Malakiás 4

Malakiás 4


Malakiás próféta könyve 4,1-6
„Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, a mely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, a melyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, a melyet rendeltem ő általa a Hóreben, az egész Izráelnek rendelésekül és ítéletekül. Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jőjjek és meg ne verjem e földet átokkal.”

Mielőtt Elijahu-ról ejtenénk pár szót, olvassuk eme prófécia beteljesedését:

Lukács Evangyélioma 1,1-17
„Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek, A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének: Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus, Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején; Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.”

Azt pedig, hogy valóban a Bemerítő volt az aki Elijáhu lelkével bírt,nem csupán Gábriél kijelentéséből tudjuk, hanem maga az Úr is bizonyságot tett róla:

Mk.9,11-13
„És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, a mit akartak, a mint meg van írva ő felőle.”

Ugye itt már Jánost kivégezték. Ámde máshol is bizonyságot tesz róla:

Mt.11,7-15
„Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat! Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat. Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki eljövendő vala. A kinek van füle a hallásra, hallja.”

Így tehát megbizonyosodtunk az felől, hogy valóban a Bemerítő volt az aki Élijáhu lelkével eljött a prófécia szerint, hogy megkészítse az utat Yessua előtt! Lássunk egy szintén ide utaló próféciát:

Ésaiás próféta könyve 40,1-8
„Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt. Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!”

Ezen írások összegzéseként, Három dolgot kell megvizsgálnunk, és egy tanítást kell befogadnunk és megértenünk...

1.)Ki volt Illés?

2.)Mi volt az ő szolgálata?

3.)Mi lett vele-hol van ő most?

Ezen kérdések azért fontosak, mert valamiért az Örökkévaló mégiscsak őt választotta ki. Lássuk először a tanítást: Illés szolgálatáról bizonyos hogy sokat olvastunk... Prófétált,és sok csodát tett. Lukács evangéliumában is azt olvassuk, hogy az ígéret szerint a Bemerítő, Illés lelkével és erejével szolgál majd... Azután a Bemerítő történetében valamiért mégsem látjuk a csodákat-jeleket, amit ma sokan így neveznek: ERŐ! Ám nem csak mi nem látjuk, hanem akkor sem látta senki, hiszen így szóltak felőle:

Jn 10,41
„És sokan menének ő hozzá és mondják vala, hogy: János nem tett ugyan semmi csodát; de mindaz, a mit János e felől mondott, igaz vala.”

Tehát van a Bemerítőre vonatkozóan az Isteni kijelentések, és van a szembesülés azzal hogy az amit ma erőnek mondanak-( gondolnak)…, valahogy mégsem volt látható... A Tanítás pedig az, ahogyan azt Pál mondja:

2Kor 4,18
„Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

Az erő tehát, nem egyenlő a csodákkal... Attól hogy valaki nem tesz csodát, az nem azt jelenti hogy erőtlen! Akkor a kérdések: Élijahu, egyszerű ember, egyszerűsége áthatja az életét. Ez megjelent az életvitelében is. Nem volt gazdag, és nincs semmi szemmel látható oka annak, hogy miért őt választotta az Úr Prófétájának. Hitében kompromisszumokat nem köt, és nem is enged! Az Úrral való kapcsolata soha nem gyengült meg, soha egy pillanatra sem veszítette szem elől az Urat! Kijelenthetjük:HITÉBEN ERŐS! És egyben ez az ő titka! a hitében van az ereje!!! Biztosan feltűnt nektek, hogy róla nem múlt időben beszélek...Ez nem véletlen! A II.Kir.2,11 szerint elragadtatott,tehát ez eddig halált nem látott!Bár a Bemerítő bírta az Ő lelkét, ám a lélek halhatatlan, tehát csak a Bemerítőt végezhette ki Heródes! (Mt,14) Mégpedig azért van ez így, tehát hogy Elijahu még él, mert az ő szolgálata még nem járt le! ( úgy is mondhatnám: köztünk van!)Ám hogy a prófécia beteljesedjen, az ő testi életének is eljön a vége, mégpedig kivégzés által... A Próféciák pedig:

Zsid 9,27
„És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet.”

Tehát neki is meg kell "kóstolnia" a halált. A Másik prófécia: Jel.11,1-12.
Ott ugye két tanubizonyságról van szó, és ha ezen a vonalon gondolkodunk, akkor ugye nem is lehet vitás ki a másik? Csak két ember ragadtatott el életében... Az imént azt állítottam: Illés az ő hitében volt erős, és ebben soha nem ingott meg! Olvastuk mind, az I Királyok 19-ben, hogy Illés bújkálni kényszerült, és erre hivatkozva hallottam már azt, hogy ez Illés elgyengülését bizonyítja... Hááááát NEM! Mert ha egy hívő meggyengül, akkor mintegy "visszacsúszik" a világba... Illés ezzel szemben a városok zaja, és a világ kínálta kívánságok helyett, a sivatagot választotta, és oda menekült, mintegy: Csak Isten, és csak én... És az érdekesség kedvéért, pontosan ez történt a Bemerítővel is! ( Luk.7,18-) Nem a hitük ingott meg, nem Isten elől rejtőztek...Éppen ellenkezőleg! HOZZÁ MENEKÜLTEK! Próbáljuk összefoglalni és megnevezni az ő szolgálatát: Illés minden cselekedetével-szavával, Istenre hívta fel a figyelmet! Ez volt minden mondanivalójának a lényege. Ám nem csupán ennyi a szolgálata... Azok felé, akik bánták a bűneiket,akik reményt vesztettek voltak... segítő és megértő volt! ( I.Kir.17,9-24) Akik önmaguk előtt igazak voltak, azokkal akik erősek voltak, azokkal kemény volt: (II.Kir.1,1-15)

Na akkor most lássuk Illés lelkével hogyan szolgált a Bemerítő:

Máté Evangyélioma 3,1-10
Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz. Ekkor kiméne ő hozzá Jeruzsálem és az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke. És megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, monda nékik: Mérges kígyóknak fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.”

Tehát: Akik vallást tettek a bűneikről, vagyis bűnbánattal telve mentek hozzá, azokat feszabadította. Ám akik önmaguk előtt igazak voltak, azokat szembesítette a hazugságukkal! Mert ha valaki önmagát meg tudja igazítani, annak a gyümölcstermés már nem lehet nagy feladat! Mert azok akik elismerik hogy kegyelemre van szükségük, azok tudják azt, hogy gyümölcsöt csak és kizárólag Isten teremhet bennünk! Lássuk csak Ézsaiás 40,3-4-es versét:

Ézsaiás 40,3-4
„Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.”

Egyebekben ezt mondta magáról a Bemerítő is (Mt.3,3).

De mit is jelent ez? Nos: Gyertek ki a világból, gyertek ki a pusztába! A lesujtottakat erősítsétek- ( vagyis a vers szerint:"Minden völgy fölemelkedjék...") az erőseket-önigazultakat pedig "segítsd" lejjebb szállni! ("minden hegy és halom alászálljon... ") A tévelygő utakat semmisítsd meg,és a tévelygőket térítsd vissza az Úr utjára! ("és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává.") Ám mi van ha ez a szolgálat nem teljesedik? mi lenne e szolgálat nélkül? mi lenne ha a kiáltó szó süket fülekre találna? Nos ahogyan a próféta mondja:

Ézsaiás 8,20-22
„A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a kiknek nincs hajnalok: Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, És azután a földre tekint, és ímé mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva!”

De hogyan lesz ez a mai napra szóló "tanítás"? Hogyan lesz ezekből mai kijelentés? Nos áldott Testvérek, ugye mi ebben a percben is az Úr visszajövetelét várjuk... NOS AKKOR KÉSZÜLJÜNK!

 


Nyomtatás