Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 December 04, 20:34:37 »
Zsoltárok könyve 90. rész

  1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
  2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.
  3. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!
  4. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.
  5. Elragadod őket; olyanokká lesznek, mint az álom; mint a fű, a mely reggel sarjad;
  6. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad.
  7. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk!
  8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat; titkos bűneinket a te orczádnak világa elé.
  9. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt; megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet.
  10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
  11. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
  12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
  13. Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon.
  14. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
  15. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, a melyekben gonoszt láttunk.
  16. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain.
  17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!

Áldott Testvérek. A mai alkalommal, ezen Zsoltárral-Mózes Imájával indulunk, Igei vizsgálódásunkra.
Mindenek előtt, a 10-es verset olvassuk ujra:

"10. A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk."

A Földi lét-és érdekes módon: Különösen a Hivők földi léte-periodikusan változó létezés... Hol jó-hol rossz; Hol fent-hol meg lent... Ezeket a ciklusokat, legtöbb esetben a külvilág eredezteti-illetve határozza meg. Mondhatjuk úgy is: A Világi történések következménye (!!!) - a hivő állapota... De persze nem úgy ahogy következésképp gondolnánk, hanem éppen ellenkezően: Amikor jól mennek a dolgok-az ember
szem elől veszti az Urat-amikor pedig megnehezedik az élet-gyorsan keresi az Úrhoz való visszatérést...
Ahogy azt a Bölcs is mondja:

Példabeszédek 20,30.    
A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások.

A Jóban tehát a hivő emberek nagy része, elkényelmesedik-majd viszonylag rövid idő elteltével-szemelől téveszti az Urat... Nem mindenki, de nagy részük... Természetesen megmaradnak a megvallások, a vallásos áhitat, az imák... de csak külsőleg... nem a szivnek-léleknek teljességével. Ekkor válik az élő hit- élettelen vallássá.
Azt hisszük-minden jó-minden rendben megy... Viszont pont az Istennel szakad meg a kapcsolat.
Nézzünk ezekre egy roppant félelmes példát:


Királyok II. könyve 22. rész

1.    
Nyolcz esztendős volt Jósiás, mikor uralkodni kezdett, és harminczegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Jédida, a Boskátból való Adaja leánya.
2.    
És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, és járt az ő atyjának, Dávidnak minden útaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra.
3.    
És történt Jósiás király tizennyolczadik esztendejében, elküldte a király Sáfánt, Asaliának, a Messullám fiának fiát, az íródeákot, az Úr házához, mondván:
4.    
Menj fel Hilkiához, a főpaphoz, és számlálják meg az Úr házába begyült pénzt, a melyet gyűjtöttek az ajtóőrizők a néptől.
5.    
És adják azt az Úr házában való mívesek pallérainak kezébe, hogy adják a munkásoknak, a kik az Úrnak házán dolgoznak, hogy a háznak romlásait kijavítsák;
6.    
Az ácsoknak, az építőknek és a kőmíveseknek, hogy fákat és faragott köveket vásároljanak a ház kijavítására.
7.    
De számadást nem kell tőlök venni a pénzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik.
8.    
És monda Hilkia, a főpap, Sáfánnak, az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet az Úr házában. És Hilkia oda adta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt.
9.    
És elméne Sáfán, az íródeák, a királyhoz, és megvivé a királynak a választ, és monda: A te szolgáid egybeszedék a pénzt, a mely a házban találtatott, és oda adták azt az Úr házában munkálkodók pallérainak kezébe.
10.    
És megmondá Sáfán, az íródeák, a királynak, mondván: Egy könyvet adott nékem Hilkia pap. És felolvasá azt Sáfán a király előtt.
11.    
Mikor pedig hallotta a király a törvény könyvének beszédit, megszaggatá az ő ruháit...

Tehát röviden: Adott egy Király-aki precizen követte- Dávid tanait, gondja volt a Béjthamikdás renoválására, biztosra vette hogy azok, akik szintén a ház romlásának kijavitásán dolgoznak-hitre nézve becsületes emberek (!) ( ez nagyon fontos dolog Testvérek, mert ezzel mintegy jelzi: Vallás tekintetében nem uralkodik a nyájon, hanem Testvérként a nyáj tagja!)
"7.    
De számadást nem kell tőlök venni a pénzről, a mely kezökbe adatik, mert ők azt becsülettel végzik."

Minden pazar-mig-egyszer csak... kezükbe kerül a Törvény könyv...  Ez annyira paradoxon... Adott egy Istentől való Király... egy Főpap... Adott az Úr háza és az azon való munkálkodás...
A Célkitűzés pedig- az Úr házának a romlásait kijavitani!... Annyira Szent minden... legalábbis ezen a ponton. A sorsdöntő fordulatot pedig az adja-hogy kiderül hogy maga a nép-az Isten népe a legnagyobb romlás!
Ez annyira paradox-ez annyira hihetetlen- ez annyira .... Időszerű?! Hiszen akkor-pont mint ma,elveszitették a jeggyűrűt a hivek! ( elvesztették-vagy - eldobták???)
Pont az Ige veszett szem elől...

V.Móse 26, 15. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet, és a földet, a melyet nékünk adtál, a mint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet.
  16. E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!
  17. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;
  18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, a miképen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,
  19. Hogy feljebb valóvá tegyen téged minden nemzetnél, a melyeket teremtett, dícséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Az Isten Igéje tehát az a bizonyos Jegy ajándék-aminek megléte (megélése) pecsétel el az Örökkévaló számára.

Na ez az ami eltűnt... Azoknál, akik azt hitték (!!!) hogy megvan. Csakhogy nem azthiszi hivőknek hivott az Örökkévaló.
A Kisgyermekek, a leg becsesebbnek gondolt kincsüket-le nem tennék soha! Mindenkor a kezükben van, egy lépést sem tesznek nélküle. Ha aludni kell menniük-a párnájuk alá teszik-hogy ébredéskor, azonnal kézbe vehessék... Az Istennek gyermekei meg-elszórják-elhagyják....

Visszatérve a történetünkhöz:  Hogy lehet az, hogy nem volt előttük az Ige? A Főpapnak nincs szüksége az Igére??? És a Király? neki sem kell???

A Királyi törvény igy szól:

V.Mózes 17, 14. Mikor bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt teszek magam fölé, miképen egyéb népek, a melyek körültem vannak:
  15. Azt emeld magad fölé királyul, a kit az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz magad fölé idegent, a ki nem atyádfia.
  16. Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta néktek: Ne térjetek többé vissza azon az úton!
  17. Sok feleséget se tartson, hogy a szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa.
  18. És mikor az ő országának királyi székére ül, írja le magának könyvbe e törvénynek mását a Lévita-papokéból.
  19. És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje.
  20. Fel ne fuvalkodjék az ő szíve az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen az ő országában ő és az ő fiai Izráelben.

Ha a Király "elvesztené" az Isten Igéjét-még mindig ott a Papoké... De sehol sem volt-amikor pedig meglett-nézték mintha kútba néztek volna...
Még épp időben lett meg az Ige ahhoz-hogy megérthessék mi következik rájuk... az Itélet ugyebár...

Na és nekünk ez miért fontos?

Máté Evangyélioma 24. rész

  1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
  2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
  3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
  4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
  5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
  10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
  11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
  12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
  14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
2
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 December 03, 05:52:31 »
Választások:
A bűn elválaszt Istentől. Választanunk kell Isten és a bűn között.
3
Ismerkedés és szabadidő / Re:Keresztyén hírek
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 December 03, 05:23:41 »
Új magyarázatos Biblia jelent meg magyar nyelven, tűzBIBLIA néven:

https://www.baptist.hu/tuzbiblia/
5
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 November 30, 08:15:22 »
HEIDELBERGI KÁTÉ
(részletek)

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok – nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.
Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.
Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről,
sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről,
és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek.


2. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass?

Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom.
Másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból.
Harmadszor, hogy szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek.
6
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 November 29, 19:21:31 »
"Ma mindazokkal az áramlatokkal szemben, amelyek igyekeznek meghódítani a maguk számára az emberiséget, amelyek igyekeznek oly irányba magukkal ragadni az embert s oly medret ásni az emberiség jövőjének, amely messze vinné el az embert Krisztus tanától és a Krisztus tanításában föllelhető boldogságtól,
a mai világban bajtársaknak kell érezniök magukat mindazoknak, akik egy ideális világnézet hatása alatt állanak, akik Krisztus tanát akarják hirdetni, /... /és akik arról vannak meggyőződve, hogy Krisztus igazságaiban vannak az emberi boldogságnak olyan tényezői, amelyek messze fölötte állnak mindannak, amit a világ nyújthat nekünk.
...

Az én meggyőződésem, hogy mindazzal a sok kísértéssel szemben, amit kulturális téren is jelent a modern élet a keresztyén emberre nézve, csak az az egyéni hit állja ki a tűzpróbát, amelyet nem gépiesen sajátítottunk el, hanem amelyet az igazság becsületes keresése által magunk szereztünk meg magunknak."

Tisza István, 1917. (internetről)
7
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 November 28, 18:30:07 »
Kiskatonák között járta a mondás: parancsot megtagadni nem lehet. Ha a parancs netán lehetetlen dologra irányulna (pl. "Fesse át az eget!"), a megfelelő válasz: "Értettem! Kérem hozzá az eszközt!"

Amikor Urunk olyan parancsot ad például, hogy: "Eredj el, és többé ne vétkezzél!", akkor mi a helyes válasz? Szerintem ez: "Igenis! Kérek hozzá új szívet, és a Szentlélek erejét!"

Elizeus is azt mondta Illésnek utolsó kívánságként, mielőtt rászakadt egy ország vezető prófétai tisztségének minden terhe, hogy a Szentlélek nagy erejét kéri. Hogy a lehetetlent teljesíthesse.

"Ami az embereknek lehetetlen, az lehetséges Istennek."
(Lukács ev. 18:27)
8
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 November 28, 18:20:08 »
Végső küzdelmeink

 

„Mert még végig nem álltatok ellen, tusakodva a bűn ellen.”

Zsidók 12:4.

Ne legyenek illúzióink, hogy majd könnyedén belibbenünk a mennybe! Igaz és ámen, hogy „… Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre.” I. Péter 1:5. Ám hitünk próbáit mindvégig meg kell harcolnunk, és jó, ha készítjük, vizsgálgatjuk magunkat, mert „sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk.” Ap. csel. 14:22.

Látom és tapasztalom, hogy a kezdettől embergyilkos ördög, a Sátán egészen precízen testre szabott kísértésekkel, jól irányzott támadásokkal célozza meg a szívünket. Vérre menő, egyre keményebb harc ez, ahogy közeledünk az út végéhez ! Ezért legyünk éberek, józanok, engedve a Szentlélek vezetésének, ragaszkodva az Igéhez (a kizárólagos Igazsághoz), nehogy felöltözve is mezítelennek ne találtassunk! (Lásd II. Kor. 5:3.)

 

2021. november 28.                               Guti Tünde
9
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 November 27, 20:22:27 »
Ma egy kissé szentimentális gondolataim támadtak az alkalomra való felkészülés alatt...Látok egy felperzselt -tűz égette bolygót... a Föld... a földet-melyet egykor az Isten teremtett az ember számára... A Föld-mely a teremtésekor még kietlen és puszta volt, ám az isten az Ő rendelései által-
Édenné változtatott. Nyüzsgővé tette az élettel, virágzott, és boldog és élettel teli volt minden teremtménye... És az Isten megteremtette az embert...
Az ember elhagyta az Őrhelyét- bűnbe esve, és ezáltal a bűneset által-pusztulásba taszította a környezetét és önmagát...
Az ember miatt lett gaz, és somem ( halál sivataga) az egész föld. Gyilkosság és lopás és rablás és erőszak... Ezt adja az ember annak a Földnek-melyet-Istennel összhangban, kellene vezetnie.
Az ember...
Az ember, aki halálba küldi a halhatatlan lelkét-melyet az Örökkévalótól kapott...
Az ember-aki elpusztítja a környezetét-melyet- Isten teremtett...
Az ember, aki a környezet kiirtása miatt-szintén kipusztulásra ítéli önmagát-mert elhagyta az Őrhelyét...

Yúda 1,5.    
Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette.
6.    
És az angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
7.    
Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.
8.    
Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják...

Az ember aki áruló és tanulni képtelen... Isten tévedett-vagy az ember lett megátalkodott? Az ember, aki amikor szembesül tettei következményeivel-Istent okolja...
Az ember, aki nem akar megértésre-metérésre jutni...
Az ember-Ádám... a Föld-Ádámáh... Az Ember-Ádám a Földből való-és ez az ember-ebben az állapotában-egyenlő sorsra kerül a bűnei miatt az Ádámával (föld), Mert a Föld pusztulását-az Ember Idézte elő azzal, hogy elhagyta a Rendeletetési helyét-az Őrzést-A vigyázást...! Elgondolkodtató és érdekes számomra a következő kérdés: Ahogy az ember -megvetően néz az egykori vigyázó angyalokra a bukásuk miatt; nem elképzelhető hogy a föld és a rajta teremtett lények-úgy növények mint állatok, ugyanoly megvetéssel tekintenek az emberre??? Hisz a rendeletetésüket megtagadva oly tanokat alkalmaznak (!!!) mind e mai napig-melyek tilalmasak. Árulás és erőszak, lopás és rablás, kifosztás és gyilkosság, háborúk és uralmi vágy... az ember.
És amikor az ember szemtől-szemben meglátja a tettei következményét- Istent szólítja: Segitség!!! hogy kezdhesse elölről a pusztítást...

Az ember... és ebben az aspektusban-számomra más értelmet nyer a következő ige: Ésa. 22,

12.    
És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre,
13.    
És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk!
14.    
És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.

Sátán az ellenség!!! Mondjuk mi hivők... Érdekes párhuzam az eddigiek fényében:

Yehezkiél 28,11. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:
  12. Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki: Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben.
  13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél.
  14. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.
  15. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
  16. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.
  17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök gyönyörűségére.
  18. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek.
  19. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!

 Vagyis a Sátán pusztán gyűlöli az embert-vagy versengés az oka az ősi haragnak???
Illetve: Ha a Földi dolgok a Mennyeiek tükörképe-akkor lehet hogy a földi teremtés számára-az ember személyesiti meg a sátánt?

Róma 13,

Sátán a hivők egyetlen ellensége tehát? Róma 13,
  1. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és a mely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.
  2. Azért, a ki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene; a kik pedig ellene támadnak, önmagoknak ítéletet szereznek.
  3. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-é pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dícséreted lesz attól.
  4. Mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúálló a haragra annak, a ki gonoszt cselekszik.
  5. Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is.

Meghalni... Mit jelent ez a szó: Halál? Valaminek a vége! Élet jelentése: Isten számára létezni, azaz: Istennel összhangban munkálkodni. Halál: Isten nélküli lét... És az ember?

Ahogy Yirmájá mondja: Yir.18,11.    
Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván: Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek! Nosza, térjetek meg, kiki a maga gonosz útáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket!
12.    
Ők pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekeszszük.
13.    
Azért ezt mondja az Úr: Kérdezzétek csak meg a népeket: kicsoda hallott vala ilyeneket? Igen útálatosan cselekedett Izráel leánya!
14.    
Elhagyja-é a mezőség szikláját a Libanon hava? Vajjon kiszáríthatók-é a felfakadó, csörgedező, hullámzó vizek?
15.    
Ám az én népem elfeledkezett rólam; a hiábavalónak áldozik; elcsábították őket az ő útaikról, az ősrégi nyomról, hogy ösvényeken, járatlan úton járjanak;
16.    
Hogy pusztasággá tegyem földjüket, örökös csúfsággá, hogy a ki átmegy rajta, elálmélkodjék és fejét csóválja.
17.    
Mint keleti szél szórom szét őket az ellenség előtt, háttal és nem arczczal nézek reájok az ő pusztulásuk napján.

Az "EMBER" tehát pusztulásra itéltetett minden cselekedetével együtt... Hiszen már nem az-aminek az Isten teremtette!

I.Mózes 4,8. És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
  9. És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

Az ember... Ez az Ember...De az ember ujjá születhet! Van ujjászületés-van ujra kezdés lehetősége az ember számára!!!

Áldott Testvérek. Tudjuk hogy vannak az Örökkévaló által rendelt-évenkénti ünnepek, melyekről való megemlékezés-örök törvény! Ezen ünnepek két csoportba oszthatóak: Tavaszi illetve Őszi ünnepek.
Tudjuk-hisz beszéltünk már arról-a Tavaszi ünnepek, valójában a Szabadság lehetőségével való élés vizsgálata... Mely-tulajdonképpen a vetésünk (Engedelemben történő követésünk) vizsgálata, ilyen ugye a
Peszach ill. a Savuot ünnepe... Majd az Őszi (rettenetes napok) A számonkérés (Itélet)-re való felkészülés és maga az Itélet napjának Ünnepe...!...? Ezek pedig a Ros hásánáh illetve a Yom kippúr.
Ezek után az önfeledt öröm ünnepe, a Szukoth a sátoros ünnep, ami valójában az Örökkévalóval való örökkön örökké tartó együttlét azaz, az Örökkévalónak a békességébe való bejutás ünnepe.
Vannak azonban-úgy nevezett: Tórán kivüli ünnepei is Isráél-nek, melyeket ugyan nem az Örökkévaló rendelt, de oly dolgokat Mondjuk úgy: Csodákat tett bizonyos alkalmakkal a népéért, hogy az Örökkévaló népe-
örökre megjegyzett, és ezekre a csodákra, évről-évre megemlékezik. Ezen jeles események egyike a holnap este kezdődő: Chanuka ( fények éjszakájának, vagy más néven: Templom szentelésének ünnepe.
Mi is történt ezen az alkalmon?
A Történet szerint, Antiokusz Epifánész- a Szir -Görög seregeivel, megszállta a Szent földet, majd minden igyekezetével, a monoteizmus eltörlésére törekedett. Egyik első lépése ( A Hithű zsidók kiirtása mellett....) A Szent hely-meg szentségtelenitése volt. A Béjt hámikdást (Templomot) Meg fertőztette-Bálvány áldozatokkal, ( disznót áldozott az Isten oltárán !!!)...
Yuda ben Makkabi vezetésével Aki maga-Főpap-i család tagja... azonban a Hithű Zsidók fellázadtak. Istenhez fordultak segitségért, és az Örökkévaló, ebben a Szent harcban megsegitette őket. ( mint mindig).
A Szenthelyet felszabaditva,azonnal nekiláttak a Templom megtisztitásának, melynek menete a következő volt:
Idézet:1Mak 4.27
Amikor meghallotta,( Lisias a szir -görög csapatok egyik vezére) megrendült és elcsüggedt. Mert nem szándéka szerint mentek a dolgok Izraellel, és a király parancsa sem teljesült.
1Mak 4.28
A következő esztendőben szerzett hát hatvanezer válogatott harcost és ötezer lovast, hogy teljesen kiirtsa őket.
1Mak 4.29
Benyomultak Idumeába és Bet-Curnál letáboroztak. Júdás tízezer férfival szállt szembe velük.
1Mak 4.30
Amikor a hatalmas haderőt megpillantotta, imádkozott, ezekkel a szavakkal: "Áldott vagy, Izrael szabadítója! Megtörted az óriás erejét szolgád, Dávid által, a filiszteusok seregét pedig Saul fiának és fegyverhordozójának, Jonatánnak a kezére adtad.
1Mak 4.31
Add ezt a sereget népednek, Izraelnek a hatalmába. Hadd vesszenek el haderejük és lovasságuk ellenére.
1Mak 4.32
Töltsd el őket félelemmel! Vedd el büszke bátorságukat! Rettegjenek a vereségtől.
1Mak 4.33
S hulljanak el azok kardja élén, akik szeretnek téged, hogy aztán mindannyian énekkel dicsőítsenek, akik elismerik a nevedet."
1Mak 4.34
