Szerző Téma: Könyvek olvasása itt  (Megtekintve 45975 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #30 Dátum: 2009 Június 10, 23:34:38 »
Szeretettel köszöntelek közöttünk, kérlek mutatkozz be a Bemutatkozás topicban.  :05:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #31 Dátum: 2009 Június 25, 12:09:50 »

Graham Powell

Rázd ki magad a porból


Szellemben élni

Miután megismertük ezeket az igazságokat a bűn és Sátán fölötti győ­zelemről, amelyet Jézus Krisztussal való azonosulás által meg­nyer­he­tünk, most nézzük meg, hogyan működteti Isten az üdvösséget az életünkben.
Mint korábban mondtuk, az ember három részből: szellemből, lé­lek­ből és testből áll. Isten, mivel Ő szellem, a mi emberi szellemünkben és ezen keresztül működik, hogy befolyásolja lelki életünket és fizikai testünket.
Először is, szellemünknek életre kell kelnie Isten számára. A János 3-ban Jézus nyomatékosan azt mondta Nikodémusnak, hogy az ember csak akkor láthatja meg Isten országát, és csak akkor léphet be abba, ha újjászületik (szó szerint: felülről születik). Ez az új születés, az új élet el­nyerése, az ember szellemével kapcsolatos. Amikor valaki igazi meg­té­réssel és hittel Jézus Krisztushoz fordul, és elismeri Őt Úrnak, egy bel­ső csoda történik. A Szent Szellem belép az ő emberi szellemébe és ott lakozik. Amikor Ádám bűnbe esett, szelleme meghalt Isten számára, de most, az új születés által, az ember szelleme életre kel Isten számára. El­nyeri a bűnbocsánatot és az örök élet ajándékát. Isten gyermekévé válik.
Saját tapasztalatom az volt, hogy amikor teljes szívemmel oda­for­dul­tam Krisztushoz, mint Úrhoz és Megváltóhoz, ez olyan volt, mintha egy lámpát kapcsoltak volna fel bennem. Tisztának éreztem magam be­lül­ről, és egy nagy nyomás emelkedett fel rólam. A Biblia élő könyvvé vált. A világ új módon megelevenedett a számomra, még a madarak éne­ke is másnak tűnt. Addig is szerettem a természetet és megfigyeltem a madarakat, mégis minden élővé vált és új lett. Lehet, hogy ezt te nem így éled át, de énrám ilyen hatást gyakorolt. Szívemben ott volt egy bi­zonyosság: annak a tudata, hogy átmentem a halálból az életre.
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Is­ten gyermekei vagyunk” (Róma 8:16.).
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagyok, és az Isten Szel­leme lakozik bennetek?”(I. Korinthus 3:16.).
Szellemünk valahol a hasi tájékon helyezkedik el, tehát a re­kesz­izom és a medence közötti részen. A Példabeszédek 20:27. ezt mondja: „Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme, aki megvizsgálja a szív­nek minden rejtekét”. A János 7:37-39-ben Jézus is beszél erről: „Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, amelyet veendők valának az Ő ben­ne hívők, mert még nem vala Szent Szellem, mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg”. Az Efézus 3:16. ezt mondja: „Hogy hatalmasan meg­erősödjetek az ő Szelleme által a belső emberben”.
Miután életre keltünk szellemünkben, szellemünk képességei mű­köd­ni kezdenek.
Működik a kommunikáció képessége, mert szellemünkkel imádjuk Is­tent és élvezünk közös­séget Vele. Jézus ezt mondta: „Az Isten szel­lem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imád­ják” (János 4:24.). Kizárólag szellemünk által tudjuk Istent megérinteni.
Elkezd működni az intuíció képessége is. Tudatára ébredünk olyan dolgoknak, amelyekről nem az elmében lejátszódó természetes ta­nulás által szerzünk tudomást. Elkezdjük hallani Isten hangját, vagy azál­tal, hogy igeversek elevenednek meg a számunkra, vagy úgy, hogy szavak, benyomások helyeződnek a szívünkre. Amikor Isten el­hí­vott engem Kanadába, akkor szólt hozzám, amikor sorban álltam egy hal­üzletben. Szívemben beszélgettem az Úrral, tudva, hogy egy to­váb­bi lépésre vezet minket Ővele, de nem tudtam, hova, amikor leg­na­gyobb meglepetésemre Kanada vésődött be nagyon erőteljesen a szel­lemembe. Ez az intuítív tudás. Ez azt jelenti, hogy vezetést, vagy meg­vi­lágosodást nyerünk a Szent Szellem által, Aki beszél a szívünkhöz.
Ezután a lelkiismeretünk is - az a képességünk, amely által kü­lönb­séget tudunk tenni jó és rossz között - elkezd új meg­nyil­vá­nu­lá­sok­ra találni. Az elménkben, a lelkivilágunkban tárolt ismereteink alap­ján sok ítéletet teszünk, amelyek nem szükségszerűen helyesek. Most a Szent Szellem bennünk való működése és Jézus megtisztító vérének al­kal­mazása által elménk és lelkiismeretünk felszabadul az igazság szá­má­ra, és elkezd megfelelő módon funkcionálni. Emberi szellemünk ren­del­ke­zik a lelkiismeret funkciójával, amely különbséget tud tenni jó és rossz között.
Isten belülről kifelé működik. Először szellemünkben vesz la­ko­zást, és onnan árad ki, hogy megújítsa lelkünket és testünket. Amint nö­vekedünk szellemileg, szellemünk egyre nagyobb és nagyobb sza­bad­ságra jut el.
Lehetséges az, hogy újjászületünk Isten Szelleme által, és a Szent Szel­lem megkeresztel vagy betölt minket, és mégis kötelékek szo­rí­tá­sá­ban vergődünk, vagy betegek vagyunk testileg. Ha Isten bennünk van, miért van ez? Ha Krisztus a szívünkben lakik, hogyan lehetséges az, hogy beszédünk keserűen gúnyos, vagy tele vagyunk fél­té­keny­ség­gel, megkötöz minket a félelem, vagy elborítanak minket szexuális vá­gyak, vagy késztetést érzünk az öngyilkosságra?
Mindez ezek miatt a lelki kötelékek miatt van. A Szent Szellem a szel­lemünkben lakozhat, míg gonosz szellemeknek még mindig van he­lyük lelkünkben vagy testünkben. Ahhoz, hogy szabaddá tegyük ma­gun­kat kötelékektől, alá kell vetnünk magunkat Istennek, és együtt kell működnünk Isten bennünk lakozó Szellemével.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #32 Dátum: 2009 Június 25, 12:10:26 »

Graham Powell

Rázd ki magad a porból


Lélekben és testben megújulva

Emberi lelkünk az elme, az érzelmek és az akarat képességeiből áll.
Elménk képessé tesz minket arra, hogy megértsünk dolgokat. Gon­dolkodásunk által meg tudunk dolgokat magyarázni, kö­vet­kez­te­tünk, döntéseket hozunk, stb. Képzelőerőnk képessé tesz minket arra, hogy elképzeljünk olyan dolgokat, amelyek nincsenek ott jelen, vagy ame­lyeket nem tapasztaltunk meg. Emlékezetünk képes arra, hogy tá­rol­jon múltbeli élményeket, gondolatokat, ismereteket stb., és hogy vissza­emlékezzen ezekre. Elménk egy csodálatos képesség, és ez Sátán tá­madásának fő területe.
II. Korinthus 10:3-5: „Mert noha testben élünk, de nem test sze­rint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, ha­nem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okos­ko­dásokat, és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fog­lyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.”
Sok sátáni erődítmény szilárdan beásta magát az elménkbe, és szel­lemi fegyverekkel kell ezeket lerombolnunk. Nem tőlünk származik el­ménk minden gondolata. Igaz, hogy nagyon sok gondolat a miénk, míg más gondolatok a bennünk lakozó Szent Szellemtől származnak, vagy más emberektől, akik beszélgetések által gondolatokat helyeznek el bennünk. De nagyon sok gondolat származhat bennünk lévő dé­mo­nok­tól is, amelyek elménkben ütötték fel lakóhelyüket. Amint ezek a dé­monok az elménkbe pumpálják gondolataikat - hacsak fel nem is­mer­jük forrásukat -, elfogad­juk ezeket saját gondolatainkként, és ami­kor ezt tesszük, akkor az ellenség vezet vagy befolyásol minket. A Sá­tán kívülről is támadhat minket és helyezhet gondolatokat az el­ménk­be. Hiszem azonban, hogy sok elmebeli, vagy gondolati problémát, ame­lyet keresztények hordoznak, a démonok sokkal inkább az el­ménk­ben hoznak létre, nem kívülről.
Életemnek egy területén naponta sokszor megvallottam „bű­nei­met” az Úrnak. Amikor bizonyos gondolatok jutottak eszembe, kár­hoz­ta­tást éreztem, és azt, hogy nem vagyok méltó arra, hogy keresztény le­gyek. Milyen őszintén megvallottam ezeket, és mennyire kértem a meg­bocsátást! Néhány év múlva felismertem, hogy ezek a gondolatok nem tőlem származtak! Ezeknek eredete démoni volt! Azt is fel­is­mer­tem, hogy ha kísértéseket élek át, az nem jelenti azt, hogy bűnt kö­vet­tem el. Elkezdtem beszélni a gondolatok forrása ellen, az elmémben lé­vő erősség ellen, és amint kitartottam hónapokon keresztül, fo­ko­za­to­san megszabadultam. Éveken keresztül meg voltam tévesztve, mert el­fo­gadtam, hogy a „gonosz gondolatok” az én „gonosz szívemből” szár­maznak! Mennyire körömfont is az ellenség!
Érzelmeink, a szeretet szerve, az a rész, amely érez bennünk, szin­tén meg lehet kötözve kisebb vagy nagyobb mértékben. Az el­uta­sí­tott­ság szellemei azt éreztetik velünk, hogy elutasítanak minket, mintha va­laki ezt mondaná az elménkben: Senki sem szeret téged. Az ön­saj­ná­lat szellemei hatalmas pusztítást végezhetnek érzelmi életünkben, ugyan­így a harag, a kéjvágy, a szenvedélyek, a büszkeség, a fél­té­keny­ség, stb. szellemei is.
Akaratunk is el lehet gyengítve vagy meg lehet kötözve kisebb-na­gyobb mértékben. Lehet, hogy tudjuk, hogyan kellene megfelelő mó­don reagálnunk, de képtelenek vagyunk ezt megtenni. Sza­ba­du­lá­som első napjaiban, tudva mennyire fontos Isten igéjének olvasása, le­ül­tem és megpróbáltam kinyújtani a kezemet, hogy felvegyem a Bib­liá­mat, de voltak alkalmak, amikor annyira erőteljes volt bennem a dé­mo­ni tevékenység, hogy képtelen voltam erre. Ott ültem, próbáltam, de nem ment. Ez nagyon sok napon megtörtént. Lehet, hogy ostobán hang­zik, de akkor nagyon valóságos volt. Gyenge testi és szellemi ál­la­po­tomban akaratom annyira szét volt zúzva, hogy bár eldöntöttem, ho­gyan fogok cselekedni, képtelen voltam azt véghezvinni.
Lelkünk, mivel ebben van önazonosságunk, lényünknek egy na­gyon fontos része. Ez a legfontosabb területe a démonok belépésének és tevékenységének is. A Róma 6:13. szerint folyamatosan úgy kell dön­tenünk, hogy átadjuk magunkat Isten igaz céljai számára. Az el­len­ség tudja, mikor nem vagyunk 100%-ig odaszántak Krisztusért, és mi­kor adunk neki törvényes jogot arra, hogy lelkünkben működjön.
Vannak, akiket foglyul ejtett egy ördögi kör. Teljes szívükkel igye­keznek arra, hogy azono­sul­janak Jézus Krisztussal, és hogy ne ad­ja­nak helyt az ördögnek, de mivel nélkülözik a szabadságot, állandóan be­leesnek egy bizonyos bűnbe. Amikor elesnek, akkor vádlást érez­nek, és azt, hogy ők értéktelenek. Megtisztulnak, felkelnek, hogy újból Is­tennel járjanak, és azután megint jön az összeomlás! Ez ismétlődik: fel­kelés és elesés, újra meg újra, bár gyűlölik az elbukást.
Engedd meg, hogy bátorítsalak! Anélkül, hogy bármilyen mó­don szemet hunynék a bűn fölött, tudd, hogy Isten látja a szívedet. Lát­ja azt a nagy küzdelmet amelyet szenvedsz, és lát téged elesni. Ne fe­lejtsd el, hogy Ő ugyanolyan jól látja a szívedet, mint a külső cse­le­ke­deteidet. Folytasd az ellenállást a bűnnel szemben, teljes erőddel, de ha elbuksz, azonnal tisztítsd meg magad és kelj fel! Ne engedd meg, hogy az ellenség további kárhoztatást nehezítsen rád! Ehelyett inkább állj ellene az ellenségnek, és szellemi hadviselés által tarts ki ennek a bel­ső köteléknek a megtörésében! Előbb vagy utóbb szabadságra fogsz jutni, és kilépsz majd ebből az ördögi körből.
Végül pedig ott van a testünk területe. Sok fizikai betegség és gyen­geség szellemi és lelki forrásokból ered. Azt mondhatnánk, hogy szel­lemünk a lelkünkben, mint egy tokban helyez­kedik el, lelkünk pe­dig ugyanilyen módon a testünkben. Sok testi gyógyulásnak voltunk ta­núi, amint emberek megszabadultak olyan szellemektől, amelyek lel­ki­világukra helyeztek kötelékeket, nyomást és feszültséget okozva ez­zel nekik.
Vannak más egészségi problémák, amiket a betegség szellemei okoz­nak, közvet­le­nül a testet támadva. Légzési nehézségeim meg­szűn­tek, amikor megszabadultam a be­teg­ség szellemeitől.
Bár nagyon sok testi betegség van a gyülekezetben és azon kí­vül, a testi problémák, akár­milyen nagyok és valóságosak is, az ember összes szükségletének csak egy kis részét kép­viselik. A testi lét felszíne alatt, a lélek világában vannak az ember legnagyobb problémái. A jég­hegy­nek csak a csúcsát látjuk, de ez csak töredéke valós méreteinek. Tö­megének legnagyobb része mélyen a víz alatt van. Az ember fizikai prob­lémáit a jéghegy csúcsához lehet hasonlítani.
Amikor testünkön és lelkünkön kötelékek vannak, ez nagy mér­ték­ben befolyásolja szellemünk szabadságát és működését. Tény, hogy ha hívők vagyunk, Isten bennünk van, de Neki meg kell érinteni tes­tünket, és fel kell szabadulnia lelkünkben hitünk és a Vele való együtt­működésünk által.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #33 Dátum: 2009 Június 25, 12:11:03 »

