Az Igéhez hűen!

 Az Igéhez hűen!

 

Áldott Testvérek, a mai téma megélése kulcsfontosságú az üdvösségünket illetően. Az Isten igéje, közismert nyelven (görög szó) a Biblia a legtöbb házban fellelhető, mégis sok esetben nem tulajdonítanak neki életet megtartó fontosságot. Mert Isten igéje igenis megtart! Az elmúlt alkalmakkal többször beszéltünk arról (és így már nincs rejtve előttünk), hogy Jézus maga Isten igéje.

János evangéliuma 1,1
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.”

Mivel Jézus az Ige, akkor úgy is kell kezelnünk mint az Életet:

János evangéliuma 14,6
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

Még csak két rövid ige hangzott el, máris nyilvánvaló és letagadhatatlan, hogy az Ige Jézus, és egyben az élet is számunkra. De miként lehet Isten igéje élet számunkra? Akkor, ha esszük és isszuk azt. Hogyan ehetjük Isten igéjét?

János evangéliuma 6,50
„Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.”

Ha pedig táplálkozunk Isten igéjéből, mit jelent inni?

János evangéliuma 4,14
„Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.”

Jézus meghagyta a róla való emlékezés jegyeit. Ez pedig a kovásztalan kenyér és a bor. Mi úgy ismerjük, hogy úrvacsora. A kovásztalan kenyér jelöli Jézus emberi életét, amelyben nem találtatott bűn. De mi még ez a lelki kenyér?

5Mózes 8,3
„És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.”

A lelki kenyér Istennek az igéje! Jézus! Az imént felolvasott igevers elárulja azt a titkot, hogy ez a ma na Jézus előképe volt:

„enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.”

A ma na-ról mondja azt, hogy az Úrnak szájából származott. De van más mondani valója. Ahogyan a ma na-ért a hétnek hat napján ki kellett menni és szedni abból, úgy nekünk is minden nap táplálkoznunk kell Isten igéjéből. A hatodik napon szedett ma na elegendő volt a hetedik napra is ekkor Isten gondoskodott a táplálékról. Bárki bármennyit is szedett, nem lett se többje se kevesebbje. Isten országában ugyanis nem az a nagy, aki csak küzd és fut, hanem először azok, akik megcselekszik akaratát. Viszont ehhez minden nap el kell menni Istenhez élelemért.

2Mózes16,16-20
„Az Úr parancsolata pedig ez: Szedjen abból kiki amennyit megehetik; fejenként egy ómert, a hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És akképpen cselekedének az Izráel fiai és szedének ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és annak aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása: kiki annyit szedett, amennyit megehetik vala. Azt is mondá nékik Mózes: Senki ne hagyjon abból reggelre. De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre; és megférgesedék s megbüszhödék. Mózes pedig megharagudék reájok.”

Bármennyit is szedhetsz Isten igéjéből, de amit nem tudsz megenni, az férges lesz számodra. Isten igéjének élőnek és hatónak kell lennie a Te életedben is, csak így lehet hasznodra. Sokan csak gyűjtik és gyűjtik, halmozzák a tudást és az igeismeretet. De csak akkor válik áldássá, ha azt megélik, vagy ha úgy tetszik, beépül a szervezetükbe!

A bor pedig Jézus vérét szimbolizálja, de mit jelöl a vér?

3Mózes 17,11
„Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.”

A mi bűneinkért folyt a vére, engesztelést szerezve értünk. De mit jelent még? Ahogyan ebben az igében is olvassuk, a vérben van a lélek! Így ha isszuk Jézus vérét, úgy lesz mibennünk is élet, azaz részesei leszünk a Ő lelkének!

János evangéliuma 6,53
„Jézus így szólt hozzájuk: "Bizony, bizony, mondom néktek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek.”

Ha tehát nem isszuk a vérét, akkor nem leszünk részesei a lelkének, vagyis nem lesz bennünk élet! Az úrvacsorai alkalmakkor vett bor, csupán szimbolizálja ezt, attól még nem leszünk a Lelkének a részesei. De hogy ihatjuk az Ő vérét? Még a legelején tisztáztuk, hogy Isten igéje az étel, a vére pedig az ital amely által részesei lehetünk a lelkének.

János evangéliuma 7,37-39
„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.”

