Alfa-Omega közösség

Ismerkedés => Fórumozók blogjai => Elisabeth => A témát indította: Elisabeth - 2011 Szeptember 11, 20:10:00

Cím: Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 11, 20:10:00
Elragadtatás fogalma a Tenachban/Ószövetségben

Sokszor van szó az elragadtatásról, mint az Újszövetség titkáról az 1Kor.15,51 verse alapján:
„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.”
Valóban nem lenne szó az elragadtatásról az Ószövetségben? Pál apostol több helyen is említ titkokat, ahol az Ószövetség szavait idézi (pl. Róma 11, 25-27)

Nézzük meg Ézsaiás 57,1: (Károli új fordítás)
„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;”

A következő szavak állnak a zsidó Bibliában (Makkabi kiadó):
„Az igazságos elveszett, és senki sem veszi szívére; a kegyes emberek elragadtatnak és nincs ki arra ügyel, hogy a rosszaság miatt ragadtatott el az igazságos.”

A vers első része Jézus Kriszturól/Jeshua HaMassiah szól, mert egyes számban íródott. Az „igaz / Caddiq” szó jelentése: igazságos, bűn nélküli, igaz; az „elvész / ebad” szó: elvész, elragadtatik, meghal szavak fogalmát tartalmazza.(Elberfelder Studien-Bibel)

A második részben az irgalmasságtevők, kegyesekről van szó és többes számban íródott. Itt a „Chesed” szó áll, aminek jelentése: jóságos, hűséges, irgalmas, kegyelmes. Az elragadtatik szó itt héberben: „esap”, ami összegyűjteni, begyűjteni, kiragadni illetve elragadni szavak értelmét is magába foglalja.

Kiket illet meg a „chesed” kifejezés? Azokat, akik Jesua vére által új teremtmények lettek, és engedelmeskednek a Szent Léleknek.
Az Ószövetségben Illés és Énók ragadtatott el. Mindkettőjük hitben engedelmeskedve Istennel járt.

Jegyezzük meg: senki nem gondolja fel,- később látni fogjuk a párhuzamot Jeshua szavaiban. 

A világ, a sötétség számára ez a nap tolvajként jön el. Hamis béke, és hamis biztonságban ringatják magukat, a mindennapi élet lefoglalja őket és nem vesznek észre semmit, mint ezt Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah is megemlíti:

„Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor lesznek ketten a mezőn, az egyik elvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őrőlt a kézimalommal,az egyik felvétetik a másik otthagyatik” Mt. 24,38-43

Lukács evangélimában URunk két hasonlatot tár elénk az Ószövetségből:
„És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, nősültek, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz és elpusztított mindenkit.”
 „Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; de azon a napon, amelyen Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.”
Lk. 17,26-30

Nóé és Lót. Mindkettőjük kiragadtatott és így megmenekült Isten haragja és a pusztulás elől.
Mi jellemzi az elragadtatás, és Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah visszajövetele előtti időt?
A közömbösség és a nemtörődömség. Folyik az élet. Az emberek esznek, isznak, dolgoznak, építkeznek, utaznak, sportolnak, nincs idejük semmire. Nem vesznek észre semmit. Ezért nem is fogják felfogni, hogy Isten gyermekei a gonosz miatt (elől) ragadtattak el (1.Thessz. 5,1-3).

Pál azonban folytatja:
„Ti azonban testvéreim nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket.”
Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, a mi Urunk Jézus Krisztus/Jeshua HaMassiah által”
1.Thessz. 5, 4.9

Azt, hogy Isten gyermekeit nem kell, hogy meglepje ez a nap, olvashatjuk Lukács evangéliumában is.
„Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjától; és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld szinén laknak” Lk. 21,34-35

Tehát, ha napot és az órát nem is ismerjük, de nagyon fontos jel az, ha nem történik semmi, közömbösek az emberek. Legyünk éberek, hogy ne lepjen meg ez a nap bennünket tolvajként, illetve csapdaként.
A gonoszság elől ragadtatunk el, mert Isten nem haragra rendelt minket.

Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz részünk üldöztetésekben. Hiszen a Biblia erről számos helyen ír.
„...mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az Ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötőrtek, enyhülést adjon mivelünk együtt.” 2.Thessz. 1,4-7a

Legyen ez nagy bátorítás a mai bűnnel terhelt és közömbös világban. Fogadjuk el Urunk szavát:
„Vigyázzatok (Károli fordítás), legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Ember Fia előtt.” [/i]Luk. 21,36

Áldott, békés hetet minden Testvéremnek!

Shalom

Elisabeth  :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Ani Kinor - 2011 Szeptember 11, 23:02:33
Testvérem, nagyon szép témákat nyitottál, lesz mit olvasni.  :2smitten:

Neked is Elizabeth, áldott és békés hetet kívánok az ÚRRAL!  :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 12, 15:01:00
Kedves Ani Kinor!

Ha van Neked is melátásod, vagy más testvérnek, kérlek írjátok be. Nem tanulmánysorozatnak szántam, hanem hogy felismerjük az idök jeleit.

Légy nagyon áldott!

Szeretettel, Shalom

Elisabeth  :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Szeptember 15, 18:34:42
A Messiás eljövetele

Jurek Schulz

 „A próféták által kijelentett legnagyobb esemény, nem a világ megítéltetése, nem Izráel helyreállítása és mégcsak nem is a gyülekezet győzelme. Isten Fiának a dicsőségben való eljövetele a legfotosabb.” (René Pache)

 Jézus személyében megjelent Isten Fia ezen a földön. Ebben rejlik számos próféciák beteljesedése. Még a születését is kijelentette Ézsaiás próféta (7,14) amely Máté Evangéliumában (1,23) is idézve van: „Íme, a szűz fogan méhében, Fiút szül...” Hogy ez miként fog megtörténni, azt Lukács, aki orvos is volt részletesen leírja Evangéliumában (Lk. 1,26-38).

Isten Fia ezen a földön

Jézus Betlehemben (Beth-lechem, Kenyér háza Mt.2,6 Lk.2,15) született, mint ezt Mikeás próféta évszázadokkal ezelőtt a Mik. 5,1-ben kijelentette. A Messiásnak ebben a városban kellett megszületnie, amely Júda törzsének a területéhez tartozott.

E kis város másik fia Dávid király volt (1.Sám. 16...). A próféták megjövendőlték Dávidnak, hogy királysága örökre megmarad (2.Sám. 7,12-16; Zsolt. 132,11; Jer. 23,5). Jézus Krisztus személyében ez beteljesedett, mivel feltámadt (Ap.Csel.1,3.11; 1Kor. 15) és Ő a Királyok Királya mindörökre (1.Tim. 6,15).

Jézus és Mózes

Az 5.Móz. 18,18 versében olvassuk az eljövendő prófétáról szóló ígéretet, amely kijelenti, hogy ő lesz a legnagobb a próféták között Izráel népének, olyan, mint Mózes volt. Sokan felismerték abban az időben Jézus Krisztusban ez ígéret beteljesedését, és a megígért Profétának nevezték Őt (Mt. 21,11; Luk. 7,16; Ján. 4,19; 6,14; 7,40).

Ezenkívül még több párhuzam is van Jézus és Mózes élete között: Csecsemőkorban megőríztetett az élete a haláltól (2.Móz. 2; Mt. 2,13-18). Mindkettőjüket Isten választotta ki szabdító gyanánt (2.Móz. 3,10-15; Ap.Csel. 4,12). Mindketten közbenjárók voltak a Mennyei Atya és a nép között (2.Móz. 19,16...; 20,18...; Ján. 17).

Jézus és Izráel népe

Érdekes módon találunk párhuzamot Jézus életének első hónapjai és Izráel népe között. A megélhetés miatt Izráelnek Egyiptomba kellett mennie (1.Móz. 47,4). Később Hóseás próféta írja: „Egyiptomból hívtam ki fiamat” (Hós.11,1). Jézus Krisztus szüleivel együtt a túlélés céljából elmenekült Egyiptomba (Mt. 2,13-15). Jézus Krisztus által kell, hogy Izráel „Papok királysága és szent nép” legyen (1.Móz. 19,5-6). Dávid királytól fog egy „örökkévaló papság” származni (Zsid. 3,1; 5,5-6).

A názáreti Jézus

Jézus szüleivel Názáretbe költözött. Ezt Máté Evangéliumában Ézsaiás (11,1) próféciájának  beteljesedéseként írja le (Mt. 2,23 ). Itt hangzik el az ígéret: Isai, Dávid apjának a gyökeréből fog vesszőszálként (hajtás, sarj, a fordító megjegyzése) a Messiás származni. Hajtás, illetve a sarj héberül „nezer”. Mivel a héberben a törzskonszonánsok a fontosak (NZR), így döntő jelentőségű Máténak itt is a próféták szavainak a beteljesedése, mivel Jézus Názáretinek lett nevezve. Érdekes, hogy ma is a keresztények héber megnevezése: Nozrim, erre a szótőre vezethető vissza.

A beteljesedett eljövetel

Jézus Krisztus dicsőségben való eljövetele a központi téma ezen a földön. A Tenách (Ószövetség) számos próféciákat tartalmaz a Messiás második eljövetelével kapcsolatban (Zsolt. 98,9; Dán. 7,13-14; Zak. 14,3-5).

Az Újszövetségben is súlypontja ez a kijelentéseknek. Jézus Krisztus maga is szól erről (Mt. 24,29-31; 26,64; Ján. 14,1-3; 16,22; Jel. 3,11; 16,15; 22,7.12.20). Az angyalok is hirdették visszajövetelét (Ap.Csel. 1,9-11). Az apostolok a prédikációjukban központi témaként kezelték ezt, mint pl. Pál apostol: (1. Kor. 1,7-9; 11,26; Filippi. 3,20; Kol. 3,4: Tit. 2,13),  Péter apostol: (1. Pét. 1,7; 2. Pét.. 3,10),  Júdás: (Jud. 14-15) és János (Jel. 1,7-8).

Az Advent ideje

Az Advent szó értelem szerint megérkezési időt jelent. Ma is a megdicsőült Messiás eljövetele előtti korszakban élünk. Péter apostol a 2. Pét. 3,9-ben azt írja, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, hanem türelmes hozzánk és azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Ünepeljük az Advent idejét ebből a perspektívából. A földre jött Messiás vissza fog térni erre a földre.

Forrás: http://www.amzi.org/html/magyar.html (http://www.amzi.org/html/magyar.html)
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 04, 08:14:24
Köszönöm kedves Elisabeth!
várjuk a mi Urunkat! Legyünk készen! Jöjj Urunk! Maranatha!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 06, 15:44:28
A Karmel-Hegy üzenete

Már távolról kimagaslik a Karmel-Hegy csúcsa a horizonton. Szótlanul is emlékeztet Illés próféta tetteire és szavaira:

„Meddig sántikáltok kétfelé?” (1.Kir 18,21)
„Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek!”


Eredeti héberben így szól:
Meddig lesztek ide-oda ugráló kettőség?

Mit jelent ez a kérdés?

Ez azt jelenti, hogy korunk szellemi áramlatainak és a jelenlegi nézetek előnyét élvezve és kihasználva ide-oda ugrálunk. Ma is „erény” a semlegesség, az élet kérdéseihez való neutrális hozzáállás. Nem illik megvallani a biblikus nézetünket, mert bántó lehet mások számára.

Illés nem követelte, hogy álljon a nép Isten oldalára, hanem szabadságot adott a döntéshez: Vagy JHWH, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, vagy a pogány kánaáni isten, Baál.

El kellett végre dönteniük, hogy ténylegesen kit akarnak szolgálni. Illés véget akart vetni az ide-oda ugrálásnak – ma az Örökkévaló Isten – holnap a pogány Baál.

Vagy – vagy
Lényegében pontosan ezzel a kérdéssel konfrontálaja a Jelenések könyvében az üzenet a Laodiceai gyülekezetet:

„Bárcsak hideg volnál, vagy forró!” Jel 3,15

„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.”

Kiköplek – itt az „emesai” görög szó áll, ami szó szerint „kihánylak” szót  jelent.
Isten sohasem fogja megemészteni a kettőséget, a langyosságot.

Már az első emberpárnál is megadta Isten a szabad döntést. Ugyanígy Illéstől Laodiceán át, a mai napig szabadon dönthetünk. Mindent szabad, de ide-oda ugrálni nem lehet. Sokszor még a Biblia-hű keresztények is dicséretre méltónak tartják a neutralitást. Pedig a semlegesség szintelenséget, jellemnélküliséget, kifejezéstelenséget is jelent. Nem fél, nem egész; „pártatlan”; langymeleg; érzéketlen; ezek a tulajdonságok is hozzátartoznak.

Isten elveti a jellemtelenséget és langymelegséget. Ezt Illés próféta is tudta, ezért szólította fel Izrael népét:
Vagy az Örökkévaló, Izrael Istene, vagy a pogány isten, Baál.

Eljött az ideje nekünk is, hogy döntsünk. Akár mennyire is keményen hangzik, nem ugrálhatunk ide-oda, nem sántikálhatunk kétfelé. Isten nem ismer más nyelvezetet. Ez érvényes úgy a zsidókra, mint a keresztényekre.

Illés töténetében, miután lecsapott az égből a tűz, Izrael döntött:
Akkor lecsapott az ÚR tüze, és fölemésztette az égőáldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felnyalta.  Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta: Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten!
1.Kir 18,38-39

Kármael üzenete ma, az utolsó időkben is:

Az ÚR az Isten, az ÚR az Isten! Döntsünk!

NAI

Shalom, szeretettel

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2011 Október 06, 15:52:58
Kedves Elisabeth!  :2smitten:

Nagyon örülök ennek a topicnak! Nagyon fontos ezekről az igékről beszélnünk, mert az idő elközelgett!
Pál azt tanácsolja, hogy "Vigasztaljátok egymást ezekkel!"
Mert mi a keresztyén várakozása? Jézus visszajövetele!  :2smitten:
Az idők jelei pedig egyértelműek, és ha összevetjük a próféciákkal, akkor erősebb fokozatra kell kapcsolnunk, hogy igyekezetünkben ne legyünk restek, és a Vőlegény készen találjon, égő mécsessel!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 06, 16:30:58
Bizony legyünk olyanok,mint az okos szüzek,akik a Vőlegényt várták.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 Október 06, 19:08:25
Ámen!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 17, 15:04:27
Szerintem utólsó idők egyik legnagyobb megtévesztése, hogy mai szemlélet Isten helyébe akarja tenni az embert. Ez volt az első kísértés célja is.

Dicsőíti az ember alkotó erejét, amivel a mai kor technikai fejleményeit is elérte. Az ember egy Termető Istenről hallani sem akar, mert ugye az evoluciót „bizonyított” elméletként fogadja el. Nem gondol arra, hogy az Örökkévaló és Mindenható Isten mindenek felett áll és uralkodik, így bármikor közbeléphet az emberek tervezetébe. A felmagasztalt technikai vívmányok ellenére nem lett az emberiség sem boldogabb, sem békésebb, mert igazi boldogság és béke csak Jeshuában/Jézusban van. Ha az ember őszinte lenne, akkor be kéne vallania, hogy még azt sem tudja meghatározni, hogy a következő percben él e még.

„Nem tudja az ember azt sem, hogy mennyi ideje van még.” Préd.9,12
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 17, 21:33:25
Legyünk készek, bármikor jön a mi Urunk!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 Október 17, 21:37:18
Ámen! :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 17, 22:25:42
Szerintem nagyon fontos, hogy tényleg az ÚRban éljünk. A kételynek még az árnyáka se kerüljön szívünkbe. Mert azt Ígérte, hogy megtartatunk Általa! Nem a mi erölködésünk a fontos, hanem a teljes átadás: Uram, legyen meg a Te akaratod életemeben.

1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.
2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.
3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.
Jn 14,1-3

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 Október 17, 22:41:28
Csodálatos ígéretek ezek! :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: julika - 2011 Október 17, 23:10:45
Drága Elisabeth :2smitten:

Ezt csodálatosan meg fogalmaztad!
De  valóban ez az igéret azoknak életében tud megvalósulni,akik figyelmeznek az Úr szavára.

Figyelmezni az Úr szavára:,,nem az a lényeg én mit akarok,szeretnék,hanem az amit Isten akar életemben véghez vinni!Engedelmeskedjem neki,bizzam rá magam.
S mondjam szívem mélyéből:,,legyen meg a Te akaratod Uram!,,

Imé,napok jőnek ,azt mondja az Úr Isten,és éhséget bocsátok e földre,nem kenyér után való éhséget,sem víz után való szomjuságot,hanem az Úr beszédének hallgatása után./Ámós 8,11/

VAlóban az Úr beszéde táplálja azt aki nem a jelenben akar élni..Mily hatalmas igéret az számunkra,hogy :
,,,És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van;

ennek az igéretnek olvasása mindig felerősít,hogy ezen a földön csak vándorok vagyunk,és nem itt kell gyűjtenünk kincseket..
 
Jn 14,1-3
Oda vágyik a lelkem!Örökkön örökké vele lenni.
____________________________________________________

Ha az ember őszinte lenne, akkor be kéne vallania, hogy még azt sem tudja meghatározni, hogy a következő percben él e még.
Mennyire igaz ez!
MIt tehetne az ember az Úr nélkül?Még lélegezni sem tudnánk..
Tervezhetne az ember akár hetekre?vagy évekre?vagy holnapra?Nem!
DE azt mondhatjuk,hogy ha az Úr éltet és megengedi...mindent Jézusban,álltala tehetünk...

Csodálatos a mi Istenünk,hogy Ő nem szünik meg könyörülni azokon akik benne bíznak :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 17, 23:13:29
Ámen!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 18, 09:52:18
„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van.”
„Bizony hamar eljövök.”
Jel. 22, 10.20.

Jézus Krisztus, (Yehua HaMassiah) küldetésének és Mivoltának kinyilatkoztatásánál a próféciákra hivatkozva az Ószövetséget idézte.

„Odanyújtották neki (a zsinagógában) Ézsaiás próféta könyvét,Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva:
„Az ÚR Lelke van énrajtam,
mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hidessem az ÚR kedves esztendejét.” (Jes.61-1-2)
Lk. 4,17-19

Az apostolok is az „Írásokra” (Ószövetségre) alapozva tanítottak:

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk.”
Róm. 15,4

Amiről a próféták az Ószövetségben (Írásokban) írtak, az részben beteljesült, részben pedig a Szent Lélek kinyilatkoztatta azokat. (A David Stern által fordított Újszövetségben minden Ószövetségi idézet vastag betővel van feltüntetve, s így könnyen látható, hogy milyen sokszor fordul benne elő az Írásokra való hivatkozás.)
Chuck Cohen, aki Messiásban hívő zsidó, megállapítja a „Hazatérés a gyökerekhez” című könyvében: Az Újszövetség kb. 1600 ószövetségi idézetet tartalmaz, és nem tesz külömbséget Isten szava és az Ószövetségben leírtak között.

„Mivel előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.”
Gal. 3,8

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 18, 09:55:53
Így az Úr Jézus (Yeshua) is Dániel prófétát idézi, amikor a végső időkről beszél (Mt. 24,15). Az ÚR nem akarja, hogy tudatlanságban éljünk, hanem fel akar minket készíteni a Vele való találkozásra. Bátorítást és vígasztalást kínál nekünk:

„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok ideje.”
Lk. 21,28

A ma élő generáció szemtanúja lehet az Írások számos beteljesedésének. A legtöbb keresztény egyet ért abban, hogy az utolsó időket éljük. Beszélnek a természeti katasztrófákról, háborúkról, valamint újra és újra jelennek meg a totális kontrolhoz szükséges technikai lehetőségek fejleményeiről különböző cikkek. Valóban ezek is jelei a végső időknek, de nem kizárólagosak. Hála az Úrnak, hogy ma már nagyon kevés kivétellel eljutott az evangélium az egész földön minden nemzethez, amely egy igen alapvető feltétele a Messiás közeli visszajövetelének.
Az Izráellel kapcsolatos próféciák beteljesedéséről viszont igen kevesen beszélnek. Az Írások azonban nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az Isten népével kapcsolatos próféciákra, úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben. E próféciák nem azért íródtak meg, hogy jósolgassunk, hanem az idők jeleinek a felismerésére. Jézus (Yeshua) komolyan figyelmeztet:

„Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig kijelentitek: Ma zivatar lesz, mert vörös és borult az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”
Mt. 16,2-3)

Az iránytű sem mutatja meg a partot, de biztosak lehetünk használatánál, hogy célhoz érünk.  Azt sem tudjuk, hogy mikor érkezünk meg, de a térkép alapján figyelünk arra, hogy hová visz utunk. A Bibliában leírt jelek is vigyázatra késztetnek bennünket:

„Vigyázzatok tehát, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem gondoljátok!”
Mt. 24,44
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 18, 09:59:41
Miért fontos a végső időkben Izráellel foglalkozni? Mi a feladatunk?

„Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem Izráelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre.”
Ez. 37,28

„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkissebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.”
5.Móz. 7,7-8

Feladatunk dicsőíteni Urunkat választott népén véghezvitt csodatételeiért.
Ki merte hinni a negyvenes évek elején, hogy 1948-ban megalakul Izráel, és a zsidók visszatérhetnek Isten által megígért hazájukba?

„Ki hallott ilyet, ki látott ehez foghatót?
Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni?
Születik-e nép csak úgy egyszerre?
Hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiaiat.
Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést?
-   kérdezi az ÚR.
Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam?
-   kérdezi Istened.
Örüljetek Jeruzsálemmel!
Vígadjatok vele mindnyájan akik szeretitek!”
Ézs. 66, 7-10
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 18, 10:22:32
ÁMEN és ÁMEN!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 22, 18:31:31
Az európai letartóztatási törvény (ELT) kinyitja a kapukat a keresztényüldözéshez.

A cikkben olvastam, hogy 2009 jan 1. óta életben lépett az ELT. Egy EU államban, vegyük Magyarországon történik valami, ami nem ütközik a Magyar állam törvényébe, és nincs is tiltva. De egy másik államban ez tiltva van, ezért kiszolgáltathatják az érintettet egy másik államnak, mert ez ott a törvényekbe ütközik. Elkezdődött a diktatúra folyamata.

Példa erre az un homophobia (Homoszexualitás ellenzése) Már ma is sok államban a diszkrimináció kategóriába esik, és több EU államban törvényellenes.

Svédországban már elítéltek bíróságilag  egy lelkészt, mert a homoszexualitás bünéröl  idézett a Bibliából.

A cikk megállapítja, hogy a szabad véleménynyilvánítást különböző rendeletekkel erősen behatárolták. (Rasszizmus: pl. ha elítéled a muzulmán vallást)

Egész röviden ez volt a lényeg.

Forrás: http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/content/europäischer-haftbefehl-öffnet-tür-zur-christenverfolgung  (http://www.zeltmacher-nachrichten.eu/content/europäischer-haftbefehl-öffnet-tür-zur-christenverfolgung)


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 Október 22, 19:11:20
Szomorú...

Mivel a legtöbben meghúzzák majd magukat, így fog létrejönni a látszólagos Világbéke amely az antikrisztus eljövetelének a kezdete lesz. 
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 Október 22, 21:34:23
 :02:  :061: Ezzel akarják elhallgattatni az igazságot. De nem rejtethetik el a hegyen épített város.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 Október 22, 21:37:16
Így van! :afro:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 Október 27, 23:00:39
Ez egy kicsit régebbi hír, mégis aktuális Biblia szemszögéböl:

Hihetetlen jégeső?
ISTENtől van? – teszi fel a kérdést az újságíró

„Talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az ISTENt a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt.“ Jel.16,21

David H. Stern újszövetsége (németül) 70 Pfund-nak fordítja ezt a részt.
1 Pfund az kb. 0,5 kg, így 70 pfund kb. 35 kg.
Egészen pontos adatok nincsennek a talentum súlymértékéhez, de megközelítő adatok állnak ma is rendelkezésünkre:
Elberfelder Studienbibel (Német Biblia,1055 oldal) szerint:
1 talentum az 33,5-36,6 kg


„20 kiló nagyságú jégtömb zuhant egy kertbe”
Az elmúlt héten a németországi (Bajorországi) Hettstadt városában 20 kg súlyú jégdarab esett az egyik ház kertjére, ahol egy szikladarabot zúzott össze. Ha egy embert talált volna el, az ott a helyben meghalt volna – írja a Welt online.
http://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article7377323/20-Kilo-Eisklumpen-in-Vorgarten-eingeschlagen.html (http://www.welt.de/vermischtes/kurioses/article7377323/20-Kilo-Eisklumpen-in-Vorgarten-eingeschlagen.html)

Már korábban is történtek hasonló esetek.

„Zuhanó jégbombák tanácstalanná teszik a kutatókat“
A derült égből zuhannak és súlyos károkat okozhatnak: sok kg súlyú jégtömbök, melyek napsütéses időjárásnál a földbe csapódnak, teljesen megzavarják a geológus-kutatókat. Ezek a >Mega-Cryo-Meteore< nem az űrből érkeznek és nem is a repülőgépek WC-jéből – de akkor honnan jönnek?

http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,647456,00.html (http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,647456,00.html)

A továbbiakban leír a cikk egy igen különös esetet. 2007 márc. 13.-án, Spanyolországban, Madridtól 20 km-re Mejorada del Campo-ban egy 20 kg súlyú jégtömb csapódott le és belyuksztotta egy raktár tetejét. Honnan zuhant le? Derűs volt az ég.
Hívták a rendőrséget és a tudósokat, ám ők sem tudtak választ adni. A laboratóriumi vizsgálatok alapján egyet biztosra vehettek: az embernek semmi köze sincs e jégtömb zuhanásához. Különös az is, hogy már több országokból jelentettek hasonló esetet. A legtöbbje felhőtlen időjárásnál történt.
Ebben az évben két ilyen esetről tudunk: az egyik Kanadában, a másik Nagybritániában történt. 2004-ben találták meg Spanyolországban, Toledoban a legnagyobb jégtömböt 400kg.súllyal. A madridi geológus, Martínez-Frías  2002 óta világszerte 75 esetet dokumentált, de már az előtte levő évtizedekben is tucatnyi jégbecsapódás ismeretes. Valószínű, hogy sokkal többször történik ez meg, de csak azt tudják számolni, amit az emberek jelentenek. A föld nagy részén viszont nem is élnek emberek.

De honnan jönnek e jégtömbök? Ismeretes, hogy felhőtlen időjárásnál zuhannak le. Az általunk ismert jégesőt a komor, sötét fellegek jellemzik és ezek nemigen lesznek nagyobbak, mint 10 cm. A Mega-Cryo-Meteoritoknak összetétele megeggyezik az esőével: vízmolekulák. Az analízis egyértelműen kimutatja, hogy nem származhatnak az űrből. Megpróbáltak már sok hypotézist felállítani, de mindet el kellett dobni, mert egyik sem tudta ezek közül igazán megmagyarázni a történteket.

Utolsó nagy kérdésként felteszi az újságíró a nagy kérdést:

Valóság ez ? Istentől van?

A klímaváltozás okozza? Pontosabbat nem tudnak, és nem is tudják megmagyarázni e jelenséget.

Akármelyik mértékegységet veszem, messze felül haladja azt, amit eddig a jégeső fogalma alatt ismertem. (Lehet, hogy nem néztem elég tv-t.) Azonban sohe sem kételkedtem abban, ami a Szent Írásban van. Mégis megdöbbentett ez a cikk, mert úgy gondolom, hogy itt még a kételkedők sem vitathatják, hogy a Bibliában leírtak, ISTENÜNK SZAVAI valóságot jelentenek.

„Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.”

Zsolt. 29,2-4


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: julika - 2011 November 09, 13:35:54
„…az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. / 2. Timóteus levél 3,1-5. /

„Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, míg Noé bement a bárkába, és semmit nem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta; úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” / Máté 24,37-39. /

„És amikor háborúk zaját, és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. … Nemzet támad, nemzet ellen, és ország, ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok, és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.” / Lukács 21,9-11. /
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: julika - 2011 November 09, 14:30:10
Sajnálatos dolog,vagy még sem?

Mert az előzőleg beírt Igék alapján tudjuk,hogy mennyire igazak ezek, mert szinte minden napon találkozhatunk azzal,hogy mennyire beteljesedik az Ige.
Akár velünk is előfordulhatnak ezek a dolgok...de igyekezünk nem olyanná válni mit említ a Biblia,,Az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek,,,,
mert tudjuk ezeknek vége mi lesz....

Nagyon nagy szellemi sötétség borult a földre,mert sokak azt gondolják,hogy mind az amit tesznek az Úr nevében VAN.., mind jó és helyes,ha valóban annak nevében történik...de sokan elfeledkeznek arról,hogy nem az emberi gondolkodás a fontos,ÉS ODA KELL FIGYELNI ARRA,HOGY VALÓBAN AZ ÚR NEVÉBEN TÖRTÉNNEK E A DOLGOK!
Mert gondolata az embernek nem mindig vezeti jóra a testet, akár a cselekedeteket.
Nagyon óvatosnak kell lennünk annak irányába,hogy olyan dolgokat erőltessünk emberekre tévesen amik kizárhatnak bennünket Istennek országából.
ÉRTEM EZALATT,:hogy ne téves dolgokat vigyenek be a szolgálatokba a Pásztorok,Ige hirdetők,mert tudatukon kívül a pokol felé haladhatnak.Bár lehet lelkeket megnyernek az Úrnak,de ők vakságuk miatt nem a helyes úton vannak.
Ha jól gondolom ez egyfajta engedetlenség lehet Isten felé.Amit ugye nem szeretnénk?,mert akkor tudjuk osztályrészünk mi lehet...

Ahogyan Noé napjaiban történtek ,:,valóban az a rettenetes dolog,hogy  hasonló dolgok történnek mint annak idején mikor a Bárka épült.Ma a Bárka :Jézus,mert aki be menekül az Ő jelenlétébe,azt tarja meg az Úr.Ha bele kapaszkodunk,és nem engedjük el,akkor reménységet vettünk az Élő Istenben,hogy nem hagy árvákul bennünket.
El,és fel készít a vele való találkozásra...Mert ugye a keresztyén nép erre vár?Akkor igyekezzünk bemenni a kapun a városba,,,,nem a világ zajaival törődjünk,a kívánságoknak eleget adván,vagy embereknek tetszésére szolgálni,...mert mit ér az az  ember aki a világot is megnyeri,és lelkében kárt vall?!!DE mint tudjuk ez is megvan írva,hogy az utolsó időkben mivel fognak foglalkozni az emberek...hasonlatosan mint Noé napjaiban...
Mindent amit teszünk,mondunk,vagy szolgálunk...az Úrnak Dicsőségére legyen!
Mert áldott az a Férfiú,kinek bizodalma az Úrban van,mert az nem szégyenül meg.!És amikor háborúk zaját, és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég
Most ugyan nem a víz által töröltetnek el,hanem tűznek van fenn tartva-e világ.:,,,Sajnos hallhatjuk,hogy mennyi nehézség van világszerte mert sokak békétlenségben élnek év századok óta...
Mondhatnánk,hogy nem kellene ennek így lennie....de az Ige azt mondja:,,ezeknek meg kell történniük,,,
Vagy is ,ha Isten így tervezte,mert Ő tudja,hogy a világ milyen nehezen kezelhető népekkel van tele,akkor ezt meg kell értenünk!
Mert nem figyelnek az Úrra (van olyan eset)még a keresztyének sem,és ezért meg kell,hogy rázza az Úr a kemény szívűeket,hogy ezután megtérjenek,és lássák,hogy az Úr az Isten.Aki mindeneknek alkotója!TEREMTŐJE!
HALLD,és vedd füledbe nép:,,milyen hamar jő Jézus a VŐLEGÉNY!S mind az ki ezek után is engedetlen marad és kérlelhetetlen,annak vége a tűz tava!
Készülj minden nemzet gyermeke,mert hamarosan számol az Úr mindennel ezen a földön.

Készüljünk mert hamar itt a vég!


S mi van benned ,milyen  érték?Mit lát benned jónak az Úr?Engedelmeskedsz szavának?
megvannak a lélek gyümölcsei benned?

Vagy vakmerően félre vezeted az embert?Ne mondj semmit az Úrnak nevében ha nem vagy benne biztos,hogy az Úr mondta,,mert abban nem az Isten dicsősége tükröződik ki...és mi hasznod abból?

Légy buzgó,és légy könyörületes minden emberhez,akit eléd vezet az Úr!Mert minden emberben az Úr lelke van....


Gondoljuk,és értékeljük át életünk,hogy van e benne haszontalan dolog...ha igen akkor igyekezzünk szabaddá lenni tőle!

Bocsássatok meg,hogy hosszan írtam le gondolataim...de nagyon fontos,hogy megértsük,nem MI vagyunk a lényeg!
Hanem maga az Úr!S mivel közeledik az Utolsó idő..közeledjünk mi is Istenhez és az Ő akaratát cselekedjük.

Békesség mindenkinek!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 November 09, 18:19:48
Drága Julika!

Nem volt hosszú, de annál inkább elgondolkoztató!

Idézet
Mindent amit teszünk,mondunk,vagy szolgálunk...az Úrnak Dicsőségére legyen!
Mert áldott az a Férfiú,kinek bizodalma az Úrban van,mert az nem szégyenül meg.!
Ámen!

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 November 18, 08:20:34
Bizalom, bizonytalan időkben

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
Jak 5,7-8

Bizonytalan időkben élünk ma. Gazdasági és politikai változások meglepő sebességgel történnek. Annál is inkább fontos, hogy imerjük Isten szavát, ígéreteit, hogy ne nyugtalankodjon a mi szivünk.
Legyünk türelemmel, erősítsük meg a mi sziveinket, mert nem a bizonytalanság a végsö cél, hanem Krisztus visszajövetele.

Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.
Jel 3:11

Megtaláljuk az Ígében azt is, hogy nehéz napok következnek az utolsó időkben, mielőtt URunk az övéit magához ragadja.

 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3. szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. 5. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
2Tim 3,1-5

Amikor látjuk, hogy azok a jelek beteljesednek, amelyket az ÚR előre kijelentett, ne húzodjunk vissza a csigaházunkba,és ne legyen félelem, vagy keserűség a mi szivünkben, ne nyugtalakodjunk, hanem gondoljunk azokra az ígéretekre, amelyket kaptunk. Bátorítsuk egymást, ragaszkodjunk teljes bizalommal Ahhoz, Aki nekünk hatalmas reménységet és ígéretet adott.

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett. 24. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 25. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
Zsid 10,23b-25

Bizalmunk kell hogy legyen Isten ígéreteiben. Már Izrael életében is láthatjuk, hogy az ellenség minden oldalról támad. De mit mond Isten?

Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az ammóniak a meúniak egy részével együtt. 2. Amikor megérkeztek, és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecón-Támárban, azaz Éngediben vannak, 3. megijedt Jósáfát, az URat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában. 4. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az ÚRtól.
2Krón 20,1-3

Nem gondolnám, hogy Joshafát gyáva ember volt, de mint látjuk emberileg nagyon is reális volt ijedelme, mert az ellenség nagy sokaságát látta jönni. Megijedt ugyan, de azonnal helyesen reagált: Kereste az ÚR akaratát és segítségét.

Mit felel Isten?

Akkor rászállt az ÚR lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zekarjáhú fia, az Benájá fia, az Jeiél fia, az Mattanjá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt, 15. és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.
2Krón 20,14-15

Igen a mi harcunk Istené, nem nekünk kell harcolni, de nem is ülhetünk tétlenül.

Holnap induljatok ellenük! Ők a Cíc-hágón vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jerúél-puszta előtt találkoztok velük. 17. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR! 18. Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az ÚR színe előtt, és imádták az URat.
2Krón 20,16-18

Induljatok el! Nézzétek, hogyan szabadít meg az ÚR benneteket. Veletek lesz az ÚR! Ne félj és ne rettegj!

Hatalmas ígéretek! Nekünk engedelmeskednünk kell bizalommal az ígérteknek! Bizonytalan idökben csak így fogunk megállni.

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Jn 14,1-3

Van elég bizalmunk ezekhez az ígéretekhez, vagy hagyjuk valahol a kételyeket a szivünkben gyökeret verni? Meg vagyunk-e 100%-ig győződve arról, hogy Isten ígéretei, ajándékai visszavonhatatlanok?

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. 28. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 29. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. 30. Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,17-30

Bizonytalan időkben egyedül Isten Szava fog  nekünk erőt adni, hogy ne nyugtalankodjék a mi szivünk. A bizonytalanság nagyon is reális ebben a világban és az ÚR Jézus nem azért imádkozott, hogy vegyen ki a mi mennyei Atyánk minket ebből a világból, hanem, hogy tartson meg bennünket.

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 17. Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 18. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: 19. én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal."
Jn 17,15-19

Legyen bizalmunk! Bátorítsuk egymást! Vígasztaljuk egymást! Szeressük egymást! – mert erröl ismeri meg a világ, hogy Isten gyermekei vagyunk! Ez teszi féltékennyé azokat, akik még nem ismerik Jézust, mint Messiást. A mi életünk és cselekedeink többet beszélnek, és nagyobb bizonyság Isten szeretetéről, mint ahogy az gondolnánk. Nem szabad nehéz időkben bezárkozni és elhallgatni.

Azt mondja Jézus Krisztus: „Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba”

Igen, küldetésünk van, de nem harcra, hanem engedelmességre ebben a világban.

Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki az URat féli, sok örömöt talál parancsolataiban.
Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. 5. A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. 6. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. 7. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az ÚRban.

Zsolt 112,1;4-7

"Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36. mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38. Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39. Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40. A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."
Mt 25,34-40

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ézs 41,10
   
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mt 28,20

Bizonytalan időkben legyen bizalmunk Isten szeretetében, és ígéreteiben. Engedelmeskedjünk és induljunk el, mert Ő elküldött bennünket, mint bárányokat a farkasok közé. De ez nem a mi harcunk, hanem az Övé! Maradjunk veszteg, kövessük és szeressük Őt teljes szívünkböl.

Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. 13. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég". 14. "Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.
Jel 22,12-14

"Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Jel 22,20
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2011 November 18, 08:59:17
Nagyon fontos, hogy mindig legyünk készen az Úr eljövetelére. Ragaszkodjunk Isten igéjéhez!!! Minden féltett dolognál jobban őrizzük szívünket, mert abból indul ki minden élet. Ne hagyjuk,hogy a szeretet meghidegüljön bennünk.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 November 18, 09:57:38
Amen!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: karola - 2011 November 18, 13:40:58
 Ámen !
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: julika - 2011 November 20, 15:14:55
,,,,Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
Mt 28,20,,,,,,

Ámen!
Mindezekről soha el nem feledkezve  :2smitten:
,,Mind azt amit én parancsoltam néktek,,,

Köszönöm Elisabeth,nagyon jól összepárosítottad az Igéket,ÚRunk szavait.
és bár harcban állunk míg földi létünk tart,de a Seregek ÚRa velünk van aki mindenkor győzelemre vezet minket!

Áldott az ÚR!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 November 20, 16:12:25
Drága Julika!

14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.
15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak.
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

1Thessz 4,14-18

11.    Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
1Thessz 5,11

Mindkét esetben az utolsó idökkel kapcslatban mondja az Íge: Vígasztaljátok...

Szerintem nagyon fontos ez a kijelentés.

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 November 27, 00:22:57
Légy erős!

5Móz 31,6    
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.

Miért legyünk erősek? Mert, mert Isten maga megy velünk, nem marad el és soha sem hagy el bennünket. Látja életünket, szívünket, és azokat a támadásokat, amelyek nap, mint nap érnek bennünket. Előtte semmi sincs elrejtve!

24. Szeressétek az Urat mind ti ő kedveltjei; a híveket megőrzi az Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek!
25. Legyetek erősek és bátorodjék a ti szívetek mindnyájan, a kik várjátok az Urat!

Zsolt 31,24-25

Nem önmagunkban kell az erőt keresni. Csak az Isten ereje képes minket megerősíteni. Ha magunkra nézünk és magunkra konzentrálunk, hamar elerőtlenedünk. Jönnek a problémák, és sokszor az ellenség felnagyítja azokat, mint egy áthidalhatatlan hatalmas hegyet. Gondoljunk Izrael történetében, mikor a kémeket kiküldte Mózes. Káleben és Józsuén kivül megijedtek a többiek, megoldhatatlan nehézségnek vélték azt, hogy azt a földet, amelyet az ÚR igért, valóban el is foglalják. De miért is hátráltak meg? Mert kételkedtek Isten szavában és a maguk véleményét föléje helyezték Isten igéreteinek. A sátán egyik leghatásosabb fegyvere ellenünk a kételkedés. Már a kezdetben is látjuk: „Valóban azt mondta Isten?“ Az Istenben való erő azt feleli: „Igen, valóban azt mondta Isten!“ Isten szavával szembeni bizalmatlanság elrabolja az erőnket. Miért? Mert a mi erőnk Istenben van.

1. Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
2. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.
3. Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.
4. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!
5. Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
6. Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
7. Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.

Zsolt 71,1-7

Dávidnak is voltak ellenségei bőven. Ismerte az emeberi erőtlenség és bánat állapotát is, de nem áll meg ennél, hanem az Úrhoz kiált:

9. Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
10. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
11. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem.
12. Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
13. De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
14. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
15. És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
19. Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
20. De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
21. És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
22. Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
23. Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!

Zsolt 38,9-23

Egyenes Dávidnak a szíve! Nem takargatja erőtlenségét. Nem takargatja bűneit, hanem megvallja azokat. Helyzetéért nem vádolja Istent, hanem oda menekül az Úrhoz, mert tudja, hogy onnan jön a szabadítás, az erő. Nem vagdalózik, nem harcol saját erejével, hanem várja Istent és könyörög, mert bizalma van az Örökkévalóban. Dávid számára Isten ígéretei tények. Meg van győződve a láthatatlanról. Ez a hit és ez a bizalom.

3. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
4. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!

Ézs 35,3-4

Ahogy közeleg az ÚR visszajövetele, annál jobban fogja megpróbálni támadni a sátán Isten gyermekeit. Ezzel számolnunk kell, mert figyelmeztet az Ige bennünket:

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
9. A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

1Pt 5,8-9

DE!!! Ténynek veszük Isten ígéreteit? Komolyan vesszük a kijelentéseit?

1Jn 4,4    
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.

A nagyobb azt is jelenti, hogy erősebb. Nem szabad kételkednünk Isten szavában,  tudnunk kell, hogy a kételkedés megpróbálja aláásni Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat! Az ÙR eljövetele közel van! Adjon nekünk erőt ez a tudat. Erősebb az ÚR, aki bennünk van. Nála nincs semmi sem elrejtve. Amikor ígéreteit adta, tudta, hogy mi fog bekövetkezni. Tudta, hogy szakadások lesznek, tudta hogy nehezek lesznek az utolsó napok, ezért meg is mondta elöre, hogy ne ijedjünk meg. A tévtanítók sem maradnak ki a listáról:

5. Jézus pedig felelvén nékik, kezdé mondani: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket.
6. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik azt mondják: Én vagyok: és sokakat elhitetnek.

Mk13,5-6

Mi Isten válasza ezekre a támadásokra?

7. Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.
8. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

Jak 5,7-8

13. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1Kor 16,13

Ne negedjük a kételkedés és a félelem lelkét uralkodni életünkben! Nem erre hívott el az ÚR! Nem kell a saját erőnkre nézni és támaszkodni, mert a mi erőnk Isten, Jézus Krisztusban, aki egyben a mi főpapunk is, és megerősít. Isten ígéreteinek örökösei vagyunk, és Isten nem hazudik!

17. Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,
18. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,
19. Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20. A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Zsid 6,17-20

1. Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
2. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.
3. Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.

Zsolt 71,1-3

1.A karmesternek: Dávidé, az ÚR szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az ÚRnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az ÚR.
2. Ezt mondta: Szeretlek, URam, erősségem! 3. Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!

Zsolt.18,1-2
Legyetek erősek, legyetek bátrak, bízzatok Isten erejében, bizzatok Júda oroszlánjában, mert győzőtt!

   
És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
Jel 5,5

35. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van.
36. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
37. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik.
38. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.
39. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.

Zsid.10,35-39


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 November 29, 15:59:10
Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat.
Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. 9. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember. Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök. 10. Az URat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. 11. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba - így szól az ÚR.

Hós 11,1.8-11

The Promise - Az Ígéret

http://www.youtube.com/watch?v=GkIxtr3UQi8# (http://www.youtube.com/watch?v=GkIxtr3UQi8#)
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 November 29, 18:40:12
Nagyon szép! :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 02, 16:49:53
A nagy megpróbáltatás ideje

Mt.24, 21
Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.  22Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok."

Mk.13,18-19
Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz;

Jel 3,10   
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

Lk 8,13
Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.

Szerintem van és lesz megpróbáltatás. Kérdés hogyan reagálunk ebben az idöben.

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: karola - 2011 December 02, 17:01:56
Teljesen igaz Drága Elizabeth  :2smitten:

Bizony , nem mindegy , hogyan reagálunk  ! A megpróbáltatás bizony , már elkezdődött .

Kinek  , hogyan az életében . Szeretettel Karola  :2smitten:

Nagyon szépen köszönöm .

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 02, 17:13:09
Az a véleményem, hogy nem csak a csapások jelentik a nagy nyomorúságot, hanem a hihetetlen mértékben megnövekedett bün és erkölcstelenség. :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2011 December 02, 18:17:08
Hát igen. El lehet képzelni azt a helyet, ahonnan a világ világossága, a hegyen épített város, a Föld sója elragadtatik, és a sok gonosz ember itt ragad.
De még itt is lesznek megtérők.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 02, 19:01:48
Kedves Antee!

A nagy nyomorúság ideje és a megpróbáltatás ideje ugyanazt az eseményt gondolja? A Jelenések könyvében azt írja, hogy megtartja...

Jel 3,10   
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

Megtartani csak akkor tudja, ha itt van még a gyülekezet. Lehet, hogy két különbözö fogalomról van szó?

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: zoltan - 2011 December 02, 19:48:21
Békesség.

Az Ige azt mondja hogy Isten a gyülekezettet nem haragra rendelte:

1Thess 1:10  És várjátok az Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

Itt a görögben, az a szó amit használ a hatalommal való megszabadítást jelent valami elől.
A nyomorúság ami erre a földre jön az Isten haragja lesz az emberek minden hitetlensége ellen.
Erről szól a Jelenések könyve. Ezt látjuk, ahogy Isten egymás után egyre és egyre súlyosabb ítéletekkel jön.

Krisztus Menyasszonya a gyülekezet már nem lesz itt, hisz pontosan az elragadtatással kezdődik meg a nyomorúság ideje.
Az elragadtatás lesz az a pont amikor Ismét a zsidó nép kerül előtérbe, és amiről a Római levél beszél, ha betelik a Pogányok száma akkor ismét a kegyelem vissza adatik a zsidó népnek.
Akkor kezdődik meg a nyomorúság korszaka, és akkor kezdődik a Jákób nyomorúsága, és ez az amit lejjebb beidéztél Mt. ev. amiről Jézus beszél, ott már megint Izrael és Jeruzsálem lesz a központban. Az Antikrisztus ráakarja majd tenni a kezét és rá is teszi az Újjonan felépített templomra.

Isten népét is üldözések fogják érni az Antikrisztus részéről, de itt Isten népéről van szó és nem a Gyülekezetről.
De mégis az igazi nyomorúság és szenvedés az Úr ítéletei lesznek. Amikor is az emberek keresik a halált és a halál elfut tőlük.
Az emberek megkeményednek és már nem akarnak megtérni, nem lesz más mint Isten ítéletének beteljesedése a földön.

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 02, 21:08:19
Kedves Zoltán Tetsvérem!

Ebben teljesen egyetértek veled, mert nem haragra rendelt minket az ÚR.

8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,

1Thessz 5,8-9

Abban is biztos vagyok, hogy az eljövendö harag elöl elragad minket az ÚR.
Már Ézsaiásnál olvasunk erröl:

Ézsaiás 57,1: (Károli új fordítás)
„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;”

A következő szavak állnak a zsidó Bibliában (Makkabi kiadó):
„Az igazságos elveszett, és senki sem veszi szívére; a kegyes emberek elragadtatnak és nincs ki arra ügyel, hogy a rosszaság miatt ragadtatott el az igazságos.”

A vers első része Jézus Kriszturól/Jeshua HaMassiah szól, mert egyes számban íródott. Az „igaz / Caddiq” szó jelentése: igazságos, bűn nélküli, igaz; az „elvész / ebad” szó: elvész, elragadtatik, meghal szavak fogalmát tartalmazza.(Elberfelder Studien-Bibel)

A második részben az irgalmasságtevők, kegyesekről van szó és többes számban íródott. Itt a „Chesed” szó áll, aminek jelentése: jóságos, hűséges, irgalmas, kegyelmes. Az elragadtatik szó itt héberben: „esap”, ami összegyűjteni, begyűjteni, kiragadni illetve elragadni szavak értelmét is magába foglalja.

Az Ószövetségben Illés és Énók ragadtatott el. Mindkettőjük hitben engedelmeskedve Istennel járt.

Söt, amikor az ÚR Jézus az utolsó idökröl beszél Lukács Evangéliumában, nagyon komolyan figyelmezetet:

„Vigyázzatok (Károli fordítás), legyetek tehát éberek és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Ember Fia előtt.”
Luk. 21,36

Ám még mindig ott van a kérdésem: Jelenések könyvében a filadelfiai gyülekezetnek szól az ÚR:

Jel 3,10   
Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak.

Lk 8,13

Tehát az Íge szerint van egy megpróbáltatás ideje is.

A zsidókkal kapcsolatban kicsit eltér a nézetünk.
A kegyelem ma is, és az elmúlt közel kétezer évben is érvényes volt a zsidók felé.

Az igaz, hogy Izraelnek egy részét megkeményedés érte hitetlenségük miatt.

25. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak,
Róm 11,25

De mindig is voltak akik elfogadták Isten kegyelmét, és hittek Jeshuában/ Jézusban, mint a Messiásban, és hit által részesei lettek a Messiásnak.

A következö Íge a zsidóknak lett címezve:
14. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.
Zsid 3,14

Ha nem lett volna és nem lenne számukra érvényes a kegyelem, akkor értelmetlen lenne a Zsidókhoz írt levél, amelyben magyarázatot is kapunk Ézsaiás próféciájára:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak.
Ez 11,16

Zsidó Tanach (Ószövetség)
Azért szólj: így szól az ÚR az Örökkévaló: noha eltávolítottam őket a nemzetek közé és noha elszórtam az országokba, mégis egy kevéssé Szentélylyé lettem számukra az országokban, ahová jutottak.

Itt egyértelmüen a diaszporáról van szó.

Ha a nemzetbeli hívök száma beteljesedett, akkor egész! Izrael üdvözülni fog! Tehát a maradék mindig is jelen volt. Ma hálával tartozunk Istennek, amikor láthatjuk, hogy az utolsó évtizedekben milyen nagy mértékben növekedett azon zsidók száma, akik hisznek Jeshuában / Jézus Krisztusban.

Szeretettel

 :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 13, 08:26:33
Az identitás ellenörzése elöfeltétele annak, hogy beteljesüljön a Jelenések könyvében írt eseménynek:

És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, 17. és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. 18. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.
Jel 13,16-18

Ezzel kapcsolatban érdekes a következö hír:

Fizess a kezeddel – Az érleolvasó a készpénznélküli társadalom következő állomása

http://idokjelei.hu/2011/12/fizess-a-kezeddel-%E2%80%93-az-erleolvaso-a-keszpenznelkuli-tarsadalom-kovetkezo-allomasa/ (http://idokjelei.hu/2011/12/fizess-a-kezeddel-%E2%80%93-az-erleolvaso-a-keszpenznelkuli-tarsadalom-kovetkezo-allomasa/)

Az ÚR közel! Jövel URam Jézus!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2011 December 13, 14:10:45
Kedves Elisabeth!

Köszönöm a linket és az igét!
Valóban azt láthatjuk, hogy az antikrisztusi világ a szemünk előtt "épül fel".
A keresztyének számára az a még nagyobb odaszánást és a Vőlegény érkezését kell jelentenie!
Engem az Úr mostanában "szigorúbban" tanít, és hiszem, hogy a felkészülés miatt! :05:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 14, 10:52:26
1Thessz. 5:3.    
Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni.

Jer. 8:11. Népem baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség!

Világvallások együtt a békéért
2011. október 30. vasárnap, 17:09 pozitivnap.hu

XVI. Benedek pápa és a világvallások háromszáz képviselője találkozott október 27-én, Assisi városában, a II. János Pál által 1986-ban vezetett béketalálkozó 25. évfordulóján. - számol be a pozitivnap.hu

A résztvevők keresztény, muzulmán, buddhista, hindu és zsidó vallási vezetők és zarándokok. Idén először pedig a pápa által október 27-re egybehívott béketalálkozó nem csak a keresztényeket és más vallások képviselőit akarja egybegyűjteni, hanem a nem-hívőket is. A békéért való síkraszállás minden ember felelőssége, hangsúlyozta Tarcisio Bertone bíboros-államtitkár a L’Osservatore Romano vatikáni újságban megjelent kommentárjában. Ezen felül a szilárd vallási kötöttség nélküli tudósok és kultúra-csinálók talán még elfogulatlanabbul mutathatnak rá a vallási ideák lehetséges elfajulásaira és téves értelmezéseire, emelte ki Bertone bíboros.

Az egyházak történetében először rendezett találkozón, 1986 október 27-én a pápa együtt imádkozott a békéért a világvallások vezetőivel. Az assisi találkozót azóta kétszer ismételték meg, kisebb visszhanggal: 1993-ban a koszovói válság idején és a New York-i merényletek után, 2002-ben. A mostani találkozó “A meditáció, a párbeszéd és az ima napja a békééért és az igazságért a világban” címet kapta. A világvallások háromszáz képviselője lesz Assisiben. A XVI. Benedek vezette harmincnyolc fős delegációban a kúria tizennyolc bíborosa vesz részt. Assisiben lesz az anglikán egyházvezető, a konstantinápolyi pátriárka, az izraeli főrabbinátus és Vallásközi Konzultáció Nemzetközi Zsidó Bizottsága küldöttsége. A muzulmánok számos országból érkeznek. Jelen lesznek a szikh vallás, a zoroasztrizmus, a taoizmus, a sintoizmus, a konfucianizmus, a buddhista, a hindu vallás képviselői.

A mostani vallásközi találkozó „az igazság zarándokai, a béke zarándokai” mottó alatt akarja összehozni a jóakaratú embereket a békéért való küzdelemért, és egy igazságosabb és szolidárisabb világ felépítéséért.

http://www.ifigodollo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=886:vilagvallasok-egyuett-a-bekeert&catid=59:aktualis-kulturalis&Itemid=104 (http://www.ifigodollo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=886:vilagvallasok-egyuett-a-bekeert&catid=59:aktualis-kulturalis&Itemid=104)

A muzulmánok tisztelnek minden embert, mint Isten teremtményét - iszlámhívő felszólalása Assisiben

Az Assisi találkozón a tádzsikisztáni főmufti, Mukaram Abdukadirov arabul szólt rögtönzött szavakkal az egybegyűltekhez. Mint mondta, minden ember Isten teremtménye, ezért a muzulmánok minden embert tisztelnek.

Az iszlám toleráns vallás, követői elismerik a többi vallást, mindegyiknek helyet biztosítanak. Minden embernek őszinte kapcsolatot kell ápolnia Istennel és önmagával egyaránt. Reméljük, mindenki tiszteletben tartja a muzulmánokat is - mondta még a tádzsikisztáni főmufti.

http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=532718   (http://www.radiovaticana.org/ung/Articolo.asp?c=532718)

Videók e „Béketalálkozásról“:

http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/ohne-kommentar-bilder-vom-treffen-assisi-2011  (http://zeltmacher-nachrichten.eu/content/ohne-kommentar-bilder-vom-treffen-assisi-2011)

Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai echad!
Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!

5Móz. 6:4.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: zoltan - 2011 December 14, 15:17:49
A világ békére és biztonságra vágyik, csak az a baj, hogy Krisztus nélkül, Isten igazsága nélkül.
Így bármennyire próbálják ez nem fog menni, csak az Antikrisztus segítségével, aki Krisztus helyébe lép (akar lépni).

Így majd beteljesedik rajtuk az ige:

1Thessz 5:2  Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel.
1Thessz 5:3  Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 14, 15:27:31
Így van ez, kedves Zoltán Testvérem!

Teljesen egyetértek Veled!

Jn. 14:27.    Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

Csak Istennél van igazi békesség!

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2011 December 18, 09:53:51
13. És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.
Ézs 27,13

31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Mt 24,31

A Shofar hangja, amit magyarul kürtnek, vagy trombitának fordítanak....

HALLELUYAH BLESS THE NAME YAHSHUA

HalleluYah, áldott legyen Jesua Neve!

http://www.youtube.com/watch?v=peW_bWoObok# (http://www.youtube.com/watch?v=peW_bWoObok#)
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Január 05, 07:44:53
Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. 2. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. 3. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön: vért, tüzet és füstoszlopokat. 4. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az ÚR nagy és félelmetes napja. 5. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az ÚR ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az ÚR.
Jóel 3

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Apcsel 2,14-21

Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 12. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13. amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."
Róm 10,10-13
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Január 23, 11:09:46
„Bizony hamar eljövök.”

„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idõ közel van.”
„Bizony hamar eljövök.”

Jel. 22, 10.20.

Jézus Krisztus, (Yeshua HaMassiah) küldetésének és Mivoltának kinyilatkoztatásánál a próféciákra hivatkozva az Ószövetséget (Tánáchot) idézte.

Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 15. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. 16. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. 17. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18. "Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19. és hirdessem az Úr kedves esztendejét."

Lk. 4,14-19

Az apostolok is az „Írásokra” (Ószövetségre/Tánáchra) alapozva tanítottak:

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk.”
Róm. 15,4

Mint látjuk, végig  nagy hangsúlyt helyez úgy Jézus Krisztus, mint az apostolok a próféciák szószerinti beteljesedésére.
    
Így szól az Úr, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten. És ki hirdetett hozzám hasonlóan? jelentse meg és hozza azt elém, mióta e világ népét teremtém; és jelentsék meg a közeli és távoli jövőt.
Ne féljetek és ne rettegjetek! Hát nem mondtam-é meg és nem jelentém előre? Ti vagytok tanuim! Hát van-é rajtam kivül Isten? Nincs kőszál, nem tudok!

Ézs 44,6-8

Amiről a próféták az Ószövetségben (Írásokban) írtak, az részben beteljesült, részben pedig a Szent Lélek kinyilatkoztatta azokat. Vannak próféciák, amelyek többször is beteljesülnek, pl. Dán 11,21-45; elöször beteljesedett Epiphanesz alatt, de be fog teljesedni az antikrisztusban is. (A David Stern által fordított Újszövetségben minden Ószövetségi/Tánáchi idézet vastag betővel van feltüntetve, s így könnyen látható, hogy milyen sokszor fordul benne elő az Írásokra való hivatkozás.)

Chuck Cohen, aki Messiásban hívő zsidó, megállapítja a „Hazatérés a gyökerekhez” című könyvében: Az Újszövetség kb. 1600 Ószövetség/Tánách idézetet tartalmaz, és nem tesz külömbséget Isten szava és az ott  leírtak között. Egyszerűen Írásnak nevezi.

„Mivel előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.”
Gal. 3,8

Így az Úr Jézus (Yeshua) is Dániel prófétát idézi, amikor a végső időkről beszél (Mt. 24,15). Az ÚR nem akarja, hogy tudatlanságban éljünk, hanem fel akar minket készíteni a Vele való találkozásra. Bátorítást és vígasztalást kínál nekünk:

„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok ideje.
Lk. 21,28

A ma élő generáció szemtanúja lehet az Írások számos beteljesedésének. A legtöbb keresztény egyet ért abban, hogy az utolsó időket éljük. Beszélnek a természeti katasztrófákról, háborúkról, valamint újra és újra jelennek meg a totális kontrolhoz szükséges technikai lehetőségek fejleményeiről különböző cikkek. Valóban ezek is jelei a végső időknek, de nem kizárólagosak. Hála az Úrnak, hogy ma már nagyon kevés kivétellel eljutott az evangélium az egész földön minden nemzethez, amely egy igen alapvető feltétele a Messiás közeli visszajövetelének.

Az Izráellel kapcsolatos próféciák beteljesedéséről viszont igen kevesen beszélnek. Az Írások azonban nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az Isten népével kapcsolatos próféciákra, úgy az Ószövetségben/Tánáchban, mint az Újszövetségben. E próféciák nem azért íródtak meg, hogy jósolgassunk, hanem az idők jeleinek a felismerésére. Nem azért írodtak meg, hogy tegyük félre, ez nem érint  minket. Mi elragadtatunk, aztán utánunk a vízözön... Egy biztos: Nem Isten haragjára rendeltettünk, de számos helyen ír az Íge arról, hogy nehéz idök következnek. Jézus (Yeshua) komolyan figyelmeztet:

„Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig kijelentitek: Ma zivatar lesz, mert vörös és borult az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”
Mt. 16,2-3)

Az iránytű sem mutatja meg a partot, de biztosak lehetünk használatánál, hogy célhoz érünk.  Azt sem tudjuk, hogy mikor érkezünk meg, de a térkép alapján figyelünk arra, hogy hová visz utunk. A Bibliában leírt jelek is vigyázatra késztetnek bennünket:

„Vigyázzatok tehát, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem gondoljátok!”
Mt. 24,44

Miért fontos a végső időkben Izráellel foglalkozni? Mi a feladatunk?

„Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem Izráelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre.”
Ez. 37,28

„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkissebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.”
5.Móz. 7,7-8

Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
1Móz. 12:3.

Figyeljük meg, ez a kijelentése Istennek teljesen egyértelmű és ma is érvényes. Nem azt mondja, hogy ha megtér Izrael, akkor áldjuk. NEM! Helyzete szerint szent nép Izrael, még akkor is, ha állapota még nem szent, mert Isten ajándéka és ígéretei visszavonhatatlanok. Véghez fogja vinni tervét, amelyeket előre kijelentett! Tehát saját áldásunkat teszi itt Isten Izraelhez való viszonyunktól függövé.

Feladatunk dicsőíteni Urunkat választott népén véghezvitt csodatételeiért.
Ki merte hinni a negyvenes évek elején, hogy 1948-ban megalakul Izráel, és a zsidók visszatérhetnek Isten által megígért hazájukba? Szószerint teljesedett be a prófécia!

„Ki hallott ilyet, ki látott ehez foghatót?
Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni?
Születik-e nép csak úgy egyszerre?
Hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiaiat.
Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést?
-    kérdezi az ÚR.
Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam?
-    kérdezi Istened.
Örüljetek Jeruzsálemmel!
Vígadjatok vele mindnyájan akik szeretitek!”

Ézs. 66, 7-10

Engedelmeskedjünk Isten Szavának:

„Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok:
Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.“

Jer.31,10

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Február 11, 09:00:09
A hírek biblikus nézőpontból

„Közel jött mindeneknek a vége. Legyetek hát józanok és éberek, hogy imádkozni tudjatok.” (I. Pét. 4,7)

Salom Sionból,

nyilván az utolsó napok szülési fájdalma lehet mindaz, ami egyre erősebben és gyakrabban jelenik meg. Hogyan viszonyulhatunk mindehhez? Ebben a kérdésben is csak Isten lényére és Igéjére figyelve igazodhatunk el. Most érkezik el az idő, amikor „…eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.” (Jn. 9, 4; Róm. 13, 12; I. Tessz. 5, 5). Az egész világnak kellene látnia, hogy az eseményeken keresztül, hogy teljesíti be ma Isten Igéjét pont Izraellel kapcsolatban. Milyen bocsánatban részesülhetnek a hívők, ha nem értik az idők jeleit, és nem imádságban, és engedelmességben reagálnak rá?

Ó ti balgatagok és rest szívűek

Feltámadása után Jesua ezt mondta a két tanítványának: „Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban (azaz a Tanachban – Ószövetségben), amik ő felőle megirattak.” (Luk. 24, 25-27)

Nem valami hasonlót mondana Jesua azoknak a tanítványainak, akik az utolsó időkben Izrael újjászületéséről (és az Ő visszatérésnek előkészítéséről) nem tudnak semmit, vagy épp csak valami felszíneset? Ha Jesua figyelmünket mindarról elterelhetné, ami elvonja őket Isten Igéjétől, akkor nem a Tanach összes próféciájára utalna, amelyek szó szerint teljesednek be a szemeink előtt?