Graham Powell

Rázd ki magad a porbólAz új teremtés hitvallása


Egy új teremtés képviselőiként el kell kezdenünk az új teremtés nyel­vét beszélni. Ajkunkon ott kell lennie Isten igéje igazságának.
Jézus Krisztus a nagy főpap, aki képvisel minket Isten trónja előtt. Ő a mi megval­lá­sunk főpapja:
„Figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisz­tus Jézusra” (Zsidók 3:1.).
„Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jé­zus, az Istennek Fia, ragasz­­kodjunk vallásunkhoz” (Zsidók 4:14.).
Amint megvalljuk (a görög „homologeo” jelentése: ugyanazt a dol­got mondani, jóvá­hagyni, összhangban lenni, egyetérteni vele) azt, amit Isten igéje mond arról, hogy mi kik vagyunk, Jézus Krisztus fel­sza­ba­dul az Ő papi szolgálatára, hogy működ­jön a mi érdekünkben és az igaz­ság megvallását tapasztalatunkká tegye.
Viszont fordítva, ha nem tartunk fenn egy helyes megvallást, ha­nem vereségről, negatív dolgokról, értéktelenségről, erőtlenségről stb. be­szélünk, akkor „az Ő kezei meg vannak kötözve”, és nem tud értünk tenni semmit.
A Jelenések 12:11. ezt mondja: „És ők legyőzték azt a Bárány vé­ré­ért, és az ő bizonyság­tételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kí­mél­ték mindhalálig.”
Az alábbiakban felsorolunk bibliaverseket, amelyek kijelentik, hogy kik vagyunk Jézus Krisztusban. Ismerd ezeket, jegyezd meg, és el­mélkedj fölöttük! Valld meg ezeket hangosan akkor is, ha nem „ér­zed”, hogy igaz lenne rád nézve az, amit ezek az igeversek mondanak! Le­het, hogy a Sátán azt fogja mondani neked, hogy hazudsz, de ne tö­rődj vele! Legyen Isten Szava szívedben és ajkadon! A Szent Szellem mun­kája által hited folyamatos megvallása a tapasztalatoddá fogja ten­ni ezeket az igazságokat. Egészítsd ki a listát más igehelyekkel, ame­lyeket te találsz, és amelyek arra tanítanak téged, hogy ki vagy Krisz­tusban!
1.   Új teremtés vagyok Krisztusban.
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek el­múl­tak, ímé újjá lett minden” (II. Korinthus 5:17.).
2.   Isten gyermeke, az Ő örököse, Krisztus örököstársa vagyok!
„Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Is­ten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Is­tennek, örököstársai pedig Krisztusnak...”(Róma 8:16-17.).
3.   Megszabadultam a Sátán uralma alól.
„Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába” (Kolossé 1:13.).
4.   Nem vagyok kárhoztatás alatt.
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jé­zusban vannak” (Róma 8:1.).
5.   Krisztussal együtt ülök a mennyei magasságokban.
„És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisz­tus Jézusban” (Efézus 2:6.).
6.   Meg vagyok áldva minden szellemi áldással a mennyekben.
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisz­tusnak Aty­ja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisz­tusban” (Efézus 1:3.).
7.   Még egy hódítónál is több vagyok.
„De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket sze­re­tett” (Róma 8:37.).
8.   Tökéletes vagyok általa.
„És ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak” (Kolossé 2:10.).
9.   Az Ő alkotása vagyok.
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jé­zus­ban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azok­ban járjunk” (Efézus 2:10.).
10.   Meggyógyultam minden testi betegségből.
„És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vét­kein­kért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ésaiás 53:5.).
11.   Ki vagyok választva arra, hogy elmenjek és gyümölcsöt teremjek.
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én ne­vemben, megadja néktek” (János 15:16.).
12.   Jézus Krisztus nagykövete vagyok.
„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne miáltalunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (II. Korinthus 5:20.).
13.   Alkalmas vagyok arra, hogy az Újszövetség szolgája legyek!
„Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint ma­gunk­ból, ellenkezőleg, a mi alkalmatos voltunk az Istentől van. Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái le­gyünk, nem betűé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig meg­elevenít” (II. Korinthus 3:5-6.).
14.   Fel vagyok ruházva erővel a Szent Szellem által!
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok, és lesz­tek nékem tanúim, úgy Jeru­zsálemben, mint az egész Júdeában, és Sa­máriában, és a földnek mind végső határáig” (Ap. Csel. 1:8.).

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #34 Dátum: 2009 Augusztus 28, 09:04:20 »
Marilyn Hickey

Szent Szellem a te Segítőd


Hogyan érthetjük meg teljesen a
Szent Szellem szerepét az életünkben?

Bevezetés

Istennek csodálatos terve van az életedre vonatkozóan, és a Szent Szellemet adta Segítőül, hogy sikeres lehess. A te dolgod az, hogy kérd és fogadd el a segítségét, azután pedig engedelmesen kövesd az útmutatásait.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy segítsen felfedezni a Szent Szellem személyiségét annak minden oldaláról. Szeretnélek tanítani az elhívásáról, az ajándékairól és arról, hogy mi a szerepe az életünkben. Fedezd fel a szerepét az Ószövetségben, és hasonlítsd össze azzal, amit az Újszövetségben tesz a Szent Szellemmel betöltekezett hívők életében!

Megnézzük majd, hogy az Apostolok cselekedeteinek könyvében a Szent Szellem milyen kapcsolatban van a hívőkkel, hogyan munkálkodik bennük és rajtuk keresztül. Hiszem, hogy Isten ezekben az időkben kitölti az Ő Szellemét. Azt mondta nekünk, hogy ne részegedjünk meg bortól, amiben kicsapongás van. A korai Egyház azonban egészen biztosan ivott a Szent Szellem "új borából". Én arra is emlékszem, hogy a legjobb bort a végére tartogatja! Hiszem, hogy a legjobb bor idejében élünk. Teljes szívemből buzdítalak arra, hogy igyál minél többet ebből az "új borból".

Isten Szent Szellemének jelenléte árad és válik elérhetővé ezen a könyvön keresztül. Hiszem azt is, hogy ez a Szellem fog kiáradni azokon az élményeiden keresztül is, amelyek a következő napokban várnak rád, különösen akkor, ha alaposan megvizsgáltad, hogyan működött a Szent Szellem a múltban. Arra buzdítalak, hogy tölts időt az Ő jelenlétében, és engedd, hogy kijelentse Magát a számodra! Ismerd meg, hogy miért olyan rendkívül fontos megtapasztalni Isten jelenlétét a Szent Szellem által az életedben ma is!

Lehet, hogy még csak most kezdtél el megismerkedni Isten dolgaival, de az is elképzelhető, hogy már te is régóta iszol a Szent Szellem vizéből; én mindenképpen azért imádkozom, hogy ismerd meg ezt a "másik Segítőt" még jobban, még mélyebben és bensőségesebben.


 


1. fejezet
Jézus azt ígérte, elküldi a Segítőt
- te is megismerheted Őt!

Ahhoz, hogy hívőként Isten akarata szerint éljünk és tevékenykedjünk, szükségünk van arra, hogy a Szent Szellem kenete működjön bennünk és rajtunk keresztül. Jézus megígérte a Szent Szellemet minden hívő számára, nekünk csak kérni kell:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

- Lukács 11:13

A Szent Szellem azt akarja, hogy az Egyház, Krisztus Teste megismerje Őt, és arra vágyik, hogy nagyon valóságossá legyen a számunkra. Előfordul, hogy a Szent Szellemre úgy hivatkozunk, mint valamire, vagy pedig mint a Kenetre. A Szent Szellem személye azonban nem valami, hanem Valaki. Jézus soha nem beszélt úgy róla, mint egy személytelen valóságról. A Szent Szellem több annál a nyelvnél is, amelyet az imádkozásra használsz. Fel kell ismernünk, hogy az Apostolok cselekedetei 2:4 szerint történő nyelveken imádkozás még nem jelenti a Szent Szellem ajándékának teljességét. A Szent Szellem személy, aki napi kapcsolatban szeretne állni velünk.

Nézzük meg Jézus szavait, amelyeket azelőtt mondott, hogy a keresztre ment János evangéliumának 14-16. fejezetében! Többet tanított a Szent Szellemről az utolsó vacsorán, mint bármikor máskor, és a legfontosabb dolgokat közvetlenül a keresztre feszítése előtt mondta el a tanítványainak.

Ma is ugyanígy teszünk, mielőtt elmegyünk otthonról, és elmondjuk a gyerekeinknek mindazt, amiről szeretnénk, ha az eszükbe tartanák. Például azt mondjuk nekik: Legyetek jók, feküdjetek le időben, és engedelmeskedjetek a néninek, aki vigyáz rátok!

Jézus itt azt mondja a tanítványoknak, hogy elmegy tőlük, de nem hagyja őket árván. Elküldi majd a Szent Szellemet, a Vigasztalót. (János 14:16-18)

A 14-16. fejezetekben Jézus az Ő, Őt és az Ő Maga névmásokat összesen tizenkilencszer használja a Szent Szellemre vonatkozóan, és ezzel arra utal, hogy a Szentháromság harmadik része is egy személy.

Ha személyként gondolsz rá, könnyebben meglátod a személyiségjegyeit. Például az egyik dolog, ahonnan tudod, ha egy személlyel, és nem egy személytelen valósággal van dolgod az, hogy egy személy beszél hozzád. A Szent Szellem beszél hozzád.

Elhelyez egy kis dalt a szívünkben, vagy pedig ad nekünk egy Igét vagy egy látomást. Személyes közösségbe lép velünk, és ezáltal nemcsak tudunk róla, mint Szent Szellemről, hanem bensőséges, személyes módon meg is tapasztalhatjuk a jelenlétét mindennap.

Isten a Szent Szellemét már jóval azelőtt kijelölte a segítődül, mielőtt megismerted volna. A Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem már akkor ismert téged, amikor még az anyaméhben voltál. Ismert téged, és már megvolt a terve a számodra. (Jeremiás 1:5). Ott volt már a fogantatásodtól kezdve, ahogy magzatként formáltattál. Isten úgy lát téged, mint akinek különleges szerepe van az Ő tervében.


A Szent Szellem Jézus életében

A Szent Szellem Isten jelenléte. Ő az a láthatatlan Szellem, aki a Mennyei Atyát és Jézus Krisztust, a Fiút kijelenti a földön. A Szent Szellem személye szüntelenül jelen van az emberiség életében, és mindig Ő lehel életet Isten terveibe.

A teremtéstől kezdve (1. Mózes 1:1) egészen a mai napig a Szent Szellem árnyéka vetült a földre. A Szent Szellem életet adó jelenléte látogatta meg Máriát és az Ő ereje által fogant meg a méhében Jézus, aki Isten jelenlétét látható módon jelenítette meg a világ számára:

A Szent Szellem száll rád, és a Magasságos ereje árnyékoz meg téged; azért aki születik, szentnek hívják majd, Isten Fiának.

- Lukács 1:35

A Szent Szellem az a személy a Szentháromságból, aki ma jelen van a földön. Anélkül, hogy saját magát állítaná a figyelem középpontjába, megismertet bennünket az Atyával és a Fiúval. A Szent Szellem isteni jelenléte áthidalja a távolságot a Menny és a Föld között, kijelenti Isten gondolatait a számunkra és eljuttatja a mi gondolatainkat Istenhez.

Amikor Mária meglátogatta Erzsébetet, a Szent Szellem mindkettőjük száját betöltötte a dicséret és a prófétálás szavaival. A Szent Szellem inspirálta őket Isten imádására, és Ő volt a szerzője a Megváltóról szóló kijelentésnek, akit Mária akkor már a méhében hordozott:

...és betelt Erzsébet Szent Szellemmel; és fennszóval kiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De miért van az, hogy az én Uramnak anyja jön énhozzám? Akkor Mária ezt mondta: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én szellemem az én megtartó Istenemben.

- Lukács 1:41-43.46-47

Isten Szelleme vezette el Simeont és Annát is a templomba, és a próféciájukon keresztül Ő jelentette ki, hogy a Mária karjaiban nyugvó gyermek a Megváltó. (Lukács 2:25-32) A Szent Szellem töltötte be az emberi edényeket Isten kijelentésével az emberiség megváltására és üdvözítésére vonatkozó csodálatos tervéről.

Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben: mert látták az én szemeim a te üdvösségedet.

- Lukács 2:29-30

Simeon azért tudta, hogy Jézus a Messiás, mert a Szent Szellem jelentette ezt ki neki.

A Szent Szellem hozza mozgásba Isten erejét a keneten keresztül. Akik veszik az Ő kenetét, azokra leszáll az Ő jelenléte dinamikus erővel és hatalommal, és képessé teszi őket Isten dolgainak megcselekvésére. Attól a pillanattól fogva, hogy a Szent Szellem leszállt rá, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, Jézus a kenet által korlátlan erőt kapott:

Jézus is megkereszteltetett (alámerítkezett)..., és leszállt rá a Szent Szellem testi formában, mint egy galamb...

- Lukács 3:21-22

Mert akit Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivel Isten nem mérték szerint adja a Szellemet.

- János 3:34

A Biblia elmondja, hogy amikor Keresztelő János alámerítette Jézust, a Szent Szellem rászállt Jézusra, így Jézus megkeresztelkedett, bemerítkezett Szent Szellemben is. János azonnal felismerte, hogy Jézus Isten Fia, és azt mondta:

- Nem szükséges, hogy én merítselek alá téged; nekem van szükségem arra, hogy te meríts alá engem, mert Te vagy az, aki engem is alámerítesz majd Szent Szellemben és tűzben. (Máté 3:11-17)

Úgy látszik János nagyon rámenős fickó volt; tudta, hogy a Szent Szellem keresztség ideje eljött, és már rögtön ki is akarta használni a lehetőséget. Rajta volt már Isten Szelleme, és vezette őt, de a Szellem teljességét még nem ismerte.

János még nem volt része annak az üdvtörténeti kornak, amikor a hívők Szent Szellemben és tűzben keresztelkedtek meg, lettek alámerítve, mert az csak Pünkösdkor jött el, de már előre látta azt. A Szent Szellem elvezet minket minden igazságra, és az elkövetkezőket megmutatja nekünk. (János 16:13) Jézus eljött a Jordántól, hogy szembenézzen az ördöggel, az ördög azonban nem tudta, hogy neki pedig a Szent Szellemmel kell majd szembenéznie. A Szent Szellem vezette Jézust a pusztába, ahol a Sátán megkísértette őt. (Lukács 4:1-13)

Mindig megdöbbenek rajta, amikor ezt olvasom. Miért kellett a Szent Szellemnek Jézust egy olyan helyre vezetnie, ahol a Sátán kísértésekkel ostromolta? A Zsidókhoz írt levél 4:15 verse elmondja, hogy Jézus megkísértetett minden olyan módon, ahogy mi is, és legyőzte a kísértéseket, azért, hogy a Megváltónk lehessen, és azért is, hogy példát mutasson nekünk. Tehát a Szent Szellem nem csak azért vezette Jézust a pusztába, hogy az ördög megkísértse, hanem azért is, hogy győzedelmeskedjen a kísértések fölött.

A Biblia arról is beszámol, hogy Jézus a Szent Szellem erejével tért vissza a pusztából. (Lukács 4:14) A kenet rajta volt, tele volt erővel, és legyőzte a Sátán kísértéseit. Ezek után a Szent Szellemnek ugyanazzal az erejével visszatért Galileába, és elkezdte a szolgálatát, amelyet erőteljes igehirdetés és tanítás mellett a szabadulás és a gyógyítás csodái kísértek.

Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és a Szellem a pusztába vitte. Jézus pedig visszatért a Szellem erejével Galileába: és híre ment az egész környéken.

- Lukács 4:1.14

Jézushoz hasonlóan mi is győzedelmeskedhetünk a próbák és a kísértések fölött a Szent Szellem ereje által.

Jézus mindent a Szent Szellem ereje által tett. Valójában nem tisztított meg egyetlen leprást, nem gyógyított meg egyetlen beteget, nem nyitotta meg egyetlen vak szemét és nem tett semmilyen más csodát sem addig, amíg alá nem merítkezett Szent Szellemben.

Jézus azt mondta, hogy "én csak azt teszem, amit az Atya mutat nekem, anélkül semmit nem teszek, hogy az Atya mutatná nekem". (János 14:10) De azokból a dolgokból, amiket az Atya mutatott neki, semmit nem tudott megtenni a Szent Szellem segítsége nélkül. A János 14:9-ben azt mondja, hogy "aki látott engem, az látta az Atyát" - mert a három személy egy Isten -, és mindegyikük külön-külön is Isten.

Amikor Jézus a Getsemáné kertben a keresztre feszítése előtt imádkozott, a Szent Szellem szolgált felé. Amikor meghalt a kereszten, a Szent Szellem ereje által tette le az életét, és a halálból is a Szent Szellem ereje által támadt fel!

Ez a Szent Szellem egy olyan személy, aki nálunk tartózkodik és kommunikál velünk. Arra vágyik, hogy segítsen nekünk azáltal, hogy bensőséges közösségbe kerül velünk életünk minden területén.


A Szent Szellem ajándéka

Jézus a lehető legjobb ajándékot adta neked, amit csak adhatott, hogy segítsen nekünk abban, hogy sikeresek legyünk ebben az életben - a Szent Szellemet. Ő Isten ajándéka a számunkra. Ne felejtsd el, hogy Jézus azt mondta, hogy kérni fogja az Atyát, aki egy másik Vigasztalót ad nekünk, a Szent Szellemet. (János 14:16)

A kérni nagyon erős szó. Itt jogi értelemben szerepel. Jézus azt mondja ezzel, hogy "jogom van kérni az Atyát, hogy adja nektek a Szent Szellemet." Nem azt mondta, hogy aszerint kapjuk meg az ajándékot, hogy milyen jók vagyunk, vagy milyen kedvesek - vagy éppenséggel aszerint, hogy milyen rosszak vagyunk vagy milyen kiállhatatlanok. A Szent Szellem egy ajándék és Ő majd elég jóvá tesz téged! Életet ad neked, erővel ruház fel és keresztülvisz a kísértéseken.

Amikor Jézus azt mondta, hogy elküldi nekünk a Szent Szellemet, akkor azt mondta, hogy "egy másik Vigasztalót" ad nekünk. Jézus az egyik Vigasztaló. (János 14:10) Ha Jézus testben itt járna veled, nem jelentene igen erős vigasztalást? Ha lenne valami problémád, azt mondhatnád: "Jézus, megmondanád nekem, hogy most mit csináljak?" vagy pedig azt: "Jézus, fáj itt az oldalam. Idetennéd rá a kezedet?" Képzeld csak el, mekkora vigasztalást jelentene ez neked!

