Alfa-Omega közösség

Evangélium => Pásztoroknak => A témát indította: Antee - 2012 Február 25, 21:28:13

Cím: Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Antee - 2012 Február 25, 21:28:13
Melyeket tartjátok fontosnak?
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Február 26, 08:23:28
10. Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül.
11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
12. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
13. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
15. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
16. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.

Ez 34,10-16
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Február 27, 13:42:54
2. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal;
3. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak.
4. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját.

1Pt 5,2-4
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Antee - 2012 Február 27, 14:01:22
Amen! :afro: :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2012 Február 27, 15:26:40
Egy jó pásztornak szeretnie kell a nyáját, törődnie kell velük, táplálnia és gondoznia kell őket.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Antee - 2012 Február 27, 16:03:26
Igy van Testverem!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: bacsipista - 2012 Február 27, 22:57:24
Ilyen egy jó pásztor a János 10 ev. alapján:

2 de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora.

4 Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját.

11 ...  A jó pásztor életét adja a juhokért.

27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2012 Február 29, 15:26:41
Ámen!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 08:24:00
Lelkipásztori elhivás

Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, akik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr.
Jeremiás 23/2
Mert oktalanok voltak a pásztorok, és nem keresték az Urat; ezért nem lettek szerencsésekké, és minden nyájuk szétszóratott.
Jeremiás 10/21


Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, akik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr.
Jeremiás 23/2

Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?
Ezékiel 32/42


És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
Efézusi levél 4/11
Példabeszédek könyve  16/28   
Példabeszédek könyve:18:8


A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.

A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.

Sámuel I. 24/7
És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő.

Lukács 4/18
Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
,


Milyennek kell lenni egy pásztornak?
Elsősorban ez egy szolgálat, amit nem emberektől kapunk, hanem maga Isten adja. Ezért a pásztornak felkentnek kell lennie, méghozzá az Úr felkentjének. Manapság ez nagyon sok egyházban hiányzik, mert nem veszik komolyan. Illetve vannak olyan pásztorok, akik önmagukat teszik azzá, nem az Isten küldi őket.
A pásztor feladata a nyájjal való foglalkozás. A nyáj embereket jelent, ezért ezt a feladatot csak úgy tudja ellátni, ha ismeri az embereit. Az ismerni szó a Bibliában nagyon bensőséges kapcsolatot jelent, például a házassági szerződésen belül a szexualitásra is vonatkoztatják, hiszen elvileg csak két embernek van ilyen bensőséges, intim kapcsolata egymással.
A pásztornak ismernie kell az embereit, testüket és lelküket egyaránt. Tudnia kell mi történik velük.
A pászor eledelt ad az embereinek, tehát elengedhetetlenül szükséges a tanitói szolgálata is. Mivel az Ige maga mondja, hogy kétféle módon étkezünk fizikailag és szellemileg, ezt a törvényszerűséget a pásztornak be kell töltenie. Készülnie kell a mennyei mannával és adott esetben akár fizikailag is segitségre szoruló testvérét megetetni. De hogyan tudja egy pásztor hogy valamelyik embere szükséget szenved, ha nem ismeri őt?
A pásztornak általában a közösségében kell forgolódnia, mert ez az elhivása. Ez nem jelenti azt, hogy néha nem mehet szabadságra, de a fő tevékenységi köre a bárányok legeltetése, ami nem megy másképpen, csak ha általában a nyájjal van és minden dolgoról értesül, ami a nyájában történik.
A jó pásztor együtt tud sirni és örülni a testvérével. A jó pásztor mindig tudja milyen lelki szinten van a báránykája és azt is tudja, hogy fizikailag nincs-e szüksége segitségre.
A jó pásztor azonnal észreveszi, ha egy bárányka eltéved, vagy valami oknál fogva például nem jelenik meg az Istentisztelen.
A jó pásztor imádkozni tud az embereiért, és ezt jó szivvel teszi, mert a gyülekezete olyan mint a saját családja, amiben ő a családfó.
A pásztort támogatni kell, és tisztelni, engedelmeskeni neki. A jó pásztornak nincs szüksége tekintélye megőrzésére, mert önmagában hordozza azt. Régen rossz, ha egy pásztornak a tekintélyéért kell harcolni, akkor ott valami nagyon nincs rendben.
A pásztornak élő kapcsolattal kell rendelkeznie az Úrral, hiszen hogyan is vehetné át Istentől a mennyei mannát? Nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy saját tanitásait adja át, neki az Úr üzenetét kell továbbadnia.

A mai egyházak legnagyobb problémája, hogy sok bölcs ember úgy gondolja, ha kapott Isteni bölcsességet a tanitásra, onnantól kezdve pásztor is. Ezért vannak olyan szolgállók ezen a területen, akiknek nem is pásztori elhivásuk van, de önmaguk sem igazán látják ezt be, a nyáj pedig tehetetlenül elszenvedi a pásztor botlásait, merthát nem szabad ellene mondani. A jó pásztornak kenete van. Nem emberektől kapja a kenetet, hanem az Úr Lelke által. Ez egy nagyon komoly szolgálati terület, ezért nagyon komolyan is kell venni. Nemcsak áldást de átkot is vonhat maga után az, aki az Úr dolgát trehány módon végzi. A pásztortól ugyanis a nyájának tagjai mind számon lesznek kérve, akár jól végezte dolgát, akár nem.

Nézzük meg milyen szolgálati területeket emlit az Ige:
-   apostol
-   próféta
-   evangélista
-   pásztor
-   tanitó
Akkor történik meg a baj, ha egy adott ember nincs tisztában a saját elhivásával. A tanitói szolgálat és a pásztori szolgálat nagyon hasonló, ám mégis különböző. De mondhatnám a többi szolgálatra is ugyanezt. Ha egy apostol csupán lelkipásztori teendőit végzi, akkor betöltetlenül marad az Úr munkája, és forditva is, ha mondjuk egy evangélista lelkipásztori teedőket végez, úgyszintén.
A szolgálati területek között igazából a legkötöttebb helyhez, az a pásztori szolgálat. Ezután jön a tanitó, aki szintén lehet egy adott gyülekezet tanitója, és mehet máshová is tanitani.
Ezekkel ellentétes az evangélista munkája és az apostolic szolgálat, hiszen ezek  nemhogy nem helyhez kötöttek, hanem egyenesen olyan szolgálatok, ahol az adott embernek szülőhelyét, lakhelyét, tartózkodási helyét el kell hagynia. Ezekben a szolgálatokban nem vétek a magára hagyott nyáj, hiszen nem a legeltetés a feladatkörük.

Múlt heti példámban utaltam egy nem jó pásztorra, amit mai napig is fenntartok. Véleményem az, hogy egy pásztor nem hagyhatja felelőtlenül magára saját nyáját hónapokig presbitériumra bizva őket. Főként nem szabad ebből divatot csinálni. Én úgy gondolom, hogy az ilyen ember vagy nem pásztori elhivással rendelkezik, vagy ha igen, akkor tévuton jár.

Volt példa jó oldalról is, egy másik pásztorról, aki bölcsen igazgatta a nyájat, köztük engem is. Mai napig is lelki apámként tekintek az illetőre, és jó lenne mindannyiunknak ha ilyen gyülekezeti vezetőnk lenne. Aki meglátja ha megsérülünk lelkileg, ha fizikailag, ha felemel, ha kiemel a sárból, ha megfogja a kezünket  ha rossz fele megyünk, aki szellemi imatágatást nyújt, aki rögtön észreveszi ha egy gyülekezeti alkalmon nem vagyunk jelen, ha valaki rögtön rank csörög hogy nincs-e baj, ha segitséget küldd a számunkra ha szükségben vagyunk.
Nem nagyobb példa van előttünk mint Jézus, noha Ő elsősorban nem pásztorként lett felkenve a Mindenható Jó Istentől, hanem a messiási szolgálatra. Mégis semi sem fejezheti ki jobban hogyan is kell gondolkodnia, éreznie és cselekednie egy jó pásztornak:

Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,

Könyörület és irgalom, minden amit egy szóban úgy foglalhatnánk össze: az Isteni szeretet, az Agapé. Az a szeretet, amely képes volt Önmagát feláldozni a barátaiért, értünk. Nincs ennél nagyobb szeretet.

Óva intenék mindenkit attól hogy saját pásztorát susárló módon saját gyülekezete ellen hangoljon. Ez méltatlan a mi Urunkhoz, de azt hiszem, hogy egymás hibáiból is épülhetünk, tehát egyáltalán nem baj az, ha élő példával szolgálunk akár jó, akár rossz viselkedési módokkal kapcsolatosan. Itélni úgysem mi itélünk, hiszen ez egyedül az Élő Isten joga.

Legyetek áldottak, köszönöm hogy meghallgattatok!

Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ermaha - 2012 Május 07, 08:42:50
Dafnám,köszönöm,az építő :2smitten: írásodat.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: petya1962 - 2012 Május 07, 09:03:59

Múlt heti példámban utaltam egy nem jó pásztorra, amit mai napig is fenntartok.


Kedves Dafna!

Az üzenetet értettem. Ezzel együtt nem tartom szerencsés dolognak sem azt, hogy postokon keresztül üzengetsz, sem azt, hogy Isten gyülekezeteit, s pásztorait bírálod ama kicsinyek előtt.

A Mindenhatónak van gondja az Ő nyájára! Ha kell, akkor úgy, hogy a rendelt idejében elmozdítja az ő gyertyatartóját a helyéről, ha kell, akkor úgy, hogy ad megtérést az életébe. De semmiképpen nem úgy, hogy az ő felügyelete alá tartozó nyáj fellázadjon ellene.

Nekünk az Úr Jézus a békéltető szolgálatot adta, s nem a lázadás szítását. Fontos lenne, hogy abban legyünk serények.

Ha még maradtak elvarratlan szálak, kérdések a témával kapcsolatban, akkor azt privátban (fórum, skype) tegyük meg, mert így illik.

Szeretettel.
P
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 10:19:23
Kedves Petya!

Erre szokták azt mondani, hogy "ki mint él, úgy itél..."
Sajnálom, hogy elkerülte a figyelmedet a következő beirásom:
Óva intenék mindenkit attól hogy saját pásztorát susárló módon saját gyülekezete ellen hangoljon.
Sajnálom, hogy egy normális, mindenkinek szóló tanitásra azt mondod, hogy személyeskedés. Ugyan vannak olyanok, akik félreértelmezve az Igét a kétélű éles kardot saját testvéreik ellen használják kaszabolásra, nekem ez nem kenyerem, soha nem tettem, és nem is fogom.
Ha valami bajod van az irásommal, beszéld meg Shomer Ájin testvérrel, ugyanis Ő kérte, hogy ezt az irást tegyem ide fel. Nekem nem állt szándékomban.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Shomer ayin - 2012 Május 07, 12:01:36
Testvérek, ez így igaz. Én kértem bat Israél-t hogy jelentesse meg a fórumon ezt az írást, mert hiszen Isten Igéje ez. Mert az való, hogy az Örökkévaló nagyon határozottan körvonalazta,hogy mi egy pásztor feladata.  Jer.34 alapján mintegy elénk tárja a jó pásztor feladatkörét, és minden mást ami attól eltér megítél. Jézus azt mondja:János Evangyélioma 10. rész

1.    
Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló.
2.    
A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
3.    
Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket.
4.    
És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját.
5.    
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját.

Mindezek szerint, Igenis van a nyájnak, ( a Hívőknek) Istentől kapott Joguk és Módjuk arra nézve, hogy észrevegyék ki az Úrtól való :Pásztor-Tanító- PRÓFÉTA... És Jézus tanítása szerint, mindazok akik csupán "béresek" , szinte ösztönösen távolodnak.
Való Igaz  az is, hogy ezen szolgálatokba az Úr állítja azokat akiket Ő kiválasztott, mert akik tőle kapták az elhívást, azokat fel is készíti! (Lásd Mózest, aki 40 évig (!) tanulta a szolgálatát juhok között, mire az Úr rábízta a népét... Ezen pedig semmit sem változtatott az Úr! (nem mintha bármi máson változtatott volna...)
Egyszóval a Szentírás bizonysága szerint, kétféle szolgáló van szolgálatban: Az úrtól felkent szolgáló- és az aki magát kente fel... Mindezek tények.
Vannak azonban mindkét szolgáló esetében gyümölcsök, amik vizsgálata felmutatja a fa állapotát!
A Malakiás által figyelmünkbe ajánlott időket éljük! /   Mal 3,18    
És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt./

Mindez pedig Istentől való prófécia, ami nem azért adatott nekünk hogy vastagabb legyen a Szent Tan, hanem azért hogy az Ige világosságában lássunk-Értsünk-Ismerjünk!
bat Israél Testvérünk csupán ezekre a tényekre reflektált, kerülve minden személyeskedést. Nem említett sem gyülekezetet, sem pedig szolgálót név szerint.  Minthogy pedig ez így van, ezért kértem őt tegnap, hogy ezen írást tárja elétek, és ezért természetesen vállalom a felelősséget!
Minthogy sajnos tudjuk hogy a mai generáció ismerete szerint a Szent tan sokak számára a Máté evangéliumával kezdődik és a Jelenések könyvéig tart, azt gondolom nem árt az Isteni Tanításra többször-több esetben rámutatni...
Mindezek fényében újfent felemlítem: A Testvérünk által elénktárt írásban nincs semmi személyeskedés, így nem látom akadályát hogy olvassák a Testvérek.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ermaha - 2012 Május 07, 12:12:30

Múlt heti példámban utaltam egy nem jó pásztorra, amit mai napig is fenntartok.


Kedves Dafna!

Az üzenetet értettem. Ezzel együtt nem tartom szerencsés dolognak sem azt, hogy postokon keresztül üzengetsz, sem azt, hogy Isten gyülekezeteit, s pásztorait bírálod ama kicsinyek előtt.

A Mindenhatónak van gondja az Ő nyájára! Ha kell, akkor úgy, hogy a rendelt idejében elmozdítja az ő gyertyatartóját a helyéről, ha kell, akkor úgy, hogy ad megtérést az életébe. De semmiképpen nem úgy, hogy az ő felügyelete alá tartozó nyáj fellázadjon ellene.

Nekünk az Úr Jézus a békéltető szolgálatot adta, s nem a lázadás szítását. Fontos lenne, hogy abban legyünk serények.

Ha még maradtak elvarratlan szálak, kérdések a témával kapcsolatban, akkor azt privátban (fórum, skype) tegyük meg, mert így illik.

Szeretettel.
P

petya1962   Neharagudjál, meg szeretném kérdezni,miért reagáltál olyan negatívan,Dafna írására,éppen úgy írtad le mint ha neked címezte volna.Idáig senki nem reagált rá negatívan
.Én annyira jónak tartom a Igei ősszeállitást és azt ahogyan kifejti,mi a jó Pásztor feladata,hogy fel is raktam más oldalra,hagy lássák sokan keresztények az írást.És gondolkozzanak el rajta.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: E.Edit - 2012 Május 07, 13:18:28
Ehhez a kerdeshez en is csatlakozom  :afro:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Május 07, 19:16:38
Köszönöm én is kedves Dafna az írásodat.

Ebben az aspektusban érdekes és nagyon fontos Pál apostol figyelmeztetése is:

És most, íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy mi ér ott engem, nem tudom; 23. csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. 24. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. 25. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 29. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30. sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. 32. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.
Apcsel 20,22-32

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 19:19:47
Kedves Petya!

Erre szokták azt mondani, hogy "ki mint él, úgy itél..."
Sajnálom, hogy elkerülte a figyelmedet a következő beirásom:
Óva intenék mindenkit attól hogy saját pásztorát susárló módon saját gyülekezete ellen hangoljon.
Sajnálom, hogy egy normális, mindenkinek szóló tanitásra azt mondod, hogy személyeskedés. Ugyan vannak olyanok, akik félreértelmezve az Igét a kétélű éles kardot saját testvéreik ellen használják kaszabolásra, nekem ez nem kenyerem, soha nem tettem, és nem is fogom.
Ha valami bajod van az irásommal, beszéld meg Shomer Ájin testvérrel, ugyanis Ő kérte, hogy ezt az irást tegyem ide fel. Nekem nem állt szándékomban.

Szia Petya, mostanra lehiggadtam. Nagyon megbántottál. Mivel ez a beirásom eléggé tükrözi a megbántottságomat, eléggé keményre sikeredett. Mivel nyilvánosan tettem ezt, ezért most nyilvánosság előtt kérek bocsánatot Tőled. Megkérnélek, hogy máskor bármikor, bármilyen témakörben hozzászólok, akkor azt ne vedd semmiképpen sem személyeskedésnek. Tényleg tisztelem az Istent annyira, hogy nem űznék csúfot az Ő Szent Igéjéből. Tudom, hogy előfordulnak ilyen testvérek is fórumokon, akiket szeretetben kell eltűrni és elhordozni. Mivel Shomer Ájint tisztelem annyira, hogy kérésének eleget tegyek, ezért raktam ide fel ezt a tanitást, de nem ide készült. Erre tanúim vannak, de elsősorban a mindenható JÓ Isten. Ha bajom van veled, vagyok olyan gerinces, hogy nem hátulról és körmönfont módon hozom a tudtodra. Légy áldott!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Batiszrael - 2012 Május 07, 19:26:00
Szia Elisheva!

Azon gondolkodtam el, hogy sok családfő nem is tudja, hogy valamilyen szinten ő is pásztori szolgálatban áll, kicsiny családja felett. A zsidó gondolkodásmódban a családfő kötelessége az Istenfélelem átadása, és a család Istenhez való vezetése. Kivételt képez ez alól pár cselekedet, amit a kislányok illetve hölgyek kötelezettségei közé sorolnak, pld. a szombati gyertyagyújtás. Ezt három éves kortól gyakorolják, úgyhogy az én kicsiny lányom is már be van vonva ebbe az imádságba. Nagy a felelősségünk, pásztoroknak és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Mindenkire bizott valakiket az Úr, és azt rajtunk fogja számon kérni! Átkozott az aki az Úr dolgát hanyagul végzi, abban az Úr nem gyönyörködik. Csak reménykedni tudok, hogy saját elhivásomat megfelelőképpen töltöm be. Mert nemcsak a pásztoroknak kell a mindenható Jó Isten előtt majd számot adniuk, hanem mindannyiunknak. És nagy a tét!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Május 07, 19:45:33
Kedves Dafna, nagyon fontos és egyben felelösségteljes kérdést vetettél fel. Isten elött a házasság és a család a legelemibb közösségi sejt. Nagyon nagy a felelösség itt. Nem véletlen ír Pál apostol is ennek fontosságáról.

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. 2. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; 3. nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; 4. olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. 5. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? 6. Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. 7. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. 8. Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borivás rabjai, nem haszonlesők, 9. hanem olyanok, akikben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. 10. De ezeket is meg kell vizsgálni előbb, csak akkor szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 11. Feleségük is hasonlóan tiszteletre méltó legyen: nem rágalmazó, mértékletes, mindenben hűséges. 12. A diakónusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. 13. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.
1Tim 3,1-13

Itt azért találunk elég komoly kritériumokat, amiken érdemes elgondolkozni.

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Május 07, 19:55:35
Még egy gondolat merült fel bennem az Apcsel 20. fejezetével kapcsolatban:

Azt mondja Pál apostol:

Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát.

Miért hangsúlyozza ki: T E L J E S !?

Nem lett volna elég, hogy: hirdessem nektek Isten akaratát?

Hol találjuk meg Isten teljes akaratát?

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2012 Május 07, 20:16:07
Ez valóban elgondolkodtató. Nem csak Isten Igéjének egyes részeit kell a gyülekezetnek hirdetni, hanem a Teljes Igazságot. Nem válogatva, mi tetszik az embereknek, hanem azt nézve, mi tetszik Istennek.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: E.Edit - 2012 Május 07, 21:58:25
Hol találjuk meg Isten teljes akaratát?

Nem vagyok benne biztos de nem a TANAK-ban? :104:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Május 07, 22:12:03
Drága Edit!

Isten teljes akaratát a teljes Ígében, úgy a Tanachban/Ószövetségben, mint az Újszövetségben találjuk meg.

 :081: :026:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: E.Edit - 2012 Május 07, 22:17:36
Azt hittem kacifantosabb a kerdes  ;)
Eloszor en is a teljes Igere gondoltam,aztan eszembejutott,hogy nincs-e valami csavar benne.  :2crazy:
 :hehe: :hehe: :hehe:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Batiszrael - 2012 Május 08, 08:39:37
Hol találjuk meg Isten teljes akaratát?

Nem vagyok benne biztos de nem a TANAK-ban? :104:

Szia Drága Edit!

Isten teljes akaratát az Igében találjuk meg, amit Shomer Ájin Dávárnak, Isten kijelentett szavának hiv. Erre mondja az Irás, hogy hasznos a tanitásra, feddésre, az igazságban való nevelésre. De ez nem elég! Élő kapcsolattal kell rendelkezni az Úrral, mert az is meg van irva, hogy a betű megöl, a Lélek az ami megelevenit. A Szent Lélek az, aki az Igét számunkra rémává teszi, egy személyre szóló kijelentéssé. És ha már a pásztoroknál tartunk, az Ige azt mondja, hogy a pásztornak mindenképpen elengedhetetlen az Istennel való személyes kapcsolat, hiszen csak igy tudja megkapni hétről-hétre, hogy Isten mit üzen a nyájnak...Ha a pásztor engedelmes, akkor történhetik meg az, hogy bármekkora tagú a gyülekezete, mégis minden egyes kis bárányka élő üzenetet vesz át az Úrtól! És ez működik! Vannak azonban olyan "prédikátorok" - inkább igy nevezném őket - akik által az Úr nem tud üzenni mindenkinek. Ez elsősorban a prédikátor hibája, valószinűleg nem veszi az Isteni adást a mennyből...Ehhez nem kell teológiai végzettség, csak nyitott sziv az Isten elé. Puszillak.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Május 08, 09:52:00
Mivel a legtöbb prédikátor azt vallja, hogy van személyes kapcsolata Istennel, nagyon fontosnak tartom, amit Shomer Testvér fejezett ki az írásában:

Idézet
Mindezek szerint, Igenis van a nyájnak, ( a Hívőknek) Istentől kapott Joguk és Módjuk arra nézve, hogy észrevegyék ki az Úrtól való :Pásztor-Tanító- PRÓFÉTA... És Jézus tanítása szerint, mindazok akik csupán "béresek" , szinte ösztönösen távolodnak.
Való Igaz  az is, hogy ezen szolgálatokba az Úr állítja azokat akiket Ő kiválasztott, mert akik tőle kapták az elhívást, azokat fel is készíti! (Lásd Mózest, aki 40 évig (!) tanulta a szolgálatát juhok között, mire az Úr rábízta a népét... Ezen pedig semmit sem változtatott az Úr! (nem mintha bármi máson változtatott volna...)
Egyszóval a Szentírás bizonysága szerint, kétféle szolgáló van szolgálatban: Az úrtól felkent szolgáló- és az aki magát kente fel... Mindezek tények.
Vannak azonban mindkét szolgáló esetében gyümölcsök, amik vizsgálata felmutatja a fa állapotát!
A Malakiás által figyelmünkbe ajánlott időket éljük! /   Mal 3,18   
És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt./

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: petya1962 - 2012 Május 10, 18:38:00
Szia Petya, mostanra lehiggadtam. Nagyon megbántottál. Mivel ez a beirásom eléggé tükrözi a megbántottságomat, eléggé keményre sikeredett. Mivel nyilvánosan tettem ezt, ezért most nyilvánosság előtt kérek bocsánatot Tőled. Megkérnélek, hogy máskor bármikor, bármilyen témakörben hozzászólok, akkor azt ne vedd semmiképpen sem személyeskedésnek. Tényleg tisztelem az Istent annyira, hogy nem űznék csúfot az Ő Szent Igéjéből. Tudom, hogy előfordulnak ilyen testvérek is fórumokon, akiket szeretetben kell eltűrni és elhordozni. Mivel Shomer Ájint tisztelem annyira, hogy kérésének eleget tegyek, ezért raktam ide fel ezt a tanitást, de nem ide készült. Erre tanúim vannak, de elsősorban a mindenható JÓ Isten. Ha bajom van veled, vagyok olyan gerinces, hogy nem hátulról és körmönfont módon hozom a tudtodra. Légy áldott!

Szia Dafna!
Én is lehiggadtam. Én azért kérek bocsánatot, mert elhamarkodottan reagáltam. Nem keresek kifogást, s igazolást azért, mert így reagáltam.
Légy áldott
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 25, 09:12:45
Nézzük meg mit mondott a Jó Pásztor és egyben Isten Báránya:

17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.
18. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

Jn 10,17-18

A gyülekezeti pásztornak tudatában kell lenni, hogy az elhívás a Jó Pásztortól van, és számon fogja kérni az ÚR töle a nyáját. Ez az elhivatás szolgálat, amelyben Isten akaratának kell megnyilvánulni, és az Örörkkévaló Isten Nevének kell felmagasztaltatni.

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2013 Január 26, 17:41:59
Most olvastam egy keresztény portálon (Idea.de) , hogy egy pásztor konferencián szóba került a megszokás. Nagyon érdekesnek és jónak találtam a cikket.

„Ha megszokjuk Istennek szolgálni –teljesen mindegy, hogy föállásban, vagy önkéntesként – fent áll veszély, hogy személyes kapcsolatunkat az Úrral elveszítjük.”

„Pl., ha a gyülekezetben átveszel szolgálatokat, megnyugtatod a lelkiismeretedet, hogy valamit teszel az Úrért, könnyen elöfordul, hogy a megkövesefett formák és a merev tradíciók miatt, élö kapcsolatod felszinessé válik.
Ha rutinná válik a szolgálat, legnagyobb ellenségünkké válhat. „
   

Az Istennel való kapcsolatot soha sem elözheti meg a szolgálat.

10. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pált Silással egyetemben Béreába; kik mikor odamentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába.
11. Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.
12. Sokan hivének azért ő közülök; sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen.

Apcsel 17,11

 :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: bacsipista - 2013 Január 27, 00:55:39
Teljes mértékben elfogadom ezt a gondolatot, mert saját magam is megtapasztaltam. amikor elkezdtem a gyülekezeti honlapot felépíteni szerkeszteni, rengeteg ige ment át a kezeim között, melyeket elolvastam, szerkesztettem, helyére tettem, küldözgettem és nem is tudom mi mindent tettem még. Csak arról feledkeztem el, hogy személyes kapcsolatomat építsem az Úrral . Ez odáig fajult, hogy amikor néha eszembe jutott elmondtam egy imát, Bibliát nem olvastam, hiszen igék áradatával foglalkoztam naponta, és azt hittem, hogy ez így jól van. Majd elkezdtem magam sajnálni, hogy mennyit dolgozom, amíg az Úr egy igén keresztül helyre nem állított.

Máté Evangéliuma:7:22   
Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?


Felismertem, hogy időt kell szakítanom arra, hogy közösségbe kerüljek az Úrral rendszeresen.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Jazmin - 2013 Március 04, 13:45:28
Szerintem , egy jo pásztornak arra is figyelnie kell,hogy a saját családját jól irányitsa,és nevelje gyermekeit.Sajnos ez nem minden pásztornál van jelen..

1 Tim 3 : 4-5
4Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
5 Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?


Nemrég beszélgettem valakivel,és elmondta,hogy a lelkipásztoruk felesége nem jár gyülekezetbe csak havonta 1x maximum,és nem urvacsorázik egy ideje.Ez a testvér akar velük beszélni,hogy mi a gond, mert biztos nem ok nélkül történik mindez.És azt is elmondta a testvér,hogy nincs olyan erö a tanitásásban a  lelkipásztoruknak  mint volt.Ez természetes,hogy kihat a gyülekezetre is.Szerintem ez nagy felelősseg.....Szerintetek?(Ez lett most egyik imatémám a lelkipásztorokért,hogy tudjak jól vezetni kis családjukat)Amit megfigyeltem ,hogy keveset járunk közben imában  pásztorokért és vezetökért..Közben meg elvárunk tőlük dolgokat.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: bacsipista - 2013 Március 04, 14:13:07
Jázmin ez nagyszerű gondolat, hogy imádkozni kell a lelkipásztorokért. nagyon sok és lelkes pásztor szolgálója van Istennek akik teljes szívvel és odaadással élnek a gyülekezetükért.
És itt van a bökkenő. Élnek a gyülekezetükért. Többnyire azt gondolják, hogy mindezt az Úrért teszik, de gyakran az látszik, hogy a gyülekezeti ház építés és fejlesztése az elsődleges cél. Azért, hogy minél nagyobb legyen, többen férjenek el benne és több Istentisztelet legyen. Majd nagyon fontos céllá válik a gyülekezeti létszám növelése, telt házas alkalmak szervezése.
Ezek nemes céloknak látszanak, csak az a bökkenő van benne, hogy az Úrra kevesebb idő és energia marad.
És nem csak az Úrra marad kevesebb idő, hanem a családra is. Sokszor csak akkor van együtt a család ha vendég érkezik és közös az ebéd vagy a vacsora.
A feleség gondoskodik a gyerekekről, hogy az édesapa élni tudjon a szolgálatának.
Talán azt sem tudja szegény, hogy gyermekei az iskola hanyadik évfolyamára járnak. Azt talán igen, hogy melyik iskolába, mert néha értük megy kocsijával.
Leterhelt állandóan és azt hiszi, hogy ez az Úrért van...
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2013 Március 04, 17:52:36
Igen. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk a lelkipásztorokért.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Elisabeth - 2013 Március 04, 18:30:11
Valóban szüksége van a lelkipásztornak az imádkozó háttérre. De elsösorban a legfontosabb imatárgy, hogy az ÚR vezetése valósuljon meg úgy szolgálatában, mint az életében. De úgy érzem, hogy ugyanolyan fontos a lelkipásztor feleségekért is imádkozni, hogy kellö segítötársuk legyenek a szolgáló férjüknek. A probléma háttere nagyon komplex.

