Isten országa hatalommal

Isten országa hatalommal

Jézus több alkalommal és megannyi példázattal tanította hallgatóit az Isten országáról, a mai napon egy eseményt fogunk átvenni, ami az Isten országáról szól. Kezdjük is rögtön az említett történettel:

Márk evangéliuma 9,1-8
„Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük; És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet. De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok. És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust.”

Más evangélium (Mt. 16,28) fejezeti felosztása miatt nehezen érthető ez a történetet, mert a történet megszakad, és a folytatása pedig átnyúlik a következő fejezetre. Először is kezdjük Jézus kijelentésénél, miszerint:

„Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.

Ez néhány nap múlva be is teljesedett, mikor Péter, János és Jakab felment Jézussal a hegyre. De mielőtt továbbmennénk, tisztázzuk, hogy mit nevezünk Isten országának. Jézus beszéde:

Lukács evangéliuma 17,20-21
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.”

Nem helyhez kötött! Jézus erről szólt, mikor egy samáriai nővel beszélt:

János evangéliuma 4,19-24
„Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek; mi azt imádjuk, amit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

Akkor meg is van, hogy kire vágyik az Isten:

„…amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.”

Akik lélek szerint járnak, akik igazságot cselekednek. Az igazságról pedig már nagyon jól tudjuk (mivel sokat beszéltünk már erről), hogy az az Istennek az igéje (Jn. 17,17).

Akik tehát így imádják Istent, azok átkerülnek Isten országába, vagyis ezekben lesz Isten országa. De csak akkor válik valósággá, ha Isten lakik mibennünk. Mert ha Isten nem vett bennünk lakozást, akkor az országa sem található meg mibennünk. De hogyan vesz bennünk lakozást?

János evangéliuma 14,23
„Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.”

Akkor vesz bennünk lakozást az Atya és Jézus, ha megtartjuk az ő beszédeit, így válik valóssággá, hogy Istennek az országa mibennünk van. Csak így válhatunk Isten templomává!

De visszatérve a történetünkhöz, nem azt mondta Jézus, hogy Isten országát fogják meglátni némelyek a halál előtt, hanem pontosabban azt, hogy Isten országát hatalommal fogják meglátni. Ez teljesült be a hegyen, mikor megjelent nekik Mózes és Illés. Vagyis a törvény és a próféták! Ugyanis ez a hatalma az Isten országának, ez a szabályrendszere. Mózes a törvény képviselője, aki hirdeti és bizonyságot tesz amellett, hogy Isten minden szava jó és megtartani való, Illés pedig a próféták képviselője, aki a törvény megtartására hívja fel a figyelmet, visszavezetve Istenhez az embereket.  

Mert a mai prófétáknak is ez lenne a fő szolgálatuk, Isten törvényére felhívni a figyelmet, és engedelmességet hirdetni. Az igében ezt látjuk leginkább, Isten üzenetét közvetítették, azaz Isten igéjét hirdették, megtérést kérve azoktól, akik megtértnek gondolták magukat. Mert elég sokféle Istentisztelet van, noha egy azon Istennek van címezve az imádat, sokan közülük azt hirdetik és élik, hogy semmi gond nincs azzal, ha kiéljük a testi kívánságainkat, pedig Isten szemében az ilyen életmód gyűlöletes:

Római levél 8,7
„Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.”

Akik esetleg nem értenék Pál üzenetét ebben az igeversben, azok számára kicsit beszéljünk erről az igeversről részletesebben. Van tehát a testies életmód, ami ellenségeskedés Isten ellen. Utána jön a magyarázat rá, mégpedig az, hogy azért ellenségeskedés Isten ellen, mert az Isten törvényének, azaz akaratának nem engedelmeskedik. Vagyis a testi cselekedet nem összeegyeztethető Isten akaratával, mivel ellene szegődik Isten parancsolatának. Ezért válik lehetetlenné, hogy testies életet élve imádja valaki Istent. Nem lehet két urat szolgálni, ahogyan Jézus tanította:

Máté evangéliuma 6,24
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”

Ha tehát valaki abban reménykedik, hogy a testies élete ellenére üdvösségre juthat, az nagyot téved! Emlékezzünk, Isten országába csak azok juthatnak, akik lélekben és igazságban imádják az Atyát. Testies cselekedet, nem örökölheti Isten országát:

1Korintusi levél 15,50
„Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.”

Ezért is kéri tőlünk Jézus, hogy ne a földön gyűjtsünk kincseket, hanem a Mennyben (Mt. 6,19-20). Pál pedig azt mondja, hogy a mennyeiekkel foglalkozzunk és ne a földiekkel:

Kolosse levél 3,1-7
„Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás; Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira; Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.”

Elég világos üzenet, az engedetlenség fiaira Isten haragja jön. Isten engedelmes gyermekekre vágyik, akik megcselekszik akaratát. Az Ő országában nincsenek gonosz cselekedetek, nincs semmi kifogásolható, amely szembe menne az igéjével.

Római levél 14,17
„Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.”

{flike}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyomtatás