Az úgynevezett: "Ó" Szövetségi írások

Tanulmányok Találatok: 1133

Az úgynevezett: "Ó" Szövetségi írások


Egyszer egy bölcs ember azt mondta:Mielott beszélgetni kezdenénk, tisztázzuk a fogalmakat...
Valóban bölcs mondás ez Testvérek, hiszen sok esetben a félreértés oka, egészen prózai is lehet, nevezetesen: Egy azon fogalmat másképp definiálunk. A Keresztyénység berkein belül általános fogalom valamiért az "Ó"szövetség,mint jelzo... Rendkívül sajnálatos dolog ez, ha az Írások tekintetében vesszük, mert hamarosan meglátjuk, ha valaki az Ót-lejártnak tekinti, akkor az Újat nem értheti! Ha az elsorol nincs ismeret, a következo már messze vihet... Akár honnan is nézzük, beszélnek sokan „Ó”-ról, meg „Új” ról... De vajon van-e ismeret arról, hogy mi volt az Ó ? és az Új miben Új? Hiszen sem az Írások, sem pedig a Szövetség, nem egy ruha... Nem veszek régit, hanem csak az Újat... Ha nem kell valakinek az elso, nem érdemli a következot! Hiszen mindent egy folyamatnak kell tekintenünk! Valahonnan elindulunk, és valahova megérkezünk majd! Az út közepén, vagy a végén nem kezdhetünk... A megtérésünk nem más, mint az Ábrahámi elhívás, hiszen Jézus mondja:

 

János 6,65
„És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.

Az Ábrahámnak az Úrtól való hívására figyeljünk csak:

Mózes I. könyve 12,1
„És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedbol, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.

Na ez az a Hívás, amit mi is meghallottunk a szívünkben, aminek következtében Jézusra terelodött a figyelmünk. Ó Szövetség? Vagy Ó szövetségi írások? Nézzünk egy érdekes Igét, mielott ezt a kérdést tisztázzuk...

Aggeus próféta könyve 2,1-9
„A hetedik hónap huszonnegyedik napján szóla az Úr Aggeus próféta által, mondván: Szólj csak Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a fopapnak, és a nép többi tagjainak, mondván: Ki van még életben köztetek, a ki látta ezt a házat az o elso dicsoségében? És milyennek látjátok ti most ezt? Avagy olyan-é ez a ti szemetekben, mintha semmi volna? De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr! Légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te fopap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a Seregeknek Ura, Az igét, a melylyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés ido van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt.És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsoséggel, azt mondja a Seregeknek Ura. Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura. Nagyobb lészen e második háznak dicsosége az elsonél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a Seregeknek Ura.

Az 5-ös, és a 7-es verset nézzük most:

„Az igét, a melylyel szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!...”

„És megindítok minden népet, és eljön, a kit minden népek óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsoséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.”

Az 5-ös vers, a szövetség Igéit említi, mint meglévot, és ne gondoljuk azt hogy az akkorra hivatkozott, mert a 7-es vers a Messiásról beszél már! Hiszen egy Zsidó vezetot sem vártak a „minden nép-ek”... Csak a Messiásra vonatkozik ez az Ige! És most figyeljünk csak: Azt mondja : Második Ház... Most ne arra gondoljunk, hogy a templomot építették fel kétszer... (Igazából már háromszor! Mert az elsot Salamon építette, azután a Babiloni fogságravitelkor lerombolták... A Babiloni fogságból való szabadulás után újra felépítették azt, Ezsdrás és Nehemiás Idejében... De Krisztus elott, Heródes Gádol, azaz Nagy Heródes Újra felépítette...) Most Inkább arra figyeljünk, hogy az elso Templom Kövekbol épült, Míg Krisztus azt az Egyházból építi! Ezért mondja Péter:

