Az Ő sebei árán gyógyultunk meg

Az Ő sebei árán gyógyultunk meg

A mai napon a gyógyulást fogjuk kicsit közelebbről megnézni, a nyitó igénk pedig a következő:

Ézsaiás könyve 53,1-12
„Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?! És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!”

Itt van tehát ez a sokak által emlegetett igerész, ezen belül is ez az igevers:

„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.”

Erre az igére szoktak hivatkozni sokan, akik a testi gyógyulásban járnak közben testvéreikért, és egyben egy olyan ígéretnek veszik Istentől, ami a testünk gyógyulására vonatkozik. De mit is mondjak erről már a téma elején? Talán így kezdésnek annyit: tévtanítás.

Az Ézsaiás könyvében összesen 12 alkalommal (Károli fordítás alapján) van szó a gyógyulásról, ezen belül 5 alkalommal Ezékiás halálos betegségéből való felépüléséről beszél, de minden más alkalommal az Isten beszél a gyógyulásról, és most ezeket fogjuk kivétel nélkül közelebbről megnézni.

1.

Ézsaiás könyve 6,10
„Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon.

A gyógyulás a szívre vonatkozik. Jézus és Pál (Ap. Csel. 28) is idézi ezt az igét és mind a két esetben a megtérésre vonatkoztatják. Jézus pedig itt idézi Ézsaiás próféciáját és így meg is érteti velünk a szív gyógyulását:

Máté evangéliuma 15,7-20
„Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? Mégsem értitek-é, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.”

A szív gyógyulása nélkül nem láthatjuk meg Istent és erről is tesz említést Jézus:

Máté evangéliuma 5,8
„Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

Tehát a szív gyógyulásáról beszél az ige, vagyis lelki gyógyulás.

2.

Ézsaiás könyve 19,21-22
„És megismerteti magát az Úr Égyiptommal, és megismeri Égyiptom az Urat ama napon, és szolgálják véres áldozattal és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az Úrnak, és teljesítik. De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket.

Ezzel nem is szükséges köröket futni, egyértelműen a megtérésről beszél mialatt a gyógyítást említi. Menjünk tovább:

3.

Ézsaiás könyve 30,26
„És a holdnak fénye olyan lesz, mint a napnak fénye, és a napnak fénye hétszer nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak napfénye; ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!

Mi ez a vereség sebe amelyet az Úr meggyógyít? A fejezetben olvashatjuk a nép elhajlását és e miatt a rá következő ítéletet:

Ézsaiás könyve 30,15-18
„Mert így szól az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erősségtek lett volna; de ti nem akarátok; Hanem ezt mondátok: Nem, sőt lóra ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek üldözőitek. Ezer fut egynek riasztására, ötnek riasztására mind elfuttok, mígnem úgy maradtok, mint egy szál fenyő a hegytetőn, mint egy zászló a halmon. S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják.

Ez az ítélet, de ezután ott a kegyelem ígérete is. Tudjuk Isten igéjéből, hogy akiket fiakká fogadott, azok nevelésben, vagyis verésben is részesülnek (Zsidó levél 12,8). Ezért mondja ezt az ige:

Hóseás könyve 6,1
„Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!”

4. és egyben az 5. ige:

Ézsaiás könyve 57,17-19
„Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt. Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak, Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!

Békesség a messze és közel valóknak? Miről beszél ez az ige? A közel valók a kiválasztott nép (Izrael), a messze valók pedig a pogányok, és mindkettőnek azt mondja Isten, hogy: „békesség”! Megérteti velünk Pál ennek az igének az értelmét:

Efézusi levél 2,11-22
„Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.”

Jézus is erről beszélt:

János evangéliuma 10,16
„Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”

Pál tehát arról beszélt, hogy ez az a békesség amelyet Jézus hirdetett, hogy akik hisznek Őbenne, azok megbékéltetnek az Atyával. Hogyan is írja az ige!?

2Korintusi levél 5,19
„Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.”

Akiket pedig Jézus megbékéltetett az Atyával, azok meggyógyultak lelkükben.

6.

Ézsaiás könyve 58,6-8
„Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.”

Ez a fejezet az Úr szemében való kedves böjtöt írja le és azokat az ígéreteket, amelyeket az igazaknak adott Isten. Hadd fordítsam meg most a gondolatmenetet. Ha itt testi gyógyulásról van szó, akkor miképpen lehet az igaz ember beteg!? Hiszen az igaz embernek adott ígéretek ezek, és nem azt mondja rá Isten, hogy: „nem leszel beteg”. Ha pedig ismételten lelki gyógyulásról van szó ebben az igerészben, akkor az Úr útján való járásból adódó lelki megtisztulást jelent.

7.

Ézsaiás könyve 53,5
„És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Istennek ez a próféciája a Messiás, vagyis Jézus eljöveteléről tesz bizonyságot, az életéről és a haláláról, de még a feltámadásáról is. Ez a gyógyulásról szóló ige nagyon elterjedt olyan formában, hogy az a testünkre vonatkozik. Így nőtte ki magából azt a téves irányzatot is, miszerint minden Jézusban hívőnek adatott a teljes testi gyógyulás, csak hittel el kell venni.

Így épülnek fel félreértelmezett igékre összegyűlések tornyai és így rontanak le olyan lelki házakat, amelyek pedig valósággal Istennek szolgálnak. Vagyis ez alatt azt értem, hogy ezek tévesen hamis egységet alkotva, az igazi egység ellen hadakoznak. Mert hadakoznak a szentek hitén, hogy ha nem gyógyultak meg. Bűnnel vádolják őket, és szálkát keresnek a szemben, hogy megmagyarázzák a betegséget.

Péter is idézte az Ézsaiás könyve 53,5-öt és ki is bontotta nekünk, hogy ne legyenek félreértések:

1Péter levele 2,21-25
„Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek: Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott: Aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött; hanem hagyta az igazságosan ítélőre: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg. Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához."

Félreérthetetlen, mégis sokan félreértik. Lelki gyógyulásról beszél, nem pedig testiről:

„Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.”

Akiknek nincs Pásztoruk (és itt Jézusra gondolok), azok tévelyegnek és lelkükben betegek. Akiket pedig Jézus pásztorol, azoknak nem lett hiábavaló Jézus áldozata, vagyis lelkükben meggyógyultak.

A sebei árán meggyógyulni ezt jelenti:

Sebeket kapott a bűnökért. De azok a bűnök a mi bűneink voltak, mert Ő ártatlan volt. Így gyógyultunk meg, hogy a bűneinket magára vette. Ha Isten igéjéről van szó, lelkileg kell gondolkoznunk testvérek. Mert ha Jézus a testünk gyógyulásáért kapott sebeket, akkor a bűneinkben halnánk meg, azaz nem volna megváltásunk. Még egyszer hadd mondjam, mert nagyon fontos ezt megérteni:

Jézus miért kapott sebeket? Nemde a bűnök miatt? De kiknek a bűnei voltak ezek? Nyilván nem Jézusé, hanem a mi bűneink. Tehát a sebeket a mi bűneinkért kapta! Ebből pedig az következik, hogy nem a testünk állapotáért szenvedte el a korbácsütéseket, hanem hogy igazként állíthasson minket az Atya elé, eltörölve a mi bűneinket.

De akkor jöhet a kifogás: „talán nem volt elég Jézus áldozata arra, hogy a testünk is gyógyulást kapjon?” Rossz a kérdés, mert a testünk gyógyulásáért szükség sem lett volna Jézus áldozatára. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, már gyógyított. Jézus mielőtt sebeket kapott volna, a tanítványok mindenféle betegségeket gyógyítottak. Meg kell értenünk, hogy a testünk megváltása még nem érkezett el:

Római levél 8,23
„Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
 

Testvérek, ezek után hogy már megértettük mindezt, utalhatunk-e Jézus sebeire ha a test gyógyulásáról van szó? Már jól tudjátok, hiszen semmi köze sincs a testhez. 

 

 


Nyomtatás