Isten temploma - Szentlélek temploma

Isten temploma - Szentlélek temploma

1Korintusi levél 3,10-11
"Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus."

Jézus az a fundamentum amelyen felépül Isten egyháza. Hogy ezen ki mit hord össze, az már egyéni felelősség. Mi akik elhívottak vagyunk, felelősek vagyunk Isten egyházáért, mivel mi alkotjuk azt.

A szemmel látható egyház és a lelki egyház között nagy különbség van. A testi egyház ugyan próbálja fenntartani a virágzó látszatot, holott több a halott mint az élő. A lelki egyházat pedig csak azok alkotják, akik élő kövek és akik így Isten templomának a részesei.

1Péter levele 2,5
"Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által."

Nagyon szomorú, de a szemmel látható egyház ott áll ahol nem szabadna. Isten szent nevében cselekszenek olyan dolgokat, amelyeket nem szabadna. A Jeruzsálemi templom helyén is a Muzulmán mecset áll, a Szent helyen, amelyet Isten az Ő Szent nevének és a híveinek rendelt el.

És áldozatokat mutatnak be amelyet ugyan a mi Istenünknek címeznek, de nem oda jut, mert nem ismerték meg. Így áldoznak sokan a baálnak és követik a saját istenük törvényeit amelyet a saját kívánságaik által készítettek! Nem véletlen tehát, hogy megítélik Isten látható egyházát a hitetlenek:

Római levél 2,24
"Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva."

Mi tehát akik kapták a lelki papság szolgálatát, miféle áldozatokkal járulunk Isten elé?

Hóseás könyve 6,6
"Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat."

Szeretetet és Istenismeretet! Gondoljunk csak bele; ezek nem áldozatok. Akik Istenre vágynak, azok erre törekednek. Ha egy alkotás nem vágyik teremtője után, az gyalázatban és megvetésben részesül. Mégis vannak, akik mennyei dolgokat hajszolják de nem kíváncsiak Istenre. Ez is testiesség és arról tudjuk, hogy nem örökölhetik Isten országát.

Római levél 12,1
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;"

A testünk által sokféleképpen vétkezhetünk. Hisz ha nem sanyargatjuk meg, ha nem fogjuk vissza kívánságait, akkor a lelkünk fölé kerekedhet, így testiségünk erőrekapása bűnre vihet minket.

Galátzia levél 5,17
"Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok."

Irígység, önzés, lopás,.. de ki ellen vétkezünk mindezzel? Egyértelműen Isten ellen. Ugyan testünkből indul ki, de lélekben megy végbe. De mi a helyzet a paráznasággal?

1Korintusi levél 6,16-20
"Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi."

"Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van,"

A minden az bizony minden és nincs benne kivétel. De mitől más a paráznaság vétke?
Hogyan olvassuk a 17. versben?

"Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele."

Jézus gyönyörűen mondta:

János evangéliuma 17,21
"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem."

Hadd hozzak még egy igét:

1János levele 3,24
"És aki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, amelyet nékünk adott."

Testvérek, a férj feleség kapcsolata a mennyeiek képmása. Kérlek benneteket ne botránkozzatok meg, de ahogyan test szerint egyesülünk házastársunkkal és az aktusban leszünk egy testté, én benne és ő énbennem, úgy lélek szerint egyesültünk az Istenünkkel. Tehát a paráznasággal meggyalázzuk Istent a testünkben. Minden bűn, ami a lelkünk ellen tör. Ha valaki úgy kávézgat, kólázik, iszik alkoholt, vagy cigarettázik, hogy lelkének nem árt, akkor az csupán a gyomorból az szennyvízcsatornába kerül.

Márk evangéliuma 7,15
"Nincs semmi az emberen kívülvaló, ami bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert."

Bármi is megy be a szájon, ha nem tör a lelkünk ellen, akkor nem vétkezünk vele.

1Korintusi levél 6,12
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává."

Ám ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztetést:

1Korintusi levél 10,12
"Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék."

Végezetül pedig legyen ez az ige:

Kolosse levél 2,6-7
"Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb."

Ámen

 


Nyomtatás