1Pt 2,5
„Ti magatok is mint élo kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Ezen példa alapján, mondhatjuk e valamely írásról azt, hogy Ó? Mint láthatjátok: Minden esetben idézo jelbe teszem az "Ó" mint elmúlt-érvényét vesztett jelzot. A késobbiekben szeretném bebizonyítani, hogy ebben az értelemben nincs "Ó" és nincsen "ÚJ", hanem Isten tökéletes akaratának és eleve elhatározásának folyamatbeli állomásai-idoszakai vannak! Eloször is talán nézzük az "Ó" szövetségi írásokat... Mindannyian tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy az általunk "teljesnek" nevezett Szentírás elso felét, mintegy harminc kilenc azaz: 39 könyvet,(tekercset) Nevezik általánosságban "Ó"szövetségi írásoknak.Azért tettem idézojelbe hogy teljesnek nevezett Szentírás, mert bizonyosan ti is belefutottatok már oly írásra való utalásba, ami valójában nincs benne a Szentírásunkban. Lássunk erre pár példát:Ilyen pédául Jásár könyve, amire ugyan találunk utalást Józsué könyvében (10,13) ill.: II Sámuél 1, 18; Nátán és Gád próféták könyvei,ezekre utal II.Krónika 12,15;Salamon cselekedetei: II.Kir.11,41; És itt van mindjárt Henok mint Énok könyve, amire utal Pál is a Róma 1,20-21; és utal rá Yehuda (Júdás) is,levelében 6-15.Ámde mégsem olvashatjuk, hiszen nincs benne az írásainkban...De ne ijedjetek meg Testvérek, az ún."apokrifekkel" nem tervezlek benneteket terhelni.Maradjon figyelmünk központjában tehát az általunk teljesnek nevezett Szentírás... Ezen írások összességét nevezzük : TANACH -nak. A TANACH nem csupán egy Héber könyv cím, mint azt sokan gondolhatják, hanem szavak összevonása által kapott szó egyben. Jelentése:

"T" = Tóra. A Tóra, Mózes öt könyvének összessége. Ez alkotja a Szentírás gyökerét. A Szentírásunk legszentebb írásgyüjteménye egyben.

A Tóra, mint tudjuk öt könyvbol áll, ezek pedig:

1; Böresit A Teremtés Könyve. ( Kezdetben)

2; Semot második könyv ( Nevei)

3; Váyikrá (Léviták könyve)( Szólította)

4; Bömidbár (Negyedik könyv) ( Pusztában)

5; Dövárim (ötödik könyv) ( Szólt)

Az öt könyv címét pedig úgy határozták meg, hogy a Könyv elso fejezetének, a legelso önmagában is értelmezheto jelentéssel bíró szó adja a címet. Igy: Böresit Bárá Elohim, ha Samaim,vö ha Erec. Így lett:

Bö Resit... azaz : Kezdetben.

Vöéláh Semot Beni Yisráél... Ezek Izráél fiainak nevei... azaz: Nevei

Vájikrá ál Mose vái dáber .... És szólította Mózest ... Azaz: Szólította.

Vájödaber Adonaj El Mose Bömidbár Szináj... És szólt az Örökkévaló Mózeshez a Szináj Pusztájában.

Eláh há Dávárim áser diber Móse Él kál Yisráél.... Ezek a szavak,melyeket szólt Mózes az egész Izráélhez...

Ezt az öt könyvet jelzi tehát az elso "T" mint Ta. A Második betu: Na...vagyis "N" Jelentése: NABIIM Vagyis: PRÓFÉTÁK. A szó utolsó betujének megértéséhez szükséges egy pici héber nyelvtan.(ne ijedjetek meg, csupán erre a beture korlátozzuk) Tehát a szóbanforgó betunk a : KAF. Ez a betu, ha a szó elején, vagy a szó közben fordul elo, akkor "K" betuként használatos, de abban az esetben ha utolsó betuként jelenik meg, tehát "szofitként" Nos akkor CHAF a kiejtése. Ez tehát az esetünkben TANACH, Ám az Utolsó betu a következo szavunk elso betuje tehát, és így máris "K" mint: Ketubiin vagyis : Írások. Tehát mégegyszer: Mózes öt könyve-próféták könyvei- írások könyvei... vagyis: Tóra-Nabiin-Ketubiin =TANACH. Akkor tehát beszéljünk ezen írásokról: Gondoljuk végig mennyire mondhatóak ezen írások "érvényüket vesztettnek" ?vagy az újszövetségben élok számára érdektelennek? Hiszen ha csak a próféciákat vesszük alapul,azok közül sok most van folyamatban, Pl.(I;) A Zsidóság Szentföldre való visszatelepülése,Pl.: Ésa 60,4 (ez bár 1948 ban kezdodött,ám mint tudjuk, a mai napig tart.)... II, Az írások kutatása általi ismeret növekedése, vagyis az Igaz Tudás utáni szomj: Dn 12,4 ...És vannak próféciák amik beteljesedését még csupán várjuk. Ilyenek pl.:

1, A zsidóság és a Kersztyénség egyesülése, Ésa.2,3 ; Ésa.11,10...(Ne legyen ennek a fontossága csekély elottünk, mert ez az egyik alapköve az üdvösségre jutásnak egyben, ám errol majd a továbbiakban beszélnék, mert ez azon kívül hogy rendkívüli fontossággal bír, terjedelmes anyag is egyben!) Ám most nézzük csak a Jelenések könyvét, amirol az a Tévképzet alakult ki, hogy az a könyv, újszövetségi prófécia.... Pedig dehogy is.... A Jelenések könyvében levo Próféciák, az úgy nevezett: ószövetségi próféciák összessége! Semmi új kijelentést nem kapott János, hanem csak azt, amit eleve hirdetett az Örökkévaló!

Nézzünk pár példát:

Jelenések könyve 21,1-3
„Ezután láték új eget és új földet; mert az elso ég és az elso föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentol szálla alá a mennybol, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égbol: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az o népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az o Istenök.

II.Mózes 29,45-46
„És az Izráel fiai között lakozom, és nékik Istenök lészek. És megtudják, hogy én, az Úr vagyok az o Istenök, a ki kihoztam oket Égyiptom földérol, hogy közöttök lakozhassam, én, az Úr az o Istenök.”

Jelenések könyve 22,1-2
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékébol jovén ki Az o utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

Ez pedig az Ezekiél könyvének 47.-fejezetében olvasható, és ugyan itt olvasunk a jelenések könyvében is, de a Pál által a Róma levél 11. fejezetében tárgyalt „szelíd olajfáról” , azaz a Nemzetek részérol, az Izráél házába való beoltatásáról. Szintén a jel 22. ben a világosságról, olvasunk az Ézsaiás 60.-ban, de a Böresit könyvének leg elején is! Hiszen a Világosság bejövetele után két nappal teremtette az Örökkévaló a világító testeket... De visszatérve a gondolatmenetünkhöz: Szintén a TANACH ísmerete által érthetjük meg, hogy a Szövetség jelen szakaszában, a MELKI CEDEKI fopapság idején, hogyan gondolkodjunk, A papsági elhívásunk betöltésérol? (!) Erre utal Péter is:

1Pt 2,9
“Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az o csodálatos világosságára hívott el titeket.”