Ma nagyon sok családban igen kevés idö jut egymásra. Kora reggel indulás a munkába és este fárdtan kerül haza mindkettö. Sok esetben ezen nem igen lehet változtatni. Jó magam is átéltem éveken át, hogy férjem kiküldetésben dolgozott, vasárnap este elment és péntek éjjel jött haza. A három gyermek gondja többnyire rám maradt, habár telefonon egyeztettünk. Mégsem ment tönkre a házasságunk, és a gyülekezetben is szolgáltunk gyermekeinkkel együtt. Nem az a legfontosabb, hogy mennyi idöt töltenek egymással, hanem az együttlét minösége. Ha mindkettö kapcsolata az ÚRral élö, akkor a házasság és a család dolgaiban is ad vezetést az ÚR. Ha pedig tényleges problémák merülnek fel, imádkoznunk kell azért, mert az ÚRnál van megoldás.

Egyébbként az általam ismert pásztoroknak nem kell reggel mondjuk 6-kor elmenni otthonról és nem este 7-kor keveredik haza, mint sokan a gyülekezetéböl. Mégis vannak akik sóhajtoznak idöhiány miatt. Nem kellene ennek így lenni.

Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.
Zsolt 29,11

Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Antee - 2013 Július 20, 10:04:06
Egy jó pásztornak figyelnie kell arra, hogy a nyájban levő juhok ne kövessék őt vakon.
Arra kell nevelnie őket, hogy mindent vessenek össze az igével!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: István_2 - 2014 Október 26, 19:49:00
Az imát még Pál is kérte, és igényelte testvéreitől.

2Thess 3:1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: bacsipista - 2014 Október 27, 06:44:53

Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.
2 Korintus 13,11   
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2014 Október 27, 07:42:40
Ámen.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: István_2 - 2014 Október 27, 15:09:20
Ámen!
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Nagy Gábor - 2014 November 30, 11:11:53
Szabad akarat megtartása! Szeretet, béketűrés, elnéző bánásmód.
De mindegy mit írunk, hisz amikor kell nem mi szólunk, hanem szól belőlünk az Úr Jézus a mi vezérlő Mesterünk!

Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: bacsipista - 2014 November 30, 16:45:43
Az elnéző bánásmódot kihúznám. Hiszen ha egy pásztor elnézi a vétkeket, a bűnöket akkor elveszíti a nyájára irányuló áldásokat.
Kérdezem, ha a mi szülők elnéznék gyermekeik vétkeit és bűneit, nem szólnának érte, akkor hogyan tudnák becsületes életre nevelni őket?
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Nagy Gábor - 2014 December 02, 19:23:29
Tamás evangéliuma

42. Jézus mondta: „Legyetek elnézőek!”
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Shomer ayin - 2014 December 02, 19:50:22
Testvérem, kérlek bocsáss meg nekem a kérdésért: A Tamás Evangéliuma a Tanach.-ban van, vagy az Új Szövetségi írások közt található? :312:

( Félre a viccet. Áldott Testvérem. Az Apokrif Iratok azon részét sem propagáljuk a fórumon, amikre egyébbként a Szent Tanban van utalás. úgy mint: Jásár Könyve; Nátán és Gád Próféták könyvei; Henok könyve... Ezekre utalást a Jozsué könyvében,  a Királyok könyvében , ill.a Judás levelében találunk. De ismétlem: Ezeket sem propagáljuk, hiszen sokan, még az Általunk teljesnek mondott Szentírást sem ismerik... Kérlek ne utalj többé ilyen apokrifre.
Ráadásul a szó amit keresel: Kegyes. Nem elnéző, hanem kegyes... Ám a Kegyesség is csak bizonyos esetekre vonatkozik, mert nem minden bűn bocsánatos!
Egyetértve István Testvéremmel: II Jn.1,9.    
A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.
10.    
Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek;
11.    
Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben.


Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Nagy Gábor - 2014 December 02, 20:46:43
Elnézést kérek tudatlanságom miatt!

Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: sogorom - 2015 December 06, 14:49:33
A pásztort szerintem is Istenek kell ki hivnia  ,ell választania az embrek sokaságából.
Hiszen nem lehet igent mondani aara a szemlélet módra.
Mi szerint a  Istennek népét egy (nagyválalat  keretében, amelyben szak ismerettel képesitet  igazgatóhoz) hasonlóan kell vezetni.
Az elhivás alat azt  tudatositom magamban hogy természet feletti élméyel , amely lehet álom is.
A szituácó olyan nyyomot hagy az adot személy lekében, mint ha pecsétet égettnének annak sziv felületére.
Nincs semilyen erő vagy hatalom amely az ilyen egyedet az Isten szeretetének feladására kényszerithetné.
Rendszerint a  leendő elválasztot alkalmasága a  már emlitet élményben magában mérlegre kerül.
Hiszen az éetét ell adna a testvéreiért. "Átalmentünk a halál ból az életbe mert szeretük az atyánk fiait."
Ez mindig titkot (misztikumot-nem ismert) nem tudást hanem élmény megtapasztalást jelent és jelentet év ezredeken keresztül.
Az elhivot szolgáló csak a szolgálat elvégzése miat szolgál nem fogad  (Mindig csak az Isten szemszöge  a mérvadó mércélye.) engedelmeséget .csak Istennek.
Készen áll a szolgálatban a végletekre, hiszen ó (átalment a halálból az életbe mert szerette az atyjának fiait)meg mérettetet és hü marat a végletekig.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: ditte - 2016 Február 13, 10:37:03
Igen, Isten adja az elhívást minden szolgálati ajándékot. :)
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Sofia - 2019 Július 03, 15:31:55
Hogy mire kell figyelnie egy jó pásztornak?
Elsősorban azokra akiket az Úr rá bízott, vagyis a gyülekezete tagjaira. És ezt szó szerint értem. Ma a pásztorok túl vannak terhelve, ezt hallom mindenhol. Túl sok feladatot vállalnak vagy túl sok a kötelező feladat, ezt sajnos nem tudom, de tény, hogy sokan sokszor meg vannak fáradva testileg és lelkileg is. Éppen ezért elhanyagolják vagy egyáltalán nem végzik a lelkigondozás szolgálatát. Hogyan mehetne egy pásztor egy elcsatangolt bárány után ha észre sem veszi, hogy hiányzik? Hogyan erősíthetne egy gyengélkedőt ha nem tudja, hogy betegeskedik? Persze ezt megtehetik a testvérek is, de elsősorban a pásztor feladata kellene legyen, mert Isten rájuk bízta az őrzés és vezetés szolgálatát a tanítás mellett, mondhatjuk úgy is nem túl szépen, hogy nekik ez a munkájuk. Nekem az a meglátásom, hogy sokkal összetartóbbak, élőbbek lennének a gyülekezetek ha a pásztorok jó példát mutatva időt és figyelmet fordítanának a gyülekezet tagjaira, ha mindenki kaphatna egy kis törődést, érezhetné a szeretetet. A szeretetről nagyon szeretünk beszélni, de keveset gyakoroljuk.
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Guti Tünde - 2019 Július 03, 20:05:29
Ezért - is - fontos, hogy az ajándékokat maga az Úr Lelke ossza ki, és ne emberek jelöljenek ki testvéreket a szolgálatokra!
Egy pásztornak nem adminisztrálni, programokat szervezni stb kellene, hanem törődni a nyájjal!  :2smitten:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Árvai Emil - 2021 November 01, 16:49:05
Aktuális gondolatok az internetről:

https://kotoszo.blog.hu/2021/10/28/kovacs_viktor_evangelikus_lelkesz_feladatom_hogy_minden_oldal_tagjai_fele_szolgaljak
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Árvai Emil - 2022 Január 27, 21:31:11
"Valahol hallottam, hogy a rendező azt mondja a színésznek: ne kívül szenvedj, hanem belül! És ha belül szenvedsz, akkor hiteles lesz kívül is.
Ezt én is megállapítottam a prédikációkkal kapcsolatban. Volt, akiről azt gondoltam, hogy nagyon okos, viszont a visszafogott előadásmódja nem segített befogadni a jó gondolatokat. Olyan sótlanul adta elő a prédikációt, amihez nekem kellett energiákat mozgósítani, hogy abból valamit érzelmileg is átvegyek. De nem tudom, hogy ezt egyáltalán lehet-e oldani.
A lelkésznek mindenesetre azon kell gyötörnie magát, hogy a Biblián keresztül megértett isteni üzenetet miként adja át a többieknek."

Szabó Dénes (internetről, parokia hu)
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Árvai Emil - 2022 Február 05, 07:42:25
Morva Ákos:

"Amikor lelkésznek hívott el Isten, akkor abban adott megnyugvást számomra, hogy ne a kamaszkori személyes vágyamat valósítsam meg, hogy megváltoztassam a világot.
Az a nagy teljesítmény, ha egy kis közösségben segítesz embereknek; az bőven elég a világ megváltoztatásához."

(internetről - parokia hu)
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Harang - 2022 Február 14, 18:25:04
Nekünk sokat Jelent, hogy találkozhatunk itt Veled és értékes üzeneteiddel.  :309:
Cím: Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
Írta: Árvai Emil - 2022 Március 04, 07:19:26
Ki az igazán jó lelkipásztor?
"Nem az a jó, aki népszerű. A jó lelkipásztor az, aki úgy viszi közelebb az embert Istenhez, hogy közben igyekszik lelki békét és életszeretetet adni.
És ezt úgy kell adnia, hogy az a lelkipásztor nélkül is stabil legyen."

Gyenes Csaba plébános (internetről - Magyar Kurír)