Nem hisznek Jézus feltámadásában

Tanulmányok Találatok: 921

Nem hisznek Jézus feltámadásában

Római levél 10,1-11
„Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét. Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;) Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.”

Itt ez az igerész, amelynek egyetlen verse sokak számára igazolást szerez az üdvösségre:

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.”

Talán elég szívvel hinni, és elég szájjal vallást tenni, és akkor minden rendben van? Nem kellene ezt felületesen kezelni, hiszen jóval mélyebb tartalma van, mint amit a legtöbben gondolnak róla. Azt mondta Pál, hogy szívvel kell hinni, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Erre nagy áment mond bármelyik Jézusban hívő. Csakhogy a probléma ott kezdődik, hogy közülük sokaknak fogalmuk sincs arról, hogy ki Jézus. Sokszor beszéltünk már róla, hogy Jézus az Isten Igéje, de álljon itt ismétlésül néhány ige. Jézus bizonyságtétele:

János evangéliuma 12,49-50
„Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nékem.

János bizonyságtételei:

János evangéliuma 1,14
„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.”

1János levele 1,1
„Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről.

Jelenések könyve 19,11-13
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.


Ha tehát megértjük először azt az alapot, hogy Jézus az Isten beszéde, akkor megérthetjük azt is, hogy például mit jelent az, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. Hiszen Ő eljött, és minden emberi ferdítéstől mentesen hirdette Isten igéjét, majd ez nem tetszett sokaknak és ezért kivégezték. Egyébként a mai napokban is sokan ezt teszik… Tehát kivégezték Isten Igéjét, nem kellett nekik, mivel más volt, mint amit ők elképzeltek és nem tetszett nekik az a kép, amit róluk mutatott. Csakhogy Isten feltámasztotta a halálból Jézust, és ezt nem elég ésszel megérteni, hanem szívvel is el kell fogadni!

Jeremiás könyve 31,31-34
„Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.”

Tehát nem csak az elménkbe (Zsid. 8,10), de a szívünkbe is beírta, az elménkkel megértjük, a szívünkkel pedig elfogadjuk. Hisszük a szívünkkel, hogy Isten feltámasztotta az Ő Igéjét, hogy általa életünk legyen? Tudjátok biztosan, hogy a kezdőigénkben Pál Mózestől idézet, és bár nem tért ki az igevers második felére (mivel akkor még egyértelmű volt), viszont mi most kitérünk:

5Mózes 30,14
„Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

Pál mikor még írta a rómaiaknak, egyértelmű volt, hogy cselekedni is kell Isten igéjét, sajnos a maiak hallani sem akarnak róla. Ha tehát a szánkban és a szívünkben van Isten Igéje (Jézus), akkor teljesíteni is fogjuk. Most pedig térjünk rá a szánk általi bizonyságtételről. Így hangzott az ige:

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.”

Erről is egy borzasztóan felületesen kezelt teória született, miszerint elég a szánkkal vallást tenni, és máris üdvözülünk. Csakhogy meg kellene érteni az írás mögötti tartalmat is! Elfelejtik, hogy Pál nem csupán a száj általi megvallásról beszélt, hanem a szív szerint való hitről is. Nincs az egyik a másik nélkül. Ha tehát hiszed a szíveddel, hogy Isten feltámasztotta Jézust, vagyis az Ő Igéjét, és erről szánkkal vallást is teszünk, akkor üdvözülünk. Hiszen aki valósággal hisz Jézusban, az nem tudja zsebre rakni a hitét, hanem arról bizonyságot tesz. Lássuk az igéket:

Máté evangéliuma 5,14-16
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Továbbá:

Máté evangéliuma 10,32-33
„Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.”

De fordítsuk meg a gondolatmenetet. Ha azt gondoljuk, hogy elég csupán szánkkal vallást tenni Jézusról – bár nem tudom, hogy hogyan lehet vallást tenni Róla, ha nem is tudják, hogy ki Ő –, akkor vajon miért mondja Jézus a következőket?

Lukács evangéliuma 6,46
„Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, amiket mondok?”

Akik azt állítják, hogy az Isten iránti engedelmesség nem üdvfontosságú, akik azt hirdetik és tartják, hogy Isten törvényével nem kell foglalkoznunk, azok egy hamis jézusban hisznek, ami bálványimádás! Ez az Örökkévaló Istennek a kijelentése a törvényéről:

Jeremiás könyve 31,35-37
„Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy világítson nappal, aki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve: Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, amiket cselekedtek, azt mondja az Úr!”

Megemlíteném, ha nem lenne egyértelmű ennek az igének az üzenete, hogy Izrael magva nem szakadt meg, és a mai napig bizony nép. Az egeket sem mérhetjük meg és a föld alapjait sem ismerik, ellenben mégis azt tanítják, hogy Isten törvényei eltűntek. De ezek a csúfolódok, akik nem csak a törvény betartóit csúfolják, de vele együtt Istent is, meg fognak szégyenülni.

Ézsaiás könyve 66,5
Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek.

Összegzésül annyit, hogy akik azt hiszik, hogy Isten törvénye eltöröltetett, azok nem hisznek Jézus feltámadásában sem.

 

Angol nyelven a tanítás az alábbi linkre kattintva elérhető:
Do you believe in Jesus’ resurrection?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomtatás