Legutóbbi hozzászólások

Oldalak: [1] 2 3 ... 10
1
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Ma - 05:03:25 »
POZITÍV VAGY NEGATÍV

"Milyen a negatív ember? A negatív ember a felmerülő kérdésekkel szemben rendesen nemet mond. Ha valamelyik új eszme vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meglehet-e azt valósítani, hanem csak a nehézségeket és az akadályokat nézi. És többnyire azt jósolgatja, hogy nem lesz az egészből semmi, amivel még azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamunk és kedvük van. A negatív ember irigy. Mások hibáit nagyítja, kiszínezi. Az iparkodókat leszólja, a bizakodókat kigúnyolja. Rendesen sokat beszél, másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire ki is adja az erejét, nem marad már benne energia a hasznos cselekvésekre. –
 Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó és jóakaratú. Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéző, mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen nehéz valamit megcsinálni, és milyen könnyű tévedni. A pozitív ember szolgálatkész, és amennyire teheti, segít mindenkin, aki igazságos ügyben fárad, a szót nem igen fecsérli, inkább kevés beszédű, viszont a munkában öröme telik, életének fő célja az alkotás... "

(Klebelsberg Kunó - internetről)
2
Árvai Emil / Re:Saját gondolataim
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum Tegnap - 08:06:30 »
"Szeret az Úr, azért nincs még végünk..." (Jeremiás siralmai 3:22a)

Halleluja, szeret az Úr! Nem a bűneimmel együtt, hanem azok ellenére, és mindenképpen meg akar azoktól szabadítani.
Örök hála Neki.
3
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Szeptember 27, 08:14:20 »
Nem veszem személyes sértésnek a válaszodat, mert számtalanszor olvastam, hogy másoknak is ilyen fölényes és lekezelő stílusban válaszolsz. Köszönöm, hogy megtiszteltél a válaszoddal, de legközelebb nem szükséges lenézni a magas lóról, melyen ülsz és észre venni bárkit is. Isten áldjon!
4
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2020 Szeptember 26, 21:11:49 »
III.Mózes 23, 23. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  24. Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.
  25. Semmi robota munkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
  26. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
  27. Ugyanennek a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van: szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak.
  28. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt.
  29. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, irtassék ki az ő népe közül.
  30. És ha valaki valami dolgot végez ezen a napon, elvesztem az ilyent az ő népe közül.
  31. Semmi dolgot ne végezzetek; örök rendtartás legyen ez nemzetségről nemzetségre minden lakhelyeteken.
  32. Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.

Áldott Testvérek. Talán emlékeztek-hogy az elmúlt héten is ezzel az Igével kezdődött az Igehirdetés. Ez nyilvánvalóan azért alakult igy, mert ez a két ünnep,nemcsak hogy összetartozik, de egymásra is épül. Az egyik a felkészülés-mig a másik
- maga az itélet nap. Amennyiben a hamis lelkesültséget és az emberi, minden realitást nélkülöző tévképzeteket elhagyjuk, és reálisan vizsgáljuk magunkat, rögvest megtaláljuk a választ arra a kérdésre, miért nevezzük a két ünnep közötti időszakot igy: Rettenetes napok.?
Hiszen, személyes vonatkozásban rólunk szóló itéletre várakozunk-ill. arra próbálunk készülni. Ezen felkészülés-legfőbb ismérve:

Joél 2,11. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?
  12. De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bőjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
  13. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.
  14. Ki tudja, hátha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
  15. Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést!
  16. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.
  17. A tornácz és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenök?

Bizony jogos lehet a félelem. Nem a meghatottságtól és hamis megvallásoktól bepárásodott szemeink fogják meggyőzni az Örökkévalót-hanem a bűnbánat, és a megvallott és az elhagyott bűnök, illetve ezek helyett a felöltözött Igazság és Igaz cselekedetek.
Ez az egyetlen felhivás a böjtre a Szentirásban. A Böjt, annak a kifejezése-hogy amit kérünk, az az életünknél is fontosabb számunkra. A Böjtöléskor az élelmet-tehát a létszükségletre való dolgot tagadjuk meg magunktól.
Amennyiben hiszünk a feltámadásban és az Örök életben, akkor egyértelmű-hogy a böjttel arra utalunk az Isten előtt-hogy a bűnbocsántra-nagyobb szükségünk van, mint a testi életre.
Gyakorta szokás a böjt, a Kresztények házatáján... Különböző- rendkivül fontos dolgokért igyekeznek fizetni, illetve éhség sztrájkolni. Ilyenekért mint: Gyülekezeti létszám gyarapodása-hisz a sikert a számokban mérik... Háromkerekű PIROS bicikli- ( mert a más szinű az snassz)
nagyobb bevétel, több adakozó... A Bűnbocsánatért a bűn bánatért NEM!!! Mert a Keresztény felfogás szerint, a bűnbocsánat az alap az Isten részéről, mert Igenis szereti a bűnös embert az Isten...
Na a Szent tan egészen mást mond.
Ilyeneket például mint: Mal.2,17. Fárasztottátok az Örökkévalót a ti beszédeitekkel. És azt mondjátok: mivel fárasztottuk! Azzal, hogy azt mondjátok: Mindenki, aki rosszat tesz, jónak tetszik az Örökkévaló szemeiben, és azokban találja kedvét, avagy hol van az ítélet Istene?

De minden ellenmondás nélkül:

Ámós próféta könyve 5. rész

1.    
Halljátok meg e beszédet, a melyet síródalként szólok ti rólatok, Izráelnek háza!
2.    
Elesett, nem kel fel többé Izráelnek szűze; végig terült az ő földén, és nincs, a ki felemelné.
3.    
Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel házául.
4.    
Bizony így szól az Úr az Izráel házához: Engem keressetek, és éltek!
5.    
És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El pedig semmivé lesz.
6.    
Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a tűz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa.
7.    
A kik ürömmé változtatják az ítéletet és az igazságot földre tiporják.
8.    
A ki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette; a ki reggellé változtatja a homályt és a nappalt éjszakává sötétíti; a ki hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek színére: az Úr annak a neve.
9.    
A ki pusztulással sujtja a hatalmasokat, és pusztulás száll az erősségekre.
10.    
Gyűlölik azt, a ki feddőzik a kapuban, és útálják azt, a ki feddhetetlenül beszél.
11.    
Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából.
12.    
Mert tudom, hogy sok a ti bűnötök, és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói, váltságdíj-szedők vagytok; és elnyomják a szegényeket a kapuban!
13.    
Azért hallgat az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez.
14.    
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.
15.    
Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékinak.
16.    
Azt mondja azért az Úr, a Seregek Istene, az én Uram: Minden térségen siralom lesz és minden utczán ezt mondják: jaj, jaj! s a szántóvetőt is gyászra hívják, s a sírni tudókat siralomra;
17.    
És minden szőlőben siralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr.
18.    
Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.
19.    
Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.
20.    
Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz.
21.    
Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
22.    
Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
23.    
Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
24.    
Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak...

A közelgő itéletről beszél -Jézus, Mt. 25-ben. És Jézus, a Mt. 25-ben, a Micvákra-azaz Parancsolatokra alapozza az itéletet...

Pont ahogy olvassuk

Mikeás próféta könyve 5. rész

1.    
Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk; pálczával verjék arczul Izráel biráját!
2.    
De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.
3.    
Azért odaadja őket, míg a szűlő szűl, de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz.
4.    
És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
5.    
És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút.
6.    
És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assirustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép.
7.    
És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
8.    
És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között; mint az oroszlán-kölyök a juhoknak nyája között, a mely ha betör, tipor és tép, és nincs, a ki tőle megszabadítson.
9.    
Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.
10.    
És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi-szekereidet.
11.    
És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.
12.    
És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked.
13.    
És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.
14.    
És kiszaggatom a te berkeidet közüled és elpusztítom a te városaidat.
15.    
És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, a kik nem engedelmeskedtek.

Idén, 27,-én kezdődik az engesztelő nap Testvérek. A Böjt, az önsanyargatás... mind csak eszköz arra nézve, hogy megmutassuk az Istennek-mennyire bánjuk botlásainkat,bűneinket, és mennyire de mennyire van szükségünk a bocsánatára.
5
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2020 Szeptember 26, 17:24:48 »
Szerintem ne gondolkodj ezen... felejtsd el.
6
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Sofia Dátum 2020 Szeptember 26, 16:20:15 »
Köszönöm a "kedves" meghívást, majd átgondolom, hogy tudok-e olyan testvérekkel skypeolni, akik eddig még soha sem kommunikáltak velem itt a fórumon.
7
Sofia / Re:Szokatlan gondolatok
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2020 Szeptember 26, 10:02:37 »
Áldott Testvérem. Mint bizonyára tudod-hisz közöltük veled a regisztrációd napján-vannak rendszeres skype-alkalmaink minden héten. Azok a Testvérek, akik ezzel élnek-rendszeresen tartják egymással a kapcsolatot a skype adta lehetőség által,más napaokon is... ( Amennyiben esetleg téged is érdekelnének ezek az alkalmak-kérlek irj Antee Testvérünknek, és add meg neki a skype cimedet. )
8
Somer ajin / Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Utolsó üzenet: írta Shomer ayin Dátum 2020 Szeptember 26, 09:55:17 »
Első hónap, mert az Örökkévaló-ebben a hónapban emlékezett meg az Ábrahámmal kötött szövetségről,ám a világ teremtése nem tavasszal-hanem ősszel történt. A madarak repdestek-a halak nyüzsögtek, a maghozó fű-magot hozott, és a gyümölcsfák-gyümölcsöztek... Tehát ez Ősszel történt. A világ teremtése tehát, nem ugyan akkor volt, mint a Törvényadás.
(másik aspektus) Tavasszal kezdődik az új élet-hiszen akkor szabaditotta meg az Isten az Övéit-ősszel pedig megvizsgálja az Igaz Biró, hogy mire jutott a népe ezzel a szabadsággal...
9
Árvai Emil / Re:Olvasónapló
« Utolsó üzenet: írta Árvai Emil Dátum 2020 Szeptember 25, 08:59:05 »
"Az isteni bölcsességet, értelmet, vezetést kérni, igényelni kell.
A mai káoszban, krízisben különösen is kérnünk kell ezt a bölcsességet, amely higgadt, és Isten Igéjén tájékozódik. A Szentlélek által megvilágosított józan értelemre van szükségünk. 'A bölcsesség kezdete az Úr félelme.'
'Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.' (Péld. 2:6) (vö. Jak. 1:5)"

(Szeverényi János - internetről, erted.net)
Oldalak: [1] 2 3 ... 10