Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum Ma - 13:27:11 »
                                   A maradék útja

Kedves zsoltárom egyik mondatán tűnődtem ma:

„… az igazság útján vezet engem az Ő nevéért.” Zsoltárok 23:3. Nem az én felmagasztalásomra, hanem az Ő nevéért. Nem azért, hogy dicsekedjem hitem nagyságával, hanem az Ő nevéért. Nem az én bölcsességem, hanem az Ő jóindulata, hogy az útra terelt, amint megtart, az Ő nevéért.
Mi is az igazság útja? Jézust azt mondta követőinek, hogy „Én vagyok az út.” János 14:6. De amivel folytatta, magyarázat a kérdésre. Ő az igazság is, sőt az élet, ahova ez az út elvezet. Nincs más út, nincs más lehetőség az Istennel való kibékülésre, vagyis bűneink következtében ránk váró kárhozattól való megmenekülésre. Nincsenek kiskapuk sem.

„Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” Máté 7:14.
A szoros kapu soha nem lesz tágasabb, s ha lelépünk az igen-igen keskeny útról, mindig ugyanolyan szűk és szoros a visszatérés kizárólagos helye is. Jézusnál nincs kompromisszum. S ez az Ő csodálatos kegyelme. Mert ha engedne más ajtón belépni és más ösvényen járni, az soha nem vezetne el az Atyához. Becsapottak lennénk, mint ahogy becsapottak és eltévelyítettek mindazok, akik „más Jézust” és idegen evangéliumot hallgatnak, hirdetnek.

Nézzük meg, milyen is az az út, amelyről Jézus beszélt!
„És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, ki ez úton jár, még a bolond se téved el.” Ésaiás 35:8.
Miért nem járhatnak rajta a tisztátalanok? Mert nem akarnak megtérni, túl kellemetlen számukra a megszentelődés, nincs kedvük felvenni Krisztus keresztjét, megelégednek egy könnyedebb, úgynevezett „keresztyén” élettel, ami nem kíván odaszánást. Nem feltétele az óember halála és az Igazság szeretete. S bármily tragikus, közönyösségükkel, világias gondolkodásukkal maguk pecsételik meg sorsukat a további tévelygésre. Így írja Pál:
„…mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak.” II. Thess. 2:10-11.

Isten legyen irgalmas hozzájuk! Nekünk pedig felelősségünk, feladatunk az Igazság hirdetése és cselekedeteinkkel való „hitelesítése”. Nem mintha különbek vagy jobbak lennénk. Nem a mi érdemünk, mert az Úr volt, aki nagy irgalmából magához vont. Lelkével vezet a megszentelődés útján, de ezt a maradék nyájat is megpróbálja, hogy minden testi, minden salak kiégjen belőlünk.

„És lesz az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat, ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki, ezt mondom: Népem ő! ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!” Zakariás 13:8-9.
Ne féljünk a próbáktól! Isten hűséges, legyünk mi is azok! Ki a „maradék”? Akik az Illés próféta idején Jézabel és Akháb elől elrejtőzött, kizárólag az Örökkévalót szolgáló izraeli emberekhez hasonlóan, ma sem hajtanak térdet a Baálnak. Semmiféle politikai, ideológiai, erkölcsi vagy társadalmi manipulációnak, kényszernek. Ők a hűségesek. Még ha elvesztenek is barátokat, földi javakat, közéjük tartozni jobb, mint e mulandó élet. Mindent megér!

2021. január 27.                                        Guti Tünde
2
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 Január 23, 21:01:03 »
Ésaiás próféta könyve 58. rész

1.    
Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
2.    
Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
3.    
Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
4.    
Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
5.    
Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6.    
Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8.    
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9.    
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10.    
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11.    
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy...

Áldott Testvérek: A Kereszténységen belül-valamiért az az általános nézet, miszerint: A közösség szenteli meg az egyént... Gondolom ezért is vannak azon gondolatok-hogy ehhez vagy ahhoz a gyülekezethez kell tartozni-
különben a hivő nem juthat üdvösségre... és lettek nagy és monumentális gyülekezetek, ezek nagy része-önmagát szerényen: "kizárólagos üdvözitő gyülekezetnek" nevezi... E nézet miatt lettek szakadások a hivők
táborában, mert: "aki nem ide tartozik az ellenség"!!! és egyébb furcsa agymenés...
A gyülekezet-minthogy "befogadó" státuszt nyer sokak szerint... (mintha öntudata lenne) Meghatározza a tábora szokásait,öltözködését,hajviseletét... Tehát a gyülekezeti értékrend válik az oda tartozók-
mértékadó vezér vonalának... Bár egyenlőséget hirdetnek-koránt sincs egyenlőség, hisz van a vezetőség, akik mindent jobban tudnak, és velük ellenkezni ugye lázadás-megkérdőjelezni őket pedig had üzenet.
Az egyén-aki ezekhez csatlakozik pedig csak abban lel vigaszt-látva a deformitásokat, tévelygéseket, igaztalanságokat...Amiket természetesen jobb hijján szó nélkül kell hagynia, hogy
"Majd az Úr-meg igazitja őket-én pedig igy is-úgy is üdvre jutok, mert ez az igazi egyház..."
Ezzel szemben:
Azt látjuk, hogy a Szent tan-az individumot szólitja meg, egyes szám szám első személyben!

Mózes V. könyve 30. rész

1.    
És ha majd elkövetkeznek reád mind ezek: az áldás és az átok, a melyet elődbe adtam néked; és szívedre veszed azt ama nemzetek között, a kik közé oda taszított téged az Úr, a te Istened;
2.    
És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsolom néked e napon, te és a te fiaid teljes szívedből és teljes lelkedből:
3.    
Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozván, összegyűjt majd téged minden nép közül, a kik közé oda szórt téged az Úr, a te Istened.
4.    
Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnét is felvesz téged;
5.    
És elhoz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyet bírtak a te atyáid, és bírni fogod azt; és jól tesz veled, és inkább megsokasít téged, mint a te atyáidat.
6.    
És körülmetéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj.
7.    
Mind ez átkokat pedig rábocsátja az Úr, a te Istened a te ellenségeidre és gyűlölőidre, a kik üldöztek téged.
8.    
Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked...

Ill.:

Mózes V. könyve 8. rész

1.    
Mind azt a parancsolatot, a melyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, a mely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.
2.    
És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben; vajjon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem?
3.    
És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.
4.    
A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől fogva.
5.    
Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened;
6.    
És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed.

Vagy amivel kezdtük is a mai Igei tanulmányunkat:

Ésaiás próféta könyve 58. rész

1.    
Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.
2.    
Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, a mely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják.
3.    
Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
4.    
Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban.
5.    
Hát ilyen a bőjt, a melyet én kedvelek, és olyan a nap, a melyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak?
6.    
Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8.    
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9.    
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10.    
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11.    
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy...

( érdekesség: A 7-es vers-miszerint: 7.    
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?

eredetiben igy szól: (Héber-Magyar) 7. Nemde, hogy megszeged az éhezőnek kenyeredet és bujdosó szegényeket beviszel a házba; midőn meztelent látsz, betakarod és véredtől el nem húzódsz.

(Tehát a test... E miatt a szó miatt,gyakorta azt gondolják, hogy önmagára mutató szó-pedig nem erről van szó,hanem vérről,azaz Testvérről. Tehát a gondoskodásban ne magunk miatt fájjon a fej-hanem a másikért.)

Egyszóval azt látjuk, hogy ellentétében a tévhittel: Nem a közösség formálja-alakitja... Szenteli meg az egyént-hanem az egyének összessége határozza meg a közösség lelki állapotát!
Figyeljünk csak:

I.Kor.12,14.    
Mert a test sem egy tag, hanem sok.
15.    
Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
16.    
És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
17.    
Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?
18.    
Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
19.    
Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?
20.    
Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.
21.    
Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.
22.    
Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:
23.    
És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;
24.    
A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,
25.    
Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
26.    
És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

Tessék csak elgondolni: Éppen azért van annyi sérült,lesújtott,szenvedő... a mai hivek között, mert nem merik ezért vagy azért elmondani a szükségeiket a Testvéreik előtt-"nehogy a gyülekezetre-nyomást helyezzenek"
Ám ha és amennyiben, az egyének lelki állapota határozza meg a közösség állapotát-akkor a közösség egységesen támogatja az elesettet,együtt örül az örülővel-sir a siróval... Tehát akkor és csak is akkor :
Valóban életbe lép az egység.
Nem elég ha egy csoportban egy vagy két személy hivő... mindnek hivőnek kell lennie! Nem elég ha egy vagy két rész-engedelmes Istennek...az egész közösségnek ilyennek kell lennie, és akkor:

Ézsaiás 1,19.    
Ha engedelemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek;
20.    
És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg; mert az Úr szája szólt!
21.    
Mint lett paráznává a hív város! teljes vala jogossággal, igazság lakozott benne, és most gyilkosok!
22.    
Ezüstöd salakká lett, tiszta borod vízzel elegyítve:
23.    
Fejedelmid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti az ajándékot és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak, és az özvegy ügye nem kerül eléjök.
24.    
Ezért azt mondja az Úr, a seregeknek Ura, Izráel erős Istene: Jaj! mert vígasztalást veszek háborgatóimon, és bosszút állok ellenségimen!
25.    
És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat;
26.    
És adok néked oly birákat, mint régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben, s ekkor azt mondják te néked: ez igaz város, ez hív város.
27.    
Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által;
28.    
De elvesznek a bűnösök és gonoszok egyetemben, s megemésztetnek, a kik az Urat elhagyták...

Jelenések könyve 18. rész

1.    
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől.
2.    
És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.
3.    
Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.
4.    
És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
5.    
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.
6.    
Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki...

talán emlékeztek hogy szoktam mondani:" A Jelenések könyvében a Próféciák nem új kijelentések, hanem a Tanach-i próféciák ismétlései... Nézzük az eredetit akkor hát:

Jeremiás próféta könyve 51. rész

1.    
Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító szelet támasztok Babilon ellen és azok ellen, a kik az én ellenségem szívében lakoznak.
2.    
És szórókat küldök Babilon ellen, és felszórják őt, és földét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.
3.    
A kézívesre kézíves vonja fel íjját, és arra, a ki pánczéljába öltözik. Ne kedvezzetek ifjainak, öldössétek le egész seregét:
4.    
És essenek el megöletve a Káldeusok földén, és átverve az ő utczáin.
5.    
Mert nem hagyatott el Izráel és Júda az ő Istenétől, a Seregek Urától, noha az ő földök rakva vétekkel az Izráelnek Szentje ellen.
6.    
Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint.
7.    
Arany pohár volt Babilon az Úr kezében, a mely megrészegíté ez egész földet; nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek...

Hogy mi ez a Babilon? Nos a helyes értelmezés szerint: " Istenek kapuja". Ez tehát ezúttal, nem egy földrajzi helyet jelöl, hanem azt a sokszinű,keveredett-bálvány imádatot, ami az Igazi Isten ismeret és Isten tisztelet ellen vagy helyett emeltetett.
Mondjuk pont mint a mai hivői tájkép...
Láthatjuk tehát, hogy a valamilyen okból-ideiglenes megbékélés a különböző gyülekezetek között,
( ökumené) csak mélyiti az Igazságtól való távolságot, nem az egy Igaz ismerethez vezeti közelebb az egyéneket.
Az ilyenfajta egységre jutások eredményeként: Lehet ugyan béke-de az Isten-TŐL!!! és nem az Istennel!!!

Az egyének-Istennel való közössége adja a közösség - Istennel való közösségét, és nem forditva! Éppen ezért van a törvényben, hogy a szándékos bűnöst -kollektiv itélettel kell súlytani, mert a közösség-istennel való kapcsolata sinyli meg az "elnézést" Ugyanis ha nincs elitétlés-az azt jelenti: A közösség a bűnt támogatja!

Ezért mondta Jézus is:

MT.18,15.    
Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;
16.    
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.
17.    
Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.
18.    
Bizony mondom néktek: A mit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és a mit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

A Törvényben van egy passzus-a különböző módon történő tisztátalanság esetére... Pontosan azt hangsúlyozza a tisztátalansági törvény, hogy az egyén felelős, és érezzen is felelősséget a közösségért.
Pál mondja:

II.Kor.5,10.    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Nem kollektiv az itélet sem, hanem egyéni tehát. Senkit sem lehet ölben bevinni az üdvösségbe! ( Noáh és családja a példa)
3
Guti Tünde / Re:Életjelek
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Január 23, 14:18:45 »
A gondok, bajok végig kísérhetnek ezen a földön, de…

Meggyőződésem, hogy az élet gondjai nem csupán a „Mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk?” kérdésekkel terhelődnek ránk. Nyomasztanak az egyre kaotikusabb körülmények, a sötéten felsejlő jövő, és próbálnak megfojtani a felénk özönlő hírek is. Ahogy a vízben fuldoklók ösztönösen csapkodnak a kezeikkel, és minden erejükkel igyekeznek a felszínen maradni, úgy olykor mi is.
Amikor érezzük, hogy már-már elnyel az élet tengere, félő, hogy elborítanak a hullámok, és a gigantikus hazugságáradatban megerjedt testvéri vitáktól megcsömörlötten magányra vágyunk, önkéntelenül kapkodunk tiszta, friss oxigén után, felzavarva ezzel a szinte már globális posványt.
Ilyenkor, ezt látva csak úgy dagad a vitatkozni vágyók rongyos vitorlája!

