Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum Tegnap - 20:50:42 »
Mózes I. könyve 2. rész

  1. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
  2. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
  3. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
  4. Ez az égnek és a földnek eredete, a mikor teremtettek. Mikor az Úr Isten a földet és az eget teremté,
  5. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, s még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre; és ember sem vala, ki a földet mívelje;
  6. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesíté a föld egész színét.
  7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké...

Áldott Testvérek. Az ember teremtése, tehát az Isten által priorizált sorrendben a következő: Első a lélek! és a forma-valójában csupán eszköz a lélek számára, hogy végezhesse a lélek az Isten akaratát.
Ezután sajnos felborult ez a sorrend-ám ezt megelőzően a figyelmeztetés az ember számára:

I.Mózes 2,  16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

És az ember tragédiája:

Mózes I. könyve 3. rész

  1. A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
  2. És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
  3. De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
  4. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
  5. Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
  6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
  7. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
  8. És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.
  9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
  10. És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
  11. És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
  12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
  13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
  14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
  15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
  16. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
  17. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
  18. Töviset és bogácskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek fűvét.
  19. Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Az ember tehát bukott, így bukott természetet örökít tovább. Ez annyit tesz: Minden e világra született ember az ember (Ádám) természetét örökli. Ez volt az ember számára, az első próba-az első kísértés... egyben a bukásának eredeztetője is ez lett... erre még vissza fogunk térni.
Azonban láttatik, hogy az Örökkévaló nem gyönyörködik a teremtménye bukásában és annak elvesztésében, és "kódol egy üzenetet", mely így szól:

I.Mózes 3, 14. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.
  15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

A Szoton feletti győzelem az asszony "magva"(!!!) által. Ez roppant fontossággal bíró kijelentés és egyben utalás, hisz tudva levő: Minden e világra születő magzat, a férfi magva- nem az asszonyé!
Ellenben az érdekesség-Pál magyarázatában:

I.kor.11,8.    
Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból.
9.    
Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért.
10.    
Ezért kell az asszonynak hatalmi jelt viselni a fején az angyalok miatt.
11.    
Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban.
12.    
Mert a miképen az asszony a férfiúból van, azonképen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.

Ám erre még sokat kell várnunk, hisz ez még csak a kezdet, és egyben a kezdet előtti történet...

Tehát a kezdet. Az elmúlt heti alkalommal a végrről beszéltünk-pedig a kezdetet sem értettük meg! Szánalmas dolog úgy a végről beszélni, hogy még a kezdetet sem értjük...
Van egy ember a Szent tanban, aki nagy szarházi volt-ám egyetlen mondatáért, mégis megőriztem és meg is őrzöm az emlékezetemben:

I.Kir.20,10.    
Akkor hozzá külde Benhadád, és monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek, hogy Samariának minden pora sem elég, hogy a velem való nép közül mindeniknek csak egy-egy marokkal is jusson!
11.    
És felele az Izráel királya, mondván: Mondjátok meg néki: Ne kérkedjék úgy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki már leveti a fegyvert!

készülünk a megmérettetésre-pedig még el sem kezdtük valójában a versenyfutást...

Erre utal Dániél-i prófécia valójában:

Dániel próféta könyve 5. rész

1.    
Belsazár király nagy lakomát szerze az ő ezer főemberének, és az ezer előtt bort ivék.
2.    
Borozás közben mondá Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, a melyeket elvive Nabukodonozor, az ő atyja a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.
3.    
Akkor előhozák az arany edényeket, a melyeket elvivének az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben vala, és ivának azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai.
4.    
Bort ivának, és dicsérék az arany-, ezüst-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket.
5.    
Abban az órában emberi kéznek ujjai tünének fel, és írának a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézé azt a kézfejet, a mely ír vala.
6.    
Ekkor a király ábrázatja megváltozék, és az ő gondolatai megháboríták őt, és derekának inai megoldódának és az ő térdei egymáshoz verődének.
7.    
Erősen kiáltozék a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a Káldeusokat és jövendölőket. Szóla a király és monda a babiloni bölcseknek: Akárki legyen az az ember, a ki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik és aranyláncz lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban.
8.    
Akkor bemenének a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak.
9.    
Akkor Belsazár király igen megrettene, és az ő ábrázatja elváltozék rajta, és az ő főemberei is megzavarodának.
10.    
A királyasszony a király és az ő főembereinek beszédei miatt beméne a lakoma házába, és szóla a királyasszony, és monda: Király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el!
11.    
Van egy férfiú a te országodban, a kiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány, és az istenek bölcseségéhez hasonló bölcseség találtaték benne, és a kit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, Káldeusok és jövendölők fejévé tőn; igen, a te atyád, a király;
12.    
Mivelhogy Dánielben, a kit a király Baltazárnak nevezett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet.
13.    
Erre Dániel a király elé viteték. Szóla a király, és monda Dánielnek: Te vagy-é ama Dániel, a ki a júdabeli foglyok fiai közül való, a kit ide hozott a király, az én atyám, Júdából?
14.    
És a ki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcseség találtatott te benned?
15.    
Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást és jelentését tudassák velem; de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni.
16.    
De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni és a titkokat megoldani; most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást és értelmét nékem megmondani, bíborba öltöztetel és aranyláncz lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országban.
17.    
Erre Dániel felele, és monda a királynak: Ajándékaid tiéid legyenek, és adományaidat másnak adjad, mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom néki.
18.    
Te, oh király! A felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet ada Nabukodonozornak, a te atyádnak;
19.    
És a méltóság miatt, a melyet ada néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle; megölt, a kit akart; és életben tartott a kit akart; felemelt, a kit akart; és megalázott, a kit akart;
20.    
De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett megátalkodottan: levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvevék tőle;
21.    
És az emberek fiai közül kivetteték, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké; és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett, míg megismeré, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, a kit akar.
22.    
És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad.
23.    
Sőt felemelkedtél az egek Ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hozták, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból; és az ezüst- és arany-, ércz-, vas-, fa- és kőisteneket dícséréd, a kik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek; az Istent pedig, a kinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted.
24.    
Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás.
25.    
És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin!
26.    
Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak.
27.    
Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál.

Hány de hány úgy nevezett hívő méltatja magát arra, hogy imával és hálaadással áldozhat az Istennek... Csakhogy ez Lévitai-azaz Pap-i örökség, melyhez a törvény-súlyos ítéletet köt:

IV.Mózes III,6.    
Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.
7.    
És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
8.    
Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
9.    
És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.
10.    
Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.

Az Újszövetségi idők beálltával-minden hívő-pap-i tisztet lát el, ám nem szabad továbbra sem azt a tisztet akárhogy ellátni, hanem az Isten által meghatározottak szerint. Aki pap-éljen is úgy!

Tehát kell egyszer az ember (Ádám), Aki a teremtés koronája... Sajnos lett a bukás, ami az ember tragédiája lett ugyan, ám ugyan ebben a bukásban-két új létforma fogantatik! Az első egy oly faj, melyet nem szeretett volna az Isten ez a Testi ember, míg a másik-mely az előbbi megmentésére siet, a Szabadító! Az esetet megelőzően, az Isten Szava-Felkent-azaz: Vezetője-Pásztora és felvigyázója volt a teremtésnek... Hiszen az Örökkévaló, minden teremtményének-Törvényben határozta meg a feladatát, ami egyben a létezésének értelme is volt. Az engedetlenség- Istentől való elválasztást hozott magával, ezt nevezzük halálnak. Visszatérni az Örökkévalóhoz-szintén az Igéje által lehetséges, de ekkor már Szabadításról beszélünk.

Az Isten Igéje:

Az Isten Igéje, első sorban pásztor, aki irányozza a teremtés rendjét!

Jer.1,4.    
Szóla pedig az Úr nékem, mondván:
5.    
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.
6.    
És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!
7.    
Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.
8.    
Ne félj tőlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr.
9.    
És kinyújtá az Úr az ő kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba!
10.    
Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!
11.    
Szóla továbbá nékem az Úr, mondván: Mit látsz te, Jeremiás? És mondék: Mandulavesszőt látok én.
12.    
És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.

Ezt a mandula vesszőt-ujra láthatjuk a frigyláda-elsőszámú bizonyságaként...

De most tovább: Tehát első sorban-pásztorként adatott az Ő -Igéje-de mivel az ember nem engedett az Igének, ha vissza akarna térni az Örökkévalóhoz, kizárólag az Ige által lehetséges-számára!!!

Tehát van az ember, aki vétkezett... Számüzetett az Isten jelelétéből, ám lett egy tan az esetben, amit ha nem veszünk észre nincs sem értelem, sem jövő!

I.Mózes 3,21.    
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.

Az a bőr-amiből a ruha készült, az előzőekben egy állaton volt... Tehát egy áldozatot mutatott be az Isten az emberért! Ez jelenti azt is hogy az Isten az embert-haza várja, és jelenti azt is hogy:

III.Mózes 17,11.    
Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.

Tehát az áldozat...

Az ember azonban eljutott arra a pontra, ahol már nincs  tovább áldozat az emberért a gonoszsága miatt... Ahogy a Zsoltárban is olvassuk-szükségessé vált az Igaz váltság!

Zsoltár 40,7.    
Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
8.    
Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,
9.    
Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van.
10.    
Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, óh Uram!

Tehát az ember megváltásához szükség van az emberre-éspedig egy Igaz emberre! Azonban a gond az, hogy minden e világra született ember, a férfi magva-tehát Ádám-i (emberi) természet örököse... Azaz Bukott természettel bíró, tehát: tökéletes nem lehet...

Luk.1,26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret,
  27. Egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.
  28. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
  29. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!
  30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.
  31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.
  32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;
  33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!
  34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?
  35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.

Yessuah ben Elohím... Jézus az Isten Fia!

Oké, ám előbb, jön a kísértés (próba)- hogy Ő megáll-e a kísértéssel szemben?

Máté Evangyélioma 4. rész

1.    
Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
2.    
És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
3.    
És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
4.    
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
5.    
Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
6.    
És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
7.    
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
8.    
Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
9.    
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
10.    
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

A tét hatalmas...Az ember, aki az emberiség megváltója lehet... A próba-akarom mondani: A kísértés is nagyobb mint az első... egészen pontosan, a háromszorosa.

Nem örökölte az Ádám bukott természetét-hanem az Atya-tökéletességével bír. Asszony magvából született-e földre, az Igazságot hirdeti és ÉLI(!!!) Ezzel teljesítve be az Ősi próféciát, mely róla szól.
Tökéletességben- Tökéletesen a tökéletességet hirdetve...

Jn.18. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.
  19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
  20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
  21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

Az Isten Igéjét hirdetve, vezeti az embert (-Ádám-ot) vissza a kezdethez... Vissza a teremtés hajnalának tökéletességéhez...

Kezdetben nem voltak világító testek... De volt az Isten szava!

   

Mózes I. könyve 1. rész

  1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
  3. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
  4. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
  5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

Majd a jövőről való Prófécia:

Ézsaiás 60, 19. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,
  20. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad.
  21. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.

És ez már a végítéletet is magában hordozza, és erre felépülve a konklúzió:

Jelenések könyve 22. rész

  1. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
  2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.
  3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
  4. És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz.
  5. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.

Jézus az Isten fia-Igéje a világ-világossága... erről ő is vallást tett:

Jn.9,4.    
Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
5.    
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.

Világosság a tudatos állapot, amikor látjuk-tudjuk mit-miért teszünk... Isten megmondta mit vár tőlünk, tehát ha azt tesszük-az a tudatos állapot-azaz: A világosság.

Egykor nem tudtuk... de jött a hajnal, azaz az Ígéret:

Ézsaiás 9,2.    
A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!

A Célt,illetve a célhoz vezető utat mutatja az Isten Igéje-ha követjük, akkor a pásztorunk. Mindenben úgy járt mint egy ember... Minden fájdalmunkat Ő is érezte... Meg még sokkalta többet is.
Minden kísértésnek is ki volt téve-hisz ember-i testben volt...

Tehát adott az ember (Ádám) a bukott természetével... a Szabadításához adatott az Isten Szava-... ám kell valaki, aki híven közli-azaz egy Pap.

Zsid.4,14.    
Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15.    
Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.

Ez egy furcsa mondatnak tűnhet elsőre-hisz tudjuk, hogy Jézus is megkísértetett a bűnnel...
Amikor ilyesfajta-anomáliákba ütközünk, célszerűnek tartom-más fordításokkal egybevetni a kérdéses részt.
Hát lássuk:

egyszerű fordítás: Zsid.4, 15 Mert olyan Főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett.

Káldi neovulgáta: Zsid.4,15 Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül.

Szent István társulat: Zsid.4, 15. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment (-es) maradt.

...stb.

Ebben az aspektusban, valójában felismerhetjük, hogy itt a mai nyelven valójában -nem is kísértésről-hanem próbáról van szó... Tehát hozzánk hasonlóan, megpróbáltatott mindenekben de a bűnben nem esett el!

Az ember (-Ádám) aki képviseli az-Isten előtt az embert, nem akképpen mint egy áldozati állat, hanem mint egy tökéletességre jutott ember, és önmagát adja -áldozatul, azokért-aki vele azonosulni akarnak, és törekednek a tökéletességre-az Ő vezetése szerint.
2
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 19:38:48 »
"Értem én Philip Yancey abszolút jószándékú törekvését, hogy válasszuk el egymástól az egyházat és az egyház Krisztusát. Csak azt mondom, hogy szerintem van ennél jobb program is: inkább közelítsük az egyház erkölcseit, tetteit, világszemléletét Jézushoz. Ne azon dolgozzunk szerintem, hogyan tudnánk a kettőt elkülöníteni (hiszen szervesen összetartoznak), hanem inkább azon, hogyan tudnánk a kettő kapcsolatát jobbá tenni. Ez tehát a mi felelősségünk és küldetésünk, amivel talán soha nem lehetünk teljesen készen, mégis állandóan irányt szabhat a törekvéseinknek."

Sitku Tibor (internetről)
3
Fiataloknak / Alkohol fogyasztás
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum Tegnap - 17:37:14 »
Ezzel együtt jól tette, hogy leszokott róla, csak az a baj, ha másokat kárhoztat.


Talán  még  mindig  jobb,ha  valaki  alkohol fogyasztó / dohányzó -mértékkel,
mint   FuLLFundiFanatik  farizeusi  lelkületű,
másokban  a  hibákat  hangsúlyozó  keresztyén....Sz.V.Sz.
4
Guti Tünde / Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum Tegnap - 17:31:05 »
Köszi az együtt gondolkodást, Zsotza!  :309:

Nekem  megtiszteltetés,
hogy  együtt  gondolkodhattunk-elmélkedhetünk.
Sajnos,nagyon  elhallgattak  a  keresztyén   fórumok.

Istenünknek   hála,  az  Alfa-Omega
mint  pislákoló  mécses,világít, mint  lelki  oázis  felüdít.
5
Dicsőítsük Istent! / Versek
« Utolsó üzenet: írta Zsotza Dátum Tegnap - 17:22:19 »
Túrmezei    Erzsébet:  Hiába  vár

Megint haza indulok nemsokára
Nagy, néma csend borul a kis szobára.
Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt.
Nincs már ott, aki eddig haza várt.
Békülten kimondom: Elköltözött.
Nem lakik többé az élők között.
Ó, hogy várt mindig, milyen nehezen!
Szorongva leste, mikor érkezem.
S egyszer csak elébe léptem,
Hogy felragyogott az a kedves kék szem!

Pedig szolgálatom hívó szavára
Én olyan gyakran hagytam őt magára,
És neki úgy fájt minden búcsúvétel:
Körül tipegett anyai féltéssel...
Amíg csomagoltam és rendezgettem
Szeme kísért...csendesen ült mellettem
s bele sűrítve szóba annyit mondott!
Azután...egyszer ő is útra kelt.
Végső tekintetével átölelt,
És indult...hangtalanul, csendesen.

Elment! Elment! Hiába keresem.
Ő utazott el!- ismételgetem:
Tudta, hogy örök hajlék hívja fenn
És most, előre ment és haza vár,
Csak egy kevés idő van hátra már,
S ha véget érnek próbák,földi harcok
Megint meglátom azt a kedves arcot
Ott, ahol többé nem kell búcsút venni-
Kicsiny szobánk most csendesen fogad,
De csendje is tud drága titkokat...

Hogy várt mindeddig....
hogyne várna rám:
Haza vár most is az ÉDESANYÁM!
6
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 17:22:01 »
     „Szelah idők”


Órák hosszája zúgott egyik távolabbi szomszédunk fűkaszája. Már annyira idegesített a motor hangja, monoton berregése, hogy becsuktam az ablakokat. De még úgy is nagyon zavart, alig lehetett tőle nyugodtan olvasni, gondolkodni.
Egyszer csak hirtelen leállt. Akkor meg a sűrű, szinte tapintható csend volt furcsa, és a falióra ketyegése is hangosnak tűnt.

Mennyi szín, szag, nyüzsgés és lárma bombázza elménket, lelkünket nap mint nap! s amikor kiszakítjuk magunkat a szürke robotból, az internet fogságából és aggódásaink fojtásából, szinte fáj a csend. De jól van ez így… Egy idő után hallani, érteni kezdjük az Úr halk szavának rezdüléseit szívünk hústábláin. Áldott, meghitt idők ezek!
Kihasználjuk-e ezt a két évnyi feszültség utáni röpke szünetet, hogy a ránk következő folytonos készenlét, harc előtt csordultig töltsük mécsesünket és megtisztítsuk lámpásainkat? Világosságra, bölcsességre, mindvégig kitartó hitre és tántoríthatatlan igazságszeretetre van szükségünk!

Legyünk jó reménységgel! A „Szelah” idők is az Úr kezében vannak.

„Mikor félnem kellene is, én bízom Te benned!” Zsoltárok 56:3.


2022. augusztus 13.                           Guti Tünde
7
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Tegnap - 17:21:20 »
Köszi az együtt gondolkodást, Zsotza!  :309:
8
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 10:53:14 »
"Hagytam,  hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől."
(Ézsaiás 50:6)

"Menjetek! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé."
(Lukács ev. 10:3)
9
Árvai Emil / Re:Ige
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 06:39:24 »
"E föld széléről kiáltok Tehozzád; mert szívem elepedt:
- Vigyél el engem innen a sziklára, ahova én nem jutok."
(Zsoltárok 61:3)

"Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, 
mind a munkálást jó kedvéből."
(Filippi 2:13)

"Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé,
aki fut, hanem a könyörülő Istené."
(Róma 9:16)
10
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 06:37:08 »
Kérdés:
"Az  egyházi   keresztyén  gyakorlat  melyik  irányt  követi?"

Válaszom:
Csak magamról tudok nyilatkozni.

Évekkel ezelőtt olvastam egy keresztény könyvben az alábbi gondolatokat:

"Van célja az életednek? Túl drága az életed ahhoz, hogy cél nélkül élj. Mert ha nincs semmi célod, akkor nem is fogsz elérni semmit.
Ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hanem találd meg saját célodat.
Minden napra úgy tekinthetsz, mint gyakorlatra."
(Maggie Gobran)


Hallgatva a tanácsra, kitűztem magam elé egy életcélt:
szeretnék átélni még egy ébredést. Átélni.
Jó cél, buzgóságra sarkall, aktív várakozásra...

2021. őszén megváltoztattam az életcélomat. Az új életcél: engedelmesség. Engedelmesség az Úrnak.
Oldalak: [1] 2 3 ... 10