Bár ezt az Igét sokan ismerik, de jelentését nem tudják,mint ahogy azzal sincsenek tisztában sokan: Mi egy Pap feladata-hogyan töltse be ezt az elhívást? De nem is tudhatják azok, akik nem ismerik a TANACH-ot! Ha nem látják mit tanított-mit magyarázott Yessua (Jézus), Nem ismerik az Örökkévaló Tanítását,így tehát nem is érthetik Yessua Tanítását sem! Sokan gondolják azt, hogy Yessua (Jézus) valami újat-könnyebbet hozott... MÉG CSAK FEL SEM FOGJA AZ AKI EZEKET GONDOLJA ÉS BESZÉLI: HOGY VALÓJÁBAN EZZEL AZ ÁLLÍTÁSÁVAL KI IS MERÍTHETI AZ ISTENKÁROMLÁS BUNÉT!!! Hiszen kimondatlanul is azt állítja: Isten belátta hogy "tévedett"!!! "meggondolta magát" EZEK TESTVÉREIM RÁGALMAK! HISZEN HITÜNK ALAP PILLÉRE EZ: ISTEN TÖKÉLETES, AZ O UTAI TÖKÉLETESEK,DÖNTÉSEI MEGBÁNHATATLANOK! Aki ezzel vitába száll, az gondolja csak meg: Mi tartja ot reménységben? Isten csak rá nézve marad hu? Csak az o esetében nem gondolja meg magát? csak az o esetében van szilárd alap??? hiszen ha az Örökkévaló csak egyszer is visszavonná a szavát, akkor az után mi miben lehetnénk biztosak? Mert én az egy Igaz és Tökéletes Istenben hiszek! Hiszem hogy O nem változik! hiszem hogy bár e föld elmúlik, de az O szava mindörökké megáll! Mert nézzetek csak szét amerre a szem ellát! Tudjátok hogy egyszer szólt az Úr, és azóta van az égen nappal-nap,és este hold és csillagok, hogy fényükkel világítsanak. Egyszer szólt az Úr, és azóta van száraz föld is ahol élünk, mert az O szava határt szabott a vizeknek. Istenbe vetett hitünk egyik alappillére amirol O így szól:

4Móz 23,19
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é o valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?”

Mal 3,6
“Mert én, az Úr, meg nem változom...

Az Istenünket azon a néven is ismerjük: ÖRÖKKÉVALÓ / J H V H vagyis: volt-van -lesz/ az O kijelntései-parancsolatai-tanításai is ÖRÖKKÉVALÓK !!!...És még egy fontos momentum: Jézus mondja:

Jn 10,30
“Én és az Atya egy vagyunk.”

Akik megpróbálják a Tanach-ot elválasztani a B’RIT HADASAH-tól, vagyis az új szövetségi Írásoktól,tehát az ATYÁT- JÉZUSTÓl azok bizony bunt követnek el, mindezek mellett számukra végérvényesen el lesz rejtve a Szentírás ismeretébol fakadó Isten Ismeret. HA elmozdítunk egy alapkövet, hol áll meg az építmény? Pál ezt írta Timóteusnak:

II Tim.3,15-17
“És hogy gyermekségedtol fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

Testvéreim. Ugye eloletek sincs elrejtve az, hogy itt Pál a TANACH-ra utal, hisz az "újszövetségi írások" mint szinoptikusok (Evangéliumok) még nem is voltak leírva, és arra nézve még csak "lövése"sem lehetett Pálnak, hogy idok múlva az o levelei is a Szentírásokhoz lesznek csatolva... Arról nem is beszélve, hogy a tizenkét Apostol szolgálatai sikerének egyik alapja éppen az volt, hogy tanulatlan létükre, mégis tökéletesen ismerték a TANACH-ot.

Csel 4,13
“Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala...”

Illetve:

Apcsel 6,7
„És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.”

Hiszen a TAnítványok-Apostolok, nem érzésekrol-gondolatokról-ötletelésekrol beszéltek, hanem az Írásokból mutattak rá arra az Igazságra: Yessuával kapcsolatosan Isten ezeket a dolgokat a teremtéstol fogva elrendelte! Hiszen akiknek hirdették az Evangéliumot, azok is az Írásokban kutatták annak Igazságát!

Apcsel 17,11-12
Ezek pedig nemesb lelkuek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek. Sokan hivének azért o közülök; sot az elokelo görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen.”

Áldott Testvéreim. meg sem kísérlem a Teljes Szentírást átvenni veletek, (bár elengedhetetlen fontossággal bír) Ám ez a Biblia iskola nem errol szól, hanem sokkal inkább azt célozta meg, hogy ti magatok ismerjétek fel a Szentírás ismeretének fontosságát:

Ef 4,14
Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által!”

Mert elengedhetetlenül fontos az Isten ismeret, aminek megszerzésének egyik legkézenfekvobb lehetosége az Ige Tanulmányozása a Szentlélek által! És ezen keresztül, a Ti hitéletetek és Istennel való kapcsolatotok robbanásszeru fejlodéséhez-személyes megtapasztalásához hozzásegíteni benneteket. Isten Igéje mondja:

Ám 3,3
“Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Hogyan járhatnánk Istennel, ha nem ismerjük az O általa szilárdan lerakott alapszabályokat?”