Azokban a napokban később valamennyi tanítványának így tanít Jesua: „… szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.” (Luk. 24,44). Eszerint szükségszerű, hogy mindaz valóssággá legyen, ami Izraelről írva van. Aki szó szerint beteljesítette azt, amit a Messiásra nézve ígért, hazug lenne, ha ugyanígy szó szerint nem teljesítené azt, amit Izrael feltámadásával kapcsolatban ígért az utolsó napokra. Ez természetesen nem lehetséges. „Az Isten nem ember, hogy hazudjék… ha Ő szólt, nem teszi-e meg, ha beszélt, nem teljesíti-e?” (IV. Móz. 23,19).„Ha Isten esküvel ígér”

„46 Igehely van, ahol Isten esküvel ígéri” Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és a leszármazóiknak, hogy a földet nekik adja, írja Derek Prince a „Prophetic Destinies” című könyvének B. mellékletében. Miután ezt negyvenhatszor ismétli Isten, szándéka vitán felül áll. „Amennyiben az ígéret örökrészeseinek különös mértékben meg akarta mutatni, hogy Isten szándékai megváltozhatatlanok, esküvel biztosította…” (Zsid. 6, 17). Ennek ellenére a Gyülekezet nagy része még mindig „kétfelé sántikál” ebben a kérdésben (I. Kir. 18,21).

Tovább:
http://www.izrael-immanuel.net/?p=782]
[url]http://www.izrael-immanuel.net/?p=782 (http://[url)[/url]
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Február 12, 10:19:27
Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. 10. Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel.

Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. 14. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. 28. Így végződött a beszéd.

Dán 7,9-10; 13-14, 27-28
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Március 10, 11:32:23
Nemrégen jött majdnem minden hiradóban a jelentés, hogy 2011-ben keletkezett eddig a legnagyobb kár a katasztrófák miatt.

Ezzel kapcsilatban elgondolkoztam:

A mai humán gondolkozású világban még sokszor a keresztények is megbotránkoznak azon, ha valaki a természeti katasztrófák mögött Isten kezének munkáját látja. Isten kegyelmes. Megengedi a katasztrófákat, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen Izrael Istenéhez Jézus/Jeshua áldozatán át.

Mit mond Jézus/Jeshua Luk.13. fejezetében, amikor hírt adnak Neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette:

„Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileaiaknál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt mondom nektek: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem, sőt mondom nektek: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el.”
Lk.13,2-5

„Jézus/Jeshua hozzájuk lépett és így szólt: >Nékem adatott minden hatalom mennyen és a földön.<”
Mt.28,18

Tehát nincs véletlen.

„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

2.Pt.3,8-9

 
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Augusztus 10, 15:49:44

Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.
Jel 1,3

Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
Jel 22,7    

"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.
Mt. 24:32.    

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!
Mt. 10:7.

Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
Mk. 16:15.    

Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; 10. akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
1Pt 2,9-10

Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.
Ez 34,15-16


Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából. 27. Az ÚR az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz! 28. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged! 29. Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
Zsolt 118,26-29


37. Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak;
38. Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!
39. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat!
40. És ő felelvén, monda nékik: Mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.

Lk 19,37-39

39. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!
Mt 23,39

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
1Kor 11,26

Jöjjetek, térjünk meg az ÚRhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 2. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 3. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az URat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.
Hós 6,1-3

Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot! 17. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. 18. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal. 19. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.
1Kor 9,16-19

És ha mi  elhallgatunk, a kövek fognak beszélni!

 :ima02:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 26, 14:42:09
Mostnában sokat beszélnek az utolsó idökkel kapcsolatban katasztrófákról, háborúkról, antikrisztussal kapcsolatos kérdésekröl.

De mi a legföbb kritérium?

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
Mt 24,14

Igen feltünik nekem, hogy nem általßanosságban az Evangéliumról beszél itt Jézus Krisztus, hanem:

"Ezt az Evangéliumát", a Mennyek országának.

Miért hangsúlyozza ki Jézus Krisztus, hogy EZT?

Pedig ez a legmarkánsabb jel a végidökben.

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 27, 20:31:53
Abdiás próféta könyve – Aktualitása
[/color]

Abdiás próféta könyvében az utolsó időkről beszél az Örörkkévaló Isten. Meg fogjuk látni mennyire aktuális a prófécia ma.

Mivel ezzel a kijelentéssel végződik: „Azután az ÚR fog uralkodni.” egyértelmű, hogy az idők legvégső szakaszáról van szó.

De kezdjük el:

1.Abdiás látomása. Ezt mondta Edómról az én URam, az ÚR: Hírt hallottunk az ÚRtól, követet küldtek a népekhez: Keljetek föl, indítsunk háborút ellene!

Tehát Edómról szól az ÚR!

Nagyon fontos tudni, hogy tulajdonképpen kik az edomiták.

Választ a Mózes könyvében találjuk.

25 Így telepedett le Ézsau a Széír-hegyen. Ézsau pedig Edóm.
1 Móz 36,8

Ézsaú az Edómiták atyja.
1Móz 36,43

Ézsau leszármazottjai, akik Izraeltől délkeletre éltek.
Ézsau és Jákób testvérek voltak. Az Ígéböl tudjuk, hogy Jákób az örörkös.

Ézsaut ellenben gyűlöltem, és az ő hegyeit pusztává tettem, örökségét pedig pusztai sakálokévá.
Mal 1,3

A Szeír hegyét még ma is látni, a vörös tengeren túl, Elátból. Ez volt Edóm örörksége.

Most lépjünk egy lépést a jelenbe. A muzulmánok is Ábrahámot tekintik ősatyjuknak, de azt állítják, hogy Ézsau volt az örörkös. Ne felejtsük el, hogy Mohamed Krisztus után 570 - 632 élt. Az egész antikrisztusi elméletet ő állította fel, és ma már világuralomra törekednek.
Döntse el mindenki maga, hogy kik az edomiták ma.

Isten itt az Abdiás 1.versében háborút rendel el Edóm ellen.  A következő versekben meg is indokolja Isten.

2.Kicsinnyé teszlek a népek között, nagyon megvetett leszel! 3. Megcsalt téged kevély szíved, mert sziklahasadékokban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban: Ki tud ledönteni a földre?

Kevély és büszke volt. De miért? Fent lakott a hegyen és úgy gondolta, hogy bevehetetlen. Nagyon biztosnak érezte magát. Gazdaságilag is virágzó kort éltek meg, fontos kereskedelmi útcsomopont volt ott, ami nagyon jó adóztatási lehetöséget nyújtott.

Isten gyűlöli a kevélységet.

Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.
Péld 16,18

Hogyan alázza meg Edómot Isten?

Ha olyan magasra szállsz is, mint a sas, és ha a csillagok közé rakod is fészkedet, onnan is ledöntlek - így szól az ÚR! 5. Ha tolvajok törnek be hozzád, vagy éjszaka a rablók, mennyire tönkremész! Hiszen annyit lopnak, amennyit akarnak! Ha szüretelők lepnek el, böngésznivalót sem hagynak. 6. Mennyire átkutatják Ézsaut! Megkeresik elrejtett kincseit. 7. A határig űznek volt szövetségeseid, megcsalnak, levernek legjobb barátaid. Akik veled együtt ettek, titokban csapdát állítanak neked. 8. Azon a napon - így szól az ÚR - kipusztítom a bölcseket Edómból; nem lesz értelem Ézsau hegyén. 9. Rettegnek majd hőseid is, Témán, mert mindenkit kiirtanak öldökölve Ézsau hegyén!
4-9

Egy másik indok, amit az ÚR kijelent:

Erőszakos voltál testvéreddel, Jákóbbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak.
10

Erőszakos... Itt héberben a „chamas“ szó áll szószerint. Gyűlölettel való támadást jelent. Feltünik itt valami? Chamas: magyarul kiejtve: Hamasz. És ezt több mint háromezer éve jelentette meg az Örökkévaló! És Nála nincsennek véletlenek.

Továbbá felsorolja az ÚR Edóm vétkeit.

Te is jelen voltál akkor, amikor ellenség hurcolta el kincseit, és idegenek törtek be kapuján, Jeruzsálemre pedig sorsot vetettek. Te is úgy viselkedtél, mint azok. 12. Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján! Ne nevess Júda fiain vesztüknek a napján! Ne beszélj róluk nagy hangon nyomorúságuk napján! 13. Ne törj be népem kapuján veszedelme napján! Ne nézd te is kárörömmel baját veszedelme napján! Ne nyúljatok kincseihez veszedelme napján!
11-13

Nagyon elgondolkoztató ez a szakasz!  „Ne nézz kárörömmel testvéredre balsorsa napján!” Hányan vannak ma is keresztények, akik úgy gondolkoznak, hogy Izrael azért szenved, mert elvetette Istent és ezért megérdemli. Vigyázat! Ki volt az, aki a keresztényt Jézus Krisztushoz vonzotta? Nem a mi Mennyei Atyánk, Izrael Szentje?  Nehogy belessünk a kevélység bűnébe, mert azt megítéli az ÚR!
Isten sohasem vetette el a népét, Ő nem hazudik! Ha egy szövetség örök, akkor az ma is érvényes!
Ezért a figyelmeztetés:

Ne nézd te is kárörömmel baját veszedelme napján!
13

Jézus sírt Jeruzsálem felett... Neki fájdalamat okozott, hogy tudta mi fog bekövetkezni népére!

Ma az antiszemitizmus sok esetben Izrael-kritikában, anticionizmusban nyilvánul meg. Egy nemzetközi körkérdés szerint a legtöbb ember azt állítja, hogy Izrael fenyegeti legjobban a világ békéjét. Nonszensz! Az arab államokban jelenleg vérengző revolúciót láttunk, amelynek eredményeként egyre jobban törnek hatalomra a radilkális muzulmánok, fenyegetve az egész világot. Irán atombombát épít, és harmadik világháborúval fenyeget, Izraelt pedig el akarja tünteni a térképről. De mégis Izrael veszélyes???

Cionizmus.... Ki a legnagyobb Cionista?

14. És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!
Zak 9,14

Olvassuk tovább:

Ne állj oda az útfélre azért, hogy irtsd a menekülőket, és ne ejtsd foglyul a megmaradtakat a nyomorúság napján! 15. Mert közeledik az ÚR napja, fenyegeti a népeket. Amit te csináltál, azt teszik veled is, visszaszáll rád, amit elkövettél! 16. Ahogyan ti szent hegyemen ittatok, úgy iszik majd szüntelenül minden nép.

14-16

Itt már nem csak Edomról van szó. Itt már az egész népeket érinti a fenyegetés. A népek is meg lesznek ítélve, de előbb felhasználja őket az Örökkévaló ítéletének teljesítésére. Isten a Seregek Ura, modern nyelven az összes katonai hadsereg az Ő hatalma alatt áll!!!

Izrael nyomorúságának célja nem az ítélet, mint az a népekre érvényes, hanem a megtisztítás:

És megtisztítom őket minden bűneiktől, a melyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, a melyekkel vétkeztek ellenem, és a melyekkel gonoszul cselekedtek ellenem.

Jer 33,8

És ez lesz a csapás, a melylyel megcsapkod az Úr minden népet, a melyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsok és pedig a míg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvök is megsenyved szájokban.
Zak 14,12

De most nézzük meg a párhuzamos próféciát Ezékiel 35-ben. Habár nem említi szószerint Edómot, de Szeír hegye egyértelműen az Edomitákra utal.

Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen.
1Móz 36,9

Ez 35,1-6
Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2. Emberfia! Vesd tekintetedet a Széír hegyére, és prófétálj róla! 3. Ezt mondd róla: Így szól az én Uram, az ÚR: Én most ellened fordulok, Széír hegye, kinyújtom kezem ellened, sivárrá és kietlenné teszlek. 4. Városaidat romba döntöm, te pedig pusztává leszel, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR. 5. Mivel örökösen ellenségeskedtél, és Izráel fiait fegyver martalékává tetted veszedelmük idején, a végső bűnhődés idején, 6. ezért, életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy vérbe borítlak, üldözni fog a vér! Te nem gyűlölted a vért, ezért üldözni fog a vér 7. Széír hegyét sivárrá és kietlenné teszem, és kiirtok onnan mindenkit, aki ott jár-kel.
 
Itt is a végső bűnhődésről szól az Ige.

Erről olvasunk Jeremiásnál is:

Edómról ezt mondja a Seregek URa: Nincs már bölcsesség Témánban? Semmivé lett az értelmesek terve, megzavarodott bölcsességük? 8. Fussatok, távozzatok innen, völgyek mélyén bujkáljatok, Dedán lakosai! Mert veszedelmet hozok Ézsaura, a büntetés idejét.
Jer 35,7-8

Mégegy, amit az ÚR elítél:

Nagyszájúak voltatok, és sokat szidtatok engem. Én meghallottam!
Ez 35,13

(Szombaton gyilkoljuk a zsidókat, vasárnap a keresztényeket hangzik a muzulmánok parolája, és valóban a legkegyetlenebb keresztényüldözés a muzulmán államokban folyik – a hírek szerint minden öt percben megölnek egy keresztényt, Izraelt pedig el akarják törölni a föld színéről.)

Ezért is könyörög a Zsoltáríró, Dávid, Izrael királya:

Emlékezz, URam, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján: Romboljátok le, romboljátok le, egészen az alapjáig!
Zsolt 137,7

Kevélység, büszkeség, erőszakosság, gúny, nagyszájúság Isten elleni lázadás! Isten igazságos, bűnbánat nélkül eljön az ítélet.

Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.
1Móz 12,3

Ezt az Örökkévaló Isten jelentette ki, ezért nem vita kérdése, hanem leszögezett tény ma is. Nem fontos ki vagyok, nem fontos a véleményem, hanem egyedül Isten Szava fontos, mert az Örökkévaló nem vonja vissza a Szavait. Nincs odaírva egy „ha”. Nincs feltételhez kötve!

Az én Uram, az ÚR semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.
Ám 3,7

Ezzel megadja a megtérés lehetőségét is. Isten nem változik, és az Ő szava örök érvényű!

Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!
Ézs 45,22

Mondjad azért nékik: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Térjetek hozzám, szól a Seregeknek Ura, és hozzátok térek, mond a Seregeknek Ura.
Zak 1,3

Egy nagyon fontos kijelentéssel folytatódik Abdiás prófáta könyve:

De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, Jákób háza visszanyeri birtokát.

17

Cionizmus???

Nézzük meg az Örökkévaló Isten Szavait Jóel próféciájában:

De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhí az Úr!
Jóel 2,32

Ezt mondta neki az ÚR: Meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, amikor könyörögtél előttem. Megszentelem ezt a templomot, amelyet építettél, hogy ott legyen az én nevem mindörökké. Ott lesz a szemem és a szívem is mindenkor.
1Kir 9,3

A harcok miatt bánkódik Izrael, de Isten ígéretével vígasztalja népét:

De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én Uram! 15. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! 16. Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.
Ézs 49,14-16

Tenyerembe véstelek...  Ez sebbel jár... Jeshua aki e sebeket kapta, Izrael Szentje

Jákób háza tűz lesz, József háza láng, Ézsau háza meg pozdorja: meggyújtják és felégetik. Nem marad meg senki Ézsau házából! Megmondta az ÚR. 19. Birtokba veszik a déli vidéket és Ézsau hegyét, az alföldet és a filiszteusok földjét. Birtokba veszik Efraim és Samária mezejét, Benjámint és Gileádot. 20. Izráel fiainak a fogságból jövő serege birtokba veszi a kánaániak földjét Sareptáig, a fogságból jövő jeruzsálemiek, akik Szefáradban vannak, birtokba veszik a délen levő városokat.
18-20

Most hasonlítsuk össze e kijelentést Zakariás könyvében leírt Szavakkal:

Azon a napon olyanokká teszem Júda fejedelmeit, mint a milyen a tüzes serpenyő a fák között, és a milyen a tüzes fáklya a kévék között: megemésztenek jobb és bal felől minden körülvaló népet; de Jeruzsálem tovább is a helyén marad Jeruzsálemben!
Zak 12,6

Hogyan folytatódik tovább Zakariásnál?

Azon a napon az ÚR oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az ÚR angyala. 9. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. 10. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak.
Zak 12,8-10

Tehát minden nemzet amely Izrael ellen támad, a sátán eszköze, aki meg akarja akadályozni, hogy Isten terve végbe menjen és Jesua, mint Izrael Király és a Királyok Királya vissztérjen, és uralkodjon.

Miért akarjátok elvenni Izráel fiainak a bátorságát attól, hogy átkeljenek arra a földre, amelyet az ÚR adott nekik?
4Móz. 32:7

Akik Izrael megosztását helyeslik és akik nagyszájúak (mint azt fentebb olvastuk), akik gúnyolódók, akik kevélyek,  akik elbizakodottak, azokra Isten ítélete vár.

Azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, 2. összegyűjtök minden népet. Jósáfát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izráelt, és felosztották országomat.
Jóel 4,1-2

13Az ÚR jóságos szavakkal, vigasztaló szavakkal válaszolt a velem beszélő angyalnak. 14A velem beszélő angyal pedig ezt mondta nekem: Hirdesd, hogy így szól a Seregek URa: Féltem Jeruzsálemet és a Siont, nagyon féltem! 15És nagyon fel vagyok háborodva az elbizakodott népek miatt, mert amikor én kevéssé haragudtam, ők a romlást segítették elő.  16Azért ezt mondja az ÚR: Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne - így szól a Seregek URa -, és feszítenek ki mérőzsinórt Jeruzsálemben.  17Hirdesd még azt is, hogy így szól a Seregek URa: Bővelkedni fognak még városaim minden jóban, megvígasztalja még az ÚR Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja.
Zak 1,13-17

Ez a harc, ami következik Jeshua visszajövetelét elözi meg. Ezt látjuk az utolsó versböl is:

Győzelmesen vonulnak föl a Sion hegyére, és ítéletet tartanak Ézsau hegye fölött. Azután az ÚR fog uralkodni.
21

Amit ma megélünk, nem más, mint a prófécia szószerinti beteljesedése.

A mostani háború nem etnikai, hanem szellemi. Szellemi, mert a muzulmánok, akik Ézsau utódainak tartják magukat, Edommal indentifikálható, és az Örökkévaló Isten akarata ellen irányul. Igen, Izraelnek harcolnia kell, de a gyözelem Istené!

Felharsan az ÚR hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld. De népét megoltalmazza az ÚR, és Izráel fiainak erőssége lesz. 17. Akkor megtudjátok majd, hogy én, az ÚR, vagyok Istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. 18. Azon a napon majd must csorog a hegyekről, tej folyik a halmokról. Júda minden patakjában bőven folyik a víz, forrás fakad az ÚR házából, és megöntözi a Sittím völgyét. 19. Egyiptom pusztaság lesz, Edóm meg sivár puszta, a Júda fiain elkövetett erőszak miatt, mivel ártatlan vért ontottak földjükön. 20. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. 21. Megfizetek a vérontásért, nem hagyom büntetés nélkül. Az ÚR a Sionon lakik!
Jóel 4,16-21

Azonkivül ajánlom Zakariás 9. fejezetét is elolvasni.

Imádkoztam Istenemhez, az ÚRhoz, és vallást téve ezt mondtam: Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat! 5. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. 6. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. 7. Neked, URam, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izráelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt; mert hűtlenek voltak hozzád. 8. Szégyenkeznünk kell, URam, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. 9. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát. De mi ellene lázadtunk, 10. és nem hallgattunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái, a próféták által. 11. Az egész Izráel megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. 12. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk: azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk. Mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. 13. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami meg van írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az ÚRhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. 14. Ezért az ÚRnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk, az ÚR, bármit cselekszik is, igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. 15. Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres: vétkeztünk, bűnbe estünk! 16. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és szent hegyedtől! Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. 17. Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk! 18. Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el! Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. 19. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! - önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet!
Dn 9,4-19

„Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak”

Fogadjuk el a Szent Írás figyelmeztetését:

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
20. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

2Pt 1,19-21

„Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok:
Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.“

Jer.31,10

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 Szeptember 28, 14:23:29
 :104:

Most azon filózok, hogy mindezek fényében, ha mondjuk az Örökkévaló tényleg nem változik, akkor Dániélhez hasonlóan nekünk is volna némi polírozni való, a tökéletességünkön...
Mert a Prófétai szó ma sem kap nagy megbecsülést...
Na persze ha kapna, akkor pedig köztudott lenne, hogy hol is tartunk momentán...
ráadásul senki nem panaszkodna az felől, hogy "nem tudom mi a szolgálatom" Mert az Örökkévaló a feladatot, a Próféciákban küldte el!

/ csöndesen megjegyzem, bár a teljesség igénye nélkül, hogy a szombati skype alkalmon is erről ejtünk némi keresetlen szót.../
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 Szeptember 28, 20:36:20
Érdekes témának ígérkezik. :afro:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Szeptember 29, 00:24:56
Csatlakozom én is, és várom a "Táplálékot"!

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokildiko46 - 2012 Szeptember 29, 07:47:05
 :019:

 Nagyon várom én is  a ma estét! mert az igaz hogy az idők végéhez érkezünk ,, és fontos hogy kelőképen legyünk informálva, és ne lepjen meg minket amint meg van irva:

János Evangéliuma:12:35   Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.

 :019:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 Október 02, 22:30:48
Érdekes és fontos összefüggést látok a következö Igékben:

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. ..
Zsolt 32,6

Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
Jn 9,4

Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
2Thess 2,7    

És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
Ám 8,12

6. Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek, és a nap lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtok a nappal.
7. És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, és elfedik szájokat mindnyájan, mert nem lészen felelet Istentől.

Mik 3,6-7

Kiváncsi lennék a véleményetekre....

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 07, 13:24:36
A mai idők igazi harca

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. 2. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; 3. szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. 5. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. 6. Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. 7. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. 8. Ahogyan Jannész és Jambrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. 9. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is az lett. 10. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, 11. üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr! 12. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13. A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. 14. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, 15. mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17. hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
2Tim 3,1-17Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?
4Móz 23,19

Ebben a harcban – amely biztosan eltart a Messiás visszajöveteléig – a Biblia hitelességéről van szó. Valóban a mindenséget alkotó Örökkévaló Isten által kinyilvánított szó, vagy egy “isteni ihlettel” alkotott mű, mint pl. Shakespeares műve?

