Életnek fája

 

Életnek fája

Isten az Ő képmására formált minket, de ez a bűnbeesés után sajnos eltorzult. A szoros és közvetlen kapcsolat Istennel megváltozott az által, hogy a bűn bejött az ember életébe. Jézus áldozata által újra szabad utunk lehet Istenhez, de nyilván nem a bűneinket a hónunk alá csapva, hanem azt elhagyva, mert Isten sosem változik, a bűn mindig el fog választani Istentől. Ahogyan lerakjuk bűneinket, úgy közeledünk Istenhez és formálódunk az Ő képére. Ahogy ez a teremtés kezdetén volt!

Kolosse levél 3,9-10
„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.”

Ez az ige bizonyságot tesz arról, hogy Isten ismerete az „új ember” által lehetséges, a régi embert elhagyva a cselekedeteivel együtt. A régi ember ugyanis az engedetlenség által távolodott el Istentől, gondoljunk csak Ádám és Éva történetére, akik nem engedelmeskedtek Istennek és ettek a tiltott gyümölcsből. Az engedelmesség ugyanis az Úr beszédének (igéjének) megcselekedése amely által gyümölcsök érlelődnek.

Efézusi levél 2,10
„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”

Jó cselekedetekre lettünk teremtve, és nem arra hogy gyümölcstelen fákként foglaljuk a földet. Mert milyen sorsa van azoknak a fáknak, amelyek gyümölcstelenek?

5Mózes 20,19-20
„Ha egy várost hosszabb időn át tartasz körülzárva, és harcolsz ellene, hogy bevedd, ne pusztítsd ki a fákat, fejszét emelve rájuk! Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn levő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Csak azt a fát pusztítsd el és vágd ki, amelyről tudod, hogy nem gyümölcsfa. Abból építs ostromműveket az ellen a város ellen, amely harcban áll veled, míg csak el nem esik.”

A gyümölcsfa a gyümölcsei által becses és hasznos, és a gyümölcsök termésére teremtettek. Visszhangzik bennünk a nem régiben felolvasott ige?

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre...”

Ahogyan a gyümölcsfa haszontalanná válik gyümölcsök nélkül, úgy válunk mi is haszontalanokká ha nem maradunk a Szőlőtőn aki Jézus.

János evangéliuma 15,5
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”

Figyeljünk csak erre az igére is:

Lukács evangéliuma 13,6-9
„És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála. És monda a vincellérnek: Ímé három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.”

Akik ugyan beszélnek Jézusról, de nem cselekszik az akaratát, azok csak hivalkodnak Isten nevében. Azok a fák, amelyek nem teremnek jó gyümölcsöt, azokra halál vár:

Máté evangéliuma 3,10
„A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik.”

Ez a valóság Testvérek! Ha nincs gyümölcs, akkor nincs helyünk Isten kertjében. Isten rajtunk gyümölcsöket keres, Ő adja az élő vizet amely által megteremhetnénk, méghozzá ingyen!

Jelenések könyve 22,17
„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.”

Értjük már hogy Istennek a fái mi vagyunk és az Ő igéje a víz számunkra? Ha esetleg még nem lenne egyértelmű, akkor hívjuk segítségül Istennek az igéjét:

Márk evangéliuma 8,22-25
„Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit? Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és láta messze és világosan mindent.”

Annyira más ez a gyógyítás Jézustól igaz? Most szeretném ha csak két dologra lennénk figyelmesek.

1.) Jézus megkérdezte a vakot, hogy lát-e. Ilyet sohasem tett a gyógyításai után, hiszen Jézus nem próbálkozott a gyógyítással, hanem Ő valósággal gyógyított!
2.) Sosem kellett valakit kétszer meggyógyítania.

Így megértettük, hogy a vak ember valójában prófétikus képet kapott Jézustól! Vagyis hogy az emberek az Istennek fái!

Most nézzünk meg egy sokat mondó történetet az igéből:

Máté evangéliuma 21,18-19
„Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék. És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála azon semmit, hanem csak levelet; és monda annak: Gyümölcs te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszárada.”

A Márk evangéliumában találunk egy picit bővebb leírást erről a történetről, amely nagyon nagyon fontos:

Márk evangéliuma 11,12-13
„És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.”

Jogos a kérdés, hogy Jézus miért várt bármiféle gyümölcsöt, ha nem volt gyümölcstermésnek ideje? Először is fontos tisztázni azt, hogy ez a történet túlmutat a fügefán, mert ebben Jézus egy példázatot hagyott ránk. A kérdésem a következő: nekünk mikor kell gyümölcsöt teremnünk? Az év melyik szakában? Hol van az a hónap vagy nap, mikor jogosan Isten elé állva azt mondhatjuk: „nézd Uram, most nincs gyümölcs mert December van!” Vagyis nekünk az életünk minden szakaszában gyümölcsöket kell teremnünk. Figyeljünk erre az igére:

Jelenések könyve 22,1-2
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.”

Ki az Élet? Nemde Jézus az Élet? És akkor mi, pontosabban ki az Életnek a fája? Hát nem Jézusnak az Egyháza? Mi vagyunk Isten fája, amelynek mindenkor gyümölcsöt kell érlelnie.

És mi a helyzet a levelekkel?

Úgy olvastuk, hogy a levelek a pogányok gyógyulására szolgálnak. Első sorban fontos tisztázni, hogy kik a pogányok. Talán azok a megtértek akik nem zsidók? Dehogy! Ők a nemzetbeliek. A pogányok viszont azok, akik nincsenek megtérve (bálványimádók és távol vannak Istentől). Tehát mi módon lehet a levél gyógyulás számukra? Ez az ige a segítségünkre lesz, hogy megértsük mi a gyógyulás:

Ézsaiás könyve 53,5
„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

Szerintem nem sok keresztény van aki ne hallotta volna ezt az igét (már népszerűbb a Jn 3,16-nál). Ráadásul ezt az igét mindig a testi gyógyulással hozzák össze. Pedig ez nem a testi gyógyulásról szól, hanem a lélek gyógyulásáról! Ezt az igét idézte Péter is, és figyeljük csak meg hogy mi a szövegkörnyezete:

1Péter levele 2,24-25
„Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.”

Vagyis figyeljük meg hogy az egész igerész a lélekről szól:

1.) Meghalni a bűnnek és ezáltal élni az igazságnak (Jézus az igazság!)
2.) Mert tévelygő juhok voltunk, de már megtértünk Jézushoz.

Ez a gyógyulás, a halál állapotából élővé válni. Nem hús és vérről szól ez az ige, hanem a lélekről, amint Jézus is megmondta:

János evangéliuma 6,63
„A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.”

Tehát amíg nem voltunk megtérve, addig betegek voltunk (mint leprások amely gyógyíthatatlan). Akárcsak azok a pogányok, akiknek gyógyulására lesznek az Élet fájának a levelei. Emlékezzünk csak, mi vagyunk az Élet fája, és a levelek arról tesznek bizonyságot, hogy a fa él! Arról tesz bizonyságot, hogy Jézus bennünk él! Mint ahogy a fában a víz. Összeraktátok Testvérek?

Mi akik megtértünk Istenhez, bizonyságai lettünk annak, hogy Ő él! A levelek a bizonyság amely által a pogányokat az Élethez vezethetjük és így válik az ő gyógyulásukra. Így válik Jézus a gyógyítójukká.

Testvéreim, láttatok már olyan gyümölcsfát amelynek ugyan voltak gyümölcsei, viszont levelei nem voltak? Ugye hogy képtelenség? Viszont milyen sok fa van, amelyek levelekkel teli de egy gyümölcs sem található rajta. Ezek hasonlók azokhoz, akikről Jézus beszélt:

Máté evangéliuma 23,2-3
„Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért amit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.”

Nekik csupán leveleik voltak amelyekkel bizonyságot tettek Istenről, de gyümölcsöket nem érleltek.

Elgondolkodtatok már azon, hogy az Élet fája miért neveztetik Élőnek? Miért nem csupán egy fa, amely sokszor hoz termést? Az ige elárulja nekünk, amit már egyszer olvastunk:

Jelenések könyve 22,1-2
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.”

Azért mert az Élő vízbe érnek a gyökerei! Az Élő víz az Atyának és Jézusnak trónjából folyik ki, amely az ige. Ha az Élő vízből táplálkozunk, akkor nem leszünk kiszáradt fákká, hanem jó gyümölcsöt fogunk teremni és a leveleink bizonyságul lesz a hitetleneknek.

 


Nyomtatás