Pontos-határozott-egyértelmű fogalom. Jelentése: Elkülönülve a környezettől-Isten számára élő- Istennel kapcsolatot tartó ember jelzője. Hogyan lehet-egyáltalán: Lehet-e hogy az ember szentté válhsson? Nos nem csupán lehet-de igen is: Kritérium! Erre, az Eggyiptomból kijött- de még az Igéret földére be nem jutott nép is gondolt, és pontosan erről tanúskodik,a következő Ige:

V.Mózes 26,  15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Valójában ez tehát a frigykötés esküje egyben. A nép kéri a lehetőséget-hogy Isten kedve szerint élhessen-Isten adja az Igéjét-de egyben kéri is, hogy az Ige(!!!) vezetése szerint járjanak.
Az Ige...


János Evangyélioma 1. rész

  1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
  2. Ez kezdetben az Istennél vala.
  3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
  4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
  5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
  6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
  7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
  8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
  9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
  10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
  11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
  12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
  14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Az Ige-valójában nem csak a Szent irások gyűjteménye-Testvérek. Az Ige a teremtő szó! Az Ige az élet, hisz Isten-mindent amit teremtett, Az Ő Szava által teremtette!  Azok esetében, akik az Igét-pusztán az Írással azonosítják, nos azoknak nem lesz jó... Régen is voltak ilyenek, és nekik sem lett optimális végük...

Zsidókhoz írt levél 4. rész

1.    
Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék.
2.    
Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották.

A Hit...

Zsidókhoz írt levél 11. rész

1.    
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2.    
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

Sokak számára a Hit, az első sora a Zsidó levél 11-fejezetének... és valójában azt sem értik. Valóság-meggyőződés... Csak azok számára van a hitnek valósága, és arról való meggyőződés, akik élik is a hitüket. Nem egy intellektuális szinten, hiszen ahogy irva is van:

Jak 2,19   
Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

Ez a különbség a hivők és a démonok között... Mig a démonok azonnal ugranak az Isten szavára-addig a hivek nagy része-a fülük botját sem mozditja...

Ezekről Prófétál Yirmájá:

Jer.2,26.    
A miképen megszégyenül a tolvaj, ha rajtakapják, akképen szégyenül meg Izráel háza: ő maga, az ő királyai, fejedelmei, papjai és prófétái,
27.    
A kik azt mondják a fának: Te vagy az én atyám! a kőnek pedig: Te szűltél engem! Bizony háttal fordulnak felém és nem arczczal, de nyomorúságuk idején azt mondják majd: Kelj föl és szabadíts meg minket!
28.    
De hol vannak a te isteneid, a melyeket magadnak készítél? Keljenek fel, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején; hiszen annyi istened volt, oh Júda, a hány városod!
29.    
Miért perlekedtek velem? Mindnyájan hűtelenekké lettetek hozzám, mondja az Úr.
30.    
Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtok; fegyveretek úgy emésztette prófétáitokat, mint pusztító oroszlán.
31.    
Oh te nemzetség! Lásd meg az Úr dolgát! A puszta voltam-é én Izráelnek, avagy a setétség földje? Miért mondotta az én népem: Szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád!
32.    
Vajjon elfelejtkezik-é a lány az ő ékszereiről; a menyasszony az ő nyaklánczairól? Az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem!
33.    
Mit szépíted a te útadat, hogy te szeretetet keresel; holott még a gonoszokat is tanítod a te útaidra!
34.    
Még ruháid szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, hanem mindamazokért!
35.    
És azt mondod: Bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Ímé, én törvénybe szállok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!

Egyszóval a hit jelentése: Tökéletes engedelemben való követés!!!

Nem csak tudni-de élni is. 

És az Örökkévaló-előre jelezte a népének, hogy a tanulás és a tanultakra épülő követés által történik meg az elszentelődés.

II.Mózes 19,  4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Sokan mondogatják-hogy a Keresztényre ezek nem vonatkoznak, mert eleve : Királyi Papságba tértek meg... És alapozzák ezt a következő igére:

1Pt 2,9   
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Erre az Igére alapozva az evangelizást is... Hiszen irva is van: Hirdetni is kell.... ( de mit?) - (erre még vissza térünk...)
Hiszen nem olvassák tovább az Igét... csak egyetlen sort sem....
Nézzük hol bukik ez a tév tan:

9.    
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
10.    
A kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; a kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok.

"Kik hajdan nem nép voltatok"... A Nemzetek beliekról szól ez, mert ők azok akik nem tartoztak az Isten népéhez- Most pedig: "Isten népe vagytok"-Ám csakis az engedelem által!
" Kik nem kegyelmezettek voltatok-most pedig kegyelmezettek vagytok"- De a kegyelem is azoké, akik engednek helló...
Maga Jézus mondja:

Jn 3,36   
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

Ugye a hit szót, már definiáltuk az előbbiekben?! Tökéletes engedelemben való követés. És ennek az ellentettjeként: "  a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
Tehát aki nem engedelmeskedik a Fiúnak...

Ki is a Fiú? Nos az Ige-Ő.  Jézus az Isten Igéje, ahogy olvashattuk a Johann evangeliumának első fejezetében. 
Most váltsunk némi keresetlen szót-a kereszténységben-széles körben elterjedt tévtanról, mely azt taglalja, hogy Jézusnak lettek új parancsolatai-és az Örökkévaló parancsolatait eltörölte...

Jn.14,19.    
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20.    
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21.    
A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22.    
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23.    
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24.    
A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
25.    
Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Tehát nem az Ő beszédei-tanitásai... Hanem az Atyáét hirdette-hirdeti ma is. Na ez van, ha a Messiást-azonositjuk az Isten Igéjével. Más kérdés, hogy aki nem ismeri fel Jézusban az Isten Igéjét-hogyan engedhet neki???

Lk 6,46   
Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?

És ezennel térjünk vissza arra a hirdetési mizériára-amit oly hamisan és eleve tévesen hirdetnek-örömhir-azaz: Evangélium gyanánt oly sokan...

Hirdetni az Örömöt: Sokan-nagyon sokan hiszik és vallják, hogy az az Örömhir, hogy Jézus-megváltott és meg szabaditott bennüket, a bűneink következményeitől.
Nos mint mondtam: TÉVEDÉS!!!
Nem a következményektől-hanem magától a bűnöktől tesz szabaddá bennünket a Szent Tan által-feltéve ha engedelmben követjük a tanait!
Jézus mondja: Mrk.14,

23.    
És vévén a poharat, és hálákat adván, adá nékik; és ivának abból mindnyájan;
24.    
És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.

Tehát nem mindenkiért-hanem: SOKAKÉRT! Azért nem mindenkiért-mert nem mindenki engedelmeskedik a Tanitásnak...

Az Evangélium helyes hirdetése tehát ez:

Mózes V. könyve 4. rész

1.    
Most pedig hallgass ó Izráel a rendelésekre és végzésekre, a melyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek, és bemehessetek, és bírhassátok a földet, a melyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ád néktek.
2.    
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.
3.    
Szemeitekkel láttátok, a mit cselekedett az Úr Baal-Peór miatt; hogy minden embert, a ki Baal-Peór után járt, kipusztított az Úr, a te Istened te közüled.
4.    
Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek e napig.
5.    
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.    
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.    
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.    
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
9.    
Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.

Hiszen a környezet számára-nagyon is figyelemfelkenltő a hitbéli élet! Ezzel lehet meggyőzni másokat, nem a dumával!

Illetve ez:

IV.Mózes 15,37.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
38.    
Szólj Izráel fiainak, és mondjad nékik, hogy készítsenek magoknak bojtokat az ő ruháik szegleteire az ő nemzetségeik szerint, és tegyenek a szeglet bojtjára kék zsinórt.
39.    
És arra való legyen néktek a bojt, hogy mikor látjátok azt, megemlékezzetek az Úrnak minden parancsolatjáról, hogy megcselekedjétek azokat; és ne nézzetek a ti szívetek után, és a ti szemeitek után, a melyek után ti paráználkodtok.
40.    
Hogy megemlegessétek, és megcselekedjétek minden én parancsolatomat, és legyetek szentek a ti Istenetek előtt.
41.    
Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy legyek néktek Istenetekké. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Tehát amikor látják-látjuk az Isten népének tagját-megemlékezünk az Isten Tanairól, és elkereljük a bűnt-illetve egyben el is választódunk a környezetünktől-egyben a bűntől is... Tehát: Elszentelődünk!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1706 Dátum: 2022 Május 21, 20:40:44 »

Van az Úgy Testvérek, hogy az életünk perdöntő periódusában, a kialakult-erős vágyunk-meggyőződésünk okán, egyedül kényszerülünk elindulni egy úton, majd végezetül azt látjuk, hogy bár mindvégig egyedül éreztük magunkat-idővel,mégis sokan csatlakoztak.
A két pont között mi volt? Sok könny,kétség,próba... valójában a hitünk-a meggyőződésünk próbái.
Lássunk egy ilyen esetet a Bibliából, bár szinte mindegyik Hithős története-magában hordozza ezt a jelenséget. Érdekes hogy az élet során ezt észre sem vesszük-sem mások nem veszik észre-értékük-értékelésük sincs, és milyen az ember?! Csak azt tudjuk értékelni-amit elveszitettünk...

Tehát egy ilyen eset a Szent Tanból. Egy ének soraival kezdeném-mely talán ismert mindenki számára, és a Szent Tan igéit hivatott idézni:

Katonti mikol haszadin umikol ha Emet-Aser a szita et avdecha...

bemakli avarti et hajorden
ve ata haiti lishne machanot
hatziléni na, hatziléni na, hatziléni ná.

Ki haszdechá gadol alaj,(2*) vehitzalta nafsi misheol tanteha.

I Mózes 32,  9. És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled:
  10. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, a melyeket a te szolgáddal cselekedtél; mert csak pálczámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.

Zsoltárok 86,13. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.


Az ember számára-igy a Hivő ember számára is, a célba érés a fontos, nem az út... Isten előtt azonban az ember utja- út bejárása és annak milyensége és minősége adja, a célba érés irányultságát...
Azaz: Amit vet az ember-azt aratja is.

Jézus tanitása az úton való "magaviseletről"


Máté Evangyélioma 5. rész

  1. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.
  2. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
  3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
  4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
  5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
  6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
  7. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
  8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
  9. Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
  10. Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
  11. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
  12. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak...

Nos nem egészen igy viseltettek a nehézségekkel szemben azok-akiket kivezetett az Örökkévaló-Mózes által-Miczráim földjéből-és pontosan a másfajta viselkedésük miatt, nem vitte be ezeket az Igéret földjébe.
Elindultak egy pontról, megvolt a cél... de a két pont között-elvesztek...

Mint mondottam volt az előzőekben, az ember akkor tanulja meg értékelni azt amije volt, vagy amin átment... amikor már túl van rajta. például, a jelen helyzet nehézségeit-aképpen itéljük: rossz,mostoha, átok... El fog jönni az idő, amikor a mostani-károsnak itélt nehézségekért-rendkivül hálásak leszünk az Egyetlennek, mert belátjuk majd- ezen próbák által, formálta a jellemünket-hitbéli kitartásunkat...

Tehát az iménti ének-Biliai története:

Mózes I. könyve 32. rész

  1. Jákób tovább méne az ő útján, és szembe jövének vele az Isten Angyalai.
  2. És monda Jákób mikor azokat látja vala: Isten tábora ez; és nevezé annak a helynek nevét Mahanáimnak.
  3. Azután külde Jákób követeket maga előtt Ézsaúhoz az ő bátyjához, Széir földébe, Edóm mezőségébe,
  4. És parancsola azoknak mondván: Így szóljatok az én uramnak Ézsaúnak: Ezt mondja a te szolgád Jákób: Lábánnál tartózkodtam és időztem mind ekkorig.
  5. Vannak pedig nékem ökreim és szamaraim, juhaim, szolgáim és szolgálóim, azért híradásul követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt.
  6. És megtérének Jákóbhoz a követek, mondván: Elmentünk vala a te atyádfiához Ézsaúhoz, és már jön is elődbe, és négyszáz férfi van vele.
  7. Igen megíjede Jákób és féltében a népet, mely vele vala, a juhokat, a barmokat és a tevéket két seregre osztá.
  8. És monda: Ha eljön Ézsaú az egyik seregre, és azt levágja, a hátramaradt sereg megszabadul.
  9. És monda Jákób: Óh én atyámnak Ábrahámnak Istene, és én atyámnak Izsáknak Istene, Jehova! ki azt mondád nékem: Térj vissza hazádba, a te rokonságod közé, s jól tészek veled:
  10. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és minden te hűségednél, a melyeket a te szolgáddal cselekedtél; mert csak pálczámmal mentem vala által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem.
  11. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsaú kezéből; mert félek ő tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az anyát a fiakkal egybe.
  12. Te pedig azt mondottad: Jól tévén jól tészek te veled, és a te magodat olyanná tészem mint a tenger fövénye, mely meg nem számláltathatik sokasága miatt.

Valamikor nagyon régen, kialakult bennem  egy meggyőződés, ami által-úgy gondolom-másokat is tudtam biztatni-sőt: Mások is elsajátitották ezt az aspektust.
"Aki kihozott-az be is visz!"
Na innen meritettem ezt a látásmódot... Meg Ávráám,meg Mózes esetéből-meg David esetéből-A Messiás és végül a tanitványai esetéből... Tulajdonképpen, a Hitbéli követés summázása ez a kijelentés!
Csak az Út közben-a két végpont között ismerhetjük meg az Urunkat. Megismerjük a hangját, megtapasztaljuk hatalmát-jelenlétét... Csak ezen a úton érhetjük el, hogy a Hitünk-meggyőződéssé váljon.
A Zsidó levél 11,1-2 csak ezen az úton érhető el, hisz akikre utal-akiket emlit is-mind bejárták ezt az utat.

Zsidókhoz írt levél 11. rész

  1. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
  2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
  3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.

Ám ez az út-magányos út... még ha többen is indultak, a nehézségek miatt vannak viták, ellenkezések,félre értések... Bizony meg kell harcolni a Hit "nemes harcát." És szinte kivétel nélkül,elsősorban -mindenki-önmagával szemben.
Vannak félelmek-amint olvastuk is az imént, de vannak örömök is. Amikor pedig majd egyszer célba érünk-Isten kegyelméből, rendkivül hálásak leszünk ezekért. Az út-ért, azokért a próbákért... de legfőként azért-mert felismerjük és meglátjuk,hogy az Isten minden lépésnél  velünk volt, és itt és ezen a ponton már tapasztalattá is válik az a reménybeli meggyőződésünk, hogy: " Aki kihozott-az be is vitt!"
Ezt az utat nevezzük igy: A megszentelődés útja.
Van is egy fejezet erről a Próféta könyvében:

Ésaiás próféta könyve 35. rész

  1. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike.
  2. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.
  3. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
  4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
  5. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
  6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
  7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem.
  8. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el;
  9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
  10. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.

Mal.4,4. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül.
  5. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.
  6. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.

Atyák szivét a fiakhoz... Ábrahámét-Yichák-ét-Yakov-ét...
Fiak szivét az Atyákhoz...Az enyémet-a tiedét...
Ez csak abban az esetben történhet meg, ha ugyan azon az uton-ugyan olyan odaszánással,ugyan azzal az Istenimádattal, ugyan azzal az értékrenddel haladunk...
Ha pedig nem... nos... marad az átok.

Kiegészités.

Én Hiszek... Mily gyakran használjuk ezt a megvallást-kijelentést. De elgondolkodtunk már egyszer is azon-mit jelent ez?
Hinni... Yakov mondja: „ az ördögök is hisznek-és rettegnek.”
Miben áll a hitünk? Mert ha csak az elfogadása és vallástétele egy fennsőbb hatalomnak, akkor nekünk is van mitől félni. A Hit-mint a tökéletes engedelem-az más, az több ennél.
Én hiszem hogy eljön a Messiás. De ellenségként-vagy Üdvözítőként?
Ha az Isten által mutatott úton haladok, az néha szenvedésteljes... néha örömteli... de mindenképp magányos és nehéz. Erről beszélt a Szabaditó, amikor azt mondta:

Jn 16,33   
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

és ugyan erre utalt pál is:

Apcsel 14,21.    
És miután hirdették az evangyéliomot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Listrába, Ikoniumba és Antiókhiába.
22.    
Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

Azt mondja az Ige:    Ézs 25,8   
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könyhullatást minden orczáról: és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről; mert az Úr szólott.

Tehát itt a földi pályafutás alatt, van szenvedés, de akik itt szenvednek-azok számára van felszabadulás és örök öröm.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1707 Dátum: 2022 Május 28, 20:24:54 »
II.Mózes 2,23.    
És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez.

Áldott Testvérek.Bizonyára sokan mondják:" rossz lehetett nekik"... meg sem gondolják, hogy manapság, a hivők többsége is rabszolga.
A Prófétánál mondja az Örökkévaló:

Jer.2,19.    
A magad gonoszsága fenyít meg téged, és a te elpártolásod büntet meg téged. Tudd meg hát és lásd meg: mily gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, és hogy nem félsz engemet, ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.
20.    
Bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem köteleidet, és azt mondtad: Nem leszek rabszolga; mindamellett minden magas halmon és minden lombos fa alatt bujkálsz vala te, mint egy parázna.
21.    
Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává?
22.    
Még ha lúgban mosakodnál is, vagy szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve marad a te álnokságod előttem, mondja az Úr Isten.
23.    
Mimódon mondhatnád: Nem undokíttattam meg, nem jártam a Baálok után?! Lásd meg a te útadat a völgyben, ismerd meg csak: mit cselekedtél! Gyorslábú kancza-teve, a mely ide-oda futkos útain.
24.    
Pusztához szokott nőstény vadszamár, a mely érzékiségének kívánságában levegő után kapkod. Gerjedelmét kicsoda csillapíthatja le? Senki ne fáraszsza magát, a ki ezt keresi, megtalálja ezt a maga hónapjában.

"Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben" Mondja Pál. Sokan mondogatják: "Jézus megszabaditott"! Pedig nem igy van, és sokak esetében ez abban a formában ahogy ők gondolják-nem is lehetséges.
Hiszen azt hangoztatják, és sajnos sok helyen azt is tanitják, hogy Jézus megszabadított a bűneink következményeitől... Mekkora tévedés ez. Hiszen Jézus-nem a jogos büntetéstől szabadit meg-hanem az Őt követőket- a bűntől teszi szabaddá! Tehát aki-Jézust követi-neki engedelmeskedik-az nem esik bűnbe. Ezt a következőképpen írja-János:

János Apostol I. levele 3. rész

1.    
Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.
2.    
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van.
3.    
És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.
4.    
Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.
5.    
És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn.
6.    
A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.
7.    
Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz:
8.    
A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
9.    
Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

Figyeljük meg-Jézus mit mond-az Ő szabadításával kapcsolatban:

Jn.8,34.    
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
35.    
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
36.    
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Tehát a valódi rabszolgaságot, nem más emberi veti az ember nyakába-hanem a bűn.  A bűn megcsalja az embert, majd megkötözi és rabságra veti.

Yakov mondja:

12.    
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
13.    
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
14.    
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
15.    
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
16.    
Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!

Kívánsággal csábít, azután ha a bűneset megtörtént-az újabbakat szül. Ebből pedig nincs menekvés-hisz az ember nem képes megszabaditani önmagát. Ezért adatott egy törvény régen:Mózes III. könyve 14. rész

1.    
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2.    
Ez legyen a poklos embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz...

Innentől két érdekességre szeretném felhivni a figyelmet. Az első, hogy az Ige folytatása-ugyan azt az eljárást irja le, amit az V.Mózes 8-ban olvashatunk, tehát a pappá szentelés rituáléját.
Miért: Nos mert-és ez lenne a második érdekesség: Erre nem volt példa-Izráélben, leszámitva Naamán esetét-de ő meg nem volt Izráelita.
A Poklosságból nem lehet kigyógyulni ugyanis... Nem maga a poklosság viszi sirba az áldozatát-hanem csupán érzéketlenné teszi a további fertőzésekkel szemben. Na azok a továbbiak ölnek.
Vagyis: A poklosság a testnek-ugyan az, mint a bűn a léleknek! Bejön az első-majd bűnre-bűn, és már az az úgy nevezett: "Lelki ismeret furdalás" sincs...

A Bűn megkötözi az áldozatát, és rabságba veti... ha lehet- Végleg!
A Minap-láttam egy dokumentum filmet. Egy oknyomozó riporter, a világ leg keményebb börtöneit látogatta, de nem-látogatóként, hanem fedve-mintha ő maga is bűnöző lenne... Délafrikra leg szigorúbb börtönében történt a következő eset: Azt a börtönt egy banda, nevezetesen a szám banda uralja. Kemény törvényeik vannak, és a fegyőrök sem tehetnek semmit. Ennek a bandának az egyik legnagyobb vezetőjével beszélgetett a "hősünk" és kérdezte tőle: Miért vagy szomorú állandóan? Mire a válasz-ami sokkoló: Pár éve, egy banda tag-rátámadt egy fegyőrre, és mivel a többi fegyőr is jelen volt-leszerelték a bandatagot, de úgy adódott, hogy verekedés közben úgy sérült a bandatag-hogy pár nappal később-meghalt. Neki (- a Bandavezérnek) -Az a kötelessége-hogy meggyilkoljon egy fegyőrt-bosszúból. Ha megteszi: Vagy meghal ő is, de ha azt nem is, soha többé nem szabadulhat. Ha nem teszi meg-a bandája végzi ki, mert nem engedelmeskedik a törvényüknek... Ez a bandavezér mondta: " A Bűnöm vetett rabszolgaságba, és most,meghalok miatta!" Ezt az embert az egyre növekvő bűnei juttatták egy bűnbanda élére, és most a bűn-az életét veszi így-vagy úgy. Ha megöl egy őrt, valószínűleg a többi őr-őt is kiteríti, ha pedig nem teszi meg, a bandája öli meg... Mint mondtam: Sokkoló számomra-hisz az ember tragédiája mutatkozik meg ebben.

Olvassuk együtt a következőket:

Mózes I. könyve 1. rész

1.    
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
2.    
A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
3.    
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
4.    
És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

A legtöbben úgy olvassák a Teremtés könyvét, hogy nem is értik-mit olvasnak... Azután meg elkezdenek okoskodni meg ötletelni, hogy hogy is lehetett...Szinte alig-alig akadnak olyanok, akik a saját történelmüket ismerik fel ezekben a sorokban...(is) A Sötétség-a tudatlanság, az Isten nélküli lét jelzője ugyanis... Mindannyian igy kezdtük a földi pályafutásunkat egykor. Éltünk Isten nélkül, és sodródtunk a világ diktátuma szerint, értetlenül és értelmetlenül. Életünk egy szakaszában-elért minket az Isten hivó szava, és tanitani kezdett minket. Megértettük ki-Ő; Mit vár tőlünk...
Ez időtől kezdve van számunkra Világosság. Lett értelem bennünk, és lett értelme az életünknek. Igazi hosszútávú céllal...
Isten csak a világosságra mondta hogy: "JÓ" tehát a sötétség éppen az ellenkezője annak.  Pál is figyelmeztet:

Rm 13,12   
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

Vagy ahogy-Jézus beszél erről a témáról:

Jn.3,16.    
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17.    
Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18.    
A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19.    
Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.
20.    
Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;
21.    
A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.

Sok hívő gondolkodik akképpen: Jobb nem tudni dolgokat-mert akkor kevesebb a bűn... "áldott tudatlanság"... De valóban áldott a tudatlanság??? Hiszen aki tudatlan-az sötétségben jár...

Pál mondja:
Apcsel 17,30.    
E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31.    
Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.

Ugye az imént beszéltünk a megtérés menetéről?... Isten hiv-én Igennel felelek, Ő tanitani kezd, én pedig tanulok-e közben egyre inkább levetkőzöm az ó emberi természetem, és egyre inkább elváltozom, a Messiás ábrázolatának-hasonlatosságára.

Eff.4,7.    
Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
8.    
Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.
9.    
(Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?
10.    
A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)
11.    
És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
12.    
A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
13.    
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
14.    
Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
15.    
Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, a ki a fej, a Krisztusban;
16.    
A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.
17.    
Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjöknek hiábavalóságában,
18.    
Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök;
19.    
Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.
20.    
Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;
21.    
Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:
22.    
Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;
23.    
Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
24.    
És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1708 Dátum: 2022 Június 04, 20:51:42 »
III.Mózes 23, 9. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  10. Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak.
  11. Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek; a szombat után való napon lóbálja azt meg a pap.
  12. A mely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendős bárányt egészen égőáldozatul.
  13. Ahhoz pedig ételáldozatul két tized efa lánglisztet, olajjal elegyítve; tűzáldozatul az Úrnak, kedves illatul; italáldozatul pedig egy hin bornak negyedrészét.
  14. Új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket és zsenge kalászokat ne egyetek mind a napig, a míg be nem viszitek a ti Isteneteknek áldozatját. Örök rendtartás ez nemzetségről nemzetségre minden lakóhelyeteken.