Ebből az igerészből világosan kiderül, hogy a Szentlélek az ital számunkra. Isten bölcsességének mélysége kikutathatatlan, annyira mély üzeneteket hordoz. Ha nem eszünk vagy iszunk, egy idő után lesoványodunk és végül meghalunk. Nincs ez máshogy Isten igéjével sem. Hiszen adott az Ő igéje, amelyet csak a Lelke által érthetünk meg, viszont nem lehetünk a Lelkének a részesei, ha nem táplálkozunk az igéjéből. Kérdezem akkor, hogy miképpen lehet valakiben Isten lelke, ha nem táplálkozik Isten igéjéből? Kérdezem máshogy: hogy lehetne valakiben Isten lelke, ha nincs közösségben Jézussal? Jézussal való közösség ugyanis az igével való táplálkozás. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus él bennem, akkor valójában azt állítja, hogy Isten igéje él benne! Ez a világosság pedig meg fog látszani! A legtöbben csak az ivásról beszélnek, mámorosok akarnak lenni a lélektől de Isten igéjét másod vagy harmadrangúnak kezelik! Közük sincs Istenhez és nem abból a lélekből kaptak amiből az Isten fiai kapnak!

Mi a Szentlélek munkája? Mire adatott nekünk?

János evangéliuma 16,13-14
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.”

A Szentlélek tehát Jézusból merít! Vagyis az Isten igéjéből. Nem önálló életet él, hanem Jézust dicsőíti. Szokták mondani, hogy a Szentlélek új kiáradása, új megnyilvánulások, új hullám. Tulajdonképpen ezek azok, akik: tévelygők, Istentelenek.Nem értenek semmit, testileg gondolkodnak és élnek, mert még mindig testiek!

Mi adódik tehát mindebből? A téma fő címe az, hogy: az igéhez hűen. Jézus adatott nekünk egyetlen járható útként, mégis sokan azt hiszik, hogy Isten igéje nem fog megmenteni. Pont ez az, ami meg fog menteni, ehhez viszont olvasni kellene. Isten igéje által ismerhetjük meg Őt, ismerhetjük meg az akaratát és az irántuk való szerelmét. Isten szava oly hatalmas, hogy hozzá képest még említésre sem méltó az, amit az ember kimond. Mégis emberek bizonyságait, emberek érzéseit, tudományait, gondolatait az Isten igéje mellé vagy talán még fölé is teszik.

Jeremiás könyve 23,28
„Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az ÚR.”

Isten igéje a tiszta búza. Minden más csupán szalma lehet. Ha van valami, amit egyértelműen nem támaszt alá Isten igéje, az a legjobb esetben csak szalma lehet. Ha pedig valami olyan van, ami nincs benne az igében, az egyenesen konkoly! A konkoly bár búzának látszik, mégis mérgező. A konkolyról lehet beszélni, lehet bizonyságot tenni a jóságáról, lehet álmodni róla vagy látomást látni, lehet beszélni arról hogy mennyire megváltoztatja az életet és mennyire jó! Ettől még mindig konkoly marad, semmi köze sincs Istenhez.

Sajnos nem egy olyan esettel találkoztam, mikor az egyén életében adatott a döntés, hogy vagy rokon, barátság, vagy az ige tiszta követése. Ugyanis eljött az a pillanat, mikor ütköztek az igei nézetek és rokoni szálak vagy több éves barátság került veszélybe. De akad sok olyan is, ki vezető szerepet tölt be egy adott gyülekezetben és a gyülekezeti hitvallást nem tudja összeegyeztetni az Isten igéjével. Adott ilyenkor a döntés: némaság, egyetértés vagy meghasonlás. Ezek közül nem a legegyszerűbb döntést kell meghoznunk, hanem az Isten által elvárt lépést. Többen úgy gondolják, hogy szeretet által kell eljárni, amely tűr, elfogad és segít. De Isten igéjét illetően nincs tolerancia, gyávaság a szeretetre hivatkozni. Olyan ez, mint amikor egy vakot vezető nélkül szeretetben elengedünk egy veszélyes útra. Mikor Isten kijelenti valamiről hogy nem Tőle van, de a meghasonlás elkerülése céljából maradunk a régi állapotunkba, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nem halljuk többé az Úr hangját.Ha pedig némák maradunk, akkor nem csak másért kell majd számot adnunk Isten előtt, mert magunkat is bűnbe sodorjuk. Marad hát így a meghasonlás. De nem úgy van ez, hogy mi hasonlunk meg velük, hanem ők hasonlanak meg Isten igéjével.

Túl sok a tolerancia, a gyávaság és félelem amit szeretet köntösébe bújtatnak. Isten igéje a vezetőnk, ezért ebben nincs megalkuvás, tolerancia vagy egyéb kifogás, amely által sokan elferdítik az egyetlen utat ami az Atyához vezet.

 


Nyomtatás