Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Pásztoroknak / Re:Amire egy jó pásztornak figyelnie kell
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 27, 21:31:11 »
"Valahol hallottam, hogy a rendező azt mondja a színésznek: ne kívül szenvedj, hanem belül! És ha belül szenvedsz, akkor hiteles lesz kívül is.
Ezt én is megállapítottam a prédikációkkal kapcsolatban. Volt, akiről azt gondoltam, hogy nagyon okos, viszont a visszafogott előadásmódja nem segített befogadni a jó gondolatokat. Olyan sótlanul adta elő a prédikációt, amihez nekem kellett energiákat mozgósítani, hogy abból valamit érzelmileg is átvegyek. De nem tudom, hogy ezt egyáltalán lehet-e oldani.
A lelkésznek mindenesetre azon kell gyötörnie magát, hogy a Biblián keresztül megértett isteni üzenetet miként adja át a többieknek."

Szabó Dénes (internetről, parokia hu)
2
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 27, 18:27:06 »
3
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 27, 15:26:53 »
"Az egyén számára a nagy isteni egészből való kiszakadás olyan, mint mikor egy virágot letépnek a gyökereiről. Szabaddá válik, de miféle szabadság ez számára? Inkább egyfajta selyempapírba csomagolt haldoklás."

"Az egyén... fellázadhat a világ rendje ellen, ha ez a lázadása a rend lázadásaként egyfajta megtérés. A hívő állva marad Nebukadneccár bálványszobránál, de térdet hajt az élő Isten előtt. Így emeli fel Isten azt az egyént, aki hozzá tér."

Szabados Ádám (internetről)
4
Ismerkedés és szabadidő / Re: Hírek a világból
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 27, 10:54:40 »
A per.
(Az alábbi Igék jutottak az eszembe: Lukács 21:13, Filippi 1:12-14)

https://www.hetek.hu/cikkek/online/finn-volt-belugyminiszter-a-nemzetkozi-lmbtq-halozat-magyarorszagon
7
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 25, 09:13:44 »
"Ha nem tehetsz nagy dolgokat, tégy apró dolgokat nagyszerű módon!”

Martin Luther King  - internetről
8
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2022 Január 25, 07:40:23 »
"A boldogtalanság és az igazi nyomor forrása az, ha bűnben élünk."

Salkaházi Sára - internetről
9
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2022 Január 22, 20:37:46 »
Mt.24,12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
  13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül...

Áldott Testvérek: E ma esti alkalommal-ezen Igerésszel ismerkedjünk... Azt mondtam: "ismerkedjünk"-mert valójában oly érthetőnek tűnhet ez az Ige, a maga egyszerűségében, ám valójában ilyesztően mást jelent-
mint aminek tulajdonitjuk...

Általában a következőképpen definiáljuk ezt a mondatot: " Mivel egyre több-egyre nagyobb a gonoszság-ennek hatására, egyre többen válnak szeretetlenné-gyűlölködővé..."

Elsőként is tisztázandó: Ez a végidők kezdetére vonatkozó prófécia-Jézustól! Másodszor: A gonoszságról-és nem a bűnök-elszaporodásáról szól ez a mondatrész. Valamiről, ami mintegy: Ajtót nyit-lehetőséget ad-
az állhatatlanok esetében-az Istentől való elszakadásra. Tehát valójában, nevezhetnénk ezt: A megrostálás idejének is.
Jézus-maga figyelmezteti-Pétert:

Luk.22,31.    
Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
32.    
De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed...