Megkerestem a szótárban, hogy a "vigasztalás"-ra használt angol szó, comfort, honnan is származik. Latin eredetű, és két részből áll - com és fortis, és ezek együtt azt jelentik: "erővel".

Néha hallom, hogy az emberek azt mondják: "Annyira fáradt vagyok. Teljesen ki vagyok égve." Én viszont nem hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik folyamatosan tele vannak Szent Szellemmel, kiégetteknek kell lenniük. Ha követjük a Szent Szellem vezetését azáltal, hogy igyekszünk kiegyensúlyozott, egészséges életet élni, és megfelelő időt töltünk munkával, mozgással, szolgálattal, pihenéssel és játékkal, akkor Ő gondoskodni fog róla, hogy tele legyünk erővel.

Jézus szerint a Szent Szellem egy másik Vigasztaló - az első Vigasztaló pedig maga Jézus. A másik szónak két különböző jelentésárnyalata van. Jelenthet egy másik, ugyanolyan dolgot és egy másik, különböző dolgot.

Tehát Jézus nem egy másik fajta Vigasztalót küldött nekünk, hanem azt mondta: "Küldök nektek egy ugyanolyan Vigasztalót, mint amilyen az enyém volt. Ő velem volt már akkor is, amikor megalkottam a földet, és akkor is, amikor ezen a földön éltem. Ugyanaz a Vigasztaló, aki nekem is segített elvégezni a feladatomat, nektek is ugyanígy fog segíteni."

Mekkora áldás! Jézus a Szent Szellem ajándékát adta nekünk - ugyanazt a Vigasztalót, aki Neki is vigasztalást adott.


A Szent Szellem elhívása

Az a görög szó, ami vigasztaló-t jelent, valószínűleg többet mond nekünk arról, amiről itt Jézus beszél. Ez a szó a paraklétosz.[1]

A para szó azt jelenti, hogy "mellé áll".[2] A kaleó szó pedig, amelyből a klétosz szó származik, azt jelenti: "hívni".[3] A Szent Szellem oda van hívva, hogy melléd álljon, veled maradjon, és átsegítsen téged a nehézségeken.

Az emberek ilyeneket szoktak mondani: "Utcai evangélizálásra van elhívásom", vagy "Az az elhívásom, hogy vasárnapi iskolában tanítsak", vagy "Az az elhívásom, hogy közbenjárjak másokért". Eszedbe jutott már valaha, hogy a Szent Szellemnek is van elhívása? Ő arra van elhívva, hogy melléd álljon, ragaszkodjon hozzád, és átsegítsen az élet megpróbáltatásain és nehézségein.

Ne felejtsd el, hogy a Szent Szellem személy, akinek az az elhívása, hogy veled legyen egész életeden át! A János 14:16 azt ígéri, hogy velünk marad örökre

FOLYT.KÖV.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #35 Dátum: 2009 Augusztus 29, 16:30:33 »
A Szent Szellem személyes jellemvonásai

Ahogy minden személynek megvannak a személyes jellemvonásai, úgy a Szent Szellemnek is.

Az Ő személyiségének egyik jellemvonása, hogy jelenlétében öröm van. Tudtad, hogy az Úr jelenlétében eksztázisba tudsz kerülni? Semmi máshoz nem hasonlítható örömet élhetsz át. Ha már valaha is eltalált téged a Szent Szellem ereje, akkor tudod, hogy nincs a világon olyan dolog, ami ennél jobban fel tudna frissíteni. Ez teljesen igei, mert a Biblia beszél arról az örömről, amit a Szent Szellem ad: "teljes öröm van nálad". (Zsoltárok 16:11)

A Szent Szellem személy, ezért meg is tudod Őt szomorítani. Amikor nem hallgatsz Rá, akkor megszomorodik. Ő az Igazság Szelleme, ezért mindig megpróbál a helyes irányba vezetni. Amikor a saját utadon akarsz járni, és azt mondod Neki, hogy "hagyj békén", akkor megakadályozod abban, hogy betöltse az elhívását az életedben.

Hányszor fordult már elő, hogy bajba kerültél, és a Szent Szellem már megpróbált előtte megállítani, de te nem figyeltél oda Rá? Azt gondoltad "Isten biztosan haragszik rám." Isten nem haragszik rád, Jézus sem haragszik rád, hanem szívükön viselik a sorsodat. A Szent Szellem viszont szomorkodik miattad, amikor nem veszed észre, vagy figyelmen kívül hagyod a vezetését.

János 3-ban Isten egy csodálatos képet ad a Szent Szellemről Nikodémus történetében, aki éjszaka kereste fel Jézust, és megkérdezte, hogyan születhet újjá. A beszélgetés során Jézus a Szent Szellemet a szélhez hasonlította "A szél fúj, ahová akar...". (János 3:8) A szelet érezzük, de nem látjuk. Hasonlóképpen, a Szent Szellemet is érezhetjük, de nem látjuk.

Amikor a Szent Szellem beköltözik a szívedbe, és bizonyságot tesz arról, hogy Jézushoz tartozol, akkor a szélhez hasonlóan meghajlít és irányít téged; a testi szintről a természetfeletti szintre vezet. Amikor elmondod az embereknek, hogy újjászülettél, akkor lehet, hogy nem értik mit akarsz ezzel mondani, viszont amikor látják, hogy a Szent Szellem "szele" fújja, hajlítja, irányítja az életedet, akkor tudni fogják, hogy van benned valami különleges.

Ezékiel 37:9-10 szerint a szellem "lehelete" rászállt azokra, akik halottak voltak és életre keltette őket! Amikor újjászülettél és a Szent Szellem rád lehelt, életet adott neked. Néha úgy jön, mint egy szélvihar, néha pedig úgy, mint egy gyengéd szellő. A tanítványok úgy születtek újjá, hogy Jézus "rájuk lehelt és azt mondta nekik: Vegyetek Szent Szellemet!" (János 20:22)


A Szent Szellemet Jézuson keresztül lehet kérni és megkapni

Jézus elmondta nekünk, hogy a Szent Szellem mit tett rajta keresztül, azáltal, hogy felruházta Őt erővel, és képessé tette a szolgálatra - emellett tanított is Róla, és ezzel a Szent Szellem elérhetővé vált a hívők életében.

Ahhoz, hogy a Szellem a földön maradhasson, és itt tartózkodhasson, Neki, Jézushoz hasonlóan, szüksége volt egy helyre, ahol megszülethet. Pünkösd előtt a Szent Szellem senkin nem maradt meg, csak Jézuson. Pünkösd napján azonban a Szent Szellem eljött a földre, és megszületett az emberek életében is. Már nem csak "jött és ment", hanem az emberek életében "vett lakozást".

Amikor újjászülettél, a Szent Szellem megszületett benned. Jézus azt ígérte a János 14:16-ban, hogy elküldi a Szent Szellemet, hogy "...veletek maradjon örökké". Akár "jó" vagy, akár nem, akár érzed Őt, akár nem, akár hiszed, akár nem, a Szent Szellem veled van minden időben.

Egyikünk sem tudja cselekedni az Atya akaratát a Szent Szellem ereje nélkül. Szent életet akarunk élni, a kezünket a betegekre akarjuk tenni, tanítani és prédikálni akarunk, azt akarjuk, hogy jó férjek és feleségek, jó szülők legyünk, mindezek a dolgok azonban nem lehetségesek a Szent Szellem ereje nélkül. Elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük, ki is a Szent Szellem, mit tesz, és hogyan kapcsolódhatunk Hozzá. Szerencsénkre Jézus példája előttünk van, hogy útmutatást adjon; Ő a tökéletes példája az olyan embernek, akinek az életében a Szent Szellem ereje teljes mértékben megnyilvánult.

Égető szükséged van arra az erőre, amit Ő az életed minden pillanatában elhoz a számodra, és szükséged van az Ő szabadságára is: "...ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság". (2. Korintus 3:17) Ha beteg vagy, Ő megszabadít. Ha szegény vagy, meg tudja tölteni a pénztárcádat. Ha egy nehéz helyzetben bölcsességre van szükséged, Ő az Igazság Szelleme. A Szent Szellem szabadságot akar hozni az életed minden területén.

Miután Jézus meggyőzte az embereket arról, hogy fogadják el a Szent Szellemet, lehetővé is tette, hogy megkapják. Azt mondta: "Miután meghalok és feltámadok a halálból, nem hagylak titeket magatokra. Nem hagylak árvákul; kérni fogom az atyát, hogy egy másik vigasztalót adjon nektek." (János 14:16) Ahhoz, hogy a Szent Szellem elérhetővé váljon a számunkra, az Engesztelésre volt szükség - arra, hogy Jézus ártatlansága és a mi bűnös voltunk helyet cseréljen. Jézus az életét adta azért, hogy megkaphassuk a Szent Szellemet.

Ha nehéz helyzetbe kerülünk, a legelső dolog, amit tennünk kell az, hogy Szellemben imádkozunk. A Róma 8:26-27 azt mondja, hogy "hasonlóan pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért." A Szent Szellem ismeri a gyengeségeinket és az erőtlenségeinket, ezért közbenjár értünk az imanyelvünkön keresztül. Tökéletes imát mond el, Isten pedig meghallja, meghallgatja a saját Szellemét pontosan olyan gyorsan, mint ahogy te is meghallod a saját hangodat, amikor beszélsz.


Hogyan kommunikáljunk a Szent Szellemmel

Jézus elküldte nekünk a Szent Szellemet azért, hogy megismerhessük Őt, és kommunikálhassunk vele. Szükségünk van rá, hogy beszéljen hozzánk, miközben mi hallgatjuk és válaszolunk Neki. Közeli, személyes barátként ismerhetjük meg Őt.

Isten Szellem, és mivel te is az Ő hasonlatosságára lettél teremtve, neked is van szellemed. Tulajdonképpen az ember három részből áll: szellem, lélek és test. A lelkedhez tartozik az elme, az akarat és az érzelmek. Talán már gondolkoztál rajta, hogy miért van szellemed, és az mire is jó. A szellemed az a részed, ahová a Szent Szellem beköltözik és az a hely, ahol Istennel beszélgethetsz. A 2. Mózes 33:11 azt mondja, hogy "az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott az ember szólni a barátjával." A Szent Szellem így akar kommunikálni velünk, "ahogy az ember beszélget a barátjával".

A Szent Szellemnek az a legnagyobb vágya, hogy kommunikáljon veled:

...az Isten dolgait sem ismeri senki, csak Isten Szelleme. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istentől való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

- 1. Korintus 2:11-12

Vannak, akik megpróbálnak az érzékszerveiken keresztül kommunikálni Istennel. Érezni akarják Őt, megérinteni, megízlelni vagy érezni az illatát. Előfordul ugyan, hogy Isten megérinteni az érzékszerveidet, a tested azonban nem úgy van megtervezve, hogy Vele kommunikáljon.

Vannak olyan keresztények is, akik az érzelmeiken keresztül akarnak kommunikálni Istennel. Időnként a Szent Szellem felkavarja az érzelmeinket - az Úr öröme megnevettet minket vagy sírunk jelenlétének fenségében. Ha azonban Istennel való kapcsolatodat az érzelmeidre alapozod, amelyek változóak akárcsak az időjárás, akkor a keresztény életed olyan lesz, mint egy hullámvasút. Az érzelmeid nem elég megbízhatóak ahhoz, hogy rajtuk keresztül kommunikálj Istennel.