Ismerjük mind a történetet, amikor a Zsidókat az Úr Mózes által kihozza Egyiptomból... És tudjuk mert olvastuk-hallottuk, hogy az Örökkévaló táplálta oket a mennyei kenyérrel-a mannával. De mi ez a Manna? Mire véljük ezt? Azt mondja az Ige:

5Móz 8,3
“És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.”

Testvéreim. Nem árulok el nagy titkot talán ha elmondom nektek: A Manna nem más mint :Isten Igéje! Tudjuk mind: Isten teremtette az embert a földbol,és életnek lehelletét adta az orrába... És amikor az Örökkévaló az embert munkába állította az Édenben, azt mondta neki:A jó és gonosznak tudásának fájáról ne egyenek, mert amely napon arról esznek-meghalnak! Ámde nem a testi halálról beszélt Isten, hanem a halhatatlan lélek - halál állapotába kerülésérol! Mert a bun miatt, az Istentol kapott részünk, a lelkünk, cselekvo képtelenné vált, és nem képes a továbbiakban irányítani az életünk folyását! Innen ered a "Testi ember" elnevezés... A Mózes elso könyvének 3.-felyezetének 7-es Igéje már arról számol be, hogy megnyíltak a Testi szemeik és elkezdodött a bújócska az Örökkévaló elol... Azóta is bújkál az ember, mert Isten elott szégyenli magát a bunei miatt. Az Idok végtelenjén át, ma is visszhangzik az Örökkévaló kérdése: Ádám, vagyis Ember: Holvagy??? Tehát ott és akkor megszületik a bun magva által a Testi ember... Errol olvashatunk Mózes elso könyvének a 6. felyezetében: 3. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy o test; legyen életének ideje száz húsz esztendo. Tehát a bun uralma és vezetése alá kerülve, rabszolgaságba kerültünk. Isten pedig "Szabad akarattal ruházott fel bennünket az O nagy kegyelmébol. Ez pedig úgy teljesedhet be, ha O kihoz bennünket a rabszolgaság házából,(Egyiptomból) És Táplál bennünket az O Igéjével, hogy a lelkünk élhessen és felerosödhessen általa újra. Amikor a Szentírást olvassuk-akkor valójában táplálkozunk Isten Igéjével, a Mannával, ami életet ad. A Szövetség jelen szakaszában pedig, Szenlélek által megelevenedik bennünk-tehát él bennünk, hogy élhessünk általa! Ismeros szavak ugye? Jézus mondja:

Jn 6,48
Én vagyok az életnek kenyere.

 

Róla tudjuk hogy Béjt lechem-ben született! Ez azt teszi: Kenyér háza!!! Tehát a Kenyér házában megszületett az Élet Kenyere ... O mondja ma is:

Jn 6,63
A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.”

(ugye mennyire új perspektíva?) Na fussunk neki még egyszer egy másik aspektusból:

János Evangyélioma 1,1-4
“Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden o általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. O benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága...”

Erre a nagy felfedezésre újra reflektál János a levelében:

1Jn 1,1
“A mi kezdettol fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjérol.”

Mert hát mindig is elottünk volt az Ige, csupán nem ismertük fel... Istentol áldott Testvéreim. Amit én kérek Istentol számotokra, és amit el szeretnék érni esetetekben az az csupán, hogy talán most eloször, ebbol az aspektusból kezdjétek olvasni a Szentírást, és Kérem a Mindenható Istent, hogy az O Lelke által elevenítse meg számotokra az O Igéjét, hogy éljen bennetek, és hogy ti Testvéreim, élhessetek általa. Tudjátok meg Testvérek, ahogy most vannak akik megvetik az Igét, úgy régen is voltak akik elvetették! Ok el is vesztek a pusztában! Azt mondja róluk az Ige:

 

4Móz 21,5-6
“És szóla a nép Isten ellen és Mózes ellen: Miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Bocsáta azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosák a népet, és sokan meghalának Izráel népéb
ol.”

Róluk ír Pál:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10,1-12
“Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felho alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhoben és a tengerben; És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kosziklából, a mely követi vala oket, e koszikla pedig a Krisztus volt. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lonek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren. Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen o közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az idoknek vége elérkezett. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.”

És így új értelmezést nyer az az Ige:

Prédikátor 1,9-11
“A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, a mirol mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendokön át, melyek mi elottünk voltak. Nincs emlékezet az elobbiekrol; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendok, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.”

Illetve:

Préd.3,14-15
“Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt a végre míveli, hogy az o orczáját rettegjék. A mi most történik, régen megvan, és a mi következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmult.”

Csupán megerosítésül, és a TANACH olvasásakor iránytuül:

Rm.15,4 „Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes turés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.”

Pál, a Thessalonikaiakhoz írt levelében, elore megPrófétálta azt a dolgot, ami be is következett, valamivel több mint 200 évvel késobb...

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,1-3
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi o hozzá leendo egybegyulésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektol, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bun embere, a veszedelemnek fia...”

Ugye a második versben, Pál beszél a szakadásról, ami szabadjára engedi az Antikrisztus felemelkedését... Nos a szakadás, az Osi Egyház, és a Keresztyénség szakadása. Ez bár akkor még bizonyára hihetetlennek tunt sokaknak, de nem is sokkal késobb János Apostol, írt egy levelet az Egyháznak, és ott és abban a levélben láthatjuk hogy ez a szakadás el is kezdodött!

János Apostol III. levele 1,1-15
„A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek. Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel, A kik bizonyságot tettek a te szeretetedrol a gyülekezet elott; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra. Mert az o nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól; Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsoséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha odamegyek, felemlítem az o dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sot nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentol van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked: Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtol szembe beszélhetünk. Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.”

Diotrefesz volt az elso, aki a gyülekezetét, elszakította a Jeruzsálemi Gyülekezettol! Az addig, akár mely ország-akárhány gyülekezete is volt, az valójában egy gyülekezet volt, mert a Legfobb vezetoi a Jeruzsálemi Apostolok voltak, Egy tanításuk is volt, és a Szolgálókat is ok képezték ki... Erre való Utalás:

I.Thessz.2,14
„Mert ti, atyámfiai, követoi lettetek az Isten gyülekezeteinek, a melyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban...”

Ez volt tehát az Egyház hajnala.. /Ha a Károli fordítást megnézitek, akkor láthatjátok, hogy a gyülekezet után, dolt betukkel teszi többes számba. Ez azért van, mert ezt kiegészítésként írta hozzá, ugyanis az Eredetiben itt egyes szám szerepel, tehát: GYÜLEKEZETÉNEK!/

Na sajnos csak eddig beszélhetünk Istentol rendelt egységrol! Ekkor ugye elkezdodött a szakadás, majd Krisztus után, 325-ben végbe is ment sajnos. Akkor az Egyház vezetését, Róma magához ragadta, éspedig eroszakkal. Ekkor hogy a Zsidók emlékét kitöröljék, Megtagadták az Apostoli vezetés Tanait, Ó-vá, azaz érvénytelennek nyilvánították az Isten Igéjét, Megváltoztatták az Ünnepeket... Aki nem ismeri a Szent Tant, az pedig tévesen értelmezi az Újszövetségi írásokat! Áldott Testvérek, tehát ezek tekintetében fogjuk tanulmányozni az Isten beszédét, és egy alapra állva, közösen építsük újra amit egykor leromboltak. Mert azt tudjátok meg, hogy borzalmas tévtanítások vannak a gyülekezetekben... Ezzel pedig az a baj, Hogy Jézus azt mondta:

János 14, 6
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

Na azt ugye megértettük, hogy Jézus az Isten Igéje! Ha tehát Ot nem ismerjük, akkor hogyan juthatnánk az Örökkévalóhoz?

 

Nyomtatás