Az ellenség első támadása sikeres volt:

A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
1Móz 3,1a

Az a stratégiája, hogy a Biblia szavát, illetve Isten Szavát kétségbe vonja, vagy tévedésnek állítja – és mégsúlyosabb – egy csodálatos remekműként mutatja be. „Tulajdonképpen vannak más utak is az igazsághoz és a valósághoz: pl. Korán, New Age írások, a filozófiai tanulmányok stb...“ Ha ebben a törekvésében elég hithűnek bizonyul, akkor elérte célját, hogy ellensége, a Biblia Szerzője az emberek szemében hitelét veszítse.

A jogi háború – a modern Izrael államának létjogosultsága ellen – egyben háború Isten szavával szemben. A hitetlen világ Isten szavával nem sokat törődik, de mi a helyzet Jézus/Jesua követőivel? Szomorúvá kell válljon, ha látja, hogy az ÚR Testének tagjai közül elutasítják Izrael helyreállítását saját Istentől megígért földjén az Örökkévaló dicsőségére. (Ez 36,16.36!)

Isten több, mint 200 ígéretet tett, hogy Izrael földjét Izraelnek adja.

Én, az ÚR, megmondtam, és meg is teszem!
Ez 36,36b

Hogyan lehetséges, hogy ezt a kijelentést a hivők átlépik, vagy kérdésesnek tekintik?
Azt hiszik, hogy Isten ezt csak úgy mondta, és azután meggondolta, vagy hogy kezdettől kezdve nem is úgy gondolta? Valóban sokan mondják: „Igen, Isten fogadalmat tett, több mint negyvenszer, hogy ezt a földet Ábrahám, Izsák és Jákób  magjának, - a zsidó népnek – adja, de ez a keresztrefeszítés előtt történt. Ez a téves teológia lesöpri az asztalról a Tenach (Ószövetség) próféciáit, kivéve természetesen azokat, amelyeket elszellemiesítve az egyháznak érdekében áll.

Kárt vall az az egyház, amelyik a Biblia egységes értelmezését elveszíti. Ha valaki a Máté Evangéliuma előtti szavakat nem ismeri el Isten kijelentéseinek (amelyek pont az Izraellel kapcsolatos ígéretek kijelentései), akkor melyik Istenben hisz? Ha a Messiás Izraelre vonatkozó kapcsolatáról és Isten Izraellel kapcsolatos ígéreteit figyelmen kivül hagyják, akkor egy másik Jézust és egy másik Evangéliumot hirdetnek. (2Kor 11,4!)

Ha Jézus/Jeshua e világ Üdvözitője és Megváltója, akkor egyben Izrael megígért és felkelnt királya kell, hogy legyen! Ha nem erősíti meg Izrael atyáinak tett ígéretét (Róm 15,8) – és ide tartoznak az Ígéret földjéről szóló ígéretek is, akkor Ő nem lehet Júda oroszlánja, gyökere és Dávid utóda. (Jel 5,5; 22,16)
Egy ilyen módon leértékelése a Tenachnak (Ószövetségnek) kinyitja az ajtókat a tévelygés számára. Hogy tudjunk különbséget tenni az igazság és a tévtanítások között, ha Isten saját kijelentéseinek 75%-át elutasítjuk, vagy kevésbbé érvényesnek tartjuk, mint az Újszövetséget?

Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember?
Zsolt 11,3

Az úgynevezett teológiai legaszténiának is itt van a gyökere. Ahelyett, hogy úgy értelmeznék Isten szavát, a próféciákat, ahogy azt Isten maga és Egyszülött Fia tette, a „legaszténiás egyház” visszafordult. Jézus/Jesua mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a prófécia írásai szószerint beteljesedjenek. Ma azonban sokan másként vélekednek, mint ahogy tanítványok is tették, és ami miatt a következőket mondta a mi URunk:

Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!
Lk 24,25

Ezek a Szavak azzal állnak összefüggésben a szövegkörnyezetben, hogy higyjenek a tanítványok az Ő első eljöveteléről szóló Ószövetségi ígéretek szószerinti beteljesedésének. Ennek ellene mond minden allegórikus, elszellemiesített és szimbólikus értelmezés. A második visszajövetelének előkészületeivel kapcsolatos prófétai szavak elszellemiesítése azt jelenti, hogy ugyanabba a hibába esünk bele, amelyet a tanítványok is elkövettek. Ezt a „lagaszténiát” támogatja a sátán azért, hogy Izrael először testi, majd szellemi helyreállítását, és egyben Jézus Krisztus / Jeshua HaMassiah második eljövetelét megakadályozza.

Forrás: WfJ C. Cohen

Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg - mondja könyörülő URad.
Ézs 54,10
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 12, 15:22:43
Péter apostol levelében olvasunk arról, hogy az utolsó idökben csúfolódók támadnak. Komoly figyelmeztetés azoknak, akik saját kívánságaik szerint élnek.

 Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem; 2. Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról: 3. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, 4. És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva. 5. Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára; 6. A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett: 7. A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 8. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap. 9. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
2Pt 3,1-9

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 17, 19:41:08
Ezt mondja az ÚR: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek URának a hegyét pedig szent hegynek.
Zak. 8:3.    

Fenyegető jövendölés. Az ÚR igéje szól Izráelről. Így szól az ÚR, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. 2. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. 3. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. 4. Azon a napon - így szól az ÚR - azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát éberen őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. 5. Júda törzsfői ezt mondják magukban: Jeruzsálem lakóinak ereje Istenükben, a Seregek URában van. 6. Azon a napon olyanokká teszem Júda törzsfőit, amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok közt, és amilyen a fáklya a kévék közt: jobbra-balra égetik a körülöttük levő népeket, de Jeruzsálem továbbra is békében marad a maga helyén. 7. Először Júda sátrait szabadítja meg az ÚR, hogy ne dicsekedjék Dávid háza, és ne dicsekedjenek Jeruzsálem lakói Júdával szemben. 8. Azon a napon az ÚR oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az ÚR angyala. 9. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. 10. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak. 11. Azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyent Hadad-Rimmónért szoktak tartani a megiddói völgyben. 12. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség: külön Dávid házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Nátán házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; 13. külön Lévi házának a nemzetsége, asszonyaik is külön; külön Simei nemzetsége, asszonyaik is külön. 14. A többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, asszonyaik is külön.
Zak 12

 :ima02:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 28, 21:33:29
21. Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcseséget, és a meggondolást!
22. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
23. Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat meg nem ütöd.
24. Mikor lefekszel, nem rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
25. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
26. Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.

Péld 3.21-26

 :ima02:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokkarol - 2012 November 29, 17:39:28
 :088:
 Mikeás =4:1,2
1 És lészen: az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és népek özönlenek reá.
2 Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből.
Ézsaiás könyve | 11.=10
10 És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. :179: :269:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 29, 17:42:23
ÁMEN!

Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag". 17. A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! 18. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a prófécia eme könyvének beszédeit hallja: Ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben; 19. ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból és mindabból, ami meg van írva ebben a könyvben. 20. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Jel 22,16
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokkarol - 2012 November 29, 17:49:31
ámen!
Jelenések =22:20-21
20 Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus!
21 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen. :ima05:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokildiko46 - 2012 November 30, 20:23:19
Ézsaiás könyve:2:2   Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;

 :ima02:

II. Timóteus levél:3:1   Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. :?:
Zsidó levél:1:1   Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, :Jezus04:
I. Péter levél:1:5   Akiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. :ima02: :ima05: :ima06:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 30, 20:33:23
ÁMEN!

Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is." 27. A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. 28. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. 29. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.
Zsid 12,26-29

 :ima06:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 November 30, 22:42:16
Sok kereszténytöl hallottam és olvastam arról, hogy az utolsó idöben helyreáll a Római Birodalom, (sokak szerint az EU)amely az antikrisztusi szellemet fogja képviselni. Régebben még én is foglalkoztam ezzel, de az utóbbi idöben az antikrisztusi muzulmán vallás erösödése és terjedése nagyon elgondolkoztatott. Isten Ígéjében teljesen új fényben világította meg nekem a próféciát. Általában a Dániel próféciájával alapozták meg e látást. De nézzük meg:

Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. 25. Tudd meg azért, és értsd meg: Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. 26. A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. 27. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.
Dn 9,24-27

Abból indultak ki, hogy a 26.versben említett fejedelem a Római birodalom volt, ami igaz is. DE! A Római Birodalom abban az idöben egyben világbirodalom is volt.

Képek:

http://www.lsg.musin.de/geschichte/Material/karten/gesch_Karten/karten_rom.htm (http://www.lsg.musin.de/geschichte/Material/karten/gesch_Karten/karten_rom.htm)

Tehát nem feltétlenül szükséges, hogy ugyanaz a birodalom szülessen újra . Sokkal inkább olvasunk arról a Szent Írásban, hogy az idök végén minden nemzet, Izrael és ezzel egyben Isten ellen fog fordulni. Úgy is mondhatjuk, hogy egy egységes világbirodalom.

De elöször is vizsgájuk meg az Íge alapján, ki is ölte meg a Felkentet, a Messiást? Mert ez mérvadó, ha a Dániel könyvében írt próféciát meg akarjuk érteni.

Habár római katonák végezték ki Jézust, de mit is mond az Íge?

A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, 7. hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8. Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.
1Kor 2,6-8

Tehát Jézust a világ fejedelmei feszítették meg! Nem úgy írja az Íge, hogy a Római Birodalom fejedelmei, hanem mégegyszer: a Világ fejeldelmei!
És ugyanaz a fejedelemség rombolta le Kr u. 70-ben Jeruzsálemet a Templommal együtt.

És most nézzük tovább:

9. Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harczra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!
10. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok!
11. Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet!
12. Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.
13. Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk!
14. Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!

Jóel 3,9-14

   
Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél, visszaszáll fejedre.
Abd 1,15


És azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek; a ki emelni akarja azt, mind szakadva-szakad meg, noha összegyül ellene a föld minden pogánya.
Zak 12,3

4. Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál.
5. Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet.
6. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól.

Ézs 13,4-6

Tehát az ÚR eljövetele elött nem egy földrajzilag behatárolt birodalomról van szó, hanem egy világot átfogó birodalomról van szó, az az, mint azt olvastuk Pál apostolnál e világ fejedelmeiröl van szó!

Összefoglalva:

A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt.
Dn 9,26

Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.
1Kor 2,8Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: E.Edit - 2012 December 01, 10:21:52
Köszönöm Erzsike ezeket a gondolatokat. Valóban elgondolkodtató!   :03:

 :016:


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokkarol - 2012 December 01, 18:44:46
kedves Erzsébet!
 ez nagyon igaz! köszönöm hogy elolvashattam! gondolom sokan fogják olvasni és tanulni belőle! :044: :igen:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 10:14:19
Érdekes és fontos összefüggést látok a következö Igékben:

Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. ..
Zsolt 32,6

Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
Jn 9,4

Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
2Thess 2,7    

És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
Ám 8,12

6. Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek, és a nap lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtok a nappal.
7. És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, és elfedik szájokat mindnyájan, mert nem lészen felelet Istentől.

Mik 3,6-7

Kiváncsi lennék a véleményetekre....

 :2smitten:

 :?:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 10:23:30
Talán lehetséges az, hogy az elragadtatással kezdődik ez meg. Hiszen az Úr az elragadtatáskor nem a testi egyházat fogja elragadni, hanem a Lelki egyházat, akik valóban az Övéi! Ha pedig így lesz (márpedig így lesz), akkor a világ világosságai nem világítanak többé, a hegyen épített város nem látszik, a föld sója sem lesz többé íz a világban. Ha majd eltűnik mindez, majd futkosnak az egészséges látáshoz, Istenismerethez, hogy megmeneküljenek.

Énekek éneke 5,6-7
"Megnyitám az én szerelmesemnek; de az én szerelmesem elfordult, elment; az én lelkem megindult az ő beszédén: keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem! Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői."

Az elragadtatás utániról ír ez.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 10:30:33
Öszintén, nem tudom, és nem vagyok biztos benne... Mert itt az ÚR Jézus szavai arra engednek következtetni, hogy  a kijelentés, "senki sem munkálkodhatik" azt is jelenti egyben, hogy még itt van az, aki munkálkodhatna. Erre a gondolatra érzem a másik utalást is:

19. Mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, a milyenek a világ kezdete óta, a melyet Isten teremtett, mind ez ideig nem voltak, és nem is lesznek.
20. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg; de a választottakért, a kiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.

Mk 13,19-20

 :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 10:48:46
A nagy nyomorúságban is lesznek megtértek, hiszen a Jelenések könyvében látunk egy megszámlálhatatlan sokaságot akik a nagy nyomorúságból jöttek. Bár azok az emberek akik a nagy nyomorúságban térnek meg, valószínűleg rövid életük lesz mivel mártír halált halnak.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 11:03:57
Készült film is az elragadtatásról. ajánlom figyelmetekbe a Left Behind -(Otthagyottak című) 3 részes filmet
Itt megnézhetitek:

 http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1334.msg119787/topicseen.html#msg119787 (http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1334.msg119787/topicseen.html#msg119787)

Bekövetkezik az elragadtatás, káosz a földön, megjelenik az antikrisztus, ... hasonlóképpen ahogy a Jelenések könyvében meg van írva.

Mit gondoltok mi fog legelőbb megtörténni? A világvége, vagy az elragadtatás?
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 11:10:28
A nagy nyomorúságban is lesznek megtértek, hiszen a Jelenések könyvében látunk egy megszámlálhatatlan sokaságot akik a nagy nyomorúságból jöttek. Bár azok az emberek akik a nagy nyomorúságban térnek meg, valószínűleg rövid életük lesz mivel mártír halált halnak.

Igen, de mégis felmerül bennem a kérdés, hogyha nem találtatik Isten beszéde, hogyan térnek meg?

6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

2Thessz 2,6-9

 :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 11:19:30
Köszönöm, Pista Testvérem az utalást a filmre, szeretném majd én is megnézni, mert nem ismerem.
 :afro: :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 12:02:36
A nagy nyomorúságban is lesznek megtértek, hiszen a Jelenések könyvében látunk egy megszámlálhatatlan sokaságot akik a nagy nyomorúságból jöttek. Bár azok az emberek akik a nagy nyomorúságban térnek meg, valószínűleg rövid életük lesz mivel mártír halált halnak.

Igen, de mégis felmerül bennem a kérdés, hogyha nem találtatik Isten beszéde, hogyan térnek meg?

6. És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9. A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,

2Thessz 2,6-9

 :2smitten:A Mikeás könyvéből és az Ámos könyvéből idézet résszel kapcsolatban nem vagyok biztos, hogy erre a prófécia még várnunk kell. Az már lehet több ezer éve beteljesedett. :2smitten:

A Jelenések könyvében ezt olvashatjuk:

Jelenések könyve 7,14
"És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében."

A kérdés továbbra is az, hogy mikor ragadtatunk el? Én úgy hiszem a nagy nyomorúság előtt, de más nézet szerint a nagy nyomorúságba beleengedi a gyermekeit Isten.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 14:09:04
Valóban nem egyszerü a kérdés, és nem is szeretném könnyen kezelni. Nekem az a legfontosabb kérdés, hogy a nagy nyomorúság és Isten haragja identikusnak tekinthetö-e. Mert arról meg vagyok gyözödve én is, hogy nem a haragra rendeltettünk. Korábban én is úgy gondoltam, hogy a nyomorúság elöl elragadtatunk. Ám kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban. Nézzük meg a Jelenések könyvét:

A 6. fejezetben olvasunk a pecsétek felnyitásáról:

az 5. pecsét:
9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
10. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek.


A 6. pecsétnél jelenti be a kinyilatkoztatást, hogy eljött az ÚR haragjának a napja.

12. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
13. És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
14. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.
15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;
16. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
17. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?


Tehát mielött a harag napja eljön, már ott vannak a mártírhalált haltak, és türelmesen várniuk kell, míg "beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek."

Ezért gondolom, hogy ugyan az Örökkévaló haragja elöl elragad minket az ÚR, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz nyomorúságban részünk. De egy biztos:

18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Mt 28,18-20

Az Ámos és Mikeás próféciákkal kapcsolatban miért gondolod, hogy azok már több ezer éve beteljesedett?

 :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 14:54:23
Már nagyon sok ember halt mártír halált Krisztus előtt és nem sokkal utána is. A mai napig ez még megy, emberek halnak meg a hitükért. Ez még a jövőben is így lesz, úgy gondolom, hogy különösen az elragadtatás után ismét valóság lesz globálisan, az egész Világon. Azokra az igékre mondtam, hogy lehetséges már beteljesedtek, amelyeket beidéztél:

Idézet
És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.
Ám 8,12

6. Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek, és a nap lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtok a nappal.
7. És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, és elfedik szájokat mindnyájan, mert nem lészen felelet Istentől.
Mik 3,6-7

Én nem látok egyértelmű jelet arra, hogy ez a prófécia minden bizonnyal még hátra van.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 15:14:38
Teljesen egyetértek, és ez az én számomra nyomorúságot jelent. Ha belegondolok, hogy az Open Door jelentése szerint minden 5 percben meggyilkolnak egy keresztényt, akkor a nyomorúság már jelen van. Ha arra gondolok, mennyire erkölcstelen és bünös lett a világ, és mennyire nehéz ma az embereknek a világ csábításának ellenállni, ez is valahol a nyomorúsághoz tartozik. Olyan lehetöségek, mint ma a Mozi, a TV, Internet stb. nem is létezett, és a sátán nagyon is tudja használni ezeket csábításra.

Nem gondolnám, hogy a próféciák már beteljesedtek, mert Isten Ígéje még nem vetetett el. Isten válaszolt a Makkabeusok idején is, ezért is ünneplik még ma is a Templomszentelés ünnepét, amin annak idején Jézus Krisztus is részt vett.


 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 15:44:10
Én azt gondolom, hogy ezen igékben olvasottak az Úrnak egy ítélete egy már megtörtént időben. Az Úr határozza meg, hogy kinek és mikor nyitja meg az ige kapuját. Az elmúlt időkben láthatjuk, hogy több olyan pont is volt, mikor éhezték Istent és tudni akartak róla, mert Isten éhséget támasztott, de végül eledelül adta magát. Gondolok itt Gedeon esetére, akinek a szavából egyértelműen lejön, hogy:

"és hol vannak minden ő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nékünk atyáink, mondván: Nem az Úr hozott-é fel minket Égyiptomból?! Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a Midiániták kezébe."

Én nem merném azt kijelenteni, hogy az Úr el fogja venni a megtérés lehetőséget. Az Úr mindig fenntartotta és fenn is fogja tartani a megtérés lehetőségét. A nagy nyomorúságban is lesznek megtértek (úgy hiszem még nem éljük a nagy nyomorúságot), és még angyalt is láthatunk aki hirdeti majd az evangéliumot az embereknek.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 16:29:14
Éheznek az emberek az Úr igéjére. csak a világ előtt szégyellik bevallani. Tapasztaljuk, hogy amikor úgy beszélgetünk egy emberrel, hogy nincsenek körülötte rokonok, ismerősök isszák a szavakat amit  elmondunk nekik az Úrról, Jézusról. A Szent Szellemmel már hadilábon állnak, mert még senki sem látta. De az Urat és Jézus többen is érzik életük során. És megnyitja Isten az Igéinek kapuját.
Most került a közösségünkbe egy fiú. Edzés közben érintette meg az Úr és azóta nem tud betelni szavaival, üzenetével. Már időnként mi szégyenkezünk a megismeri akarása miatt, mert olyan tűz lobog benne amely belőlünk hiányzik.
Ilyenkor nem a világ érdekli őket, hanem az Úr szava. Csak arra kell vigyáznunk, hogy meg ne oltsuk bennük a tüzet.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 16:44:27
Hála az ÚRnak Pista Testvérem, hogy még tart a kegyelem ideje! Bár ismernék meg minnél többen az Igazságot!

Kijelenteni nem merek én sem dolgokat, csak vannak kérdések, ami miatt bizonyos témákban átgondoltam azt, amit eddig hallottam. Bizonyosat úgy gondolom senki sem mondhat, mert az ÚR tudja a jövöt. Amitöl inkább tartok, hogy abban ringassuk magunkat, hogy nem jön ránk nyomorúság.

A próféciák sok esetben többször is beteljesednek. Például Dániel könyvéböl.

Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak. A templom szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés.
Dn 9,27

Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt.
Dn 11,31

Ezt idézi Jézus Krisztus a Márk Evangéliumban is.

"Amikor pedig meglátjátok a "pusztító utálatosságot" ott állni, ahol nem volna szabad - aki olvassa, értse meg! - akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, 15. aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, 16. és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza.
Mk 13,14

Mint tudjuk a Dánieli prófécia már egyszer beteljesedett Epiphanes alatt. Ez pedig Krisztus születése elött történt. De Jézus mégis a jövöre nézve említi a próféciát.

Azonkivül Jézus Szavait sem hagyhatjuk figyelmen kivül:

Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
Jn 9,4

Tehát meglátásom szerint, minden további nélkül beteljesedhetnek a jövöben is az Ámos prófétának kijelentett Szavak is.

 :2smitten: :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 16:56:29
Most csak filózom... dudorgok és filózom...
Van ugye utalás a "nagy nyomorúságra" Vannak utalások az üldöztetésekre is... Azután van itt az a "paradoxon", hogy bár hallunk üldöztetésekről, de pl. ezek európát nem érik el... Semmi képpen nem gondolnám, hogy pusztán földrajzi korlátai lennének ezeknek.
Ám hogy őszinte legyek, van itt egy érdekes aspektus, ami talán megérne egy-két kört....
Láttam és olvastam olyanokról, akiket bizonyos államokban üldöznek, vagy mára már talán ki is végeztek. Láttam én valamit az ő hitéletükben, ami az Apostoli időkben teljesen megszokott és természetes volt, de a mostani időre, csak néhány Keresztyén él azokkal...Nevezetesen: Valóban élik a hitüket, és nem próbálnak a nehézségek-üldöztetések elől,"bölcsességre" hivatkozva kitérni...Na ezek a kitérési manőverek lettek mára teljesen megszokottá mára, én azt látom. Isten Igéjére kevesen figyelnek, inkább beolvadnak egy közösségbe, elsajátítva annak dogmáit, az sem zavarja őket hogy azok szemben mennek az Örökkévaló Igéivel, ha a világban esetleg megszólják a hitet, vagy szóban bántják az Istent- nagy bölcsen kihátrálnak- olcsó butaságokkal töltik be azt az Űrt, ami valójában a Szentlélek után maradt, mert a gyáva és világi életet élők számára az sem tűnt fel, hogy a Szentlélek már messze jár...
Az alárendelődés nem Isten akaratának, hanem az egyházi elöljáróknak történik. Plusz: Azt sem veszik sokan észre, hogy azok már nagyon régóta, ötleteléseket beszélnek, és magukat hirdetik, nem pedig az Isten Igéjét!  A meghátrálás és a konfrontáció kerülése miatt pedig persze hogy békesség van a világgal! Hisz a Sátán nem harcol azokért akik az övéi! Azt gondolom ezeknek szól az Ige: Jer 2,35   
És azt mondod: Bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Ímé, én törvénybe szállok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!


Nem állítom hogy igazam van, de érdekesnek találom ezt. Lévén azért is, mert világosan meg lett mondva: 2Tim 3,12   
De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.


Jézus is mondta: Jn 16,33   
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Pál pedig a Keresztyén tanítványokat is erre készítette fel: Csel 14,22   
Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.


Nektek ezekről mi a véleményetek Testvérek? Elképzelhető hogy azért nincsenek háborúságok és üldöztetések, mert rengetegen leszédelegtek a küzdőtérről???
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 17:25:06
Az a kérdés testvérem, hogy mit értesz üldöztetések alatt? Itt Európában nem annyira kiélezett, mint Közel-keleten, Afrikában  és Ázsiában, de valamilyen formában mégis jelen van. Igaz Európa államaiban vallásszabadság van. Sok kereszténynek nevezett gyülekezet van és ha nem tetszik az egyik akkor át lehet sétálni a másikba. Oda, ahol azt hallom ami nekem tetszik.
De ha közelebbről nézzük a képet láthatjuk, hogy nem mindenhol fenékig tejföl az élet. Sok iskolában a keresztény diákokat fizikailag inzultálják, megalázzák őket és mégis sokan megmaradnak hitük folytatása mellett. Járunk börtönmisszióba. a megtért rabok is nem egy esetben inzultusnak vannak kitéve hitük miatt.
Látogassunk el egy családba ahol a többség világi ember. Nem biztos, hogy a hívőnek van ott maradásra.
Való és igaz vannak látszatkeresztények akik csak egy programnak tekintik a gyülekezeti életet. Ők biztosan nem küzdenek, hanem az első támadásra megadják magukat.
Ha viszont megtörténik az elragadtatás ők lennének azok akik bizonygatnák hűségüket és árulásnak tekintenék a történteket.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 17:30:59
Más aspektus: Máté 10,7.    
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8.    
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9.    
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10.    
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálczát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11.    
A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, a míg tovább mehettek.
12.    
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13.    
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.
14.    
És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.
15.    
Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.
16.    
Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
17.    
De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;
18.    
És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő magoknak és a pogányoknak.
19.    
De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
20.    
Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.
21.    
Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.
22.    
És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.

Ezt azért találom érdekesnek, mert ha valaki azt teszi, hogy kifogásolni merészeli a magasan kvalifikált szolgálók pénzéhségét, vagy azt hogy a gyülekezetben Igeellenes tanítás folyik, ha szóba meri hozni a Hívő életre vonatkozó, ámde a gyakorlattól gyökeresen eltérő Bibliai értékrendet, nos mindjárt megérezheti az üldözést-a kizárást- a rágalmazást-a háborúságokat... akkor a "Testvér" aki mellett ült a gyülekezetben, akivel valóban jó kapcsolatban is lehetett akár, aki minden gyülekezeti alkalom előtt: Rituálisan elmondta hogy ő mennyire szeret...akkorát rúg beléd, hogy hazáig szállsz...
Ha valaki elkezd az Isten Igéjének prioritást adni, és ennek világosságánál szólni mer a sajnos valós  Istenkáromlás miatt, amit Igehirdetés gyanánt tanítanak sok helyen, az örülhet ha monoklik nélkül megússza... Például ilyen Istenkáromlásra gondolok, mint: Generációs átokról szóló tudományos fröcsögés... mert ez jó lehet a presbitériumnak, akik erre specializálódva, esetenként jó pénzért, "feloldozzák Isten gyermekeit... Mert bár írva van: Hogy azok számára van fenntartva a Generációs átok, akik Istent gyűlölik,( II.Mózes 20) és ha megtér valaki akkor világos hogy nem gyűlöli Istent! Az is írva van, hogy az Örökkévaló ezért nagyon haragszik, ha valaki ezzel ijesztgeti az Övéit, ( Jer.31,27- ; Ezekiél 18,1-)... De azért ez ragyogó üzleti fogásként, és felekezeti babonaként ragyogóan működik általánosan...És van még nagyon sok olyan Igellenes és Istentelen tanítás, amivel butítják az Isten választottait.... Csak hely és gondolom igény nincs arra hogy ezeket mind le is írjuk...
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 17:32:35
Az a kérdés testvérem, hogy mit értesz üldöztetések alatt? Itt Európában nem annyira kiélezett, mint Közel-keleten, Afrikában  és Ázsiában, de valamilyen formában mégis jelen van. Igaz Európa államaiban vallásszabadság van. Sok kereszténynek nevezett gyülekezet van és ha nem tetszik az egyik akkor át lehet sétálni a másikba. Oda, ahol azt hallom ami nekem tetszik.
De ha közelebbről nézzük a képet láthatjuk, hogy nem mindenhol fenékig tejföl az élet. Sok iskolában a keresztény diákokat fizikailag inzultálják, megalázzák őket és mégis sokan megmaradnak hitük folytatása mellett. Járunk börtönmisszióba. a megtért rabok is nem egy esetben inzultusnak vannak kitéve hitük miatt.
Látogassunk el egy családba ahol a többség világi ember. Nem biztos, hogy a hívőnek van ott maradásra.
Való és igaz vannak látszatkeresztények akik csak egy programnak tekintik a gyülekezeti életet. Ők biztosan nem küzdenek, hanem az első támadásra megadják magukat.
Ha viszont megtörténik az elragadtatás ők lennének azok akik bizonygatnák hűségüket és árulásnak tekintenék a történteket.

Teljesen egyetértek veled Testvérem!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 17:57:29
Érdemes nagyon elgondolkozni azon, amiket írtatok Testvéreim!

 :afro: :2smitten: :afro: :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 18:04:01
Egyetértek Ferenc Testvérem. Nagy az Istentelenség, az Úr igéjét sokan nyerészkedésnek tekintik. Olyanokat hirdetnek amelyek emberek parancsolatai, ami nekik kedvez és olyan dolgokat hirdetnek, amikben még ő maguk sem biztosak. Így gyalázzák Isten igéjét (Jézust), így hoznak magukra haragot és vezetnek félre sokakat.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 18:10:33
Az a kérdés testvérem, hogy mit értesz üldöztetések alatt? Itt Európában nem annyira kiélezett, mint Közel-keleten, Afrikában  és Ázsiában, de valamilyen formában mégis jelen van. Igaz Európa államaiban vallásszabadság van. Sok kereszténynek nevezett gyülekezet van és ha nem tetszik az egyik akkor át lehet sétálni a másikba. Oda, ahol azt hallom ami nekem tetszik.
De ha közelebbről nézzük a képet láthatjuk, hogy nem mindenhol fenékig tejföl az élet. Sok iskolában a keresztény diákokat fizikailag inzultálják, megalázzák őket és mégis sokan megmaradnak hitük folytatása mellett. Járunk börtönmisszióba. a megtért rabok is nem egy esetben inzultusnak vannak kitéve hitük miatt.
Látogassunk el egy családba ahol a többség világi ember. Nem biztos, hogy a hívőnek van ott maradásra.
Való és igaz vannak látszatkeresztények akik csak egy programnak tekintik a gyülekezeti életet. Ők biztosan nem küzdenek, hanem az első támadásra megadják magukat.
Ha viszont megtörténik az elragadtatás ők lennének azok akik bizonygatnák hűségüket és árulásnak tekintenék a történteket.

Valóban igaz az, hogy a hívők oda mennek, ahol a fülük és szívük szerint hallhatnak.
Vajon a mostani hívők közül mennyien állnának ki a Jézusban való hitben, ha a kettéfűrészelés várna rájuk?
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 18:18:24
Csakhogy az a harag amit magukra hoznak véleményem szerint azt a közösséget is érinti akik hallgatták és elfogadták a hamis tanítást. Nem mindenki tudja megítélni a hallottakat teljes biztonsággal mert nem elegendő még hozzá az ige ismeretük. Ilyenkor is érvényben van még az, hogy a tudatlanság idejét elnézi Isten?

"E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:"
Apcsel 17,30
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2012 December 13, 18:21:42
A nagy nyomorúságban is lesznek megtérők szerintem, hiszen a Jelenések Könyvében is van szó azokról a szentekről, akik a nagy nyomorúságból jönnek.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 18:27:39
Én azt látom az Igéből Testvérem, hogy a növekedést-a fejlődés tempóját az Örökkévaló adja  meg. Ekkor nem kéri számon senkitől, amit még nem tud, ha az Ő részét betölti az a valaki... Mt.5,6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek..
Ám mint ahogyan te is hoztad az Igét: Apcsel 17,30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek...
Tehát az Isten parancsolatja az hogy MEGTÉRNI! A megtérés pedig azt jelenti: Hátatfordítani a világnak, annak minden tanításával-kívánságával-elvárásaival együtt- És Isten felé fordulni, az Ő Tanítása szerint járni! Ahhoz pedig hogy az Ő Tanítása szerint tudjunk járni, szükség az Ő Beszédének ismerete! Na erre kell tehát igyekezni!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 18:30:15
A nagy nyomorúságban is lesznek megtérők szerintem, hiszen a Jelenések Könyvében is van szó azokról a szentekről, akik a nagy nyomorúságból jönnek.

Így van Testvérem, Igazad lehet. De ha megbocsátjátok nekem: Én azt itt már nem szeretném megvárni. Ha most is el lehet készülni, pláne meg: Ha pontosan ez az akarata az Atyának, akkor inkább most....
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 18:32:09
Én azt látom az Igéből Testvérem, hogy a növekedést-a fejlődés tempóját az Örökkévaló adja  meg. Ekkor nem kéri számon senkitől, amit még nem tud, ha az Ő részét betölti az a valaki... Mt.5,6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek..
Ám mint ahogyan te is hoztad az Igét: Apcsel 17,30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek...
Tehát az Isten parancsolatja az hogy MEGTÉRNI! A megtérés pedig azt jelenti: Hátatfordítani a világnak, annak minden tanításával-kívánságával-elvárásaival együtt- És Isten felé fordulni, az Ő Tanítása szerint járni! Ahhoz pedig hogy az Ő Tanítása szerint tudjunk járni, szükség az Ő Beszédének ismerete! Na erre kell tehát igyekezni!

Igen. És akik a hit útjára léptek, azok megkapták Isten Lelkét, aki elvezet minket az igazságra. Ám Istennek lelkét meg lehet szomorítani, oltani, sőt káromolni is.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 18:35:24
Én azt látom az Igéből Testvérem, hogy a növekedést-a fejlődés tempóját az Örökkévaló adja  meg. Ekkor nem kéri számon senkitől, amit még nem tud, ha az Ő részét betölti az a valaki... Mt.5,6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek..
Ám mint ahogyan te is hoztad az Igét: Apcsel 17,30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek...
Tehát az Isten parancsolatja az hogy MEGTÉRNI! A megtérés pedig azt jelenti: Hátatfordítani a világnak, annak minden tanításával-kívánságával-elvárásaival együtt- És Isten felé fordulni, az Ő Tanítása szerint járni! Ahhoz pedig hogy az Ő Tanítása szerint tudjunk járni, szükség az Ő Beszédének ismerete! Na erre kell tehát igyekezni!

Igen. És akik a hit útjára léptek, azok megkapták Isten Lelkét, aki elvezet minket az igazságra. Ám Istennek lelkét meg lehet szomorítani, oltani, sőt káromolni is.

A Szomorú, és ami egyben félelmetes is, az Testvérem: Hogy rengetegen még csak nem is tudják, hogy pont azt szomorítják-oltják meg, akire hivatkozva élik szabados és az Isten által meghatározott értékrendektől, távoli életüket...
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 13, 18:42:36
Valóban nagyon szomorú ez. Isten nem azért adta a kegyelmét, hogy azzal visszaéljünk. A Lelkét sem azért adta, mert nem tudott vele Isten mit kezdeni, hanem azért, hogy a Lelke által a Fiához hasonlóvá formáljon minket.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 18:44:08
A nagy nyomorúságban is lesznek megtérők szerintem, hiszen a Jelenések Könyvében is van szó azokról a szentekről, akik a nagy nyomorúságból jönnek.

14   
   És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.
15
    És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,
16
    Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
17
    És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Károli Gáspár » János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve » 13. fejezet 14-17

Úgy gondolom, hogy leszek azok közül akik nem veszik fel a bélyeget. És ez már  nagy üldöztetés időszaka.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Shomer ayin - 2012 December 13, 19:15:03
Testvérem. én erről a bélyegről többet gondolok, mint egy vonalkód-vagy csip... Bár nem vitatom hogy valós dologgá is manifesztálódhat, mindazonáltal azt gondolom ez többről szól...
Nézzétek csak: Jel.13,16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
  17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.
  18. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

Tehát azt mondja: homlokukra és a jobb kezükre... vagyis: A Gondolatok és a cselekedetek ... Istentelenül gondolkodni-Istentelenül cselekedni.
A Fenevad száma pedig: Hatszáz hatvan hat. Testvérek: Nem a sátánt teremtette az Örökkévaló a hatodik napon, hanem az embert! Az pedig hogy 666 jelenti, hogy tökéletes testi ember. Hiszen írva is van a bűnbeesés után: I Mózes 6, 3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.  És ezek után: Jn.3,  6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
  7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

Ennek summája pedig: I.Kor.15, 50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.


Tehát én azt gondolom, hogy ennek a bizonyos bélyegnek, vagy stigmának felvétele, a testi gondolkodáshoz, és a testies cselekedetekhez kötött! Tehát azok veszik fel majd, akik a testiességgel teljesen egyetértenek! Úgy értem azok, akik számára a jel felvétele az életük és értékrendjük külső megnyilvánulása lesz, ezt pedig büszkén viselik majd! ( mint mondjuk a nyilaskereszt, vagy a horogkereszt, Karszalag és sapka rózsa...)
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2012 December 13, 19:24:22
Tökéletes a kiegészítésed és helytálló is. A náci horogkereszt viselése is azonosulás volt az eszméjével és azt a gondolkodásukkal és tetteikkel is igazolták.
De itt voltaképpen nem is a jel a döntő, hanem az, hogy elfogadjuk-e az általuk képviselt ideológiát.

Úgy kellene lenni a kereszt viselésével is. A kereszt Jézus követésére vall, de nagyon sokan nem a hitük szimbólumaként viselik, hanem egyszerűen csak divatból.

Köszönöm, hogy megosztottad  velünk a jel magyarázatát.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 13, 19:56:37
Köszönöm Testvéreim a gondolatokat.

Mint már említettem, Antiochosz Epiphánészban is beteljesedtek azok a próféciák Dániel könyvéböl, ami alapján Jézus utal az antikrisztusra. Lehet mintegy az antikrisztus elöképének tekinteni. Pont most a Hanukka, a Templomszentelés ünnepén nagyon is aktuális téma. Ha közelebbröl megvizsgáljuk a történelmet, látjuk, hogy nem azért kegyetlenkedett a zsidókkal, mert zsidók, hanem abszolút az Isten szövetsége ellen ment. Hisz aki megtagadta az Örökkévaló szövetségének a parancsolatait, azok élhettek nyugodtan tovább. Kimondottan az Örökkévaló és az Ö parancsolatai ellen folyt a legvéresebb harc.

Úgy gondolom, hogy hasonló lesz ez az antikrisztus uralma alatt is, mint ahogy azt Ti is írtátok. Nem kimondottan a kereszténység ellen fog fordulni, hanem azok ellen, akik Isten és az Ö egyszülött Fiának Szavait és parancsolatait megtartják. Ezért is nem vesznek észre sokan semmit, mint ahogy ezt Jézus mondja: esznek isznak.... Mert ök nem is fognak az üldözésböl semmit sem érezni. De hirtelen fog az ÚR eljönni, és akkor már késö!

 :pasztor05:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: ditte - 2012 December 14, 17:18:57
A nagy nyomorúságban is lesznek megtérők szerintem, hiszen a Jelenések Könyvében is van szó azokról a szentekről, akik a nagy nyomorúságból jönnek.

Így van Testvérem, Igazad lehet. De ha megbocsátjátok nekem: Én azt itt már nem szeretném megvárni. Ha most is el lehet készülni, pláne meg: Ha pontosan ez az akarata az Atyának, akkor inkább most....
Igazad van Testvérem.Én sem szeretném megvárni itt.  Igyekezzünk úgy élni, hogy a mi Urunk bármikor jöhet.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2012 December 15, 07:59:36
Idézet
Ha valaki elkezd az Isten Igéjének prioritást adni, és ennek világosságánál szólni mer a sajnos valós  Istenkáromlás miatt, amit Igehirdetés gyanánt tanítanak sok helyen, az örülhet ha monoklik nélkül megússza... Például ilyen Istenkáromlásra gondolok, mint: Generációs átokról szóló tudományos fröcsögés... mert ez jó lehet a presbitériumnak, akik erre specializálódva, esetenként jó pénzért, "feloldozzák Isten gyermekeit... Mert bár írva van: Hogy azok számára van fenntartva a Generációs átok, akik Istent gyűlölik,( II.Mózes 20) és ha megtér valaki akkor világos hogy nem gyűlöli Istent! Az is írva van, hogy az Örökkévaló ezért nagyon haragszik, ha valaki ezzel ijesztgeti az Övéit, ( Jer.31,27- ; Ezekiél 18,1-)... De azért ez ragyogó üzleti fogásként, és felekezeti babonaként ragyogóan működik általánosan...És van még nagyon sok olyan Igellenes és Istentelen tanítás, amivel butítják az Isten választottait.... Csak hely és gondolom igény nincs arra hogy ezeket mind le is írjuk...

Ezzel a gondolattal kapcsolatban egy Igeszakasz jutott eszembe, mert a régi idökben sem volt ismeretlen a tévelygés veszélye, és tudták, hogy a jövöben is lesznek hamis próféták és tanítók.

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. 2. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, 3. benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. 4. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. 5. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. 6. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. 7. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. 8. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva. 9. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.
2Pt 2,1-9

Az igaz, aki újjászületett szenved a gonoszság láttán, és nem marad közömbös. Ez teljes összhangban van Pál apostol szavaival:

"A szeretet....  Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;"
1Kor 13,6


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2012 December 15, 13:59:00
A lényege a megtérésnek, hogy többé nem azok vagyunk akik voltunk. Nem mi uralkodunk magunkon, hanem az Úr (ha csakugyan Benne maradunk). Mert ha a szőlőtőn maradunk, akkor abból táplálkozunk. Ha pedig Benne maradunk, akkor termünk gyümölcsöt.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Január 15, 16:24:34
Így van! A megtérés nem valami érzelmi szalmaláng, hanem egy életre szóló döntés!

És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.
1Kir 18,21

És ezt az ÚR Jézus is megerösíti:

Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Lk 14,26

Jézus hív: "Kövess engem!" Ne sántikáljunk kétfelé! Ha várni is kell, de eljövetele biztos!

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
Jak 5,7-8

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2013 Január 15, 16:32:33
Valóban életre szóló és nem egy pillanatnyi befogadáson múlik. Mert vagy mi élünk, vagy Jézus él bennünk. A kettő nem megy együtt.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Január 25, 07:54:50
Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, 8. mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9. mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10. és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.
1 Thessz 1, 7-9

Ha manapság keresztény oldalakat olvasok az utlsó idökkel kapcsolatban, sokszor az a benyomásom, hogy sokan inkább az antikrisztus jövetelét várják, nem pedig Jézus Krisztus visszajövetelét dicsöségben. Természetesen vannak jelek, és aki ismeri Isten Szavát fel is ismeri azokat. De valóban a mi feledatunk az antikrisztus szellemével ennyit foglalkozni? Nem sokkal inmkább bátorítani kellene a hüséges kitartásra és Jézus Krisztust hirdetni?

 :104:


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2013 Január 25, 10:16:57
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Jazmin - 2013 Január 25, 10:43:19
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.


Igen.Ez igy kellene legyen minden hivő életében..Sokakat ismerek akik állandóan azt tárgyalják," firtatják",hogy mi mi után fog következni az utolsó idökben,de arra nem ügyelnek,hogy kapcsolatuk Jézussal egyre szorosabb legyen...Imádkoznom kell ezekért a testvérekért.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Antee - 2013 Január 25, 10:45:39
Egyetértek! :afro:

Amíg az ellenségre koncentrálunk, úgy kevesebb időnk marad Istenre. Nem az idők jeleire kell csupán figyelnünk, sokkalta inkább saját magunkra, hogy készek legyünk, mikor eljön Jézus értünk.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Január 25, 13:18:15
 :afro:   :afro:

Legfontosabb Isten és Jézus Szavának engedelmeskedni:

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.
Mk 16,15

14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mt 24,14


Ez a mi feladatunk.... Nem érdekes, hogy attól függ Jézus visszajövetele, hogy beteljesedjen az ÚR Jézus által adott parancsolat?

 :pasztor05:

 
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Február 23, 10:36:21
Olvasztatni – Utolsó idők

Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik.

Dn 12,10

Sokan foglalkoznak Dániel próféciáival az utolsó időkkel kapcsolatban. Számtalan magyarázatot találunk a látomásban leírt szoborral, ami a különböző birodalmakat jelképezi. Viszont keveset lehet olvasni erről az Igeversről, amely pedig létfontosságú.

De mivel a magyar fordítás itt nem eléggé pontos, nézzük meg a héber fordítást (összevetve a magyar- és a német- héber fordítással)

Meg fognak megválogattatni, és fehéríttetni és olvasztatni sokan, a gonoszok gonoszul cseleksznek. Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.

És most nézzük meg Dániel könyvében a párhuzamos részt:

Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő.
Dn 11,35

Lássuk ugyanezt az Igét a héber-megyer fordításban:

És a belátók közül botlani fognak, hogy köztük olvasszon, válogasson, s fehérítsen a végnek idejéig, mert az még határidőre szól.

Olvasztatni (Sok helyen a magyar fordításban: tisztítani)... Nézzük meg ezt a szót héberben.

Olvasztani :  Ceráp

(lehet hogy más fonétikát is használnak, megpróbáltam a magyar kiejtés szerint írni, forrás: Studienbibel, Elberfelder)

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz (olvasztott / Héber magyar: salaktalan). Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
2Sám 22,31

Az ÚR ígéretei tiszták (olvasztottak), olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.
Zsolt 12,7

Nagyon tiszta (olvasztott  / héber-magyar: salaktalan)  a te beszéded, szolgád szereti azt.
Zsolt 119,140

De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök  (héber-magyar:olvasztók) tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.
Mal 3,2

Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom(héber-magyar: megolvasztom) őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem!
Zak 13,9

De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.
Ézs 48,10

Ezért így szól a Seregek URa: Megolvasztom, megvizsgálom őket, mi mást tehetnék népemmel?
Jer 9,6


És most vessük össze a már említett, Dániel könyvében írt szavakat Jeremiás kijelentésével:

Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.
Dn 12,10b

Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből; hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg.
Jer 6,29

 
Lehetne még több Igeverset felsorolni ahol a Ceráp / olvasztani kifejezés előfordul, de úgy gondolom elég ez is, hogy megértsük az utolsó idők próféciáját Dániel könyvében.

És végezetül Istennek Szava:

Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. 6. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!
Péld 30,5


Héber-magyar fordításban:

Istennek minden szava salaktalan, pajzsa Ő mind a benne menedéket keresőnek. Ne tégy hozzá szavaihoz, nehogy rád czáfoljon és hazugnak bizonyulj.

Tehát a salaktalanítás, a megolvasztás a tisztítás eszközei. Fájdalommal  és szenvedéssel jár, de igazából örülnünk kell, mert semmilyen salak, semmilyen bűn nem kerülhet be Isten országába. Isten csodálatos kegyelme, ha megolvaszt minket.  Az utolsó idökről ír Péter apostol is, és láthatjuk, mennyire egybecseng a próféták szavaival.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4. arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7. hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 8. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9. mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
1Pt 1,3-9

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2013 Március 24, 19:27:47
Elérkezett az idő

Jelenések 1,3
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.


János mennyei jelenésekről írt könyvében olvashattuk a fenti sorokat.
Az idő közel van. De minek az ideje van közel? – kérdezhetjük.
Húsvét előtt állunk, és ismert előttünk, hogy mi is történt azokban a napokban.
Jézus Jeruzsálembe tartott. Pészahra - pászkaünnepre, amely az egyiptomi kivonulás ünnepe.
Ünnepelt a nép, és ünnepelte a szamárháton bevonuló Jézust is akinek híre egyre jobban terjedt. Az emberek a felső ruhájukat, gallyakat, pálmaágakat szórtak az útra érkezésének tiszteletére.

János ev.12, 12-15
       Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő,
Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!
Találván Jézus pedig egy szamarat. felüle arra, amint meg van írva:
Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szárnak vemhén ülve.


Hozsánna felkiáltásokkal éljenezték azt, akit királyukként, megváltójukként vártak.
Jézus szamárháton ment be a városba, úgy amint azt a próféták is előjelezték. Olvashatjuk Zakariás könyvében:

Zakariás 9,9
             Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod; igaz és szabadító ő; szegény és szamárháton ülő, azaz nőstényszamárnak vemhén.    János 12,11
Mivelhogy a zsidók közül sokan ő miatta menének oda és hivének a Jézusban.


Igen, elérkezett az idő, úgy gondolták a farizeusok is. Tenni kell valamit Jézus ellen, hiszen csorbát ejt népszerűségükön.
 A farizeusok azonban másképpen gondolkodtak, mint a nép, aki ünnepelte Jézus bevonulását,  és más tervet szőttek Jézus ellen. Nem tudták elviselni Jézus sikerét, mert a nép őt akarta követni.

János 12, 19
                  23-42

19
Mondának azért a farizeusok egymás között: Látjátok-é, hogy semmit sem értek? Ímé, mind e világ ő utána megy.

Eközben Jézus haláláról beszélt tanitványainak

23
Jézus pedig felele nékik, mondván: Eljött az óra, hogy megdicsőíttessék az embernek Fia.
24
Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
25
Aki szereti a maga életét, elveszti azt; és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
26
Aki nékem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
27
Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára.
28
Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.
29
A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött; mások mondának: Angyal szólt néki.
30
Felele Jézus és monda: Nem én érettem lőn e szó, hanem ti érettetek.
31
Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme:
32
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.
33
Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.
34
Felele néki a sokaság: Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad: hogyan mondod hát te, hogy az ember Fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember Fia?
35
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
36
Míg a világosságotok megvan, higyjetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.
37
És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne:
38
Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?
39
Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás:
40
Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
41
Ezeket mondá Ésaiás, amikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle.
42
Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből:


Eljött az idő a világ kárhoztatása, más néven a fordulópontja.  Elérkezett a válság időpontja.
Jézus  önként adta az életét váltságul az emberek bűneiért, vétkeiért.
A sátán örült, hogy tervei győzedelmeskedni fognak, de tudjuk, hogy ezek az elképzelések a porba hullottak.  Pedig  Jézus egyik tanítványát is megkörnyékezte a sátán. Júdás volt a kiválasztott.

János 13
1
A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
2
És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt,
3
Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy,
4
Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát.
5
Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelylyel körül vala kötve.
6
Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat?
7
Felele Jézus és monda néki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted.
8
Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám.
9
Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is!
10
Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.
11
Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták!
12
Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek?
13
Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok.
14
Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait.
15
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
16
Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
17
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
18
Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.
19
Most megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higyjétek majd, hogy én vagyok.
20
Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.
21
Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, s bizonyságot tőn, és monda: Bizony, bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem.
22
A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről szól.
23
Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus.
24
Int azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól?
25
Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda néki: Uram, ki az?
26
Felele Jézus: Az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot, adá Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának.
27
És a falat után akkor beméne abba a Sátán. Monda azért néki Jézus: amit cselekszel, hamar cselekedjed.
28
Ezt pedig senki sem érté a leültek közül, miért mondta néki.
29
Némelyek ugyanis állíták, mivelhogy az erszény Júdásnál vala, hogy azt mondá néki Jézus: Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre; vagy, hogy adjon valamit a szegényeknek.
30
Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne: vala pedig éjszaka.


Nem tudom, hogy Júdás milyen lelkülettel hagyta, hogy Jézus megmossa a lábát. Őt tetőtől talpig meg kellett volna fürdetni, hogy megszabaduljon rettenetes tervétől. De tudjuk, nem lehetett, ennek így kellett megtörténnie.
Az utolsó vacsorán egyszerre mártotta Júdás a tálba a falatot Jézussal, de nem vette el a kezét.

Márk 14. 17-21
17
Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel.
18
És amikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik.
19
Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én?
20
Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, aki velem együtt márt a tálba.
21
Az embernek Fia jóllehet elmegy, amint meg van írva felőle; de jaj annak az embernek, aki az embernek Fiát elárulja; jobb lenne annak az embernek, ha nem született volna.


 A végkifejlet ismert. Júdás elárulta Jézust, pénzért.

Máté 26,15:
„és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?” Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki.”

 Amikor ráébredt cselekedetének súlyára visszavitte a pénzt megbízóinak, de büszkesége nem engedte meg, hogy bocsánatot kérjen az Úrtól. el is érte őt a végzete.

Máté 27,6-7:
„A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: „Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj.” Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a Fazekasmezőt, az idegenek számára temetőnek.”


Ismert, előttünk, hogy Jézus keresztre feszítése utáni harmadik napon feltámadt és a sátán örömét romba döntötte. Meghasadt a kárpit, Jézus szavaival beteljedesett a küldetése. Elérkezett az idő.

Lukács 23.
44
Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilenc órakorig.
45
És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada.
46
És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.
47
Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala.
48
És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére.


Elérkezett az idő a mi életünkben is, hogy megtérjünk. Elérkezett az idő, hogy megbánjuk bűnös életünket, azt letegyük megváltónk elé és új életet kezdjünk.
Elérkezett az idő, hogy engedelmeskedjünk az Úr szavának, teljesítsük az ő kéréseit, parancsait és hűségesek maradjunk hozzá.
Elérkezett az idő, hogy hirdessük az evangéliumot, a megváltást, a szabadulást ebből a bűnös világból.
Elérkezett az idő, hogy feleszméljünk arra, hogy az idő közel van Jézus visszaérkezéséhez.
Ne késlekedjünk!

Jelenések 1,3
Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Március 25, 11:31:35
Köszönöm, kedves Pista testvérem a tanítást! Nagyon komoly Isten Szava, és nem vehetjük félválról, nem halogathatjuk a döntést.

Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, 8. ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában
Zsid 3,7

 :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Április 07, 18:09:16
A Máté evangéliumának 24.fejezetében (Mk. 13; Lk 21) miután beszélt Jézus visszajöveteléröl, mondja a következö mondatot:

"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt.
Mt 24,32

De mire vonatkozik ebben a példában a fügefa?

 :290:

 
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Április 13, 18:14:22
 :?:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: bacsipista - 2013 Április 13, 19:10:17
Arra gondolok, hogy a fügefa készen áll arra, hogy termővé váljon és gyümölcsöt teremjen.Nekünk is készen kell állni mindenkor arra, hogy Jézus visszajöhet. Ne akkor kezdjünk el kapkodni amikor már késő.
Láthatjuk és érezhetjük, hogy már az utolsó időket éljük. Felgyorsult idő, háborúk, katasztrófák, hamis próféták.
Nekem az üzenet ebből az, hogy legyünk mindig készen.

Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok melyik órában jön el a ti Uratok!” (Mt 24,42)
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Április 13, 19:57:43
Igen készen kell lennünk... Nekem érdekes az összefüggés is:


A fügefa érleli első gyümölcsét,
és a szőlők virágzásban vannak, jóillatot adnak;
kelj fel én mátkám, én szépem, és jőjj hozzám!

Énekek 2,13    

De van még egy aspektus is.... ami az utolsó idökkel szorosan összefügg:

    
Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat;
Hós 9,10

A fügefa Izraelt is jelképeti a Szent Írásban.

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Április 16, 16:00:52
A Szent Írás alapján az egyik legmarkánsabb jele az utolsó idöknek Izrael összegyüjtése a szétszóratásból, a diaszpórából. Ki gondolta volna a 40-es évek elején, vagy azelött, hogy Isten Szava pár év múlva szószerint beteljesedik. Többek között erröl olvasunk Jeremiás prófétánál:

Most mégis ezt mondja az ÚR, Izráel Istene, erről a városról, amelyről azt mondjátok, hogy fegyver, éhínség és dögvész folytán a babilóniai király kezébe kerül: 37. Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. 38. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. 39. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. 40. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. 41. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. 42. Mert ezt mondja az ÚR: Ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik.
Jer 66,36-42

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2013 Április 22, 13:39:24
Jön majd olyan idő - így szól az én URam, az ÚR -, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az ÚR igéjének hallgatására. 12. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az ÚR igéjét, de nem találják.
Ám 8,11-12

Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.
Jn 9,4
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2017 December 22, 15:30:14

A Templom


A templomban (Hieron) találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. 15. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból.
Jn 2,14-15

A „Hieront” talán úgy lehetne lefordítani, mint a kőből épült templomi épület komplexusa. Sohasem lesz allegórikusan alkalmazva.

Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot (Naos), és három nap alatt felépítem." 20. Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom (Naos), és te három nap alatt felépíted?" 21. Ő azonban testének templomáról beszélt.
Jn 2,19-21

„Naos” magára  a  belső szentélyre  utal és mint látjuk Jézus itt  allegórikusan beszél a Szentélyről, mint testének Templomáról.

Most nézzük meg, Pál apostol kiejelntését a Szent Lélek által:

Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába „Naos” is, azt állítva magáról, hogy ő isten.
2Thess 2,3-4

Itt eredetiben a „Naos” szó szerepel, amit Templomnak fordítanak.

És itt is a „Naos” kifejezés áll:

Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma „Naos” vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
1Kor 3,16

Tehát itt is a szellemi vonatkozásról van szó, nem valami kőből épült Templomról.

Pál továbbá írja:

A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. 8. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével.

2Thessz 2,7-8

Tehát a Törvénytiprás szelleme, amely beül Isten Templomába, tehát itt egyértelműen (Naos) szellemi vontakoztatásról van szó, mivel már akkor is folytatja a Törvénytiprást, amikor már nincs tovább kőből épült Templom. Ellenben ez a Törvénytipró egyszer megjelenik személyesen, akit Jézus megsemmisít puszta megjelenésével dicsőségben! Nem kell Jézusnak harcolnia vele, a sötétség megsemmisül, ha megjelenik a dicső Világosság!

Az utolsó idők jeleihez tartozik, hogy a gonoszság, a sötétség, a hamisítás, a hazugság, az Isten Törvényének elutasítása, egyre intenzívebb lesz.


Mit látunk ma?

A német Evangélikus egyház például kiadott egy olyan dokumentet, melyben felszólítja híveit arra, hogy fogadják el a melegek házasságát, mint egy Istentől is akart és elfogadott életformát. De MO-on is működik a „meleg kersztények” honlapja. Mások tagadják Izrael helyreállításának Ígéretét, és antiizraeli, antiszemita hazugságokat terjesztenek. Azután ott van a keresztény üzlet. Kiszedik a szegények, a nincstelenek zsebéből is a tizedet, hogy finanszírozzák saját uralmukat. Ne tévelyegjünk, ez az üzlet kőkemény buisness. Alaposan ott van már a Törvénytiprás Isten Templomában. Lehetne folytatni a felsorolást, de nem ez a célom. Célom az, hogy ne legyünk részesei e Törvénytiprásnak.

E törvénytipról beszél Dániel Próféta is:

Sokat beszél majd a Felséges ellen, és gyötörni fogja a Felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket! és a törvényt!.
Dn 7,25

Parancsára előállnak csapatai. Meggyalázzák a megerősített szentélyt, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják az iszonyatos bálványt. 32. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez.
Dn 11,31-32

Ez már egyszer bekövetkezett Antiochus Epiphanes idejében:

Halálbüntetés terhe mellett a szeleukida uralkodó, Antiochus Epiphanes megtiltotta a mózesi Törvények szerinti életet. Sőt, a tízparancsolatot érvénytelennek nyilvánították és Tóratekercseket égettek nyilvánosan. A zsidó ünnepeket többé nem volt szabad megünnepelni, a Sabbatot sem tarthatták meg és a templomban sem mutathattak be áldozatot. Magát a körülmetélkedést is megtiltották. Az elnyomás akkor érte el csúcspontját, amikor IV. Antiochus a jeruzsálemi Templomban Zeusz oltárt állíttatott fel, disznót áldozott és büntetlenül benyomult a Templomban a Szentek Szentjébe. Mindez kiszlév hónap 25-én történt Kr.e. 167-ben. Ez adott alkalmat a zsidó felkelésére a gyűlölt idegen uralom ellen. 
Makkabeus Júdás irányítása alatt a szeleukida katonák többszörös túlerejét legyőzték, és a zsidók földjét felszabadították. Kiszlév hónap 25-én a Kr.e. 164. évben, három évvel a Templom megszentségtelenítése után a megtisztított Templom felszentelését ünnepelték, a Hanukkát. Nyolc napig tartott az ünnep (II. Makk. 10, 1-8).

Nagyon sokan vállalták inkább a halált, minthogy sem engedelmeskedjenek a törvénytiprónak.

Jézus is felment Jeruzsálemben a Templomszentelés ünnepére (Jn 10,22-23). A „Hanukka” felszentelést jelent szószerint.

Tehát annak idején a kőből épült Templomról volt szó, ellenben ez Jézus előtt történt, de Jézus beszél egy jövőbeli beteljesedésről.

   
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):

Mt 24,15

Jézus utal azonban a Templom szellemi valóságára:   

Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott.

Mk 14,58

Tehát a jövőbeli Templom már nem kézzel készített Templom.

Habár itt még Jézus a kőből épült Templomra (Hieron) utal:

És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból "Hieron", az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté;
Jn 2,15    

Itt viszont már nem a kőből épült Temlomról van szó:
   
Ha valaki az Isten templomát (Naos) megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma (Naos) szent, ezek vagytok ti.
1Kor 3,17

Jézus szavain át értjük meg Ezékiel proféciáját is:

Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Elvetettem őket messzire a pogányok közé, szétszórtam őket az országokba, de én vagyok a szentélyük egy kis időre azokban az országokban, amelyekbe jutottak. 17. Ezért mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét.
Ez 11,16-17

Mi hallottuk, mikor ezt mondá: Én lerontom ezt a kézzel csinált templomot, és három nap alatt mást építek, a mely nem kézzel csináltatott.

Mk 14,58

Jézus volt a diaszpórában népe Szentélye. Izrael Szentje nem szunnyad és nem alszik el.


Ne ringassuk magunkat önigazultságban. Jézus megtérésre hívja fel hat gyülekezetet figyelmét a hét gyülekezet közül.

Ma még nem késő... Ne kelljen ezt hallani:

"A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!
Jel 3,1-3

Ám itt sem volt mindenki halott:

De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá.
Jel 3,4

Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. 21. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. 22. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"
Jel 3,20-22

Advent idején megemlékezünk Jézus visszajöveteléről. Igen az Advent végére érkeztünk. Jézus hamar visszajön, és puszta megjelenésével megsemmisíti a törvénytiprót! Nem kisded Jézuskaként, hanem dicsőségben, mint a királyok Királya és uraknak Ura! Mint Dávid gyökere és hajtása, mint Júda Oroszlánja, a fényes Hajnalcsillag!

Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,17-18Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2017 December 26, 07:54:55
Fény a sötétségben

Akkor ezt mondta az ÚR Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet az ég felé, és akkor olyan sötétség lesz Egyiptom földjén, hogy tapintani lehet a sötétséget! 22. Mózes kinyújtotta kezét az ég felé, és sűrű sötétség támadt egész Egyiptomban három napig. 23. Az emberek nem látták egymást, és három napig senki sem tudott kimozdulni a helyéről. De ahol Izráel fiai laktak, mindenütt világos volt.

2Móz 10,21-23

Amikor olvastam ezt az Igeszakaszt, csodálatosan megmutatta Isten mekkora mélysége van ennek a jelenetnek. Három napig sűrű sötétség Egyiptomban... Az emberek a sötétségtől megvakultak, semmit sem láttak. Ez szellemi értelmben is így van. Ahol szellelmi sötétség van, ott szellemi vakság a következmény. Mégis Gósen földjén, ahol az izraeliták laktak, mindenütt világos volt. Ahol Isten van jelen népe között, ott ragyog a világosság, mert Isten maga a világosság. Ha Isten büntet, sohasem engedi, hogy az övéi is szenvedjenek a bűnösökkel.

Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz.
Zsolt 112,4

Másrész ezt is mondja a Zsoltáros:

Dávidé. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre! 2. Mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. 3. Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. 4. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! 5. Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: 6. világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. 7. Légy csendben, és várj az ÚRra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Zsolt 37,1-7

Ma, amikor az utolsó idők utolsó szakaszához értünk, látható, hogy egyre sötétebb a világ körülöttünk, de nem csak világi szinten, hanem még egyházakon belül is. A világ szellemisége nem állt meg a Templom ajtaja előtt. Sokan elhagyták a világosságot és a szellemi sötétségben megvakultak.  Ha a fáraó engedett volna Istennek és elengedi Izraelt, akkor Isten nem keményítette volna meg szivét mégjobban, és maradhatott volna a világosságban.  Az engedetlenség következménye a sötétség és a vele járó vakság. DE! Arra is figyelmeztet az Íge, hogy ne induljunk fel az alattomos embereken. Az Isten világossága egyben tökéletes védelmet is nyújt.

Izraelnek is bízni kellett az Úrnak és engedelmeskedni. Ez ma is a mi menedékünk. Tombolhat a világ, ha Isten jelenlétében vagyunk világossá teszi a jogot.

Jézus mondja:

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."
Jn 8,12

A legcsodáltosabb Ígéret! De ennek előfeltétele, hogy megalkuvás nélkül kövessük a Messiást.

És nem csak hogy Ő maga a Világosság, hanem nekünk is átadta az Ő világosságát.

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. 15. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. 16. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
Mt 5,14-16

Egyiptomban sűrű sötétség és vakság uralkodott. Ma is a világban sűrű sötétség és vakság uralkodik. De a Világ Világossága adta nekünk a Világosságot, hogy mi is világítsunk ebben a sötét világban.

Nem mindig kellett az embereknek a világosság, nem is olyan régen a kommunista rendszerben is inkább szerették az emberek a sötétséget, mint a világosságot. Nem is volt mindig veszélytelen világítani Isten Ígéjével. De aki világosságban jár, nem rejtheti el azt, még akkor sem, ha gúny, vagy üldöztetés veszélye fenyeget.  Világosságra a sötétségben van legnagyobb szükség!

A jó cselekedetek... Ez a világosság, amely világít, és amivel dicsőítjük a mi Mennyei Atyánkat!

Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. 6. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.

1Thessz 5,4-8

János Apostol is beszél nekünk a világosság tartalmáról:

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. 7. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. 9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 10. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje.
1Ján 1,5-10

A világosságban minden szenny látható, a világosságban látjuk meg, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy a bűneinket megvalljuk, és Isten megtisztítson minket minden szennytől. A világosság egyben azt is jelenti, hogy közösségünk van egymással.

Ezért is írja tovább János apostol:

Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8. Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. 9. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. 10. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató; 11. aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

1Ján 2,7-11

Tehát a közöségünkben a szeretet legyen képmutatás nélküli, mert csak akkor járunk a világosságban.  Érdekes az is, hogy először a „régi” parancsolatot említi János apostol, amely kezdettől kezdve megirattak. Erről beszél Jézus is, amikor a két fő parancsolatra hívja fel a figyelmet. Először szeretet Isten iránt teljes lényünkből,  utánna pedig embertársaink iránti szeretet a két legfontosabb parancsolat. Csakis így járhatunk a világosságban. A szeretetben Isten jelenlétét tapasztaljuk meg, és ahol Ő jelen van, ott nem uralkodhat a sötétség.

Mégis új ez a parancsolat, miért? Mert Jézus nélül semmit sem cselekedhetünk! Ha megmaradunk Jézus szeretetében, akkor tudunk mi is világítani.


Isten még a sötétséget is világossá teheti:


Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: 12. a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.

Zsolt 139,11-12

Ezért is imádkozzunk a Zsoltáríróval:

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! 24. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!
Zsolt 139,23-24

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.

Péld 4,18    


Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2017 December 30, 14:25:27
Ámen!  :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Sofia - 2019 Február 17, 13:47:55
Egyik kedvencem a Jelenések könyvéből:

"Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is! Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.
Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.
A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!"

Ezek a legutolsó események a világ történelmében, ezek a legutolsó idők mielőtt elkezdődne az időtlenség, az örökkévalóság.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2019 Február 23, 19:41:00
Ámen!  :2smitten:

Benne élünk az utolsó napokban.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2019 December 02, 16:06:25
Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9 Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 10 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.
Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, 12. akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. 14. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben.
A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16 szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17 Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18 Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

2Pt 3,8-18

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 Február 19, 13:48:15
A tíz szűz

Nemrég olvastam egy svájci honlapon erről a témáról. Összehasonlította ezt a példázatot a tűzoltók készenléti szolgálatával.  Nem lehet előre tudni, mikor gyullad ki valahol egy tűz, ám mégis készenlétben kell lenni a tűzoltónak, azonnal reagálni és a legmélyebb álomból  riasztva is sürgősen indulni kell eloltani a tüzet. Nincs idő arra, hogy tartályát akkor töltse fel vízzel. Erről előre kell gondoskodni. Tetszett a hasonlat.

E példázatban valóban a készenlét fontosságáról beszél az ÚR. Arról is szól, hogy mindenkinek magának kell gondoskodni arról, hogy legyen elég olaj a lámpásában. Nem segít az, hogy másoknak van olajuk.

Jézus visszajön, ehhez nem fér kétség. Talán pont abban a pillanatban, amelyikben nem is gondoljuk.

Még egy nagyon fontos üzenete ennek a példázatnak: Ismer-e minket az ÚR? Ne hogy azt kelljen hallani: „Nem ismerlek titeket!“

Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja.
2Tim 2,19
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 Március 09, 10:55:26
Legyünk józanok

A világ barométere vihar felé mutat, már láthatók a fekete viharfelhők a horizonton. Nagyon felgyorsultak az események: erdőtüzek, klímaváltozás, terror, háborúk, menekültkérdés, karasztrofális sáskajárás Afrikában és másfelé, koronavírus, várható gazdasági válság, csak hogy néhányat megemlítsek. E világ aggodalma szinte hisztériás és vallási jelleget öltött. Mégsem akarják tudomásul venni, hogy mindezek az események, amelyek Jézus visszajövetelét megelőzik, figyelmeztetés gyanánt adatott.

Emberileg nézve a jövő nem sok jóval kecsegtet. Ám Isten gyermekei tudják, hogy Jézus visszajövetele előtt még a természet erejei is megrendülnek. Habár komolyan kell vennünk ezeket a  jeleket, mégsem kell félelmben rettegnünk,  hanem megújult lélekkel állhatasságra törekedni, imádkozó szívvel hirdetni az Evangéliumot e bűnös vilá felé.

Mi nem a katasztrófákat várjuk, hanem drága Megváltónk eljövetelét boldog reménységben!

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 2. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”

Jn 14,1-3

Az egész Szent Írás központi gondolata, hogy Jézus visszajön, és uralkodni fog. Isten az Ő gyermekeit már itt e földön készíti fel erre a dicsőséges eseményre. Vére által megváltott, és feltámadott, és ígéretünk van, hogy vele együtt fogunk élni az Örökkévalóságban.

„Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. 12. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. 13. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.”
2Tim 2,11-13

Aki hitben elfogadta Jézus megváltását, abban lakozást vett a Szent Lélek által Jézus. Ő bennünk és mi Őbenne.

„Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”
Jn 15,4-5

Jézus visszajön, és felszólított, hogy legyünk készen. De hogyan? Úgy, hogy megmaradunk hűségesen Őbenne.


„Mármost, gyermekeim, maradjatok meg őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. 29. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.”

Jn 2,28-29

   
„Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.”
1Pt 1,13
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2020 Március 09, 13:43:17
Ámen! Pont ezeken és hasonlókon gondolkodtam én is, Elisabeth, és erről beszélgettünk itthon.
A hívő ember reménysége olyan, mint egy erős horgony. Látjuk a jeleket, de tudjuk, hogy amit Jézus ígért az Őt szeretőknek, az valóság:
"Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." Nincs annál jobb, csodálatosabb, mint Jézus Krisztus jelenléte.
Hiszem, hogy megőrzi az igazakat. "De ha nem tenné is" - akkor is hűségesek leszünk Hozzá. Nincs más alternatíva. Valaki kicsit viccesen azt mondta, hogy most már "fél lábon is ki kell bírni" - olyan közel van az Úr napja.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 Május 16, 14:14:07
 :2smitten:

Készen vagyunk?

Jézus mondja:
   
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.

Jel 22,7

Majd 2000 éve jelentette ki Jézus, hogy hamar eljön. Még eddig nem történt meg.

Vannak és lesznek, akik emiatt gúnyolódni fognak:

Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4. és ezt kérdezgetik: "Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van." 5. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, 7. a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.
2Pt 3,3-7

Nos, Jézus valóban tévedett volna, amikor azt mondta, majd 2000 évvel ezelőtt, hogy hamar eljön? Nem, Jézus nem tévedett, a gond azoknál van, akik szándékosan megvetik Isten Ígéjét es saját logikájuk szerint gondolkoznak.

A mi időszámításunk nem azonos Isten időszámításával. Az idő relatív, és Isten nincs a földi fizikai törvényekhez kötve. Ezért is mondja a Szentlélek által Péter apostol:

Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

2Pt 3,8-9

Péter apostol itt Mózes szavait idézi:

Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.

Zsolt 90,4

Továbbá könyörög Mózes Istenhez:

Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 13. Fordulj hozzánk, URam! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!

Zsolt 90,12-13

Hiába várták volna Jézus eljövetelét az elmúlt 2000 évben azok, akik hittek Jézusban? Semmiképpen sem, mert ők tudatosan készültek fel Jézussal találkozni.

Vagy így, vagy úgy, mindenkinek Jézus elé kell járulnia.

Ha az ÚR ma elszólít e földről, készen vagyunk-e a vele való találkozásra?

Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon bennetek békességben. 15. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint - 16. szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. 17. Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!
2Pt 3,14-18

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2020 Május 19, 10:27:24
Ámen! Áldott gondoltok, kedves Elisabeth!  :317:

Jézus az utolsó időkben jött e földre, olvassuk a Bibliában. Tehát több, mint kétezer évvel ezelőtt kezdődtek az utolsó idők.
Látva, tapasztalva a jeleket és "Noé napjainak" a gonoszságát, érezzük a lelkünk mélyén, hogy már a végső napokat éljük.

Töltődjünk fel minél jobban az Igével, hogy készen álljunk!  :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 Május 21, 03:25:50
 :2smitten:

Kedves Tünde!

Így látom én is, hogy az utolsó idők elkezdődtek már Jézus idejében. Érinti ezt a témát is, amit írtál az „Életjelek” témában:
Idézet
Az összeesküvés elméletekről olvasók gyakran kiakadnak, micsoda kegyetlen gonoszság lakik mélyen az emberben, pedig a népirtás gondolata nem a 21. század vívmánya! Ott volt már az egyiptomi fáraó gondolataiban, Hámán gyilkos tervében, és ezt láthatjuk később Néró, a középkori inkvizíció, Hitler és Sztálin vérengzésében, sőt napjaink politikai és orvosi elitjének „kulturáltabb” népességcsökkentő elképzelésében is.

Ahogy a zsidók, úgy később a keresztyének is „az emberiség ellenségeinek” lettek kikiáltva,...

Meglátásom szerint két dolgot említ meg az ÚR Jézus, amely közelebb visz minket felismerni az aktuális időt, annak ellenére, hogy senki sem tudhatja az időpontot, mikor jön el dicsőségben.

1.   Jézus itt beszél a diaszpóráról, és az összegyűjtésről:

Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé; és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje." 25. "És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. 27. És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Lk 21-24

Mégegyszer:

„és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."


Tehát itt látunk egy időbeli behatározást, mert eljön az idő, amikor már a pogányok nem taposhatják Jeruzsálemet.

2.   Isten Evangéliumának hirdetése világszerte:


Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

Mt 24,14

Sokszor elgondolkoztam Jézus eme kijelentésén, miért mondja, hogy „ezt az evangéliumát”? Lenne ezek szerint más evangélium is? Igen van, de most erre nem térnék ki. Isten országának az az Evangéliuma, melyről Jézus itt beszél, az, amelyik Isten Ígéjében írattak meg. Tehát egyben Isten Ígéje  hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Ma már a világ minden hivatalos nyelvére le van fordítva  a Szentírás, de még dolgoznak a törzsek nyelveire való fordításon is.

Az utolsó idők utolsó napjaiba pedig Pál apostol ad betekintést a 2 Tim 3,1-9 szakaszban. Itt olyanokról  van szó, akik kegyesnek tüntetik fel magukat képmutató módon, de az életmódjuk az ellenkezőjéről tanúskodik.

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jel 1,7-8

Adja az ÚR, hogy járjunk az Ő világosságában, ne engedjünk megtévesztő, hamis tanításoknak.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: "Bizony, hamar eljövök". Ámen. Jöjj, Uram Jézus! 21. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Jel 22,20-21

Áldjon meg az ÚR, kedves Tünde!
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: torokildiko46 - 2020 Május 21, 07:50:07
Köszönöm kedves Elisabeth!!
  valóban  Istennél ezer esztendő olyan mint a tegnapi nap. de a jelek   a világban   azok  mutassák hogy az idők vége felé tartunk  , kérdés  bizony készen vagyunk??
„Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és e világkorszak végének?” – kérdezték Jézustól. (Mt 24:3)
A jövő iránti érdeklődés, az idők jeleinek megértése fontos feltétele annak, hogy a hívők sikerrel fussák meg pályájukat: jó időben, jó helyen éppen a megfelelő dolgot tegyék, a változások nyertesei legyenek. A történelem ura maga Isten. Ő szabta meg a korszakokat, időket, ezért a jövőt is csak a kijelentéseiből lehet megismerni. A Szentírás bővelkedik a jövőre vonatkozó próféciákban, így a jövőkutatás legfontosabb kézikönyve. Ebben segíti a hívőket a Szent Lélek  is, aki „a bekövetkezendőket/a jövőbeli dolgokat megjelenti néktek” jános  16:13 De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

 Jézus figyelmeztet, hogy visszajövetele idejét is ilyen gyakorlati materializmus fogja jellemezni sokak részéről: „Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindama napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik […] Vigyázzatok azért…” Máté 24:38–42:  Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 Május 21, 17:46:08
 :2smitten:

Köszönöm Ildikó, nagyon jó gondolatok. Valóban az Igazságra csak a Szentlélek vezeti el Isten gyermekeit.

Igen Jézus, de az apostolok is összehasonlítják Noé és Jób idejével az utolsó időket.

Van itt valami, amire érdemes odafigyelni.

Nóé idejében az özönvíz előtt nem esett eső.

Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

1Móz 2,6

Tehát az emberek el sem tudták képzelni, hogy mi az az eső, és mi az áradat. Nem támaszkodhattak tapasztalataikra. Nóé sem. De Nóé mindennek ellenére nem törődött saját tapasztalatával, hanem  hitt Istennek és cselekedett.

Lót esetében ugyanezt látjuk. El sem tudták képzelni hogy e két várost meg lehet semmisíteni. Lót vejei viccnek vették az egészet. Hát, nem volt jó vicc...

Isten addig nem látott módszerrel, kénköves és tüzes esővel pusztította el Sodomát és Gomorát. Lóton kivül senki sem nem számolt ezzel. Lót sem támaszkodott saját értelmére, hanem hitt és engedelmeskedett.

Még ma is a holt tenger kéntartalma átlagosan 28%, de elérheti a 33%-ot is.

Ma is az a helyzet, mint Nóé és Lót idejében. Isten ígéretei most is érvényesek, de az emberek inkább támaszkodnak saját véleményükre és tapasztalataikra, mint higyjenek Isten Szavának. Esznek, isznak, sportolnak házasodnak, stb... de nem vesznek észre semmit. Miért? Mert közömbösek, nem hiszik el, hogy mind az be fog következni, amit Isten kijelentett.  Még nem történt olyan, hogy ketten alszanak és az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. 41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Mt 24,40-41

Pedig, ha Isten ezt üzeni, akkor egészen biztosan bekövetkezik, akkor is, ha sokan nem tudják elképzelni, vagy nem hiszik. Nem véletlenül figyelmeztet Jézus:

Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Mt 24,44

Azoknak, akik hisznek Isten Szavának, szabadulást és vígaszt jelent kijelentése, mint annak idején Nóénak és Lótnak is az volt.

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 3. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. 7. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. 8. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.
1Thessz 5,1-11

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 November 17, 11:47:12
Némelyek annyira el vannak  foglalva a jövővel és a próféciák fejtegetésével, miközben elfelejtik azt, hogy az, amit ma tettünk, vagy éppen nem tettünk döntő kihatással van a jövőre nézve.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2020 November 17, 15:34:24
Idézet:

Mégegyszer:

„és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje."


Tehát itt látunk egy időbeli behatározást, mert eljön az idő, amikor már a pogányok nem taposhatják Jeruzsálemet.

2.   Isten Evangéliumának hirdetése világszerte:


Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."

Mt 24,14

Sokszor elgondolkoztam Jézus eme kijelentésén, miért mondja, hogy „ezt az evangéliumát”? Lenne ezek szerint más evangélium is? Igen van, de most erre nem térnék ki. Isten országának az az Evangéliuma, melyről Jézus itt beszél, az, amelyik Isten Ígéjében írattak meg. Tehát egyben Isten Ígéje  hirdetik majd az egész világon, és akkor jön el a vég. Ma már a világ minden hivatalos nyelvére le van fordítva  a Szentírás, de még dolgoznak a törzsek nyelveire való fordításon is.

Az utolsó idők utolsó napjaiba pedig Pál apostol ad betekintést a 2 Tim 3,1-9 szakaszban. Itt olyanokról  van szó, akik kegyesnek tüntetik fel magukat képmutató módon, de az életmódjuk az ellenkezőjéről tanúskodik.

Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 8. Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Jel 1,7-8

Adja az ÚR, hogy járjunk az Ő világosságában, ne engedjünk megtévesztő, hamis tanításoknak.
.........................................................................................
.........................................................................................

Ámen! Köszönöm az igei gondolatokat, kedves Elisabeth!

Számomra is fontos, hogy ne engedjek a hamis tanításoknak. Viszont feladatunk, hogy figyeljük az idők jeleit. Ezért muszáj beszélgetni ezekről.  :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 November 17, 17:24:00
Kedves Tünde!

Nem arról beszéltem, hogy ne figyeljünk az idök jeleire. Azonban az  a tapasztalatom, hogy különösen a 70-es évek óta számtalan könyv és iromány (honlap) született az utolsó idökkel kapcsolatban. Sok szinte súrólja a jövendömondás (jóslás) határát. Egyik a másiknak ellent mond. Semmiképpen sem kell nekünk spekulálni a próféciák fölött, hogy pl. mi lesz a fenevad bélyege.

Az Ige alapján Isten gyermekei fel fogják ismerni. Akiket Isten Lelke már elpecsételt, azoknak nincs mitöl félni és tudják, hogy Jézusnak adatott minden hatalom, így a Sátán felett is. Akinek Isten szeretete van a szívében, az felelösnek érzi magát embertársai iránt, és nem a Sátán hadviselésének tartja a maszka viselését, vagy egyébb óvintézkedéseket. Legalább is én nem szeretném, ha bárki miattam veszélyhelyzetbe kerülne, vagy akár meghaljon.

Média nélkül is van éppen elég ismerösöm, akik intenzíves orvosként, vagy ápolóként nagyon is jól ismerik a helyzetet, azonkivül itt, ahol élek jó példa arra nézve, hogy valóban segítenek ezek az óvintézkedések, hogy megfékezzék a járványt és egyben emberéletet mentsenek meg. Sokkal fontosabb, hogy ebben a mindenki számára nehéz idökben az együttérzö szeretet által megtapasztalják  az emberek Isten szeretetét, és adjuk tovább az Örömhírt.

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Isti861 - 2020 November 17, 18:29:56
Isten nem azért adta a prófétai üzeneteket, hogy ne olvassuk és ne értsük meg őket és aztán üljünk a babérjainkon.
Nyilván onnan ismerjük fel a jeleket, hogy már előre ki lettek jelentve.  Ki az a bátor aki kijelenti biztosra, hogy már Isten beírta az élet könyvébe? Jézus mondja, hogy nem mindenki jut be Isten országába aki azt mondja "Uram, uram!"

Meg hát a Jelenések könyvének első versében ez van megírva.
"Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van."

én úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk azt a testvéreknek, hogy nyugodj meg dőlj hátra van időd még és a szentlélek majd megmutatja azokat a jeleket ami biztosan így lesz. De Isten megadta a lehetőséget, hogy ezekre felkészüljünk. Mivel tudjuk belőle, hogy majd lesz támadtatás a hívők ellen.
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 November 18, 01:10:40
Kedves Isti!

Ha nem tartranám fontosnak a próféciákat, nem indítottam volna be ezt a témakört .

Amikor Jézus visszajöveteléröl beszél, bátorít  minket:

Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.
Jel 3,10   

Utólagos engedelemmel szeretném Antee testvéremet idézni:

Idézet
Tulajdonképpen nekünk Isten dolgaival kell hogy foglalkozzunk, az Úr a többiről pedig gondoskodni fog.
Idézet
Amíg az ellenségre koncentrálunk, úgy kevesebb időnk marad Istenre. Nem az idők jeleire kell csupán figyelnünk, sokkalta inkább saját magunkra, hogy készek legyünk, mikor eljön Jézus értünk.

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. 3. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. 4. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6. az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7. a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
2Pt 1,2-8
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2020 November 21, 11:30:35
Kedves Elisabeth!

Való igaz, a 70-es évek óta számtalan hamis prófécia és azok elemzése kering szerte a világban, és sokan vannak, akik ezekre építenek.
Ám ezek a teóriák kártyavárként fognak összedőlni, nagy bajba sodorva hirdetőiket.
Azonban nekünk, akik a végnapokban élünk, oda kell figyelnünk Jézus szavaira, miszerint "amikor látjátok ezeket beteljesedni, tudjátok, hogy elközelgett a ti váltságotok."
Nyilván NEM CSAK EZEKKEL foglalkozunk. De mivel a föld éppen vajúdik, a szülő nőhöz hasonlóan képtelenség kizárni ezeket a fájdalmas görcsöket.
Az is egyértelmű, hogy hirdetnünk kell az Igazságot, az evangéliumot, ki így, ki úgy, és gyakorolni kell a felebaráti szeretetet! Ez természetes az igaz hívők számára. De ezzel együtt sosem szabad, hogy "kiessen" a látószögünkből az a figyelmeztetés, hogy "derekaitok legyenek felövezve" - mert a célegyenesben nem lehet bukdácsolni!
Hiszem, hogy Isten kijelenti magát mindazoknak, akik tiszta szívvel keresik Őt. :2smitten:
Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Elisabeth - 2020 November 21, 13:46:25
Tündém, ezzel  teljesen egyettértek. Jézus mondta:

Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég."
Mt 24,14

Nos ehhez az időponthoz igen közel vagyunk. Sohasem volt akkora lehetőség olvasni a Szentírást mint, ma. (Az egy más kérdés, hogy elfogadják-e az Evangéliumot, de mindenképpen hirdettetik az Ígén keresztül az Evangélium.)

Az utolsó időkkel kapcsolatban szintén mondja Jézus:

"De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket; átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. 14. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, 15. mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. 16. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, 17. és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. 18. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. 19. Állhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket."
Lk 21,12-19

Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. 8. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. 9. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 10. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.
Jak 5,7-10

Isten türelmes, még vár, mert nem akarja, hogy az ember elvesszen. Egyszer azonban késő lehet.

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.
Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

2Pt 3,9;17-18

 :2smitten:

Cím: Re:Utolsó idők a Bibliában
Írta: Guti Tünde - 2020 November 26, 16:13:40
Ámen!  :317: