Szerző Téma: Keresztény tisztaság és jellem  (Megtekintve 10713 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #45 Dátum: 2011 Június 07, 08:50:41 »
Reménység

1 Péter 1
13
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #46 Dátum: 2011 Június 07, 08:53:59 »
Sáfárság

I. Korintus levél 4
2
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.

II. Korintus levél 9
6
Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.
7
Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #47 Dátum: 2011 Június 07, 08:55:56 »
Szabadság

János 8
31
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
33
Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?
34
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
35
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
36
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #48 Dátum: 2011 Június 07, 08:57:42 »
Szentség

1 Péter 1
13
Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15
Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16
Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #49 Dátum: 2011 Június 07, 09:00:22 »
Szeretet

Lukács 10
27
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

I. Korintus levél
1
Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.
2
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
3
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
4
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
5
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt,
6
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
7
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
8
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
9
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
10
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
11
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
12
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.
13
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #50 Dátum: 2011 Június 15, 18:08:13 »
Szülők tisztelete

Máté 15
4
Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #51 Dátum: 2011 Június 15, 18:09:44 »
Tiszta gondolkozás

Filippi 4
8
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #52 Dátum: 2011 Június 15, 18:11:29 »
Tisztaság

II. Korintus levél 7
1
Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #53 Dátum: 2011 Június 15, 18:13:16 »
Tiszteletadás

1 Péter 2
17
Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #54 Dátum: 2011 Június 15, 18:14:52 »
Tisztesség

II. Korintus levél 8
21
Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #55 Dátum: 2011 Június 15, 18:16:29 »
Türelem

Zsidó levél 10
36
Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #56 Dátum: 2011 Június 15, 18:19:34 »
Tűrés

Lukács 21
9
És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég.
10
Akkor monda nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen;
11
És minden felé nagy földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.
12
De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.
13
De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok.
14
Tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre:
15
Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, akik magokat ellenetekbe vetik.
16
Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti közületek.
17
És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
18
De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
19
A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.

II. Timóteus levél 2
3
Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5

Nem elérhető Shaly

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1610
 • Az Úr szolgája
Re:Keresztény tisztaság és jellem
« Válasz #57 Dátum: 2011 Június 17, 08:01:07 »
A segítőtárs jellemzői

általában                      

- bölcs

- kedves

- hűséges

- lojális

- józan

- tisztességes

- megbízható

- barátságos

- bátor

- nagylelkű

otthon

-  szorgalmas

- körültekintő

- erős 
 
- gondoskodó 
(a családról és a házról)

- hozzáértő

- kötelességtudó

 női

- szerény

- tiszta

- szelíd, csendes szellem

- megfizethetetlen

- bizakodó

szellemi

- imádkozó

- prófétikus

- szolgáló

- buzgó

- istenfélő
 
"Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint."
Róma 11, 5