Az Ítélet!

Az Ítélet!  

 

Jn 8,31-32
„Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

Jézus ezen szavai Roppant fontos kulcs az Örökkévalósághoz! Megmaradni az Ő beszédében, vagyis Isten Igéjében! Tehát élni az Ő tanítását! Ha ez így van, akkor megismerjük az Igazságot,( Jn.17,17) És csak akkor leszünk szabadok! Mégpedig szabadok a Bűntől, a megtévesztéstől! Erről beszél Malakiás Próféta, amikor azt mondja:

Mal 3,18
„És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”

Mindez pedig elengedhetetlenül fontos, mert Úgy Jézus, mint az  általa küldött tanítók több esetben figyelmeztetnek a megtévesztésre, ami a hamis tanítók-hamis próféták által kerül terjesztésre! Lássunk pár példát:

Mt 24,5
„Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.”

II.Kor.11,13-15
„Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.”

Vagyis: Ha és amennyiben Isten Igazságában vagyunk, akkor vagyunk szabadok! Megmaradni abban-Megismerni-megélni... Gyakorta hallani oly kijelentéseket: Ezt az Igét ismerem...ezt a próféciát ismerem... ezt tudom miről szól...Ezt megértettem már... Az alább következőkben, szeretnék felmutatni egy képet,-egy tanulmányozási lehetőséget, hátha rájövünk, hogy az eddigi Igei tanulmányozásaink, talán mégsem vezettek benünket az ismeret mélyebb szintjeire, Talán mégis van még hova fejlődnünk... Így szól az Úr:

Mt.5,17-20
„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.”

Az Úrnak ezen felszólítása (is!) arra buzdít bennünket, hogy figyelmesen tanulmányozzuk a Szentírást-vegyük komolyan a Próféciát,és éljük meg a tanultakat! Vagyis: Éljünk Isten tanítása serint! Ezért is mondja a 20-as versben:

„Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.”

Róluk ugyanis így nyilatkozott az Úr:

Máté Evangyélioma 23,1-7
„Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét; És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést. És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!”

Jézus tehát azt mondja: Amit mondanak az megtartani való, mert:

„Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek...”

Ám rájuk igaz volt, hogy bár tudták hogy hogyan kell Istent követni, csak éppen nem követték! / Vannak ma is ilyenek sokan.../ Tehát ami rendkívüli fontossággal bír ránk nézve, az az: NEM ELÉG TUDNI-DE TENNI IS KELL! Az ő igazságuk ott ért véget, hogy tudták az utat... De azon nem indultak el! A Mi Igazságunknak ennél többnek kell lennie... És ezt úgy mondom, hogy esetünkben az ismeret is meglehetősen hiányos... Visszatérve tehát a Máté 5,17-hez:

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.”

Tehát a Próféciákat a Törvény szintjére emeli az Úr! Sajnos sokan gondolják azt, hogy a Tanach-ban leírt próféciák, jelentőségüket veszítették... Nos nem így van! Csupán az érdekesség kedvéért, tegyünk egy kísérletet arra nézve, hátha van olyan a Próféták írásai között, ami sokkolóan időszerűvé válik, ha  az eddigiektől eltérő módon vizsgáljuk... Lássunk is egy, a napjainkra és a közeljövőre vonatkozó Próféciát, és kezdjük el  az első néhány Igeversnek  vizsgálatát...

Sofóniás próféta könyve 1,1-18
„Az Úr igéje, a melyet szólt Sofóniásnak, a Kusi fiának, a ki Gedáliás fia, a ki Amariás fia, a ki Ezékiás fia, Jósiásnak az Amon fiának idejében. Elvesztek, mindent elvesztek e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot; elvesztem az ég madarait, és a tenger halait és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt; az embert is kiirtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt; Azokat is, a kik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak; és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is; Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétől, és a kik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felőle. Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek. És megfenyítem mindazt, a ki a küszöbön ugrál ama napon, a kik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uroknak házát. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr, kiáltó szózat a hal-kaputól fogva, és jajgatás az alsó városból, és nagy recsegés a halmok felől. Jajgassatok, ti, a kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár nép, kivágattatik minden, a ki ezüstöt mér. És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprejökön hevernek, a kik ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építnek házakat, de nem lakják, és plántálnak szőlőket, de nem iszszák azoknak borát. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja. Kürtnek és tárogatónak napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen! És megszorongatom az embereket és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérök, mint a por, és testök, mint szemét. Sem ezüstjök, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet; mert véget vet, bizony hirtelen vet véget e föld minden lakosának.”

Nos Testvérek, Sofoniás Próféciáját olvasva, Már elsőre is feltűnik, hogy nem a "világi" hitetleneknek, és róluk szól, hanem azoknak, és azokról, akik azt gondolják hogy az egy Igaz Istenben hisznek, és a maguk Igazságáról meg vannak győződve...Azokat nevezi „hitetleneknek” Akik bár hisznek Istenben, De valahogyan mégsem hisznek Istennek! A 11-13. versek beszélnek róluk, és aző büntetésükről.

„Jajgassatok, ti, a kik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész kalmár nép, kivágattatik minden, a ki ezüstöt mér. És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprejökön hevernek, a kik ezt mondják szívökben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr. És gazdagságuk prédává lesz, házaik pedig pusztává. Építnek házakat, de nem lakják, és plántálnak szőlőket, de nem iszszák azoknak borát.”

A 11-es vers: Kivágattatik aki ezüstöt mér... Ez vajon mire vonatkozik? Nos:

Agg 2,8
„Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura.”

Ez tehát azt jelenti, az ezüst mérése az Istennek való felajánlás! Ez pedig lehet ajándék, áldozat... Tehát akik az ezüstöt mérik, azok ebben a környezetben azok , akik Istentiszteletet végeznek de nem a szívük felajánlásával, hanem csak a szemnek! A 12-es vers azt mondja: Szövétnekkel motozza őket! Jeruzsálem a szent cselekedetek helye! Tehát azokat motozza szövétnekkel, vagyis Lámpással, akik a szent dolgokban munkálkodnak! Lámpással motozni, azt jelenti: Alaposan megvizsgálni! A 13-as vers pedig arról tesz bizonyságot, hogy ebben a vizsgálatban a képmutatók a képmutatásukért elveszítik az örökségüket, ami a Mennyekben van fenntartva számukra! Bár az ígéret nekik lett, de azt nem ők, hanem mások fogják élvezni! Tehát azokról szól, akik Bár vallják hogy Isten van, de azt gondolják a benne való hit is elég az üdvösséghez, nem kell a tanítása-parancsolatja szerint járni! Ők azok a képmutatók, akik elválsztják magukat a néptől, Tanítják a parancsolatokat, de ők maguk nem élnek azokkal! Tehát azok erejét tagadják... A Szinoptikusok olvasása óta, őket nevezik így : Farizeusok!  Velük volt Jézusnak számos esetben vitája! Maga a szó: Farizeus, jelentése: Elkülönített-elválasztott! Ámde ha valaki így éli meg a hitét, akkor ez az elválasztás-elkülönítés, nem az Isten számára vonatkozik, tehát nem elszenteltet jelent, hanem az emberektől elkülönültet, ami Jézus tanítása szerint nem is annyira Jó!

Figyeljük csak meg:

„És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt; Azokat is, a kik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak; és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is; Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétől, és a kik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felőle.”

Kezdjük a 4-es verssel:

"És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt"

Ez tehát azt mutatja, hogy attól hogy valaki az Isten népe között van, még nincs biztonságban! Az hogy valaki az Isten népéhez tartozik, még nem menti meg az ítélettől! Ám most ne gondoljunk csupán a Zsidókra... Hanem vonatkoztassuk ezt a kijelentést a Keresztyén gyülekezetekhez való csatlakozásra is! Az hogy valaki gyülekezetbe jár, még nem mentő körülmény! Így folytatja:

„és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt”

A Baalról már értelemre jutottunk, miszerint az hogy Baal férjet jelent, mégpedig olyan férjet, aki gyakorolja a tulajdonosi jogait a szövetségesén! Arra is eljutottunk a Hóseási prófécia kijelentése alapján:

Hós 2,15
„És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom.”

Elfogadtuk,hogy ez azt jelenti, hogy az Örökkévaló törekszik arra, és elvárja tőlünk hogy mi is törekedjünk arra, hogy felismerjük az Ő Valóságos szeretetét, és ne hamis Istenképet szolgáljunk! Hiszen a hamis Istenkép szolgálata,bálvány imádás, mert nem az Igaz Isten számára történik a szolgálat! Ennek a lelki töltete inkább negatív félelem,( Rettegés) És nem az a szeretet amire elhívott minket! Ezt az állítást megerősítendő:

Sof.2,11
„Rettenetes lesz az Úr ellenök, mert elfogyatja a földnek minden istenét, és néki hódol majd kiki a maga lakhelyén, a pogányoknak is minden szigete.”

Vagyis: Véget vet a tévelygő bálvány imádatnak, felszámolja a hamis Istenkép miatt kialakult kultuszokat,és felfedi magát nyiltan! De térjünk vissza a 4-es vers hátralevő részéhez, Tehát:

„és kiirtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt”

A Bálvány papok nevét is kiirtja tehát a papokkal egyetemben! Hogy kik Ők? Nos azok a Szolgálók, akik hamis Istenkép szerint, hamis Istenimádatra vezetik az Isten népét! Az 5-ös vers, meglepő dologra hívja fel a figyelmünket:

„Azokat is, a kik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak; és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is.”

Hogy az ég seregének való hajlongást megérthessük, nézzünk egy másik Igei utalást, mégpedig Páltól:

Kol 2,18
„Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.”

Az ég serege, az Angyalok sokasága... Értjük-e miért gáz az, ha valaki az angyalokhoz könyörög? Menjünk tovább:

„... és azokat, a kik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő Molokjokra is.”

A Molokról ejtsünk pár keresetlen szót Testvérek: A Moloch tulajdon képpen egy szóváltozat! Ez a Szó?-előjel?-rangjelző??? Nos tehát ez így hangzik: Melech! Ennek a szónak jelentése: Király. Gondolom sokatokban Felegyenesedett az a kédőjel, ami azért volt bennetek, mert említettem hogy meglepő lesz... Tehát az 5-ös vers szerint: Hajlonganak, vagyis Imádják az Istent, és Imádják a Királyt... Ebben az esetben ez a jelző, nem emberek közül kiválasztott, Isten által kijelölt-felkent Királyról van szó, hanem egy  emberek által választott, és emberek által,Isteni tulajdonságokkal  felruházott Királyról, Egyszer s mind : Szellemi fejedelemségről! Mégpedig egy Olyan szellemi fejedelemségről, akinek az elvárásai-tanításai-tiszteletének módja, nem azonos a Teremtő Isten által adott Tanítással! Tehát valami mást hoz, valami mást vezet be, mint az Isten által adatott Tan. Így tehát, az 5-ös versben leírt tiszteleti rendszer áll elő, úgy mint: Van egyszer az Isten Imádat, és van a Király Imádat! És ezek két személy, vagyis tehát ha az Isten és a Király nem ugyan az a személy,Akkor van gáz!  Erre pedig jön a kemény büntetés! A mostanra vonatkozó üzenet pedig az, hogy ebben a megvilágításban szörnyű kép láttatik velünk a jelenről! Van az Atya Isten, Aki mondott ezt meg azt... De itt van Jézus, aki Felülbírálta az Isten rendeléseit, és eltörölte azokat... Még leírni is szörnyű! Mert azt tudjuk és tudnunk is kell, hogy a Teremtő és az Ő Igéje-Szava-Kijelentése tehát Jézus egy és ugyan az a személy! Ezért mondja Jézus:

Jn 10,30
„Én és az Atya egy vagyunk.”

Mert amikor valaki, ( és lássuk be ennek nagy gyakorlata van) tehát Istennek szándékosan ellenszegülve, Jézusban reménykedik, az tehát hatalmas bűnt követ el! Éspedig azért oly hatalmas, mert egyszer van ugye a szándékos ellenszegülés, ami lázadás... és van a bálvány imádat, ami abban nyilvánul meg, hogy egy új – egy más Istenben reménykedve éli a hitét aki így jár. Hiszen amikor azt mondja hogy Jézus más rendeletet hozott mint Isten, akkor valójában az történik a szellemvilágban: hogy Isten szájába olyan szavakat ad, amiket soha nem mondott ki! Tehát hazudik az Úr nevében! Mert tudva levő dolog, hogy Jézus, az Isten Szava! De lássunk egy jellemző dolgot a Moloch-al kapcsolatban:

Jer.32,31-35
„Mert csak bosszúságomra és búsulásomra volt e város, attól a naptól fogva, a melyen építették azt, mind ez ideig, úgy hogy el kell azt törlenem az én színem elől. Az Izráel fiainak és a Júda fiainak minden bűnéért, a melyet cselekedtek, hogy felháborítsanak engem, ők magok, az ő királyaik, fejedelmeik, papjaik és prófétáik és Júda vitézei és Jeruzsálem polgárai. És háttal fordultak felém és nem arczczal, és tanítottam őket jó reggel, és noha tanítottam őket, nem voltak készek az intés befogadására. Sőt az ő útálatosságaikat behelyezték a házba, a mely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. És magaslatokat emeltek a Baálnak, a Ben-Hinnom völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és leányaikat a Moloknak, a mit nem parancsoltam nékik, és még csak nem is gondoltam, hogy ez útálatosságot megcselekedjék, hogy Júdát vétekre vigyék.”

( 35-ös vers: Magaslatok a Baalnak- vagyis a hamis Istenképnek... Áldozat a Moloch-nak, vagyis a Királynak...)

Na most tessék megmondani: Ez az idézet Jeremiástól vajon nem hasonlatos-e ahhoz, hogy Jézus Nevében Testvér-Testvér ellen harcol? Jézus nevében embereket gyilkoltak? Jézus nevében Testvéreken taposnak? Testvért megaláznak? Üldöznek? Szidalmaznak? Tanított ilyet Isten? Kérte ezt az Isten? Parancsolt ilyet Isten? Folytassuk a tanulmányozást a 6-os verssel...

Sofóniás könyve 1,6
„Azokat is, a kik elfordultak az Úr követésétől, és a kik nem keresik az Urat és nem tudakoznak felőle.”

Jézus Mondja:

Mt 5,6
„Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.”

Az Igazság, az tudjuk hogy Isten Igéje! (Jn.17,17) HA tehát Isten Igéjét éhezzük-szomlyúhuzzuk, akkor megelégíttetünk, vagyis eljutunk a Tanítványság szintjére... Akkor pedig Istentől vezetettek leszünk, és nincs tévelygés! Akik nem keresik az Urat, akik nem tudakoznak felőle... vagyis nincs iránta sem Éhség-sem pedig szomjúság, azok biza nem is követhetik! Akkor viszont ők csak tévelyegni fognak. Istehez, csak az Ő Igéjén át jutahatunk el! Ezért mondja az Úr:

Jn 14,6
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

Lássuk a 7-9-ig:

„Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek. És megfenyítem mindazt, a ki a küszöbön ugrál ama napon, a kik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uroknak házát.”

A 7-es vers egy kemény felszólítással kezdődik:

„Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja...”

Jelentése egyértelmű! Ne okoskodj-ne ötletelj! Hallgass és figyelj! Rá figyelj! Majd Ő mondja meg hogy mi legyen és hogy lesz... A Következők: ..."mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait." Tehát itt az Áldozat ami Istentől elrendeltett már eleve. Közel az Ő napja, tehát az az időpont, amikor megváltja az Övéit, ehez kellett az Áldozat. Megszenteltekké lettünk Istentől! A Nyolcas vers jelzi: Megfenyíti azokat akik "idegen öltözetbe" öltöztek... Vagyis: Az Ő megváltottai ugye: megfehérítették ruháikat a Bárány vérében! Ez pedig azt jelenti: Szükségünk van az Ő engesztelésére, a kegyelemre, az Ő vérében való engesztelésre! A Magamutogatás-az önigazultság-az önmegfeszítés... ez mind idegen öltözet! A 9-es vers, szintén érdekes kijelentést hordoz.

„És megfenyítem mindazt, a ki a küszöbön ugrál ama napon, a kik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uroknak házát.”