A legnagyobb kísértés bizonyos emberek számára az, hogy az elméjükkel közelítsenek Isten felé. Az az elhívásunk, hogy az elménket az Ige által megújítsuk. Mindig izgatottak leszünk, amikor Isten Igéjéből új kijelentéseket kapunk, de tévedés lenne azt gondolni, hogy a kijelentés az elménkből jön és nem pedig az elménkbe jön a Szent Szellemtől. Az elme területe az, ahol szembesülünk az ellenségünkkel, az ördöggel és győzelmet aratunk fölötte. Az elme azonban túlságosan korlátozott ahhoz, hogy kommunikáljon Istennel. Csak egy olyan részünk van, amely alkalmas arra a feladatra, hogy kommunikáljon Istennel és ez a szellemünk: "...a szellem az az emberben és a Mindenható lehelete, ami értelmet ad néki! (Jób 32:8)

1. Sámuel 10:6-ban egy példát láthatunk arra, hogyan kerülhetünk közel Istenhez, azért hogy szólni tudjon hozzánk:

Akkor az Úr szelleme rád fog szállni, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszel.

Ez a vers Saulról szól, arról az emberről, akiből Izrael első királya lett. Sámuel próféta felkente őt, és a 9. vers szerint Isten Saulnak új szívet adott. Nézzük meg, mi történt ezután Saullal:

És mikor elmentek arra a hegyre, íme a próféták serege vele szembe jött, és az Isten szelleme rászállt, és prófétált közöttük. És az történt, hogy amikor mindazok, akik ismerték őt előtte, látták, hogy íme a prófétákkal együtt prófétál, mondta a nép egymás közt: Mi lelte Kisnek fiát? Avagy Saul is a próféták közt van?

- 1. Sámuel 10:10-11

Az 5. versből megtudjuk, hogy ezek a próféták, akikkel Saul találkozott, Istent imádták. Hiszem, hogy amikor Saul találkozott velük, ő is elkezdett velük együtt énekelni, és miközben imádták Istent, a Szent Szellem elkezdett mozogni közöttük, Saul pedig elkezdett prófétálni.

Az imádás az egyik legjobb mód arra, hogy növeld az érzékenységedet a Szent Szellem hangjának irányába. Az imádás segít a figyelmedet Istenre fordítani, miközben a gondjaid és a kívánságaid háttérbe szorulnak. Az imádás olyan valami, amit csinálsz, nem pedig olyan dolog, ami csak úgy történik veled. Az imádás akár a "dicséret áldozata" is lehet. (Zsidó 13:15)

Arra lettél teremtve, hogy Istent imádd. Neki nincs szüksége az imádásodra, bár az kedves előtte; neked viszont szükséged van rá, hogy imádd Őt. A Mennyet betölti Isten dicsérete, és egy nap "...meghajol minden térd" hogy imádja Őt. (Róma 14:11) Úgy lettél megalkotva, hogy szükséged legyen az Istennel való közösségre, ami csak az imádáson keresztül tud megvalósulni. Isten imádása a legmagasabb szintű kommunikáció. Az izraeliták imádták Istent. Miután Mózes kettéválasztotta a Vörös-tengert és kivezette Izrael fiait a szabadságra, ők dicsérték és imádták Istent a szabadulásukért. Mózes és Miriám vezették az imádást, és elkezdtek énekelni, táncolni és játszani a hangszereiken Istent dicsérve, a Szent Szellem pedig prófétált rajtuk keresztül azokról a győzelmekről, amelyeket Isten majd ad nekik, ahogy birtokba veszik az "ígéret földjét". (2. Mózes 15)

Dávid király is imádta az Urat. Az egész Ószövetségben talán ő volt az, aki a leginkább megértette a Szent Szellemet, a legjobban ápolta Vele a kapcsolatot és gyönyörködött Benne. Miután kiderült, hogy házasságtörést és gyilkosságot követett el, csak egy dolog foglalkoztatta, azért könyörgött Istenhez, hogy ne vegye el tőle a Szent Szellemét. (51. Zsoltár) A zsoltárok írójaként Dávid mestere volt az imádás művészetének, Istent dicsérő ember, aki élvezetét lelte abban, ha Istent imádhatta. Nem akarta elveszíteni a meghitt kapcsolatát a Szent Szellemmel.


fólyt.köv.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #36 Dátum: 2009 Augusztus 31, 07:49:54 »
Az atmoszféra előkészítése

Dávid a zsoltárokon keresztül készítette elő az atmoszférát az imádáshoz. A dicséret és az imádás nem zenei műfajokat jelent, hanem egy életmódot. Az Efézus 5:19 azt mondja: "Beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva a szívetekben az Úrnak." Dicséretet mondani a szívedben annyit jelent, mint énekelni magadban. Lehet, hogy senkinek nem tetszik a hangod, de Isten akkor is szereti, ha énekelsz Neki. Énekelj Neki a kádban, a zuhany alatt, amikor az autódat javítod és amikor vezetsz! Ha nyitva tartod a szellemed, a Szent Szellem szólni fog hozzád. Fogadd meg, amit Dávid is: "Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!" (Zsoltárok 34:2)

Ha imádod az Urat, előkészítheted az atmoszférát ahhoz, hogy a Szent Szellem szóljon hozzád. Egy másik példa olyan valakire, aki előkészítette az atmoszférát Elizeus próféta. Jósafát, Júda királya, Jórám, Izrael királya és Edom királya kimentek a pusztába, hogy harcoljanak a lázadó moabiták ellen. Hét nap elteltével elfogyott a vizük és reménytelen helyzetben várták az ütközetet. (2. Királyok 3)

Jórám király azt mondta: "Isten azért hozott ide bennünket, hogy meghaljunk." Jósafát azonban így szólt. "Nem úgy van! Ha találunk egy prófétát, akkor ő majd tanácsot ad nekünk mert ő majd kommunikál Istennel."

A királyok elmentek Elizeushoz, hogy a tanácsát keressék. Miután előadták a kérésüket, Elizeus még nem mondott nekik semmit, mert nem volt mit mondania. Bizonyára azt mondta magában: Szükségem van egy kijelentésre, szükségem van egy kijelentésre, szükségem van egy kijelentésre! De pontosan tudta, mit kell tennie. Odarendelt egy zenészt, és miközben az játszott a hangszerén és imádta Istent, Elizeus megkapta a kijelentést, amire szüksége volt. Hallotta a Szent Szellem szavát.

Az imádás előkészíti az atmoszférát ahhoz, hogy meghalld a Segítődnek, a Szent Szellemnek a szavát. Az imádás atmoszférája segít abban, hogy megnyílj Isten felé. A lelki szintről felemel a szellemi szintre.

Elizeus így válaszolt a királyoknak: "Lesz vizetek és ráadásul a moabitákat is le fogjátok győzni." Így is történt de csak azután, hogy Elizeus előkészítette az atmoszférát az Úr válaszának meghallásához.

Eddig csak az ószövetségi példákról beszéltünk. Nézzünk meg most néhány példát az újszövetségből! A Kolosse 3:16 azt mondja:

A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezve a szívetekben az Úrnak.

Amikor elkezdesz énekelni és imádni az Urat, akkor Ő is szólni fog hozzád, mert előkészíted ehhez az atmoszférát.

Meg kell tanulnunk imádó életmódot élni. Engedjük, hogy az imádás folyamatosan felemeljen bennünket az értelmünk és az érzékeink szintjéről a szellemi szintre azért, hogy a szellemünk meghallja Isten hangját!


Szellemi érzékelés

Amikor imádod Istent, a szellemi érzékenységed fejlődni fog. Az egyik módja annak, ahogy a Szent Szellem kommunikál veled, az, hogy a szellemed érzékeli, felfogja, amit Ő mond. Lehet, hogy csak ritkán hallod Őt hallható hangon szólni, de érzékelheted, amit mond, mert szelíd hangja az igazságot szólja a szellemednek.

A Lukács 8:46-ban Jézus azt mondta: "Valaki megérintett engem, mert észrevettem, érzékeltem[4], hogy erő származott ki tőlem." Nem gondolkodás vagy okoskodás útján jutott erre a következtetésre, hanem a szellemében érzékelte ezt a Szent Szellem által.

Egy másik alkalommal, ami a Lukács 9:47-ben van feljegyezve, a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb Isten országában, Jézus pedig látta, "érzékelte" a szívük gondolatait. A Szent Szellem segíteni akar abban, hogy érzékelj bizonyos dolgokat emberekkel és az életedben történő eseményekkel kapcsolatban.

Az Apostolok cselekedetei 8:23-ban Péter azt mondta Simon mágusnak: "látom, érzékelem, hogy te keserű méregben és álnokság kötelében vagy". Miután Simon tanúja volt annak, hogy a hívők vették a Szent Szellemet, így szólt Péterhez: "Meg szeretném venni ezt a hatalmat, hogy az emberek vegyék a Szent Szellemet akkor, ha rájuk teszem a kezemet." (19. vsz.) Péter tehát így válaszolt: "Látom, érzékelem, hogy a szíved nem tiszta." (23. vsz.)

A Szent Szellem nem mindig jó dolgokat mond az emberekről; néha megmutatja azt is, ha valakinek nem jók a motívumai, és figyelmeztet, hogy maradj távol az ilyen embertől, hogy ne árthasson neked. Ahelyett, hogy erősködött volna, és azt mondta volna Péternek: "Te félreértesz engem, én szellemben járok", Simon mágus csak annyit mondott neki: "Imádkozz értem, hogy Isten könyörüljön rajtam!" (24. vsz.) Péter szellemi érzékenysége megtérést eredményezett! A szellemi érzékenység tehát nagyon fontos; elég érzékenyeknek kell maradnunk ahhoz, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját.

Az Apostolok cselekedetei 14:10-ben azt látjuk, hogy Pál azt mondja egy embernek, aki előtte soha nem tudott járni: "Állj fel a lábaidra egyenesen!" Előtte, a 9. versben pedig azt olvassuk, hogy Pál "látva, érzékelve, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta..."

Vannak olyan helyzetek, amikor meg kell állnunk, el kell hallgatnunk és meg kell kérdeznünk: "Istenem, mit mondasz nekem?" És ha odafigyelünk, akkor lehet, hogy érzékelni fogjuk azt, hogy mikor van valakinek hite és összekapcsolhatjuk vele a mi hitünket egy csodálatos gyógyulás érdekében.


folyt.köv.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #37 Dátum: 2009 Szeptember 01, 07:49:22 »
Nyisd ki a szellemed, hogy hallj!

A szellemünkkel halljuk meg az Úr hangját, a szellemünket pedig úgy nyithatjuk meg a hallásra, ha nyelveken imádkozunk, vagyis Szellemben imádkozunk. Ez felépít, újjáépít téged és feltölti az akkumulátorodat. Ha a szellemedet építed, akkor nyitottabb leszel arra, hogy meghalld a Segítődet, és át tudd venni, amit adni akar neked.

Ha mérges, zaklatott vagy nyugtalan vagy egy probléma miatt, imádkozhatsz Szellemben, és miközben ezt teszed, a dolgok elkezdenek történni, mert a Biblia azt mondja, hogy a Szellem imádkozik rajtad keresztül:

Hasonlóan pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, azoknak akik az Ő végzése szerint elhívottak.