Ugye ez a történet, Jézus elárultatása; kinhalála előtt játszódott le-közvetlenül... Sajnos igy emlékezünk erre a részre-ezért nem értjük tisztán-Jézus mondanivalóját...
Mert aképpen kellene emlékeznünk: " Jézus-földi pályafutásának-tökéletességre jutását-megelőző esemény! Mert a testi halálával, azaz: Tökéletes Áldozatával vitte végbe a szolgálatát testben, ezzel
átadva az Atyának az Itéletet. Ettől kezdve-az Atya Uralkodik-mindenen és mindenben! Erről beszél-Pál:

I.Kor.15,21.    
Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.
22.    
Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.
23.    
Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
24.    
Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt.
25.    
Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.
26.    
Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.
27.    
Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, a ki neki mindent alávetett.
28.    
Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, a ki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.

Nade, térjünk vissza az előzményekhez-Jézusnak-Péterrel történő beszélgetéséhez: Erről az időről szokás mondani: "Mindig a legnagyobb sötétség után kel fel a nap..." Ez volt az Igazi sötétség...
A Végre megjelent Messiást-üldözik, elárulja az is aki eddig követte Őt... Még a Szanheddrin is-Itélkezni akar felette...A kétség és a kétségbe esés egyre többeket téveszt meg.
Ezt követően még Péter is megtagadja, illetve a többiek is elhagyják a Messiás által kijelölt utat, és visszatérnek oda-ahonnan kihivta őket a Messiás.

Jn 21,3   
Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit...

Mit jelent ez? Sokan nem is gondolnák hogy mekkora súllyal bir ez a történés... Van egy történet a Szent tanban, ami leirja ezen történés-valós jelentését:

Mózes IV. könyve 14. rész

1.    
És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.
2.    
És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!
3.    
Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?
4.    
És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.
5.    
Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt.
6.    
Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat.

Látjuk-mert látható: A nép-vissza akar menni a nehézségek és a félelmek elől oda-ahonnan az Isten kihivta-ki vezette őket... Az Istenfélők ruha hasogatása pedig arról tesz bizonyságot-hogy ez bizony nem kis bűn!

Az Apostolok esetében ez-ugyanakkor egy Próféciának beteljesedése volt, mely úgy szól:

Ézs 11,11   
És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.

Ez igy is történt az esetükben:

János Evangyélioma 21. rész

1.    
Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette pedig ekképen:
2.    
Együtt valának Simon Péter, és Tamás, a kit Kettősnek hívtak, és Nátánáel, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül.
3.    
Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit.
4.    
Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott.
5.    
Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami ennivalótok? Felelének néki: Nincsen!
6.    
Ő pedig monda nékik: Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt.
7.    
Szóla azért az a tanítvány, a kit Jézus szeret vala, Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, a mikor hallja vala, hogy ott van az Úr, magára vevé az ingét (mert mezítelen vala), és beveté magát a tengerbe.
8.    
A többi tanítványok pedig a hajón menének (mert nem messze valának a parttól, hanem mintegy kétszáz singnyire), és vonszszák vala a hálót a halakkal.
9.    
Mikor azért a partra szállának, látják, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér.
10.    
Monda nékik Jézus: Hozzatok a halakból, a melyeket most fogtatok.
11.    
Felszálla Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, a mely tele volt nagy halakkal, százötvenhárommal; és noha ennyi vala, nem szakadozik vala a háló.
12.    
Monda nékik Jézus: Jertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem meri vala tőle megkérdezni: Ki vagy te? Mivelhogy tudják vala, hogy az Úr ő.
13.    
Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképen a halat is.
14.    
Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minekutána feltámadt a halálból.
15.    
Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
16.    
Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!
17.    
Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!
18.    
Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.
19.    
Ezt pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. És ezt mondván, szóla néki: Kövess engem!
20.    
Péter pedig megfordulván, látja, hogy követi az a tanítvány, a kit szeret vala Jézus, a ki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén és mondá: Uram! ki az, a ki elárul téged?
21.    
Ezt látván Péter, monda Jézusnak: Uram, ez pedig mint lészen?
22.    
Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem!

Tehát másodszor is elhivja őket az Úr...
És másodszor is-Péterre bizza az Úr, a nyájat...