Létszükséglet, hogy rendszeresen bezárkózzunk „belső, titkos szobánkba” az Atyával való elmélyült közösségre! Nyugalmat ad!
Létszükséglet, hogy időnként kilépjünk a világ médiaháborús zónájából, és imádságban rendezzük gondolatainkat, ha lehet, kint a természetben! Békességet nyerünk!
Létszükséglet, hogy feltöltekezzünk megbocsátó szeretettel, színtiszta igazsággal és eltökélt hittel! „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” – mondja Jézus.
Nem adhatjuk meg magunkat a félelemnek!
Könnyen lehet, hogy nemsokára a kirekesztettek között leszünk. Plasztik kártyákkal (vagy sárga csillaggal) csak az emberektől és a társadalmi élettől választhatnak el. Jézus Krisztus szerelmétől soha! Lehetünk számkivetettek ezen a pusztulásba süllyedő világon, de mennyei Atyánk házában sok lakóhely van azok számára, akiket az Ige, más néven az Igazság jegyzett el magának.

2021. január 23.                                                Guti Tünde
4
Árvai Emil / Re:Új verseim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 21, 06:15:52 »
Uram

Jó ma így kettesben: Te meg én;
végre őszinte lehetek.
Köztünk maradjon: hiányod fáj;
Néked mi fájunk, emberek?
6
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2021 Január 16, 21:04:42 »
II.Mózes 6, 6. Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
  7. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
  8. És béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr...

Áldott Testvérek. Ezen Igeszakasszal-minden évben foglalkozunk a Peszach ünnepén-most azonban lássuk egy picit bővebben,hogy mit is jelentenek ezek a sorok...
Ezen Igeszakasz-négy igéretet tartalmaz, mely egyben jelenti a megszentelődésünk utját is. Lássuk tehát:

Megszabaditalak; Megmentlek;Népemmé fogadlak; Bevezetlek az Igéret földjére.
Ezen Igéretek által tehát az Örökkévaló-egyszer s mind: Elválaszt, meg szentel bennünket a maga számára. A rabszolgaságból való szabaditás-mely felől sokan úgy vélekednek hogy csupán a rabszolgatartó hatalmának megtörését jelenti-
Természetesen több. Hiszen ha megfigyeljük a Tóra bizonyságát-láthatóvá válik, hogy a rabszolgatartó megfegyelmezésével egyidejűleg-már a választott népet is elkezdte formálni az Örökkévaló.
Gyakori kérdés, hogy ha az Örökkévaló ki akarta szabaditani a népét-Eggyiptomból, akkor miért keményitette meg a Faraó szivét? Nos a válasz:
Azért, hogy mig egyfelől: A Faraó hatalmát és önteltségét megtöri-elkezdődik a nép között is a szétválasztás, hiszen ezzel egyidejűleg a népét is tanitani kezdi. Mondhatnánk erre: Ez egy hatalmi harc valójában, amiben az Örökkévaló a
mindenek felettvalóságát, és mindenek felett való hatalmát mutatja meg. Ezt egyszerűen a következőképpen irja a bölcs:

Péld 21,30   
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.

Tehát ez lenne a (talán) a leg fontosabb, amit minden Hivőnek meg kell (-ene) értenie. De ahogy a Faraó nem értette meg a tant-úgy az Úr népének egy része sem, mert bár nem beszélünk azokról akik nem kezdtem el engedelmeskedni az Isten Parancsolatainak...(Széder esti szidra)
Ugyanakkor beszélünk azokról az eredetileg NEM Izraelitákról-akik az Istennek való engedelmük által oltattak be a szelid olajfába. (II.Mózes 12,37-38.)
Tehát az Isten felszabaditása, célozza egyszter a rabszolgatartót-de a választottakat is, éspedig a tanitás megértése által.
Gondoljuk csak el Testvérek: Hányszor de hányszor halljuk Testvérektől: Az Ó emberi természetem vagy "szokásaim" kényszeritettek erre-vagy-arra... Ez nem rabság?

Megmentés: A Tóra leirja a Faraó bosszú vágyát Izráél népe iránt, hogy miként üldözte az Úr választottait, és miként veszett ő és harcosai a hullámsirba... de elgondolkodtunk már azon, amit egy tanitásban Anti Testvérünk-kérdésben megfogalmazott: Mi az amire nincs vagy nem lehet erőnk a Jézusban???
Amikor a kisértésekben úgy határozunk hogy ellen állunk-Vajjon a mi erőnk teszi lehetővé? Amikor a próbákban megállunk-az rajtunk múlt csupán? Miért van az, hogy az ember mindenről amiben sikeres-magának tulajdonitja a jó kimenetlt-mig abban amiben elbukik-mást okol?!

Fil 4,13   
Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.

Az én erőm-az Ő ereje... a Szabaditó hatalma... Sőt... ahogy erról Pál ir:

II.Kor.12,9.    
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
10.    
Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Amikor tehát a Szent és Igaz dolgokban-küzdünk-az Isten adja meg a kimenetelt a számunkra. ez valójában a megmentés. belemegyek egy egyenlőtlen harcba, És Isten végbe viszi a csodát, és az esélytelent megsegiti.
Erről (is) mondta Anna:

Sámuel I. könyve 2. rész

1.    
És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,
Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.
Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,
Mert szabadításodnak örvendezek én!
2.    
Senki sincs olyan szent, mint az Úr,
Sőt rajtad kivül senki sincs.
Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk.
3.    
Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen;
Szátokból ne jőjjön kérkedő szó,
Mert mindentudó Isten az Úr,
És a cselekedeteket ő ítéli meg.
4.    
Az erős kézíjjasokat megrontja,
És a roskadozókat erővel övedzi fel,
5.    
A megelégedettek bérért szegődnek el,
Éhezők pedig nem lesznek;
S míg a magtalan hét gyermeket szül,
A sok gyermekű megfogyatkozik.
6.    
Az Úr öl és elevenít,
Sírba visz és visszahoz.
7.    
Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít,
Megaláz s fel is magasztal;
8.    
Felemeli a porból a szegényt,
És a sárból kihozza a szűkölködőt,
Hogy ültesse hatalmasok mellé,
És a dicsőségnek székét adja nékik;
Mert az Úré a földnek oszlopai,
És azokra helyezé a föld kerekségét.
9.    
Híveinek lábait megoltalmazza,
De az istentelenek setétségben némulnak el,
Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert.
10.    
Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja,
Mennydörög felettök az égben,
Az Úr megítéli a földnek határait,
Királyának pedig hatalmat ad,
És felemeli felkentjének szarvát!

Belegondoltunk már abba, hogy Anna énekével (megvallásával) Teljes összhangban van Mirjám éneke (megvallása)?

Luk.1,  39. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;
  40. És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.
  41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;
  42. És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.
  43. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?
  44. Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.
  45. És boldog az, a ki hitt; mert beteljesednek azok, a miket az Úr néki mondott.
  46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
  47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
  48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
  49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
  50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
  51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
  52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
  53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
  54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
  55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!

Tehát a megszabaditás az az erő-ami a kicsit a semmit, a megalázottat és alkalmatlant, az e világi valami és hatalmas fölé emeli... ahogy Pál is mondja:

I.Kor.1,25.    
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
26.    
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
27.    
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
28.    
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
29.    
Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.

Népévé fogadás.
Mindazok, akik "kijárják ezt az Iskolát" befogadásban részesülnek. Gyakorta hallhattátok tőlem azt a gondolatot a kezdeti "megvallások" esetében: Előre a medve bőrére? Nem lesz ez túl elhamarkodott kijelntés???  Amikor szerényen megvallják az út keresők: "Üdvözültem!" ???
Van a Szentirásban egy Király... Megvan a véleményem rőla de ezt inkább hagyjuk ezúttal... Egyetlen mondatáért őrzöm őt az emlékeimben. Azt mondta egy alkalommal-mikor egy erősebb fenyegette:

I.Kir.20,10.    
Akkor hozzá külde Benhadád, és monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek és úgy segéljenek, hogy Samariának minden pora sem elég, hogy a velem való nép közül mindeniknek csak egy-egy marokkal is jusson!
11.    
És felele az Izráel királya, mondván: Mondjátok meg néki: Ne kérkedjék úgy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki már leveti a fegyvert!

A megtérés csupán felismerés és nem a cél elérése... csupán az első lépés egy hosszú úton. A célba érés a cél, nem az indulás...
Voltak a Tóra bizonysága szerint szép számmal... Akik nem csupán elindultak-de sokáig el is jutottak ezen az úton-mégis elvesztek... Nekik a materiális és átmeneti igéret földje volt a cél... nekünk az örök és változhatatlan. azok akik elvesztek, nem tudható hogy az ő esetük véglelges volt-e, a miénk
minthogy nekünk több adatott: Végleges lesz!
7
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 15, 16:31:17 »
IQ-teszt és az indiánok
"Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet (szellemi képesség felmérésére), világszerte elkezdtek vizsgálatokat végezni, hogy ki hogyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken, felnőtteken, szegényeken, gazdagokon, városiakon, vidékieken, stb.
Volt olyan eset, amikor kifejezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a különböző embercsoportok hogyan teljesítenek.
Amikor egy kihalófélben lévő szűk indiáncsoportra került a sor, különös dolog történt. Ahogy kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt megbeszélni. Ekkor a felügyelő azonnal közbelépett:
– A tesztet nem szabad egymással megbeszélni és senki nem segíthet a másiknak! Mindenki csak magára számíthat! – harsogta fennhangon.
Ezen az indiánok nagyon megdöbbentek, és az egyikőjük felkiáltott:
– Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!"
(internetről)
8
Árvai Emil / Re:Gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 11, 09:59:17 »
"Nemcsak rendkívüli teljesítményeket nyújtó személyekre van szükség, hanem a mindennapi élet apróbb feladatait becsületesen ellátó emberekre is."

(Kocsis Imre - internetről - Magyar Kurír)
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2021 Január 10, 19:39:48 »
Egyperces olvasónapló távirati stílusban.
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG. 7 látlelet.

EFÉZUS (AZ ELSŐ)
Ami látható: fáradhatatlanság, tűrés, ítélőképesség.
Valóság: bűn-gyűlölet szeretet nélkül. Az első parancsolat sérül.

SZMIRNA (SZEGÉNYEK GAZDAGSÁGA)
Látszat: nyomorúság és szegénység.
Valóság: "gazdag vagy - ne félj a szenvedéstől, légy hű".

PERGAMON (VIGYÁZZ, BELSŐ VESZÉLY!)
Ami látható: külső támadás, bátor helytállás.
Valóság: belső veszély, tévtanítás jelentkezik.

THIATIRA (MEGTŰRT TÉVTANÍTÁS)
Ami látható: szeretet, hit, szolgálat, állhatatosság, növekedés.
Valóság: tévtanítás terjedt el. "Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar" . Már csak az Úr segíthet.

SZÁRDISZ (HALÁLOS ÁLOM)
Látszat: "az a neved, hogy élsz".
Valóság: "halott vagy". Már ritka a fehér ruha. "Ébredj fel!"

FILADELFIA (GYENGÉK GYŐZELME)
Ami látható: "kevés erőd van".
Valóság: állhatatosság, nyitott ajtó. "Megtartottad Igémet, Én is megtartalak téged, tarts ki."

LAODICEA (VAK ÖNHITTSÉG, KÖZÖNY)
Látszat: "gazdag vagyok, semmire sincs szükségem".
Valóság: önimádat és közömbösség. "Nyomorúságos vagy; Rám van szükséged; engedj be."

"Akiket Én szeretek..."!
10
Dicsőítsük Istent! / Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Utolsó üzenet: írta Guti Tünde Dátum 2021 Január 10, 18:23:33 »
Imádság év elején


Szent rettenés szállt rám,
szavaidat hallva, Uram,
visszatekintve életemre.
Lelkem megremeg, szívem csendes.
Minél jobban megismerlek,
minél többször nézek Igéd tükrébe,
izzó Igazságod szabaddá tesz
az őszinteségre,
bűnbánatra,
megalázkodásra,
napi kereszthordozásra,
elengedésre, megbocsátásra,
és háttérbe vonulásra.

Mert minél jobban megismerlek,
annál inkább rádöbbenek
érdemtelenségemre,
semmi voltomra,
féltékeny szereteted mélységére,
Igazságod páratlanságára.
Ragaszkodom Hozzád!
Te voltál, aki hívtál,
vonzottál magadhoz,
vízbe, tűzbe, halálba merítettél,
eljegyezve magadnak.
Megismerésedhez
egy örök élet szükséges,
ezért kérlek, formálj,
tisztíts, alakíts, míg Krisztus
kiábrázolódik bennem!
Ámen!


2021. január 10.              Guti Tünde
Oldalak: [1] 2 3 ... 10