- Róma 8:26-28

A Szent Szellem felemel az elméd és az öt fizikai érzékszerved szintjén túl a Szellem tartományába. Amikor nyelveken imádkozol, a szellem belső embere nagyobb lesz, mint a lelki ember, vagyis az érzékszerveid, az érzelmeid és az elméd.

Ez a vers azt mondja, hogy a Szent Szellem vizsgálja a szíveket - többes számban. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem tudja, mi van a szívedben, és azt is hogy, mi van annak az embernek a szívében, akivel éppen dolgod van. Problémáink jelentős része más emberekkel kapcsolatos. Ha valakivel problémád van, imádkozhatsz Szellemben, és a Szent Szellem megvizsgálja annak az embernek a szívét, és tesz róla, hogy a dolgok jól alakuljanak, a 28. vers szerint.

Ha Szellemben imádkozol, akkor a szellemed megnyílik, azért, hogy Isten tudjon munkálkodni a szívedben, és összhangba hozzon téged az Ő akaratával. Gyakran az értelmed, az érzelmed és az érzékszerveid nincsenek összhangban Isten akaratával, de a Szellem meg tudja valósítani ezt az összhangot, ha követed Őt.

Ha nyelveken imádkozunk, kijelentést is tudunk kapni. Az 1. Korintus 2:9-10 azt mondja:

Amiket szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette a Szelleme által: mert a Szellem mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is.

Ha kijelentést akarsz kapni Istentől, akkor imádkozz nyelveken, és lépj be a Szellembe! A hivatkozás itt a 1. Korintus 2-ben a nyelveken szólásra utal, és nézzük meg a 12. és 13. verseket is, hogy lássuk, a szövegösszefüggés is ezt igazolja!

Mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabva.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor kezdjük megérteni Isten mélységeit, mély dolgait. A szellemi dolgokat elkezdjük szellemiekhez szabni, szellemiekhez hasonlítani. A szellemünk kezd kinyílni, és meghalljuk, hogy mi Isten akarata a számunkra egy bizonyos szituációban. Dicsőség Istennek!

Reggelenként szeretek sétálni és imádkozni. Az egyik reggel éppen szellemben imádkoztam valamivel kapcsolatban. Csak imádkoztam és imádkoztam. Közben pedig arra gondoltam, most tényleg választ kell kapnom erre a problémára, de csak imádkoztam tovább a Szellemben.

Hamarosan az Úr szólt hozzám. Imádkozz együtt két másik emberrel erről a dologról, mert a hármas kötél nem könnyen szakad el! Rendben lesz a dolog.

Ez volt a válasz, a kijelentés, amit Istentől kaptam, miután imádkoztam egy ideig nyelveken. Tulajdonképpen mindig, amikor valamiben sikeres voltam, előtte általában kijelentést kaptam a nyelveken szólás során. Csodálatos erő van a nyelveken szólásban!

Lehet, hogy nagyon ostobának érzed magad, amikor fel-alá mászkálsz és nyelveken imádkozol. Ha őszinte vagy, akkor valószínűleg gondoltál már olyanokat, hogy miért is mászkálok én itt fel-alá nyelveken imádkozva? Már egy órája csinálom. Miért csinálom még mindig? A fejed nem érti, mit csinálsz, de nem szabad, hogy az emberi okoskodás megzavarjon; maradj meg szellemben! Ha elkezdesz okoskodni a szívedben, akkor nem fogod érzékelni a dolgokat a szellemedben.

Hadd kérdezzek tőled valamit! Válaszol Isten az imákra? Hát persze! És a Szellem imájára is válaszol? Hogyne válaszolna! Emellett kijelenti azt is, hogy a Szellem mit akar imádkozni rajtad keresztül, de ez azon keresztül jön, hogy Szellemben imádkozol.

Emlékezz vissza rá, hogy azt mondtuk, ha a Szellemben vagyunk, akkor kijelentést veszünk Istentől! A 14. vers rámutat erre a tényre:

Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivel szellemi módon ítéltetnek meg.

Erre azt mondhatod: "Marilyn, én szeretném hallani, amit az Úr mond nekem! Szeretném, ha a Szent Szellem szólna hozzám." Akkor kerülj Szellembe, hogy megítélhesd, felfoghasd a dolgokat szellemi módon!


Részegedj meg a Szellemtől!

Nézzük most meg az Efézus 5:18-20-at! Van még valami más is, ami történik veled, ha elkezdesz Szellemben imádkozni:

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetve egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelve és dicséretet mondva szívetekben az Úrnak, hálákat adva mindenkor mindenért.

Amikor Szellemben imádkozol, akkor betöltekezel. Más szavakkal, "lerészegedsz" - a Szellemben. Ezt a hasonlatot láthatjuk több helyen is az Újszövetségben. Pünkösd napján Péter megállt az összegyűlt tömeg előtt és azt mondta: "Nem részegek ezek, amint ti állítjátok." (Apostolok cselekedetei 2:15) A Szent Szellemmel újonnan betöltekezett hívők megrészegedtek Szellemben!

Ha valaki természetes szinten részeg, akkor gyakran énekel, és mindenkinek megköszön mindent! Észrevetted már, hogy egy részeg embert mintha semmi nem zavarna? Mondhatod neki: "Ülj le és hagyd abba az ivást!", de ő csak azt mondja: "Oké, köszi szépen."

De mi Szellemben részegedünk le - énekelve és hálát adva az Úrnak. Ez azért történik, mert nem az elménk és nem az érzékszerveink irányítanak minket, hanem a Szellem, mert Szellemben vagyunk.

"Részegedj le" - és maradj is részeg - a Szent Szellemben, és akkor egyáltalán nem lesz nehéz követned a következő vers utasítását: "Teljesedjetek be Szent Szellemmel... engedelmesek legyetek (rendeljétek alá magatokat) egymásnak Isten félelmében!" (Efézus 5:18.21)

Erre azt mondhatod: "Hát ha neked kellene együtt élned a házastársammal, te se bírnád ki." Akkor talán arra van szükséged, hogy gyakrabban részegedj le - töltekezz be Szent Szellemmel. Ha megfigyelsz egy részeget, nagyon valószínű, hogy azt látod, hogy teljesen engedelmes. Azt mondod neki: "Gyere ide!", és ő csak azt mondja: "Oké." Mivel részeg, szinte mindent megcsinál, amit mondasz neki.

Ugyanígy, ha lerészegedsz, és részeg is maradsz Szellemben, akkor alá tudod vetni magad Istennek és másoknak is.

Egy fiatalember egyszer elmondott nekem egy hasonló történetet. Nehéz időszak volt az életében. Több munkahelyen is dolgozott egyszerre, és nem szerette a főnökét egyiken sem. Közben eszébe jutott egy fantasztikus találmány ötlete. A probléma csak az volt, hogy nem talált senkit, aki hajlandó lett volna befektetni a megépítésébe.

Imádkozott a dologgal kapcsolatban és Isten azt kérdezte tőle: Miért van az, hogy te soha nem jössz ki rendesen egyik főnököddel sem? Azt válaszolta, hogy nem tudja, Isten pedig azt mondta neki: Megmutatom neked, hogyan viselkedj a főnököddel szemben.

Figyelt arra, amit Isten mondott neki, és elkezdett Isten szerinti módon viselkedni a főnökével. Az egyik nap a főnöke meglátta a találmányát, és így szólt hozzá: "Fiam, segítek neked befutni, és fizetek is érte. Adok pénzt a találmányodra!"

Amikor Szellemben vagy, akkor alá tudod rendelni magad a főnöködnek, mert a Segítődtől, a Szent Szellemtől kapsz kijelentést arról, hogy hogyan kezeld a helyzetet. A kapcsolatok terén a legtöbb problémánk abból ered, hogy nem iszunk eleget ahhoz, hogy részegek maradjunk Szent Szellemben.

Könnyű eljönni a gyülekezetbe, és lerészegedni Szent Szellemtől. Összejövünk, imádjuk Istent, a Szellem pedig elkezd kommunikálni velünk. Isten azonban azt szeretné, ha otthon is lerészegednél a Szent Szellemben. Aki komoly ivó természetes szinten, az otthon is iszik!

Ne csak a gyülekezetben részegedj le a Szent Szellemtől, legyen nálad "az üveg" otthon is! Imádkozz nyelveken otthon, a munkahelyeden, és ahova csak mész! Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos Szellemben imádkozni, mert ez segít nyitva tartani a szellemedet ahhoz, hogy kommunikálni tudjon veled és te is Vele.

Ahogy már korábban beszéltünk róla, a Szent Szellemmel az imádáson keresztül kommunikálunk, ami nyitottá tesz bennünket arra, hogy meghalljuk a hangját, és nyelveken imádkozva, amin keresztül kijelentést kapunk Isten mély dolgairól.

folyt.köv.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #38 Dátum: 2009 Szeptember 02, 07:55:47 »
Ingyen ajándék

A Szent Szellem az Atya ígérete, akiről Jézus az Apostolok cselekedetei 1:8-ban beszélt, közvetlenül az előtt, hogy felment volna a mennybe: "Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok."

Isten nem a cselekedeteid miatt adta a Szent Szellem ajándékát, és nem is amiatt, hogy várakoztál rá. Az üdvösséget egyszerűen kegyelemből nyerjük meg, és a Szent Szellemet is kegyelemből kapjuk. Az emberek azt mondják: "Nem vagyok még elég jó ahhoz, hogy vegyem a Szent Szellemet." Szerintem inkább fordítva van: Veszed a Szent Szellemet, és Ő jobbá tesz téged.

A Szent Szellem a szabadság szelleme. A szabadság azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a kötelezettségektől, nem vagyunk megkötve, vagy elkötelezve semmilyen irányban. Egy szabad ember képes szabad akaratából cselekedni vagy mozogni bármilyen irányban. A Galata levél üzenete a szellemi élet és a szabadság a Szent Szellemben. A galáciabeli hívők vették a Szent Szellemet Jézus Krisztusba vetett hitük által. A Szent Szellem megszabadította őket a bűntől és Rajta keresztül kapcsolatba kerültek Istennel. A Szent Szellem szabadító ereje csodákat tett az emberek között, és megszabadította őket a szellemi és fizikai kötelékekből.

A galáciabelieket azonban megzavarták azok a szigorú zsidó törvénytanítók, akik megpróbálták a törvény alá helyezni őket. A törvénynek ezek az őrei úgy gondolták, az Istennel való kapcsolatért meg kell dolgozni, és nem úgy látták azt, mint a Szent Szellem ingyen ajándékát. A cselekedetekről szóló üzenetükkel arra befolyásolták a hívőket, hogy feladják a Szent Szellemben található szabadságot, és a törvény igáját vegyék magukra. Azonban a Szent Szellem volt az, aki új életre és szabadságra szülte meg őket, és a Szent Szellem volt az, aki ezt az életet fent tudta és akarta tartani bennük:

A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Szellemet, vagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben (emberi erőfeszítések által) fejeznétek be? Azért, aki a Szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?

- Galata 3:2-3.5

Hívőként ingyen vesszük a Szellemet és az Ő ajándékát, az örök életet abban a pillanatban, hogy Jézust elfogadjuk Megváltónknak. Nem tudunk annyit fizetni, és nem tudunk annyi jót cselekedni, hogy kiérdemeljük a Szent Szellemet. A Szellemet ingyen kapjuk, mert Jézus fizette ki érte az árat. Semmi egyéb dolgot nem kell már megtenni érte.

Egy alkalommal egy esti összejövetelen tanítottam. Az összejövetel után odajött hozzám néhány fiatal pár, és megkérdezte, hogy elmennék-e velük meginni egy kávét valahol. Nem ismertem őket, és általában nem szoktam ilyesmit csinálni, de a szívemben erősen azt éreztem, hogy el kell mennem velük. Körülbelül hat pár volt ott, és kérdéseket akartak feltenni nekem a Bibliával kapcsolatban.

Egy fiatalember azt mondta: "Én még soha nem töltekeztem be Szent Szellemmel. Apám egy Szent Szellemmel betöltött pásztor, de én mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy megkapjam a Szent Szellem keresztséget. Majd ha már elég jó leszek, akkor meg fogom kapni. Tényleg nagyon szeretném, nagyon éhes vagyok rá."

Mondtam neki, hogy a Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellemet csak kérni kell, és már veheti is az ember. Nem hitt nekem, ezért mutattam neki egy pár igét, többek között ezt:

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

- Lukács 11:13

Mondtam neki, hogy betöltekezhet Szent Szellemmel akár ott az étteremben is. Azt válaszolta, hogy az étteremben ezt nem teszi meg, hanem inkább ki szeretne menni a parkolóba. Így hát kimentünk a parkolóba, és ott betöltekezett Szent Szellemmel! A Szent Szellem ajándék, és ha van hozzá hitünk, azonnal átvehetjük.

Látni fogjuk, hogy az Apostolok cselekedetei 10. fejezetében Kornéliusz és családja esetében nem arról volt szó, hogy "elég jók lettek". Hallották az Igét - a Róma 10:17 szerint a hit az Ige hallásából származik -, és betöltekeztek Szent Szellemmel.

A Szent Szellem az, aki benned lakik és soha nem hagy el téged. Olyan személy, aki a vezetőd, segítőd és pártfogód. Igazságban vezet téged. Ő az, aki olyan kijelentéseket ad neked, amelyek átsegítenek a nehézségeken, győzelemre és diadalra vezetnek. A Szent Szellem munkálkodik benned, szól hozzád, foglalkozik veled és kommunikál veled.

Maradj meg a Szent Szellem frissességében! Imádkozz mindig Szellemben! Öleld magadhoz és fogadd el a Szent Szellem személyét, elhívását, benned végzett munkáját és az ajándékait, amelyek rajtad keresztül működnek!

folyt.köv.

ircsi

 • Vendég
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #39 Dátum: 2009 Szeptember 03, 13:56:13 »
2. fejezet
Erő a magasból

Az 1. Korintus 12:1 azt mondja, hogy "A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanok legyetek."

Ezek szellemi ajándékok.[5] Nem az intellektusunkból és nem is a műveltségünkből származnak, hanem a Szent Szellemtől. Továbbá olyan ajándékok, amelyet kifejezetten a "testvérek" kapnak, vagyis a Krisztus Teste.

Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetve, amint vitettetek, a néma bálványokhoz. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Isten Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

- 1. Korintus 12:2,3

Pál úgy írt a korintusiaknak, mintha mindenkinek lenne szellemi ajándéka "...semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várva a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését." (1. Korintus 1:7)

Az ajándék ebben a versben görögül khariszma, ami Isten jókedvéből származó ajándékot jelent.[6] Ez egy különleges ajándék, amelyet Isten ingyen, kegyelemből ad a népének. Az első korintusi levelet megnézve azt látjuk, hogy ezek az ajándékok gyakran olyan kijelentés ajándékok, mint a bölcsesség beszéde, a tudomány beszéde és a szellemek megítélése.

Vannak beszéd ajándékok is, mint a prófétálás, a nyelveken szólás és a nyelvek magyarázata. Mindegyiket a Szent Szellem ajándékainak nevezik. Az első korintusi levél első tizenegy fejezete kijelentést ad a Szent Szellem gyümölcseiről, amelyek kiegészítik a Szent Szellem ajándékait.

A levél 12-14. fejezete a szellemi ajándékokról szól. A 12. fejezet több részből áll: vizsgáljuk meg a szellemi ajándékokat (12:1-3); ismerjük fel ezeknek az ajándékoknak a közös forrását (12:4-11); a Szent Szellemmel betöltekezett hívőknek kapcsolatban kell lenniük a Testtel (12-20); az ajándékoknak meghatározott rendje van, azért, hogy a Test minden tagjának különböző feladata legyen (27-31).

Az 1. Korintus 12:4-12-ben felsorolt ajándékokat úgy is nevezik, hogy "szellemi ajándékok". Ezek az ajándékok természetfölöttiek, a természetes szint fölött állnak és a Szent Szellem ingyen adja őket az Egyház tagjainak. Az emberi szellem nem tud létrehozni ilyen ajándékokat. Karizmáknak is nevezik őket a görög szó, khariszma alapján:

Némely embernek ugyanis a bölcsesség beszéde adatik a Szellem által; egy másiknak pedig a tudomány (ismeret) beszéde ugyanazon Szellem szerint; egy másiknak hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítás ajándékai ugyanaz a Szellem által; némely embernek csodatévő erők munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megítélése; egy másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása.

- 1. Korintus 12:8-10

Pál beszél arról, hogy többféle ajándék van és többféle szolgálat:

A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

- 1. Korintus 12:4-6

A megnyilvánulások, hatások és erők ugyan különbözőfélék lehetnek, látható azonban, hogy a természetük ugyanaz - haszonra adatnak, építésre, mások javára, arra, hogy mindenkinek haszna származzon belőlük.

Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellem megnyilvánulása.

- 1. Korintus 12:7

Ezeknek az ajándékoknak fontos céljaik vannak. Isten ereje nyilvánul meg rajtuk keresztül; segítenek végrehajtani a nagy küldetést, amelyet Jézus a tanítványaira bízott; építik és tökéletesítik az egyházat; és szabadulást hoznak Isten népe számára. Könnyen csoportosítani lehet őket. Három közülük a beszéd ajándéka: a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata; három a kijelentés ajándéka: a tudomány (ismeret) beszéde, a bölcsesség beszéde és a szellemek megítélése; három pedig az erő ajándéka: a hit, a csodatevő erők munkái és gyógyítás ajándékai. Az ajándékokat a Szent Szellem úgy adja, ahogy Ő akarja.

A Szent Szellem keresztség tűzbe hozza az Egyházat, és erővel ruházza fel, hogy tanúskodjon Jézus Krisztus feltámadásáról. Ezért jelek és csodák követik azokat a hívőket, akik betöltekeznek Szent Szellemmel.

A Szent Szellem nem ugyanúgy folyik mindenkin keresztül. Egyszer láttam egy nőt egy buszon Kínában, aki kinyújtotta a kezét az ablakon, hogy imádkozzon egy nyomorék asszonyért. Ahogy rátette a kezét, az asszony eldobta a mankóját! Ez nem egy mindennapi szituáció, de a gyógyítás ajándékai így működtek azon az asszonyon keresztül.

Néha azt látjuk, hogy az emberek olyan módon működnek a Szent Szellem ajándékaiban, amit nem mindig értünk, mert az ajándékok működése és megnyilvánulása különbözik. A kulcs a 7. vers szerint az, hogy az ajándékok megnyilvánulásai mások hasznát szolgálják: "Mindenkinek azonban haszonra adatik a Szellem megnyilvánulása."

Az egyik összejövetelünkön volt egy harmincas éveinek végén járó nő, aki a jobb fülére süket volt gyerekkora óta. Isten tökéletesen meggyógyította a hallását az összejövetel alatt. Nem gondolod, hogy ez számára igen hasznos volt?

Amikor az ajándékok működnek, az emberek hasznot húznak belőle; épülnek, áldást vesznek, megváltoznak és átalakulnak a Szent Szellem mozgásának hatására.

Nézzük most meg az ajándékokat közelebbről!

A Szent Szellemnek kilenc ajándéka van, amelyeket szeretek úgy három csoportra osztani, hogy az egyes csoportok nevei angolul mind d betűvel kezdődjenek - a megkülönböztetés ajándékai, az erő ajándékai és a kijelentés ajándékai[7].

Az első csoport a megkülönböztetés ajándékai: a tudomány (ismeret) beszéde, a bölcsesség beszéde és a szellemek megítélése. Ezek az ajándékok az elmében működnek és kijelentéseket adnak.

Rajtuk keresztül a Szent Szellem kijelenti magát a Megkülönböztetés Szellemeként. Nehémiás és azok az izraeliták, akik segítettek neki Jeruzsálem falainak felépítésében kemény ellenállásba ütköztek. Amikor Szanballat és Tóbiás rájöttek, hogy nem sikerül megfélemlíteniük az izraelitákat, és azok nem hagyják abba a fal építését, és a királyt sem sikerül rávegyék arra, hogy leállítsa Isten munkáját, összeszövetkeztek, hogy megölik Nehémiást. Szanballat és Tóbiás azonban nem tudták, hogy Izrael Istene mindent tud. Tudott a Nehémiás ellen szőtt összeesküvésről is, a Szent Szellem pedig megnyitotta Nehémiás szellemi felfogóképességét, hogy megítélhesse a hamis próféta, Semája szívének szándékait:

Én pedig azt mondtam: "Avagy ilyen férfinak, mint én vagyok, illik-e futni? Hát ilyen valaki, mint én, beléphet-e a templomba, hogy mentse az életét? Nem megyek!" És felismertem, hogy nem az Isten küldötte őt, hanem azt a próféciát azért mondta nekem, mert Tóbiás és Szanballat felbérelték őt.

- Nehémiás 6:11-12

Nem csak arról van szó, hogy az újszövetségi hívőkben benne lakik a Szent Szellem, de az ajándékai is működnek bennünk, és teljesen fel vagyunk szerelve arra, hogy szembenézzünk a Sátán kihívásaival vagy azokkal az emberekkel, akik az utunkba állnak. (1. Korintus 12:7-11)

Azután következik a három erő ajándék: a gyógyítás ajándéka, csodatevő erők munkái és a hit. Ezek inkább a fizikai testben működnek. A három utolsó pedig a kijelentés ajándék: a prófétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázása. Ezeken keresztül valamit közölni lehet Krisztus Testével.

Az ajándékok valami különlegeset végeznek el: egységet hoznak a Testbe a 13. vers szerint.

Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.

Amikor megkeresztelkedünk, vagyis alámerülünk Szent Szellembe, akkor ugyanabból az "italból" kapunk inni. Vannak, akik többet isznak másoknál, és vannak, akik jobban lerészegednek, mint mások - de mi mindnyájan ugyanabból a Szellemből iszunk. Tehát az ajándékok működése egységet hoz Krisztus Testébe.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4071
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #40 Dátum: 2009 Szeptember 16, 11:09:04 »
"A kegyelem hiánya csendben, észrevétlenül gyilkol, mint valami mérgező, kimutathatatlan gáz. Egy apa úgy hal meg, hogy nem bocsátottak meg neki. Egy anya fél életen át nem áll szóba fiával, akit egykor testében hordozott. A méreganyag észrevétlenül lopakodik tovább nemzedékről nemzedékre...
A világ működési elve a kegyelem hiánya: minden attól függ, hogyan teljesítek. Nem mulasztom el a dobást. Jézus országában ezzel szemben más szabály érvényesül: itt nem a mi teljesítményünk a mérvadó, hanem az övé. Nincs szükség arra, hogy felmutassak valamit, elég egyszerűen követnünk őt, hiszen már elnyerte - nem is akármilyen áron - Isten elfogadó szeretetét számunkra."
                                                       Philip Yancey: Meghökkentő kegyelem

Számomra rendkívüli horderejű ez a könyv, és olyan, mint egy sötét szobába betörő fénysugár! :088:

Olvassátok el ti is!
Tünde :044:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4071
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #41 Dátum: 2010 Január 12, 15:12:52 »
KIOLVASTAM A VISKÓT!
           

              (Számomra több volt, mint egy regény…)


    Most  saját  magamnak írok.  Úgy,  ahogy  Dávid bátorította
saját  lelkét  a  zsoltáraiban.  Soha  nem akarom  elfelejteni  ezt
a megtapasztalást!
   Több lettem ismeretben, mélyebb az Úr iránti vágyakozásban,
megértőbb  a  hozzám  hasonlóan  esendő  embertársaim  felé,
kiengedem öklöm szorításából a félig megértett válaszokat, hogy
magát az ÖRÖKKÉVALÓT megragadhassam.
   Olthatatlan szomjúság  tört fel bennem  Jézus után, aki maga a
TESTTÉ LETT IGE, és szavai megváltoztatják látásmódomat.
   
    Úgy  érzem  magam,  mint  aki  bár  hallott  már  a
szivárványról,  most  saját  szemeimmel  láthattam  a  maga
színpompájában  ragyogni.  S nem  esőn  át,  hanem  a  saját
könnycseppjeimen keresztül.
   
   Isten szeretete kimondhatatlan gyengédséggel érintette meg
a lelkemet.
   Mintha a Földet elérő napsugáron lépkedve haladnék a Nap
felé, miközben szívemet szélesre tárom…


2010. jan. 12.                                    Guti Tünde„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Zsuzsa2

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1336
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #42 Dátum: 2010 Február 18, 09:09:18 »
Most vásároltam egy könyvet, ha eljutok odáig, hogy elolvasom, akkor jelezni fogom nektek milyen.

Mary K. Baxter: Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet.


Érdemes elolvasni. Jó könyv.

Elolvastam. Fantasztikus!
Beteszek egy részt: egységben láttatja a földi és mennyei eseményeket egy ember megtérésekor.
Valamint leirja azt a csodálatot tényt, hogy gyülekezeti (vagy akár otthoni ) alkalmainkon az angyalok nem csupán jelen vannak, hanem tevékenyen részt vesznek azok minden mozzanatában, feljegyzéseket készitenek, támogatják mennyei erővel, kenettel az igehirdetőt, a megtérőt, a szolgálatokat, egyszóval, a földi- és a mennyei az Úrban tökéletes egységet alkot.
ŐBENNE ÉLÜNK, MOZGUNK ÉS VAGYUNK.


Mary K.Baxter: Amit a Mennyről mindenkinek tudni lehet
c. könyvének Angyalok a gyülekezetben - Egy lélek megmenekült - A Bárány vére - A Bárány Élet Könyve fejezeteiből részletek

"Láttam az embereket bemenni a gyülekezetbe. Egy óriási angyal van minden gyülekezet mellé állitva. Ez az angyal felügyeli a gyülekezet összes többi angyalát.
1-1 állt a szószéknél a pásztor két oldalán, rajtuk kivül még másik kettő is: összesen 4 angyal állt a szószék körül. 2 angyal a terem végében, a gyülekezet mögött, 2 másik félúton a padsoroknál, 2 másik az oltár közelében.
Tehát elég sok angyal volt ott, néhányan tekercseket, tollakat tartottak,feljegyeztek mindent. Amig az adakozás folyt, feljegyezték, hogy ki milyen szivvel ad. Az angyalok tevékenysége láthatatlan maradt az emberek számára.
A pásztor elkezdett beszélni:
 "Keressétek az Urat, amig megtalálható, hivjátok Őt segitségül amig közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsájtásban." (Ézsaiás 55.6-7) - egy sereg mennyei lényt láttam, az egész szolgálat ideje alatt örvendeztek.
Kenet volt a pásztoron. Az egyik angyal valamit öntött a fejére, ami olyannak tűnt, mintha tűz lenne. A prédikátor szájából Isten dicsősége áradt.
Egy férfi előrejött és ezt mondta:  "Én vagyok, akihez beszélsz! Szükségem van az Úrra! Szükségem van az üdvösségre! Alkoholista vagyok" Az ember a térdeire hullott, és elkezdett Istenhez kiáltani.
Két diakónus karjaival körülfonta, és ezt kérdezte:
"Teendőd van istennel? Tényleg akarod, hogy üdvösséged legyen?"
"Igen, szükségem van az üdvösségre. Alkoholista vagyok. Szükségem van a szabaditásra."
Láttam, hogy ez az ember tele volt bűnökkel. Az egyik angyal megérintette a szivét, és sűrű sötét füst jött ki hányás formájában a mellkasából. Bennem ezek az igék jöttek fel:"A jó ember az ő szivének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szivének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat."Mt.12.35
"Amik pedig a szájból jőnek ki, a szivből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szivből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások." Mt.15.18-19.
Mihelyt a férfi felemelt kezekkel Istenhez imádkozott, széles, fekete kötéseket láttam, köröskörül beburkolták őt. Mindenfajta bűnnek rabja volt, de főleg az alkoholé.
Egy diakónus ezt mondta neki:
- Meg kell vallanod ezeket a bűnöket Istennek, hogy megbocsásson neked, és megtisztulhass a Bárány vérében."
Amint elkezdte megvallani a bűneit, egy angyal megérintette. Láttam, hogy tűz jött ki az angyal kezei közül, mire a kötelek széthasadtak és leszakadtak róla, hatalmas szabadságot adva a férfinak!
Felemelte kezeit és dicsőitette az Urat. Felállt, és láttam, hogy Isten dicsősége leszállt rá. Az Úr kijózanitotta, mert elkezdett dicséreteket kiáltani az Úrnak.
.....A másik 2 angyallal visszautaztunk a Mennybe. - "Engedélyt kaptál, hogy itt légy, hogy megtudjuk neked mutatni, mi történik, mikor valaki a Földön ujjászületik. El kell mondanod ezt a földön!"
Lélegzetelállitó volt az a dicséret, magasztalás, ami abban a pillanatban felszállt Istenhez. Az egész Menny Istent magasztalta....Rengeteg embert pillantottam meg, megváltott szenteket, akik fehér ruhában és tündöklő fényben ragyogtak. A Leghatalmasabb Isten megváltott szentjei ezt a dalt énekelték:
Semmi más, csak Jézus vére
Moshatja el bűneimet.
Semmi más, csak Jézus vére
Gyógyithat meg engemet.
Semmi más, csak Jézus vére
Tisztithat ma meg.
A Bárány vére által
Megváltott lettem.
Miközben néztem őket, a férfi könyvét odaadták az egyik szentnek. A vér a régi bejegyzéseket lapról lapra haladva, mind kitörölte. Egyenként felemelték a könyv lapjait, és láttam, hogy Jézus vére minden lapot tisztára mosott. Egyetlen bűne sem maradt ennek az embernek. A következő Ige jutott eszembe:
"Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!" Ézsaiás 43.25
Majd Isten trónja előtt álltam. Mennydörgések, villámlások követték egymást. Hatalmas tömeg hangját hallottam: Dicsőség Istennek! Halleluja!"
Figyeltem a dicsőséges jelenetet, és láttam hogy az angyal leteszi a könyvet Isten oltárára, majd mélyen meghajol. Isten hangja erőteljesen visszhangzott mégis megértettem minden egyes szavát:
"Egy újabb lélek megváltása történt meg Fiam vére által! Fiam vére által egy újabb személy nyert örök üdvösséget!"
A Menny összes harangja megkondult! A menny minden lakója felkiáltott! Leborultam, és elkezdtem Istent dicsőiteni.
Isten oltárán láttam az Élet Könyvét, mely a Bárányé (Jelenések 21.27) és láttam, ahogy egy kéz kinyúlik a felhőből, és kinyitja azt a könyvet, amit az angyal tett oda. Ekkor a férfi neve beiratott a Bárány Élet Könyvébe. Dicsőség Istennek!
Szentek! Kell, hogy tudjátok: a mi neveink is be vannak irva az Élet Könyvében! "

"TÖBB ÉVE MARY KATHRYN BAXTER PÁSZTORA VAGYOK, SZEMÉLYESEN ISMEREM ŐT, ÉS TELJES MÉRTÉKBEN TÁMOGATOM A SZOLGÁLATÁT. ISTEN IS MELLÉÁLLT AZÁLTAL, HOGY FELKENTE SZOLGÁLATÁT, ÉS SZÉLESKÖRŰ ELFOGADTATÁSBAN RÉSZESITETTE ÜZENETÉT. EZ A KÖNYV RENGETEG IMA, KÖNNY ÉS KEMÉNY MUNKA EREDMÉNYE. IMÁDKOZOM, HOGY VILÁGMÉRETŰ ELTERJEDÉSE ÁLTAL SOKAN ISMERJÉK MEG AZ URAT, ÉS KÉSZÜLJENEK FEL, HOGY AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT A MENNYBEN TÖLTSÉK!" T.L.LOWERY Ph.D.

"Ez a könyv számos, Istennel megtapasztalt valóságos élményem eredményeképpen született. Nem egy személy túlfűtött képzeletének vagy ábrándozásának terméke. A Menny valóság, és az élményemet pontosan úgy irom le, ahogy azok velem megtörténtek. Nem láttam a Menny teljességét - az egy örökkévalóságig tartana. Leirok azonban minden olyat, amiről Isten azt mondta, hogy osszam meg az emberekkel..." M.K.Baxter
A TE RUHÁID MINDENKOR LEGYENEK FEHÉREK, ÉS AZ OLAJ A TE FEJEDRŐL EL NE FOGYATKOZZÉK. -  Préd.9.10.

Nem elérhető m_andi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 35
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #43 Dátum: 2010 Május 27, 14:56:45 »
Sziasztok!

Véleményt kérnék ezekről, ha ismeritek:

http://www.rldbooks.org/Books.aspx?LangID=38

http://www.antikvarium.hu/ant/book.php?konyv-cim=a-keskeny-uton&ID=12202

Előre is köszönöm!  :05:
Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm.14,7-8)

Nem elérhető Irma

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1935
Re: Könyvek olvasása itt
« Válasz #44 Dátum: 2010 Május 27, 16:01:19 »
A könyvek szerzője sokáig volt Kinában misszionárius, nagyon komoly munkát végzett kinn, Isten áldott szolgálója, ezeket a könyveit nem ismerem, de mint szerzőt merem ajánlani, sokat lehet tőle tanulni.

 :2smitten:
„Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsása jut?”

Ézsaiás könyve 51:12