Áldott Testvérek. Idén-Június 4.-6.-ig ünnepeljük a Savuot ünnepét, hiszen amint olvastuk a Tórában: " Örök szidra " ez az ünnep. De mi is ez az ünnep? Nos nevezzük ezt az ünnepet-első sorban, az első zsengék ünnepének, vagy :Hetek ünnepének , hiszen a Peszach ünnepétől számitott-hetedik héten tartandó.
Az Újszövetségi irásokban is megjelenik ez az ünnep, éspedig a következőképpen:

Apostolok Cselekedetei 2. rész

1.    
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2.    
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3.    
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4.    
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5.    
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6.    
Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.
7.    
Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
8.    
Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, a melyben születtünk?
9.    
Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában,
10.    
Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,
11.    
Krétaiak és arabok, halljuk a mint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.
12.    
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
13.    
Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14.    
Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15.    
Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16.    
Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17.    
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18.    
És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19.    
És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20.    
A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21.    
És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik...

És egy kis magyarázat után-rögtön érthetővé válik, miért ünnepeljük ezen jeles alkalommal a Törvényadást is...

Nézzük ujra a Törvény első sorát:

III.Mózes 23," 9. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  10. Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak."

Ujra: "Mikor bementek arra a földre, amelyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését..."

Jövőbeli eseményt vázol az Örökkévaló. Egyszer azért, hogy mindenki biztos legyen abban, hogy amit-Ő igér, azt Ő biztosan meg is tartja! Másodszor meg: Ugye tudva levő, hogy a jó Igéretei, azaz: Áldásai,
illetve azok öröklése-kritériumokhoz van kötve.

V.Mózes 30,  10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.
  11. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.
  12. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
  14. Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.
  15. Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.
  16. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő útain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.

Tehát az első ünnep az évben, a Peszach ünnepe volt. Ezen alkalommal Szabaditotta meg a népét az Őrőkkévaló a rabságból. De mindenkit is? Nos nem! Csak azokat, akik engedelmeskedtek a parancsolatának, mely igy szólt:

Mózes II. könyve 12. rész

  1. Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
  2. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
  3. Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
  4. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
  5. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közűl vagy a kecskék közűl vegyétek.
  6. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
  7. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, a hol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
  8. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
  9. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
  10. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy a mi megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
  11. És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálczáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
  12. Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
  13. És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
  14. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és innepnek szenteljétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt...

Ez tehát a kulcsa és egyben kritériuma az Isten-szabaditásának. Aki engedelmeskedett az Istennek-azt kihozta-aki pedig nem engedelmeskedett, azt...
De egyben a beoltatásnak is ez az alapja. Olvassuk is:

II.Mózes 12,  37. És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.
  38. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok barom.

Sok elegy nép... ezek azok, akik látták-hallották az Isten cselekedeteit, hinni kezdtek az Istennek és Isten-BEN! Engedelmeskedtek az Örökkévaló parancsolatának, és ezeket-beoltotta az Örökkévaló az Ő népébe.

Erről szól a következő Törvény Ige:


Mózes II. könyve 19. rész

  1. A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földéről, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.
  2. Refidimből elindulván, érkezének a Sinai pusztába és táborba szállának a pusztában; a hegygyel átellenben szálla pedig ott táborba az Izráel.
  3. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szóla hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákób házanépének és ezt add tudtára az Izráel fiainak.
  4. Ti láttátok, a mit Égyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.
  5. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
  6. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak.

Tehát a hozzá való tartozás és ezzel egyben az Áldásai bírásának a kritériuma, a neki való engedelmesség!
Az induláshoz adatott egy parancsolat... De a nép, elengedhetetlen fontosságúnak tartotta az Ígéret földébe való bemenetelhez, az Isten Tanítását, hogy ne tévelyegjenek, ne egymástól kérdezősködjenek...
hanem hogy mindenki számára elérhető legyen az Isten tanítása.

V.Mózes 26,  15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Az Örökkévaló, tehát az Ő Igéje által megadta, az Igazság ismeretének lehetőségét, és ezzel egyben, megszabadította az Övéit, a tudatlanságra épülő-törvénytelenségtől, gonosz cselekedetek elkövetésétől,
a Tőle való elválasztottságból... tehát a rabságból. Kijöttünk hát a rabságból a szabadságra... De mire jutottunk? "  Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak."

Azaz most mutasd be, mihez kezdessz a "Szabadságoddal"-Megmaradsz-e, az Örökkévalóval való szövetségben ahogy Igérted neki-vagy nem?
A Kereszténységben ezt az Ünnepet, a Szentlélek kitöltetésének ünnepeként tartják számon. De kikre áradt ki a Szentlélek? Automatikusan minden követőjére-Jézusnak? Nemde az Apostolok is engedelmeskedtek a Törvénynek, Felmentek Yerusálembe, és Szent gyülekezést is tartottak... és ennek betetőzése volt a Szentlélek kitöltetése-rájuk nézve is.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3190
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #1709 Dátum: 2022 Június 18, 20:32:01 »
Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.
6.    
És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván: Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét.
7.    
És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8.    
Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.
9.    
És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje Manoah nem volt vele.
10.    
Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda néki: Ímé megjelent nékem az a férfiú, a ki a multkor hozzám jött.
11.    
És felkelt, és elment Manoah az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, monda néki: Te vagy-é az a férfiú, a ki ez asszonynyal beszéltél? És monda: Én vagyok.
12.    
És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?
13.    
Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak: Mindentől, a mit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék.
14.    
Mindabból, a mi csak a bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, a mit parancsoltam néki, tartsa meg.
15.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.
16.    
De az Úrnak angyala így szólt Manoáhhoz: Ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.
17.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.
18.    
És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, a mely olyan csodálatos?

Áldott Testvérek: Mindannyian olvastuk ugye ezeket a sorokat, több esetben szóba is kerültek már ezek közöttünk-hogy most ezzel kezdünk-az azért van, mert Sámsonról-akire ezen sorok utalnak-valami érdekes dolgot szeretnék mutatni. Sámson egy jelentős személy a Szent Tanban, az idő rövidsége miatt, a mai alkalommal csak nagy vonalakban, vagy inkább-"ajtót nyitva" a személyét megérteni kívánók részére-irányultságot szeretnék felfedni. Sámson egy félre-vagy inkább a Kereszténység nagy része előtt: "meg nem értett"-ill.: Fel nem ismert... vagy méginkább: " Megosztó" figurája a Szent Tannak.
Sokan csak annyit tudnak róla: " Egy Bírája volt Izraelnek..." Sokan meg ennyit se... De ki volt Ő? Miért az a sok furcsa dolog vele kapcsolatban-vagy méginkább: Általa???
A ma esti alkalommal, születésének előjeleit-körülményeit nézzük meg, ami segíthet bennünket abban, hogy észre vegyük azt, hogy valójában az ő személye is-Messiási előjelként adatott Izrael házának.
Van az úgy, hogy olvasás közben- valahogy nem azonosítjuk a szavakat...

"Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.

...Izrael "Szabadítója"... "Goél Yisraél"- azaz: Izrael "megváltója"!  Akár a Szabadítót vesszük szó szerinti fordításban, ami a Yessua nevet fedi fel előttünk, akár a Goél-t ami pedig már : Megváltót-jelez-
Ezen "szavak"-"nevek"..."jelentések"- akármelyike, figyelemfelkeltőek illetve félreérthetetlen jelzések. Vagy legalábbis azoknak kellene lenniük-rendeltetésük szerint.
Figyeljük meg tehát a roppant fontossággal bíró-kezdetet ujra:

Bírák könyve 13. rész

1.    
Az Izráel fiai pedig újra gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt, azért az Úr őket a Filiszteusoknak kezébe adá negyven esztendeig.
2.    
És élt ebben az időben egy férfiú Czórából, a Dán nemzetségéből való, névszerint Manoah, kinek felesége magtalan volt, és nem szült.
3.    
És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és monda néki: Ímé most magtalan vagy, és nem szültél; de terhes leszesz, és fiat szülsz.
4.    
Azért most megójjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant.
5.    
Mert íme terhes leszesz, és fiat szülsz, és beretva ne érintse annak fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izráelt a Filiszteusok kezéből.
6.    
És elment az asszony, és elbeszélte ezt férjének, mondván: Istennek egy embere jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt, mint az Isten angyalának tekintete, igen rettenetes, úgy hogy meg sem mertem kérdezni, hogy honnan való, és ő sem mondotta meg nékem a nevét.
7.    
És monda nékem: Íme terhes leszesz, és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se más részegítő italt ne igyál, és semmi tisztátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek, anyja méhétől fogva halála napjáig.
8.    
Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.
9.    
És meghallgatá az Isten Manoah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az asszonyhoz, mikor az a mezőn ült, és az ő férje Manoah nem volt vele.
10.    
Akkor az asszony elsietett, és elfutott, és elbeszélé férjének, és monda néki: Ímé megjelent nékem az a férfiú, a ki a multkor hozzám jött.
11.    
És felkelt, és elment Manoah az ő felesége után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz, monda néki: Te vagy-é az a férfiú, a ki ez asszonynyal beszéltél? És monda: Én vagyok.
12.    
És monda Manoah: Ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?
13.    
Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak: Mindentől, a mit csak mondottam az asszonynak, őrizkedjék.
14.    
Mindabból, a mi csak a bortermő szőlőből származik, ne egyék, és bort és más részegítő italt ne igyék, és semmi tisztátalant ne egyék. Mindazt, a mit parancsoltam néki, tartsa meg.
15.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.
16.    
De az Úrnak angyala így szólt Manoáhhoz: Ha megmarasztasz is, nem eszem kenyeredből, és ha áldozatot készítesz, az Úrnak áldozd azt. Mert Manoah nem tudta, hogy az Úrnak angyala vala.
17.    
És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.
18.    
És monda néki az Úrnak angyala: Miért kérdezősködöl nevem után, a mely olyan csodálatos?

Most pedig figyeljük meg a párhuzamokat, a Messiás születését megelőző történésekkel:

Luk.1 26.    
A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
27.    
Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
28.    
És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
29.    
Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
30.    
És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
31.    
És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
32.    
Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
33.    
És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
34.    
Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
35.    
És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.
36.    
És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak:
37.    
Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.
38.    
Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Mt.18.    
A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19.    
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20.    
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21.    
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22.    
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23.    
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24.    
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25.    
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Bár két Szinoptikusból rakhatjuk össze a pontos történést-de a lényeg azonnal láthatóvá válik...( plánemeg-ha tudjuk mit keresünk...)

Ismérvek:
Angyalok hirdették születésüket-elsőként az anyáknak-érthető módon... hiszen mégiscsak ők fognak szülni, ám nem ez miatt történik ebben a sorrendben-hanem Ábrahám miatt. Ábrahámnak ugyanis két fia született
Az első-Hágártól, ő volt Yismáél. Ő nem örökölhetett, hanem a második, aki bár-Ávrámnak a második fia volt-ámde Sárának az első. Ez cirka annyit tesz, hogy az általános (ámde vitatható) nézet szerint, az anyai ágon született tekinthető "igazi Zsidónak". Valakinek lenne kedve-angyalokkal vitatkozni???
Tehát úgy az előjel, mint Sámson esetében-mint a Valós Messiás esetében azt látjuk, hogy a nép-éppen az ...mondjuk úgy: Istennek nem tetsző állapotában leledzett. Angyalok jelentették előre a születésüket,mindkét esetben: Izráél Szabadítójaként jelezték küldetésüket... ám az előjel-csupán-előjel. Manoach-felesége, "ismert" férfit, tehát nem szűznemzéssel születik a fiú-addig a valós Messiás-akiről az előjel tesz bizonyságot-Szűznemzés által születik, pont ahogy az első Messiási Prófécia szól:

I.Mózes 3,14.    
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
15.    
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Asszony magva... tudjuk, hogy minden e-világra született- a férfi magjától születik...
Értsük meg a dolgok lényegét: Tehát a nép a bűnei miatt-átok alá rekesztetett.

V.Mózes 28,15.    
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
16.    
Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
17.    
Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
18.    
Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
19.    
Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
20.    
Bocsát az Úr te reád átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
21.    
Hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
22.    
Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
23.    
Eged, a mely fejed felett van, rézzé, a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
24.    
Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
25.    
Az Úr megszalaszt téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel...

Pontosan ebben az állapotában látjuk-Yisráélt, mindkét esetben. Az elsőben a Filisztéjá nyomorgatja és sanyargatja-ellenség gyanánt-Yisráélt, a második esetben a harag férfiúja, a SAS (!!!) azaz Róma.

Ésa 46,9.    
Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.
10.    
Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat;
11.    
Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!
12.    
Hallgassatok reám, kemény szívűek, a kik távol vagytok az igazságtól.
13.    
Elhoztam igazságomat, nincs messze, és az én szabadításom nem késik, Sionban lesz szabadításom, és Izráelen dicsőségem.

( elsőként ez a SAS volt, azután egy másik...)

Tehát a bűn volt az, ami a népet kiszolgáltatta az ellenségeinek. Bieám tanácsa-tana, arról szólt: Rontsd meg a népet-bűnnel, és Isten elhagyja őket... Pont a bűn volt tehát, ami az ellenség prédájává tette-teszi ma is, az Isten népét...
"Kell a Szabadító"

Apcsel. 1,Apostolok Cselekedetei 1. rész

1.    
Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,
2.    
Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.
3.    
Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.
4.    
És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
5.    
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.
6.    
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?
7.    
Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett...

Figyeljük meg a nép szerinti- "fontossági sorrendet": A nép szabadítását helyezik ugyan előtérbe, ámde nem az októl-hanem a következménytől! Tehát nem a bűntől, hanem a büntetéstől!!!...(pont mint a maiak...)
Így volt ez, úgy a régieknél-pont mint a maiak esetében. Bár-Sámson idejében mint előjelként-láthatták a "Szabadítás előjelét" ámde állandó háborúság idejében történő folyamatot, ami és lássuk be: Nem felhőtlen és örömteli időszakot vázol-ez kizárólag a "Valós Messiás" Szabadításával érhető el, ami nem a következmények-azaz: A büntetés csillapítását vagy ideiglenes törlését jelenti, hanem a következtető azaz a bűnöktől való teljes szabadításával elért teljes és tökéletes Szabadítást jelenti.
Vannak tehát előjelek-és van a tökéletes! Mózes, aki talán az első ily Messiási előjelként vonult be a köztudatba... ilyen volt Sámson is... egyenlőre ennyi legyen elég mára-és mint előre jeleztem: Nem a teljes élettörténete-hanem kezdetként egy ajtónyitás-ami segíthet a Személyét és cselekményeit-megérteni, egy más perspektívában szemlélni.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,