Aztán egymásnak rontottak. Liziász seregéből mintegy ötezer ember elesett - közelharcban estek el.
1Mak 4.35
Amikor Liziász látta serege pusztulását és Júda seregének harcra készségét, s azt hogy mennyire el vannak szánva; vagy tisztességben élni, vagy meghalni, visszatért Antiochiába. Újabb zsoldosokat szerzett, hogy még erősebb sereggel térjen vissza Júdeába.
1Mak 4.36
Júdás és testvérei így beszéltek: "Lám, megsemmisültek ellenségeink! Menjünk hát fel, tisztítsuk meg és szenteljük föl a templomot!"
1Mak 4.37
Az egész sereg összegyűlt és felvonult Sion hegyére.
1Mak 4.38
Látták az elpusztított szentélyt, az égőáldozat megszentségtelenített oltárát, a fölégetett kapukat, az előudvarokban a bozótot, amely mint valami erdőben vagy hegyen, úgy elburjánzott, és a szétrombolt helyiségeket.
1Mak 4.39
Erre megszaggatták ruhájukat, nagy jajgatásban törtek ki, és hamut szórtak a fejükre.
1Mak 4.40
Arcra borultak a földön, kürtjeleket adtak és hangosan esedeztek az éghez.
1Mak 4.41
Akkor Júdás parancsot adott embereinek, hogy vegyék fel a harcot a várat megszállva tartó csapatokkal, addig ő megtisztítja a szentélyt.
1Mak 4.42
Aztán feddhetetlen és törvényt megtartó papokat választott.
1Mak 4.43
Ezek megtisztították a szentélyt, és a botrány köveit tisztátalan helyre vitték.
1Mak 4.44
Az égőáldozatok megszentségtelenített oltára ügyében tanácsot tartottak, hogy mit tegyenek vele.
1Mak 4.45
Az a jó gondolatuk támadt, hogy lerombolják, nehogy azzal gúnyolják őket, hogy a pogányok megszentségtelenítették. Tehát lerombolták az oltárt.
1Mak 4.46
A köveket a templomdombon egy arra alkalmas helyre rakták, míg próféta nem támad, aki majd megmondja a teendőket.
1Mak 4.47
Aztán a törvény előírásának megfelelően faragatlan köveket vettek, és a régi mintájára új oltárt építettek.
1Mak 4.48
A szentélyt is újra fölépítették, és fölszentelték a templom belsejét meg az előudvarokat.
1Mak 4.49
Új fölszerelést is készítettek az istentisztelethez, és bevitték a mécstartót, valamint az illatáldozat bemutatására szolgáló oltárt meg az asztalt a templomba.
1Mak 4.50
Az illatáldozat oltárán tömjént égettek, a mécstartón pedig meggyújtották a mécseseket, és ezek megvilágították a templom belsejét.
1Mak 4.51
Kenyeret tettek az asztalra, és újra fölszerelték a kárpitokat. Így végbevitték, amibe belefogtak.
1Mak 4.52
A 148. esztendőben a kilencedik hónap - azaz a Kiszleu hónap - huszonötödik napjának hajnalán nekiláttak,
1Mak 4.53
és az égőáldozatok újonnan emelt oltárán áldozatot mutattak be a törvény szerint.
1Mak 4.54
Ugyanabban az időben és ugyanazon a napon szentelték fel, amelyen a pogányok megszentségtelenítették, dicsőítő énekekkel, citera, hárfa és cintányér kíséretében.
1Mak 4.55
Az egész nép leborult. Magasztaló és dicsőítő énekeket zengtek az égnek, amely sikerre vitte ügyüket.
1Mak 4.56
Az oltár fölszentelését nyolc napig ünnepelték. Örömükben égőáldozatot és hálaáldozatot mutattak be a szabadulásért, aztán dicsőítő áldozatot. 

Tehát ezt a diadalt ünnepeljük ebben az időben évről-évre, hisz az Örökkévaló-nagy csodát tett ott. A Mécs meggyújtása egy örök folyamatot indit el, ezért nevezzük a Menórát-Örök mécsnek, hisz örökké égnie (világitania kell! ) Azonban az is problémás volt, hisz csak egyetlen korsó olajat találtak, mely még lezárt-azaz: Szentelt volt. Ez csupán egyetlen napra volt elég-de a további olajszenteléshez-Nyolc nap szükséges. Ám nem halogatták a menóra megygyúlytását... ( elgondolkodtató dolog ez Testvérek... Mondjuk egy hivű ember, aki nem tudja-mit hoz a holnap... Ma kell megtennem, mert lehet hogy holnap már nem tehetem meg... A Megtérés, a bűnbánat a megtisztulás... Ma még megtehetem- ma kell megtennem! Most ugorjunk egyet térben és időben:

I.Kor.3,16.    
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17.    
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.

Ennek az Ünnepnek tehát a templomszentelésének ünnepe a neve. Hogy ez valami új gondolat lenne? Mármint az, hogy ezt személyessé tesszük???
Egy másik-ebből a korból származó történet-talán választ adhat:

2Mak 12.34
Az egyik összecsapás alkalmával történt, hogy néhány zsidó elesett.
2Mak 12.35
Egy bizonyos Dozitheosz, tubiai bátor lovas Gorgiászra vetette magát és teljes erővel húzta. Élve akarta elfogni az átkozottat. De az egyik trák lovas nekiesett, és levágta a karját. Így Gorgiásznak sikerült elmenekülnie Marizába.
2Mak 12.36
Mivel Ezdriász katonái már sokáig harcoltak és teljesen kimerültek, Júdás az Úrhoz folyamodott, legyen harcostársuk és vezérük a küzdelemben.
2Mak 12.37
Aztán atyáik nyelvén jó hangosan himnuszokra zendített, mintegy a csatakiáltás bevezetőjéül, majd menekülésre kényszerítette Gorgiász csapatait.
2Mak 12.38
Júdás összegyűjtötte a sereget, és Odollam városába ment. Amikor a hetedik nap elérkezett, a szokás szerint elvégezték a tisztulási szertartást, és ott ünnepelték a szombatot.
2Mak 12.39
Másnap (amikor már legfőbb ideje volt), fölkeresték Júdást, hogy menjenek, hozzák el az elesettek holttestét, és temessék őket atyáik sírboltjába, rokonaik közé.
2Mak 12.40
Ám a halottak ruhája alatt Jamnia bálványainak szentelt tárgyakat találtak, amit a törvény tilt a zsidóknak. Így megtudták, miért estek el.
2Mak 12.41
Mindnyájan dicsőítették az Urat, az igazságos bírót, aki azt is fölfedi, ami rejtve van.
2Mak 12.42
Aztán imádkozni kezdtek, és könyörögtek, hogy az elkövetett bűnök teljes bocsánatot nyerjenek. A nemeslelkű Júdás azonban figyelmeztette a csapatokat, hogy óvakodjanak a bűntől, hisz saját szemükkel láthatták az elesettek példáján a bűn következményeit.
2Mak 12.43
Aztán gyűjtést rendezett a katonák között, és mintegy 2000 ezüst drachmát küldött Jeruzsálembe engesztelő áldozat bemutatására. Ilyen szépen és nemesen viselkedett, mivel gondolt a feltámadásra.
2Mak 12.44
Ha ugyanis nem hitt volna az elesettek föltámadásában, fölösleges és értelmetlen dolog lett volna a halottakért imádkozni.
2Mak 12.45
Arról is meg volt győződve, hogy akik jámborságban halnak meg, azokra nagy jutalom vár - ez szent és jámbor gondolat volt. Azért mutatott be engesztelő áldozatot, hogy megszabaduljanak bűneiktől.

Figyeljünk az emlitettre:

"2Mak 12.40
Ám a halottak ruhája alatt Jamnia bálványainak szentelt tárgyakat találtak, amit a törvény tilt a zsidóknak. Így megtudták, miért estek el.
2Mak 12.41
Mindnyájan dicsőítették az Urat, az igazságos bírót, aki azt is fölfedi, ami rejtve van.
2Mak 12.42
Aztán imádkozni kezdtek, és könyörögtek, hogy az elkövetett bűnök teljes bocsánatot nyerjenek. A nemeslelkű Júdás azonban figyelmeztette a csapatokat, hogy óvakodjanak a bűntől, hisz saját szemükkel láthatták az elesettek példáján a bűn következményeit."

Tehát feltételes módba helyezi azoknak a sorsát-előre vetiti a bűn-elmaradhatatlan következményét... Ma még megtehetjük, hogy megtisztuljunk a bűneinktől...
Éljünk úgy ma-hogy holnap ne kelljen bánnunk a tegnapot!
10
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 November 26, 21:28:45 »
"Isten a világmindenség harmóniájának karmestere. A tudós pedig csupán az Univerzum című zenemű partitúráját lapozgatja."

Teller Ede atomfizikus (internetről)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10