A Vég

A Vég

Istentől áldott Testvéreim. Amit az alább következő sorokban írok, legyen figyelmeztetés számotokra, és rettenjetek meg! Amiért ennyire észrevétlenül az utunk végére értünk, annélkül, hogy ezt általánosan észrevettük volna. Ahogy erről a Jézustól való prófécia is mondja:

Mt.24,37-39
„A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.”


Mit is jelent ez? mi az amit nem vettek észre az egykoriak, a múlt népe? Nem vették észre hogy egy közüllük való ember, távol minden víztől, Hatalmas-addig nem látott méretű hajót készít hosszú hónapokon-éveken át? Dehogynem látták! Csak nem érdekelte őket! Aztmondták biztosan: "ez megbolondult..." Nem vették észre, hogy az állatok párosával vonulnak a hajó irányába? Dehogynem látták! biztosan érdekesnek is találták a jelenséget... de különösebben, tehát az ok, nem érdekelte őket... fontosabb volt számukra a mindennapok teendői-kihívásai... Akárcsak ma! ... de erről később. Most beszéljen Isten Igéje!

Máté Evangyélioma 24,1-16
„És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre...”


Ez a prófécia Annak okán "homályos" sokak előtt, mert ez két időre szóló prófécia! Az első idő, a testiesség végét jelzi,és a Lelki Istenimádat kezdetét hirdeti!

„És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.”

És ilymódon jut minkét időre szóló előjel TELJESSÉGRE! Az első, a Testi- a materiális dolgok vége a templom lerombolását jelzi, ami Krisztus után 70-ben le is romboltatik. Erről beszélt több esetben Jézus! De lássuk azt a próféciát, ami talán a leg szemléletesebben jövendöli a Szövetség első felének végét:

Jn.4,19-24
„Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”


Krisztus után 70-től, az Istentisztelet helye és módja nincs helyhez kötve! Mert eddig az időpontig ezen Ige volt érvényben:

V.Mózes 12,13-14
„Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.”


Tehát a Templom leromboltatik, hogy az egész világon, bárki-bárhol, Isten gyermekévé lehessen, az Ábrahámnak tett Igéret szerint. A Prófécia második időre való vonatkozása pedig e világ végére vonatkozik! Meg kell érteni azt amit Isten mond:

Ézsaiás 55,8-9
„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!”


A Hívők hiába való igyekezettel próbálják a Próféciákat kronológikus sorrendbe rakni, hogy értelmezni tudják... mondom ez hiába való, mert amíg nem tudnak elvonatkoztatni a testiességtől, addig az Isten Igéje zárva marad! Jézus mondja:

Jn 17,17    
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.”

Ezt is mondja:

Jn 15,3    
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.”

Vagyis az Ő kijelentései által! Ámde van egy érdekes momentum az Igében:

Jn.18,37-38  
„Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra. Monda néki Pilátus: MICSODA AZ IGAZSÁG? És a mint ezt mondá, újra kiméne a zsidókhoz, és monda nékik: Én nem találok benne semmi bűnt.”

Pilátus nem kapott választ! Neki nem felelt Jézus! Számára nem jelentette ki magát! Miért? Mert ki kétkedőn vizsgálja Őt, annak választ nem ád... Tehát bár a Templom leromboltatik, és ezt előre tudja az Úr, mégis a Templomhegyre irányítja a figyelmünket a vég kezdetének felismerése miatt! Miért? Nos, olvassuk el az Úr Igéjét erről:

Ezekiél 43,12
„Ez a ház törvénye: A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye.”

Kétszer ismétlődik, hogy: "EZ A HÁZ TÖRVÉNYE!" TEHÁT RENDKÍVÜL FONTOS! Máté 24, ben olvassuk továbbá:

Máté 24,15
„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):”


Akkor lássuk a Dánieli Próféciát:

Dániél 9,26-27
„A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.”


