Szerző Téma: Keresztény tisztaság és jellem  (Megtekintve 11460 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #15 Dátum: 2011 Március 30, 08:26:04 »
Elszántság

Efézusi levél, 6
10
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
11
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
12
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
13
Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
14
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #16 Dátum: 2011 Március 30, 13:38:57 »
Biblia olvasás

Zsoltárok könyve, 1
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

Zsoltárok könyve, 119
97
Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!

János Evangéliuma, 5
39
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam

Idézet
Zsolt 119,1.  Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.
2.  Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt
7.  Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. 10.  Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
11.  Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
13.  Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét. 18.  Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát 25.  Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te igéreted szerint.
26.  Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre
34.  Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. 43.  És az igazságnak beszédét se vedd el soha az én számtól, mert várom a te ítéleteidet! 71. Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. 74.  A kik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.


Ámen

 :2smitten:
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #17 Dátum: 2011 Március 30, 13:48:37 »
Köszönöm Magda!
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #18 Dátum: 2011 Április 15, 08:44:24 »
Engedelmesség

Jn 14,
15
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16
És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17
Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
18
Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.
19
Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
21
Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
22
Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
23
Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24
Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.

ApCsel 5,
29
Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #19 Dátum: 2011 Április 15, 08:47:05 »
Erkölcsi tisztaság:

Mt 5,
27
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál!
28
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
29
Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
30
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
31
Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet.
32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.

2Tim 2,
22
Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #20 Dátum: 2011 Április 15, 08:50:53 »
Győzelem:

Jn 16,
33
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

1Kor 15,
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

1Jn 5,
4
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Jel 3,
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #21 Dátum: 2011 Április 15, 08:52:07 »
Gyümölcstermés:

Jn 15,
1
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2
Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
3
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.
4
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
7
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #22 Dátum: 2011 Április 15, 08:54:21 »

Hatalom - polgárság:

Róm 13,
1
Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.
2
Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; akik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek.
3
Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.
4
Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.
5
Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.
6
Mert azért fizettek adót is; mivelhogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak.
7
Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet.
 
Tit 3,
1
Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #23 Dátum: 2011 Április 15, 08:56:31 »
Hit:

Mt 8,
5
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,
6
És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.
7
És monda néki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.
8
És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.
9
Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.
10
Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet.
11
De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában:
12
Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása.
13
És monda Jézus a századosnak: Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában.

Mk 11,
22
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
23
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
24
Azért mondom néktek: Amit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #24 Dátum: 2011 Április 15, 08:59:55 »
Győzelem:

Jn 16,
33
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

1Kor 15,
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

1Jn 5,
4
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Jel 3,
12
Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

Köszönöm Uram, hogy azt mondtad kérjetek és adatik.
Kérlek tedd valósággá az életemben és a tieid életében.

Ámen
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Magda

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2531
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #25 Dátum: 2011 Április 15, 09:04:26 »
Gyümölcstermés:

Jn 15,
1
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2
Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
3
Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.
4
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
6
Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.
7
Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Ennek az igének a prédikálására fogadtam el a megváltásom, köszönöm Uram, hogy Shaly testvérem által most ezt újra felidézted.
Kérlek segíts, hogy csak így, mindent csak így cselekedjek.
Ámen
Fil 2,11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

:)

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #26 Dátum: 2011 Április 15, 09:12:29 »
Ámen!
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #27 Dátum: 2011 Június 05, 19:30:01 »
Hűség

Mt 25
23
Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #28 Dátum: 2011 Június 05, 20:48:46 »
Ámen
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #29 Dátum: 2011 Június 06, 09:15:56 »
Igazság

János 14
6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

János 17
17
Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Efézusi levél 4
14
Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;
15
Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5