Isten akarata

Isten akarata

Áldott Testvéreim,

Úgy gondolom nem csak a saját nevemben nyilatkozhatok, hanem a tiétekében is, hogy bizony nagyon nagyon fontos az Úr akarata az életünkben! Mi megkülönböztettek vagyunk, különválasztottak és megszenteltek, Isten gyermekeinek neveznek.

Ezek nem csupán rangok, kitüntetések, sokkalta inkább felelősség! Mi a felelősségünk? Ha Isten fiainak neveztetünk, akkor ez látszódjék is meg rajtunk!

Római levél 12,2
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

"Ne szabjátok magatokat e világhoz!"Ne igazodjunk hozzá, ne olvadjunk vissza, ne kívánkozzunk utána!

1Péter levele 4,1-5
„Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. Akik számot adnak majd annak, aki készen van megítélni élőket és holtakat.”

"Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt."

Mi az tehát amit az örökkévaló szeretne? Mire hivattunk el, mi a célja az életünkkel?

Mikeás könyve 6,8
„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Mégegyszer:

"Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel."

Ez mind amit akar tőlünk. Nem kíváncsi az izzadságszagú erőlködésünkre, az igyekezetünkre, ha nincs meg ez a három, akkor minden amit építünk ingatag lesz. Egy hasonlat kedvéért megjegyzem, a három lábú szék sosem billeg.

Apostolok Csel. 13,22
„És mikor őt elveté, támasztá nékik Dávidot királyul; kiről bizonyságot is tőn és monda: Találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi.”

Dávidból a három közül egyik sem hiányzott.

Elgondolkodtató, hogy Istennek milye nincs amit mi adhatnánk neki? Miért van szüksége arra, hogy akaratát teljesítsük?

Hiszen engedetlen és lassan reagáló gyermekei helyett kiadhatná a feladatokat az angyalainak, akik hiánytalanul és pontosan végeznék el.

Az igében olvashatjuk, hogy az ÚR akarata ez, az Úr akarata az... de vajon ezeket nekünk össze kellene gyűjtenünk és rettegve átnyálaznunk, hogy vajon mindent rendjén csinálunk? Ez egy rossz megközelítése lenne és igen stresszes és erejét veszítené.

Minden ami Isten akarata, valójában egyetlen egy szóban megtalálható, amit Dávid is jól tudott, ez pedig az Istenismeret! Ha ismerjük Istent, ismerjük akaratát.

De miért akarja Isten, hogy megismerjük Őt? Azért, mert azt akarja, hogy hozzá hasonlóvá legyünk!

Zakariás könyve 13,9
„És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!”

"...amint tisztítják az ezüstöt..." Tűzben tisztítják az ezüstöt! Az olvadt ezüst tetejére feljön az, ami szenny és eldobnivaló.

Ezt lefölözi az ötvös majd addig ismétli meg, amíg olyannyira tiszta nem lesz, hogy meglátja benne a saját arcképét! Ez a cél, Isten látni akarja bennünk Fiát, Jézust.

Istent megismerhetjük az ige által, mert az Ige Jézus. Mégis annyi furcsa felekezet és ember létezik, akik félreismerik Istent, holott olvassák és tanulmányozzák igéjét. Ezek az emberek nem üresítették meg magukat, kívánságokkal és elvárásokkal teltek, azt keresik és azt hallják meg amit szeretnének, hogy ne kelljen megváltozniuk.

2Timóteus 4,3-4
„Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”

Isten igéje már nem elég nekik, új kijelentésekre éheznek miközben felcserélik az igazi Istenismeretet testiséggel és szórakozással!

2Mózes 32,1-6
„Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Égyiptom földéből kihozott. És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak téged Égyiptom földéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz! Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani.”

Annyira tisztán látható ez manapság is, sokan faragnak bálványt Istenből. Alakítgatják Isten személyét, farikcsálva Isten igéjét, azt gondolván, hogy ami régen adatott az már idejét múlt!

2Timóteus 3,16
„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,”

"A teljes írás"

Felmerülhet a kérdés, hogy mi akik szomjúhozzuk Isten megismerését, miképpen juthatunk el az Isten ismeretére, honnan tudhatjuk hogy jó irányba megyünk.

Példabeszédek 2,1-6
„Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.”

Kiké tehát az Úrnak Ismerete? Azoké, akik vágyják, akik keresik, éhezik, szomjúhozzák, akik elepednek érte.

Máté evangéliuma 5,6
„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.”

Jakab levele 4,8
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.”

"Közeledjetek az Istenhez"

Istenhez az Ő igéjén keresztül vezet az út. Az ige amint tudjuk maga Jézus, az Atya kijelentett akarata, hogy higgyünk Őbenne, vagyis higgyünk az Ő beszédeinek!

János evangéliuma 14,21
„Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.”

"én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak."

2Timóteus 2,19
„Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja.”

Végezetül jöjjön ez az ige:

Efézusi levél 5,17
„Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”

Ámen!

 


Nyomtatás