Mi mind tudjuk: Krisztus után 70.-ben a Templomot lerombolják, 100-120-ra pedig az utolsó zsidót is elűzik a földről, melyet Isten adott nekik, és a rómaiak elnevezik a szent földet az Izraél ősi ellenségéről: Philesetnek-azaz : Phalesztínának... Ez tehát a Dn.9,26 lényege...ill. van itt még valami:"A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz."
Nos ugye nem felejtkeztünk el arról az "aprócska" tényről, hogy Jézus halála után, egészen a feltámadásáig a Próféciák teljességeként, valóban nem maradt követője jézusnak!

Zak 13,7    
„Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.”


Tehát ez az a két prófécia, aminek beteljesedéséért a Tanítványok visszafordultak a világba! Hiszen az általuk Messiásnak megismert Jézus meghalt, az ő ismeretük szerint (!) (Tehát akkor is voltak testi értelmezések-vélemények-tévelygések nem csak manapság...)
Szóval az ő ismeretük szerint az Ő tehát a Messiás uralmának nem lesz vége!

Zak 6,13    
„Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.”

Illetve:

Zsolt 146,10    
„Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!”

Tehát ebbe a képbe, valahogy nem fért bele szerintük az hogy Ő meghalt... Azt állítottam hogy a tanítványai felhagytak ez időre a követéssel és visszafordultak a világba, az előző életükhöz...Nos Igen! Olvassuk csak:

Jn 21,3    
„Monda nékik Simon Péter: Elmegyek halászni. Mondának néki: Elmegyünk mi is te veled. Elmenének és azonnal a hajóba szállának; és azon az éjszakán nem fogtak semmit.”

Hogy ez miért nagy dolog? Nos Jézus így hívta őket ezek előtt:

Mt.4,18-22
„Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.”


Ezek után ugye tudjuk: Ha valahonnan kihív az Úr, akkor a legnagyobb bűn a visszafordulás! Mit jelent ez? Nos azt, hogy kiirtatott a Messiás, és nem maradt senkije! Feltámadása után, azzal kezdte az Úr, hogy egyesével összeszedte az övéit... Na ez tehát a Dn.9,26-os Ige... A 27-es picit később jön, de annál csattanósabb lessz a finálé Testvérek! Annál fájdalmasabb lesz a felismerés... Szóval: Máté 24,15-ben tehát, a szenthely felé tereli az Úr a figyelmünket... Mi meg aztán nagyon figyelünk, csak az a baj, hogy a fától nem látjuk az erdőt! Várjuk a "fenevadat" két szarv-al, meg a patás lábat...meg a vasvillát...
Ez pedig azért van így, mert elfogadottá vált hívői körökben, hogy ötletelésekkel töltsük ki a homályos részleteket, és ugyan úgy megakadunk, ahogy a Messiás tanítványai is megakadtak a Mesterük halálakor... De mit mond erről a részletről Pál? Nos:

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,1-4
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”


Tehát ennek fényében: Krisztus ama napját megelőzendő: Bekövetkezik elébb a szakadás... Mijen szakadásról beszélhet Pál? Az Ige fejtse meg önmagát!

Efezoszi levél 2,11-18
„Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.”


Tehát az egység az, hogy a Zsidók és nem Zsidók együtt járulnak Istenhez!
Megemlíteném: Ez az egység Krisztus után 325-ben a Níceai zsinaton MEGSZAKADT!!!
Ezután a "kereszténység" tűzzel-vassal irtja a Zsidókat... Na ez a szakadás!
Ezek után így folytatódik a II Thessz.2:

„...és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”

Hogy ki ez a "Bűn embere"- "Veszedelem fia"? Nos arról többé kevésbé megeggyeznek a vélemények. Az Antikrisztust véljük ebben felfedezni. Az Anti Krisztus jellemzőiről ejtsünk azért pár szót, mert ez valahogy a pontos Próféciai utalások ellenére is homályba veszett sokaknál... Ámde előbb értsünk meg valamit! János mondja:

1Jn 4,3    
„És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.”


Tehát már Péter idejében megjelent! Nagyszerű... mi meg az ő megjelenését lessük... Na újra kanyarodjunk vissza a II Thessz. 2,4 hez, miszerint:

„A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”

Mielőtt békésen ölünkbe ejtenénk a kezünket, ezt mondván: "Akkor jó,mert a harmadik Templom felépítése, ha most mindjárt kezdenék is, min években mérhető". A drámai hatás kedvéért, felmutatnám Isten Igéjét, ami erről a pontról beszél!

Ezekiél 43,8.    
„Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök; és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezokáért elvesztém őket haragomban.”


Vessünk már egy pillantást a "Siratófalra"...   A képen pedig, míg könnyes szemeinket dörzsölgetjük,láthatjuk az Iszlám zászlaját, egy mecsetet... A Sirató fal, a Szentek Szentjének a fala! és ennek szomszédságába, pontosabban fölé, felépítették a szikla mecsetet, ami napjainkra az Iszlám hitközpontja lett... És ennek még a Keresztények többsége is örül, és a Szenthelyet, melyet az Örökkévaló jelölt ki, hogy oda helyezze az Ő nevét, azt a helyet az egész világ, beleértve a Kereszténység nagy többségét is, az Iszlámnak adná, és adja... Pál és Péter erről még nem beszélhetett, mert a Mecsetet pár száz évvel utánuk építették fel.
Mi már látjuk, csak nem érdekel minket! Nem érdekelnek ezek minket, mert fontosabbak számunkra a mindennapok kihívásai!( Bárka készítése)

A Világon terjed egy újabb fertelmesség is, de ez sem érdekli a hívőket... Illetve érdekli őket, és mint érdekességet meg is figyelik! Sőt!!! ünneplik is!( Az állatok párban való bevonulása)
A Világon egyre terjed a Kriszlám, mint új vallás... Keresztények és az Iszlám összefogása... Erről van ugyanis szó! Azt mondják: Egy az Isten! ( ez nem nagy felfedezés... Valóban egy Isten van!) Mindkét csoport a Messiást várja!  ( ez is Igaz... Csak a Messiás személyében van alapvető különbség, de ezt ezekszerint nem tudják... Na nem az Iszlám hívőkről beszélek, mert ők tudják! Ezt csak ezen keresztények nem tudják, mert nem ismerik az Isten Igéjét, tehát Jézust!) Akkor figyeljük meg, hogy az Iszlám Messiását mi jellemzi:

Tudjuk pedig, hogy Yismaél ága az arabok, azt is tudjuk,hogy az Arabok fő vallása az Iszlám... Nos pillantsunk bele az Iszlám tanaiba egy pillanatra, hogy megláthassunk egy érdekes momentumot:

1. Az iszlám megváltó
2. Mohamed leszármazottja
3. A világszerte élő minden muzulmán kalifája és imámja
4. Példátlan tekintélyű politikai, katonai és vallási világvezető
5. A földet sújtó nagy felfordulás és szenvedés korszaka után jelenik meg
6. Igazságot teremt az egész földön
7. Forradalmat indít az új világrend megteremtésére
8. Minden nemzet ellen háborút indít, amelyik szembeszáll vele
9. Hétéves békeszerződést köt egy papi családból származó zsidóval
10. Meghódítja Izraelt az iszlám számára, és a zsidók elleni végső harc élére áll
11. Hét éven keresztül uralkodik Jeruzsálemben
12. Az iszlámot teszi az egyetlen vallássá a földön
13. Megtalálja és Jeruzsálembe viszi a Frigyládát
14. Hatalmat kap Allahtól a szél, az eső és a termés felett
15. Hatalmas gazdagságot birtokol és oszt szét
16. Az arca csillagként fénylik, és mindenki rajongva szereti
(Forrás: John Walvoord: Olaj, Armageddon és a Közel-Kelet)

Hetedik ponttól kezd roppant érdekes lenni: "7. Forradalmat indít az új világrend megteremtésére". Napjainkban is láthatjuk, de ez valójában túl régóta tart már: Aki behódol és fölveszi ezt a vallást az élhet, aki elutasítja, iszonyatos barbársággal gyilkolják meg...
A kilences pont a Dániéli Próféciából ismerős...