Eredetiben olvasva-ez a Péterhez intézett beszéd-igy hangzik:

"Sáál oto páám snijá: Simeon Ben Johánán Háim átá ochev oti? Hásiv lo: Ken, Ádoni átá jodeá, seáni ochev otchá.
Ámár lo Jesuá: Nhág et coni!!! Sáál oto páám Slisit: Simeon Ben Johánán háim átá ochev oti? Hittácev kefá sesáál oto báslisit Háim átá ochev oti? Veámár áláv: Ádoni, hákol átá jodeá, átá jodeá seáni ochev otchá. Ámár lo Jesuá: Ree át coni. Ámen" (Új héber forditás)

Kérdezte őt másodszor: Simon Johánán fia szeretsz engem? (tudsz szeretni engem? Válaszolt neki: Igen, Uram, Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Vezesd az én nyájamat!!! Kérdezte őt harmadszor: Simon Johánán fia szeretsz engem? (Tudsz engem szeretni?) Megszomorodott Kefá, hogy őt hármadszor is kérdezte: Szeretsz engem? (Tudsz szeretni engem?) És mondta neki: Uram, Te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus: Legeltesd az én nyájamat. Igylegyen.

Tehát az eddigieket össze foglalva:
 A gonosszság megnövekedése, nem emberi magatartás eredménye, hanem a végidők egyik elgbiztosabb jele!

Jel.12,9.    
És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
10.    
És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
11.    
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.
12.    
Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.
13.    
Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.
14.    
De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.
15.    
És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.
16.    
De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
17.    
Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;
18.    
És álla a tengernek fövenyére.

A 13-as vers-a Zsidó üldözésről szól, mely tart már egy ideje... ám a 17-es vers, már a kissebbik Testvért is magába foglalja. Azonban kéretik felfigyelni az Ismertető Jeleikre:

"... és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele..."

Tehát az igazak bökik-Sátán szemét, nem a megvallások sorjáztatói...

Az emberek egy része-sajnos a nagyobbik része, csupán a gonoszság eszközeivel élnek-de a gonoszság maga-nem tőlük ered! Nem is ez az, ami növeli a gonoszság szintjét-hanem a "hidegülő szeretet"!

Nem arról szól ez-hogy a hivők közül is sokan-"átállnak"... nem ilyen egyszerű ez, hanem sokkal súlyosabb(!!!) ... igen! Ennél súlyosabb bűnről van szó.
Az elhidegülő szeretet jelentése a KÖZÖNY! azaz a "langy melegség"

Jel.3,15.    
Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.
16.    
Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.
17.    
Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:
18.    
Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
19.    
A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.

Ismerős szavak nemde?

Bizony ezek a szavak is- a Tanach-i Próféciákból valók...De nézzük csak-kinek adattak:

Hóseás próféta könyve 12. rész

1.    
Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat.
2.    
Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki.
3.    
Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel.
4.    
Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk.
5.    
Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve.
6.    
Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
7.    
Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni.
8.    
És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna!
9.    
De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain.
10.    
Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.

Efráim bűnei pedig: Közöny-érzéketlenség-Testvérek elhagyása... Elhidegülés!
Ki is volt Efráim? Egyszerű a válasz: József fia, aki nem Zsidó anyától született-és igy az Úgy nevezett "Beoltatottak" törzsének előképe lett. Szintúgy mint Manassé-aki azonban valósággal is a Testvéreivel
maradt.

Natehát: Két dolog van, mely gyilkos módon fenyeget: A Gonoszság és a közöny! Mert a növekvő gonoszságban-egyszerűnek tűnik az elzárkózás... És pontosan ezzel válik a Hivő-szeretetlenné-mert a szeretet nem
egy érzelmi állapot... egyáltalán nem az érzelmekről szól-hanem a Jóra való készségről, a segitő szándékról, a türelemről... az elkötelezettségről szól!

Jak.4,17.    
A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10