Az idők jelei

Az idők jelei

 

Mik 7,4    
„A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk.”


Áldott Testvérek. Mint tudjuk, az Örökkévaló irántunk való gondviselésének-oltalmának egyik megnyilvánulása az, hogy jó előre figyelmeztetett bennünket az Ő Prófétái által! Jézus és utána a tanítványai is figyelmeztetnek-emlékeztetnek bennünket hogy figyelmezzünk a Prófétai szóra, hogy jó előre tudjuk azokat, amik következnek! Vajon miért volt fontos Istennek az, hogy jó előre figyelmeztessen minket? vajon miért rendkívül fontos hogy mindenre felkészültek legyünk? Miért mondta Jézus:

Jn 11,9    
„Felele Jézus: Avagy nem tizenkét órája van-é a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát.”


Nos Testvérek: figyeljük csak meg a "békafőzés" módját... Ha a békát beledobnánk a forrásban levő vízbe, akkor egy pillanat alatt kiugrana... Ezért a legbiztosabb módszer erre: Ha hideg vízbe tesszük, és lassan melegítjük a vizet. Mire a szerencsétlen állat észrevenné hogy valami nem stimmel, addigra már nem képes kiugrani... Mit akarok ezzel mondani? Nos tehát: Ha nem ismerjük a Próféciákat- nem fogjuk észrevenni az Idők jeleit!... Ha nem ismerjük fel a jeleket, akkor nem tudunk időben felkészülni... Ha nem készülünk fel, nem fogjuk érteni mibe keveredtünk... ha nem értjük a szituációt-bizony eltévedünk! A Kezdeti Igénk, roppant titkot rejt! Lássuk ezt az Igeverset pontonként:

Mik 7,4    
„A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor...”


Tehát a Prófécia első mondatából ami számunkra kitűnik: Az Isten szerint Igazak, vagyis megigazultak, meglehetősen komoly problémákkal küzdenek... Az hogy: "olyan mint a tüske-mint a tövisbokor" Jelenti, hogy a környezetük számára bántó a létezésük-a Hitbeli életük!
Tudjuk azt, ha valami, valakinek a bántására van, akkor annak számára, mintegy "LEKÜZDENDŐ AKADÁLY" jelenik meg az a valami... Itt kezdődik a támadás;irtás;ellenkampány;lejáratás...
Ezen emberi támadások bizony kemény időszakot sejtetnek. A Mikeás 7,4 következő pontja:

„...A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött...”

Ez a részlet, pontosan azt jelenti, amit sejtetni enged! Az Őrállók napjának jelentése az: hogy az Örökkévaló ez időben fokozottan küldi a figyelmeztetést az Ő népének a szolgálattevői által, hogy ne essenek zavarba,ne pánikoljanak, ne érje őket felkészületlenül a történés,hogy e világ félelme szerint ne féljenek... Az pedig, hogy: „...a te megítélésed eljött...” jelentése nem is annyira félelmetes-sem pedig, (és főleg) nem VÁRATLAN! A Zakariási Prófécia szerint:

Zak.13,7-9
„Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet. És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!”


Tehát ezen Prófécia szerint, Komoly "rostálás" alá kerül az Ő egyháza! Érdemes megfigyelni, és ezzel egyidőben, minden illúziótól mentesen értelemre jutni végre, hogy itt nem a hitetlenekről szól Isten, hanem az Ő egyházáról! Vagyis a "HÍVŐKRŐL" Az egész földön élő Hívők összességének a kétharmada kihull a Rostából... Ez körül-belül ugyan az az arány lehet, ami volt a példaadás esetén is!
Az Egyiptomi kivonultak esetében, azok közül akik kezdetektől tanúi voltak Isten vezetésének-oltalmának-tanításának... CSAK KETTEN MENTEK BE AZ ÍGÉRET FÖLDJÉRE! A bukás oka pedig, a IV.Mózes 21 szerint az Isten Igéjének megvetése volt! Isten Igéjét megvetve,emberi ötletelésektől vezérelve próbáltak élni! Akár csak Ma is nagyon sokan! Az előzőeknek nem sikerült! a maiaknak sem fog ... Erről a "megrostálásról" Szólt Péter is:

1Pt 4,17    
„Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?”


De hogy régebbről lássuk Isten figyelmeztetését, figyeljük meg ezt :

Ámos 5,18-24
„Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.”


Ebben az esetben is megfigyelendő: Nem a hitetleneknek szól ez a figyelmeztetés, hanem azoknak akik "várják az Úrnak napját" ! A Hitetlenek nem az Úrnak napjának várásával foglalatosak... Most pedig tartozom egy BOCSÁNAT KÉRÉSSEL! Az eddigi írásaimban nem mondtam el a teljes igazságot akkor, amikor Pál II.Thesszalonika 2 leveléből idéztem,miszerint:

2Thess 2,3    
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia...”


Az eddigi írásaimban azt állítottam,(és az Igéből felmutattam!) hogy ez a szakadás a Kereszténységnek-a Zsidóságtól való elszakadását jelenti, ami Krisztus után 325-ben be is következett! és hivatkoztam az Eff.2,13-18.-ra... Ez részben igaz is! Ámde nem a teljes igazság ez...
Mert a Malakiási próféciában lesz teljessé az Igazság!

Mal 3,18    
„És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”

Tehát a megrostálásban,és az az után való felismerésben kiderül ki az aki Isten szerint jár, és ki az Aki NEM! Ez tehát szakadáshoz vezet, mintegy éles elhatárolódással mégpedig, hogy a Kontraszt erős legyen! Ezért mondja Pál:

1Kor 11,19    
„Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.”

Ám hogy megértsük a "kipróbált" jelentését, rá kell ismernünk Pál előkészítésére, amikor azt mondja:

2Kor 10,18    
„Mert nem az a kipróbált, a ki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl.”


A Mikeás 7,4 következő pontja:„...most következik el az ő zűrzavaruk.” Amit észre kell venni ebben a kijelentésben: Azt mondja hogy az "Ő" zűrzavaruk...Tehát nem azoknak, és azokról szól, akiknek a Prófécia előző részei! Azokról beszél, akik "kihullanak a rostán." Az Isten által küldött Próféciákból értsük meg a mostanra már folyamatban levő helyzetünket, és határoljuk be, hogy hol is állunk... Jézus mondja:

Mt.24,8-13
„Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”


Tehát Állhatatosnak maradni, de miben? Többen gondolják azt, hogy a szeretetben! De ha ezen a vonalon indulunk el, akkor könnyen eltévedhetünk! Mert a szeretet a mára közismertté vált definíciója, még csak köszönő viszonyban sincs a Jézus által propagált jelentéssel! Mert szeretjük a mákos tésztát is, meg szeretetre hivatkoznak a paráznák-házasságtörők is... szeretetről beszélnek munkahellyel-kocsival-mozifilmekkel kapcsolatban is, de valljuk be: ennek vajmi kevés köze van Istenhez... Miben legyünk hát állhatatosak? Figyeljük csak meg:

Mt.24,9
„Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért...”


Tehát az Ő nevéért lesznek gondjaink... Az tehát azt jelenti: Miatta! Akkor tehát értenünk kell, hogy aki BENNE lesz állhatatos-vagyis a TANÍTÁSÁBAN,vagyis a  TANÍTVÁNYSÁGBAN! Mire tanít bennünket Jézus? Mi a Tanításainak konzekvenciája? Figyeljük csak meg azt amit Ő maga foglalt össze:

Mt.22,35-40
„És megkérdé őt közülök egy törvénytudó, kisértvén őt, és mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Két parancsolatban foglalta össze az Ő Tanításának lényegét! E két parancsolat lényege és alapja a "szeretet" Mégpedig az Isteni Szeretet! Jézus tehát a Mt.24-ben olvasott Figyelmeztetést nem egy, a későbbiekben félrevitt és más értelmet nyert kifejezésre alapozza, hanem Önmagára, aki mint tudjuk: NEM VÁLTOZIK! Tehát a maga nevére!!! A Tanítása pedig A Törvény! Amikor ezt mondja:

Jn 13,34
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”


Nem egy tényleges új parancsolatról beszél, hanem az előzőekben megértetett ősi parancsolatok, szellemben és igazságban történő betöltéséről! ( Mt.5) Ezért is küldte őt az Örökkévaló!

Ésaiás próféta könyve 42,1-4
„Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.”


Illetve:

Ézs 42,21    
„Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.”


Tehát Jézus Tanításának értelme a KERESZT! Mint tudjuk: a Keresztnek van egyszer egy függőleges iránya,  Ennek jelentése az Istennel való kapcsolatunk... És van egyszer egy vízszintes irányultsága, ami az Isten parancsolatának megfelelően, az emberekkel való kapcsolatunkat jelzi! Ez a két FŐPARANCSOLAT Pedig nem más, mint ami mindig is hirdettetett! János így nyilatkozik erről:

János Apostol I. levele 2,1-11
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt. Atyámfiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely előttetek volt kezdettől fogva; A RÉGI PARANCSOLAT AZ IGE, a melyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. A ki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafiát az még mindig a sötétségben van. A ki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.”


Az Ige (!) mint régi parancsolat tehát a Törvény! A Törvény 613 micvából áll. Ezeket A Tórában tanulhatjuk. Ez a 613-parancsolat, Tíz pontban foglaltatott egybe, ami KÉT KŐTÁBLÁRA LETT ÍRVA! Ezt nevezzük TÍZPARANCSOLATNAK! Az egyik táblán Öt parancsolat van írva: Ez az Istennel való kapcsolatra tanít minket,( Ez a függőleges irány!)  a másik táblára pedig a másik öt parancsolat az emberekkel való kapcsolatra tanít: ez pedig a vízszintes irány! Ennek a Tíz Parancsolatnak a konklúziója pedig Két fő parancsolatra szűkül tehát, és erről beszélt Jézus, a Mt.22,37-39-ig. Ez Tehát a KERESZT! Pál kódolt nekünk ezzel kapcsolatban valamit, ami érthetővé teszi mindazt, amiről az eddigiekben szó volt, mintegy összekapcsolja a lánc szemeket, és megmagyarázza a rostálás menetét, és végkimenetelét!

Fil.3,15-21
„Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a KRISZTUS KERESZTJÉNEK ELLENSÉGEI; Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.”

Kik tehát a Krisztus keresztjének ellenségei? Akik megtagadják az életükkel a Krisztus Jézus Tanítását!
Napjaink bizonyos hívő körei,úgy élik meg a hitüket, hogy gondolkodás nélkül ítélkeznek... Ítélnek ha valaki nem az általuk preferált gyülekezet tagjai; ha lelki érettségben más szinten áll valaki; ha különbözőséget látnak lelki állapotukban,( szomorúbb valaki-vagy vidámabb valaki)... Ha nem a maguk klónját látják a másikban,ítélet születik. Ez az ítélet pedig rendkívül szélsőségesen kerül kinyilvánításra! Rendszerint mindjárt: démonizáltnak,egyenesen Sátáninak; de mindenképpen átok alatt levőnek-elvetettnek... ítélik meg a Testvérüket, Természetesen mindeközben állítva és kiemelve: Hogy a gondoskodás, a "szeretet" jegyében teszik mindezt! Tehát szeretettel leuralva-megrúgdosva-szivenszúrva-lejáratva-kiátkozva a Testvérüket, és mindezt Jézus nevében...
Erre mondom én azt: Hazug-képmutató-magamutogató-Testvérgyilkos magatartás ez! Mielőtt fellebbenteném a fátylat, egy a mai napig dívó, ámde rettenetes bűnről, amit a hívők előszeretettel gyakorolnak, előbb tisztázzunk még egy fontos dolgot: Krisztus Keresztjének mondanivalója- tanítása tehát: AZ EGYSÉG! EGYSÉGBEN AZ ISTENNEL,ÉS EGYSÉGBEN EGYMÁSSAL!

Jn.17,14-22
„Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen mi egy vagyunk...”


Ennek értelmében, Az egység alapja, a hívő testvérek közötti kölcsönös el-illetve be fogadás!  Pál ezt mondja:

Rómabeliekhez írt levél 14,7-13
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát? avagy te is miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mindnyájan oda állunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert meg van írva: Élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátokfiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást.”