Dn.9,27.    
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad."


És ez az a pont, amire azt mondtam hogy csattanós lesz a finálé! Mert sok keresztény ebben a vallásban látja a közös utat, és nem az Isten által eleve kiválasztott néppel! Az ő messiásukat várják-hozzá Imádkoznak, pedig tudniuk kell, hogy az ő messiásuk, az Isten Igéje szerint az Antikrisztus! Noshát testvérek, kijelenthetjük: A végidőkre vonatkozóan úgy teljesedtek be a próféciák, ahogyan azt Jézus előre megmondta! Vagyis: Észre sem vettük!!!

Mt.24,38-39
„Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.”


Foglaljuk hát össze: Bár már Ezekiél próféta által megmondta az Úr, hogy valamit felépítenek a Szenthelyre,

Ezekiél 43,8.    
„Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttök; és megfertéztették az én szent nevemet útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, ezokáért elvesztém őket haragomban.”

Most pedig lássuk a 12-es Igét:

„Ez a ház törvénye: A hegy tetején egész határa köröskörül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye.”

Tehát semmit nem szabad a Szenthelyre építeni, még akkor sem, ha a Templom már nem áll!
Nem igazán vette ezt észre senki, mert még ezen esemény előtt, a Keresztény vezetők, Ó-nak, vagyis érdektelennek minősítették az Isten Igéjét, ami a Tanach! Ezt úgy nevezték el, hogy : "Ó szövetség" és hogy ez lepel alatt maradhasson propagálták az "Új szövetségi írásokat" mert a Tanach nélkül úgysem értik meg azok akik olvassák... nos ez sajnos gyakorlattá is vált a hívők világában, és mivel elszakadtak a szelíd olajfától- a gyökértől... ezért tévelyegnek, és ezért vezethetők ily könnyen félre! Senkinek fel sem tűnik, hogy az apostolok idejében ez nem így volt! Mert az Apostolok így gondolkodtak a Kereszténység tanításáról:

Apcsel.15,16-21
„Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát; és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt: Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, a kik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez; Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.”


( Tehát: A keresztények is a Zsinagógákban tanultak...)

És nem sok hívő gondolkodik el azon: Amikor Pál azt mondja Timóteusnak:

2Tim 3,16    
„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre...”

Nos akkor még nem is íródtak meg az újszövetségi írások... Natehát: Ha ellenben elolvassuk a Tanach Igéit, ami valójában az Isten Igéje, ami valójában a mennyekből leszállt mana...Aki maga Jézus... Akkor elkerülhető a megtévesztés, amiről Jézus előre szólt:

Mt.24,24-25
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.”


Akkor tehát a lényeg: HA ISMEREM ISTEN IGÉJÉT, AKKOR Ő IS ISMER ENGEM. AKKOR EZEN A VILÁGON NEM TÉVEDHETEK EL, MERT Ő VEZET ÉS ŐRIZ...

Zsolt 119,105    
„Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.”

ÉS AZ ÍTÉLETKOR AZT MONDJA AZ IGE:

Mt 25,34    
„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”


HA VALAKI NEM ISMERI AZ IGÉT,AKKOR AZ IGE SEM ISMERI AZT... AKKOR EZEN A VILÁGON BOLYONGANI-TÉVELYEGNI FOG, ÉS AZ ÍTÉLETKOR EZT MONDJA AZ IGE:

Mt 7,23    
„És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”

 


Nyomtatás