Ézsaiás 56

Ézsaiás 56

 

Ésaiás próféta könyve 56,1-12
„Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék: Boldog ember, a ki ezt cselekszi, és az ember fia, a ki ahhoz ragaszkodik! a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És ne mondja ezt az idegen, a ki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok! Mert így szól az Úr a herélteknek: A kik megőrzik szombatimat és szeretik azt, a miben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez: Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, a mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nékik, a mely soha el nem vész;mÉs az idegeneket, a kik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat: Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára! Így szól az Úr Isten, a ki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez! Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden vadai! Őrállói vakok mindnyájan, mitsem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni szeretők! És ez ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, a kik nem tudnak vigyázni; mindnyájan a magok útára tértek, kiki nyeresége után, mind együtt! Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk részegítő italt! és legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb!”

Ezen Prófécia, rögtön az első versszakban a lényegre tér:

„Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:”

Megőrizni a jogosságot-cselekedni Igazságot! Azért mert: KÖZEL A VÉG! Hiszen ez: "közel van szabadításom..." Mindennek a végét jelzi! Abban az előzőekben már egyességre jutottunk, ha valamely kijelentésnek rendkívüli fontosságot tulajdonít az Úr, akkor az adott esetben többször is megismétlődik a Szentírásban... Minthogy z ebben az esetben is így van, Hiszen ez a végidőkre vonatkozó prófécia! Lássuk hol ismétlődik meg ezen kijelentés...

Mik 6,8
„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Tehát újfent az Igazság cselekvése-Irgalmasság gyakorlása, és az Igaz Isten ismeret! Mert aki megismerte az Örökkévalót, attól távol van a felfuvalkodottság... Ezért hív bennünket alázatosságra! Lássunk még ismétlődő kijelentéseket erről:

Mt.24,3-14
„Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

A 13-dik. vers amire most reflektálnék: Mindvégig állhatatosnak maradni! De miben vajon? A 9-es verstől kezd izgalmassá válni, és egyben itt van a kulcs is, aminek megértésével, értelemre juthatunk a prófécia felett: Az Ő nevéért lesznek gondjaik azoknak akik Benne hisznek... Most hát lássuk csak mi is az Ő neve?

Jel 19,13
„És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.”

HA Ő Isten Igéje, minthogy valósággal az, akkor tehát azoknak lesznek problémáik-üldöztetéseik, akik Isten Igéje szerint, tehát Isten Tanítása szerint járnak! A próféciák tanusága szerint, az utolsó időkre jellemző az általánosnak mondható viszálykodás-veszekedés-sötétség-harag-haragtartás-patvarkodások... Ez maga a "MEGROSTÁLÁS" időszaka, amiről Zakariás Próféta szólt:

Zak.13,7-9
„Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet. És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!”

Ez az az időszak, amiről így szól az Úr Igéje:

Jel.13,10
„Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.”

Azaz, ami számunkra rendkívül fontos üzenetet hordoz: NEM SZABAD A MÁSIK OLDAL ESZKÖZEIHEZ NYÚLNUNK! Tilos egyébb eszközökhöz folyamodnunk-használatba vennünk, csak azt szabad megtartanunk, mégpedig erősen, amit Isten adott, hogy azzal küzdjünk! Ebben kell hát állhatatosnak lennünk! Ha bennünket szidalmaznak, nem szabad viszont szidalmaznunk! ha üldöznek, nem szabad viszont üldöznünk, ha bántanak-sértegetnek, nem szabad azzal viszonoznunk... Erről beszélt Jézus is:

Mt.5,38-48
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is. És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

Legyünk Isten előtt tökéletesek... legyünk neki Szent! Pál azt mondja:

Rm 12,21
„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.”

HA ugyan azokkal az eszközökkel élünk, amiket e világ, vagy éppen a megtévedt Testvérek  használnak, úgymint: gyűlölködés, harag, leuralás, türelmetlenség, hadakozás, rágalmazás, súsárlás... akkor éppen azt bizonyítjuk, hogy meggyőzettünk a gonosztól! Ez azt jelenti: beláttuk hogy a gonosz tanítása számunkra elfogadhatóbb mint az Isten tanítása... Ugye ez nem igaz? Lássuk csak Pál rejtett üzenetét:

Gal.5,13-26
„Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Az ilyenek ellen nincs törvény. A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.”

Vajon mely gyümölcsök jelennek meg bennünk, amikor konfrontálódunk? Testi-vagy Lelki gyümölcsöket mutatunk fel ilyenkor? Mert mindenről ami Testi, nyilvánvaló kijelentése van az Isten Igéjének: Először is:

1Kor 2,14
„Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.”

És végezetül:

1Kor 15,50
„Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.”

Ezeket azért mindenkor tartsuk szem előtt Testvérek! Mielőtt tovább mennénk, egy korrekciót szeretnék eszközölni előttetek... Én azt állítottam nektek Testvérek: Az Ézsaiási prófécák körülbelül az Ézsaiás 56-tól, a jelen időkre szólnak... Ez nem igaz Testvérek! Az Ézsaiási Próféciák mind az utolsó időkre szólnak! Erről talán egy másik alkalommal beszélhetnénk, ám most maradjunk a kezdeti Próféciánál! Tehát az Ézsaiás 56,1-8-ig Hirdeti az úgy a zsidók-mint a nemzetekbeliek eggyéválását, és egységes Isten szerinti Istentisztelet eredményét... Ebben megláthatjuk hogy Nem személyválogató az Isten! Megláthatjuk hogy ugyan azon ígéretek örökösei vagyunk, ha valóban az Isten tanítása szerint járjuk a Hit útját! Az Istennek való engedelmesség, Istentől való áldása egységes és valóságos! és ebben nincs különbség! Ámde az Úr igéretei egyenlőre még csak igéretek! Ezen Igéretektől pedig el is lehet esni! mégpedig pont azzal, ha nem az Úr tanítása szerint járunk! Mert Jézusról ezt hagyta ránk az Evangelista:

János 2,23-25
„A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala. Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat, És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.”

Tehát azt írja:

„És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.”

Tehát azt mondja: Az Ember BEN! És nem azt, hogy : AZ EMBER! Mit jelent ez? Nos körülbelül ezt jelenti:

Ef 6,12
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.”

Vagyis tehát értsük meg Testvérek: Az Ember nem több, mint egy hordozó edény! Nem a forma a fontos, hanem a tartalom! Hogy mi van az emberben az a fontos! Az eredendő állapot lenne a kívánatos! Eredetileg az Örökkévaló ezt úgy határozta meg, hogy az Ő lelkének a hordozója legyen a Test! Így is van megírva:

1Móz 2,7
„És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.”

Majd a bűnbeesés pillanatától, datálódott a "testi ember" fogalma! Ettől a pillanattól az emberben az Örökkévaló lelke elveszítette az irányítás lehetőségét. Ezért mondta az Örökkévaló:

1Móz 6,3
„És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.”

Ezért szükség az újjászületés, hogy elhagyva mindent ami Testi-Lelki emberként élve-cselekedve-gondolkodva, Isten előtt, neki kedves dolgokat cselekedjünk! Az Ézsaiás 56,9-12 es Igéi, pedig azon szolgálókhoz-azon őrállókhoz szól intőleg, akik a jeleket nem veszik észre, és nem teljesítik a kötelességüket!

 


Nyomtatás