Vannak páran akik babonából-szokásból soha nem léptek küszöbre még, Ezek tehát biztonságban vannak? Nos nem erről van szó! A küszöbön ugrálás azt jelenti, hogy hol az Isten jelenlétébe van valaki-hol pedig ki Isten jelenlétéből... Ám ezt teszik azok is, akik azt mondják: Elég nekem ez a távolság Istentől, ennél közelebb nem szádékozom menni hozzá! Nekem elég ez a szint... Azaz: Hol Istennek engedelmeskedve-hol pedig maguknak kedveskedve! Majd így folytatódik: ...” a kik erőszakkal és csalárdsággal töltik meg az ő uroknak házát.” Ugye Testvérek? Azt mondja: Az ő uruknak házát! Nem az Isten Házát, hanem egy hamis Istenkép miatti Bálvány Isten házát! Mivel töltik meg? Erőszakkal és csalárdsággal... Naná! Hiszen ha egy hamis Istenkép miatt Istent nem ismerték meg, akkor minden amit tesznek az Isten tanítása ellen van! NEM ISTEN TANÍTÁSA SZERINT JÁRNAK-SZOLGÁLNAK! Nézzünk csak körül: Ugye látunk az egyházon belül olyan szolgálókat-hívőket, akik szolgálati módszereik-Testvérekhez való viszonyulásuk-Istenről alkotott képük, hát finoman fogalmazva is: Szembe megy minden Isteni Tiszteletnek-Isten tanításának -Isten vezetésének … egyszóval az Isten által adatott renddel! Na ezt nevezi ezen Ige : erőszaknak... Mert hiszen kierőszakolják a tiszteletet, a követést, az elismertséget...  és csalárdság, mert megcsalva-szavakat homályossátéve, megtévesztve vezetik félre azokat ,akik Istent akarnák követni! Ők azok, akik Isten Igazságát a kedvük szerint kiforgatják-el csűrik-csavarják... Áldott Testvérek. Ezen Tanulmányozási lehetőség, pusztán lehetőség! Ha így ismerjük meg az Igét, akkor ugye : Elsőként: Egészen más, mint eddig gondoltunk róla! Másodsorban: Közelebb kerülünk a megértéshez! Harmadszor: Elmegy a kedvünk a felfuvalkodottságtól-megelégedettségtől! Áldott Testvérek: Az eddigiek még nem az Ige legnagyobb mélységeibe vittek  bennünket, hanem csupán röviden, és villanásokban  felvázolták azt a tényt, hogy az ezeddig vélt tudásunk-ismeretünk az Isten Igéjére vonatkozóan, mennyire nem elégséges! Megláthattuk, hogy az Ismertnek vélt Igék, mennyire más- mennyivel több,mennyivel nagyobb  jelentéssel bírnak! Ezeddig még csupán a szavak jelentésével foglalkoztunk, és megismertük, és elismerjük, hogy van még hova fejlődnünk! Isten Igéje Tiszteletet ébreszt bennünk! Mégpedig Igaz Isten iránti tiszteletet! Tiszteletet az Ő Beszéde iránt! Hiszen megértettük, hogy az Ige azért lett elküldve,(kimondva), hogy bennünket megmentsen, hogy az Örökkévalóhoz vezéreljen, hogy tanítson, hogy vígasztaljon, hogy általa közösségünk lehessen azzal aki Őt küldte! Tehát az Ige, Isten tiszteletre indít bennünket! És ez a Tisztelet ott kezdődik, amikor elismerem, hogy az Ige Örök érvényű, Szent ,változhatatlan és romolhatatlan, minthogy a Mi Istenünk, aki kimondta ezeket Ő az Örökkévaló! Elismerjük, hogy Az Ige Isteni bölcsesség által lett megfogalmazva,és  számunkra elküldveTehát az Ige megértéséhez is Isteni bölcsesség kell, amit Isten kétség nélkül megad azoknak akik tőle kérik! Tehát a Tisztelet pedig abban nyilvánul meg, hogy Isten Igéjéről nem beszélünk úgy, mintha a mellényzsebünkből tudnánk előrántani annak jelentését-értelmét! Nem fölényeskedünk vele-és nem is használjuk vagdalkozásra! Nem nyúlunk hozzá közönséges módon! Az Ige olvasása tehát nem egyfajta szórakozás, hanem valóságos lelki táplálék! Akik így nyúlnak Isten Igéjéhez, és ily módon lépnek vele kapcsolatba, azok azok, akik felismerték Őt (!)... És megismerték Őt! Azok akik ily módon kerülnek kapcsolatba az Isten Igéjével, azok nem érik be emberi magyarázatokkal-ötletelésekkel-teóriákkal … Azok Istentől éhezik és szomjúhozzák a magyarázatot-kijelentést az Igére vonatkozóan! És amikor megkapják azt, Örömük az egekig ér! Áldott Testvérek: Csupán egy lehetőséget tártam ma elétek az Ige tanulmányozásra vonatkozóan, ami talán közelebb visz bennünket az Igében való ismeret növekedésére, az Ige iránti tisztelet megélésére, és végül: Igazság megismeréséhez...

 


Nyomtatás