Tehát nem az ítélkezés-kirekesztés-bírálgatás-a különbözőségek keresése-a másik ellen való felbujtás... Aki ezek szerint jár, az NEM KRISZTUS SZERINT JÁR!  Ez a megosztást preferálja, nem az egységet! Ezzel pedig az a baj Testvérek, ahogyan arra Jézus Reflektál:

Mt 7,3    
„Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?”


Ebből pedig az következik: Hogy az Ítélgető nagyobb bűnére utal Jézus! Az ezzel kapcsolatos továbbiakat a rátok bízom. Most pedig rátérnék a legnagyobb bűnre, amit gyakorta elkövetnek mégpedig azok akik Jézus Tanítványainak vallják magukat-ámde így valójában a Kereszt ellenségei! Lettlégyen egy példa ezekre: Gyakorta megéljük manapság, hogy hívők lelkes tábora, Átkozottnak-démonizáltnak ítél más hívőket... Értsünk meg ezzel kapcsolatban valamit!  A Történetet olvashatjuk:

Mt.12,22-28
„Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmélkodék az egész sokaság, és monda: Vajjon nem ez-é Dávidnak ama Fia? A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával. Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.”


Mi is történt itt? Nos tehát összefoglalva: Jézus Messiási csodát tett, ami hivatott volt arra, hogy felismerhessék benne a Megváltót.( Süket-néma démon kiűzése) Mindezt természetesen Isteni hatalommal tette, ám akik hivatottak voltak ebből Őt felismerni, azt nyilatkozták hogy a Sátán ereje által tette! Ez volt az a bűn, amit Jézus az egyetlen megbocsáthatatlan bűnnek ítélt meg!

Mt.12,31-36
„Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de a ki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.”


Mert a Szentlélek káromlás nem egy ott lett dolog, hanem egy ELŐRE MEGPRÓFÉTÁLT BŰN BETELJESEDÉSE VOLT!

Ézs 5,20    
„Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!”


Most pedig rámutatok miről is van itt szó, és hogy miért állítottam és állítom hogy ez a mai napon is sokak által, előszeretettel gyakorolt hívői magatartás! János evangéliumában olvassuk:

Jn.1,12-13
„Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.”


Tehát azok akik Jézust befogadták mint Megváltójukat, azok Isten lelke által születtek újjá! A Fiúság lelke által élnek, újá született életet!

Rm 8,15    
„Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!”


Pál azt Állítja:

1Kor 12,3    
„Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.”


Tehát akik Isten lelke által újá születtek, azokban a fiúság lelke van! És ezekre mondják többen: Átkozott...démonizált... Tehát a JÓT - ROSSZNAK MONDJÁK! Ezek azok, akik ítélgetik a másikat! Magukról mindeközben azt állítják: Tökéletesek! minden tudás birtokosai! Mert látnak egy esetleg Hitben gyengébb testvért... egy hitben csecsemőt... és ítéletet mondanak rá! De nem is őrá, hanem Isten munkájára! Mert Tanítvánnyá válni nem egy pillanat munkája ! Ez egy hosszú út, amit be kell járni. Ehhez idő kell ám!  Egyetlen újszülött sem kezd futással ám...Aki pedig ítélkezik azok fölött, akikért Jézus meghalt, az magára von ítéletet! Jézus ezt mondja:

Máté Evangyélioma 7,1-5
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedből; holott ímé, a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméből!”


Testvérek: Még van idő az utak megjobbítására! Ma még tart a kegyelem! És én tudom hogy sokan tudatlanságból ítélkeznek ij szörnyű bűnt követve el... Ahogyan Péter mondja is:

Csel 17,30    
„E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek.”


Akik tehát ellenük való támadásokat szenvednek, azokhoz vigasztalásul szólok... Akik pedig felismerik ezek által, hogy nem megengedett eszközökhöz folyamodtak: Figyelmeztetésül!
A MEGROSTÁLÁS ALATT TERMÉSZETES HOGY A SZEMEK EGYMÁSSAL ÜTKÖZNEK! EZ A MEGROSTÁLÁS LÉNYEGE! EZ NEM TERMÉSZET ELLENES, HANEM TERVSZERŰ! A LÉNYEG, HOGY NE AZT TARTSUK ELLENSÉGNEK AKI VELÜNK ÜTKÖZIK! MINDEZEKNEK MEG KELL LENNI!!!

 


Nyomtatás