A Testvér harc

Testvérharc

Kedves testvérek. kérlek benneteket, ne vegyétek tolakodásnak, vagy ( és főleg okoskodásnak) de engedjétek meg, hogy emlékeztesselek benneteket arra amit igazából tudtok is. nevezetesen:   

Préd 1,9   
A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.


Konkrétan a TESTVÉR HARC-ra gondolok. mégpedig az elsőszülöttségi jogért folyó testvérharcról.
Ábrahámnak két fia volt. Az első test szerint született,( mert mind Sára-mind Ábrahám testileg gondolkodva elkövették azt a hibát, hogy nem vártak Isten igéretének beteljesedésére!"de sokan és de sokszor követjük el ezt a hibát" ) Így nem örökölhette az első szülöttségi áldásokat.ez volt Ismael.
De a második, az Isteni ígéret beteljesüléseként született, ( igazából tehát ő az első) az ő neve jichak ( Izsák)

Ő az örökös. Izsák és Ismael között nem volt jó viszony mint tudjuk,hisz Ismaelt, Ábrahámnak el kellett küldenie, hisz nem lehetett örökös, de az Örökké való megáldotta őt -Ábrahám közben járására- Így született meg az Arab nemzet. Arab és Zsidó,azóta háborúzik.

Ábrahám bánatát és vívódását Izsáknak is át kellett élnie, mert az ő két fia: Ézsau-Jákob sem ápolt éppenséggel jó testvéri viszonyt.( Ézsau, aki örökölhette volna a jogokat ill. áldásokat, azokat megvetette és eldobta!"ez sem ismeretlen fogalom,mert hányan mennek vissza a világba hacsak időlegesen is, mert számukra jobb ma egy veréb-mint holnap egy túzok!"Ézsau bukta a lehetőséget, de én személyesen több testvért ismerek, akik ezt meglépték, de azután megbánták és visszatérhettek!!! Ugye hogy mennyire felértékelődik Jézus megújuló kegyelme???)
Ezek után az első kereszténység idején, a harc folytatódott azzal hogy a Zsidók próbálták a Keresztényeket " Zsidóvá" tenni. Erről azután hamar letettek, azonban ajtót nyitottak annak a variációnak ( és ez azóta is tart!):hogy a keresztények különböző módokon akarták ( és akarják) a Zsidókat átkeresztelni! Azonban meg kell érteni mindenkinek azt az alapigazságot: hogy Isten minden szava örök érvényű, és azt nem vonja vissza! Lássunk erre pár példát:

4Móz 23,19   
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Rm 11,29   
Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.


És Ő, az Örökkévaló a hébereknek igérte az elsőszülöttséget, de elsőként Ábrahámnak jelezte:  

1Móz 26,4
És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;


Vagyis: A zsidókban a nemzetek...tehát : a nemzetek lesznek a zsidó törzsbe beoltva! nélkülük nem megy!!! Erről beszél a:

Jelenések könyve:21,12.   
És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:


És nincs külön kapu a keresztényeknek, hanem a keresztények bele lesznek számolva a tizenkét törzsbe. Erről ír Pál:

Róma 11,17-18
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.


Ezeket a zsidók nagyon is értik. náluk úgy van: ha valaki betér, kap egy nevet, amit a hitközösségen belül használnak.( mindenkinek van ilyen) Pl.: az "örök klasszikus akiről hallottatok : Juda ben Húr. Júda az ő személyes neve, ben jelenti azt hogy valakinek a fia,hiszen csak így lehet a személyt beazonosítani! Húr jelenti hogy kinek a fia. tehát magyarul: Júda Húr fia.Tehát a betért neve minden esetben úgy végződik: ....... ben Ábrahám. azaz: Ábrahám fia. mert Ábrahámban áldatik meg minden nemzet. Mi az Ő igéreteiben azért bízhatunk vakon, mert soha nem történt meg az, hogy Isten megváltoztatta volna a szavát!!!

Tehát: Zsidók és Keresztények együtt!Minden képpen meg kell érteni: nem egymást hívtuk testvérnek,hanem az Atya hívott minket Jézus által gyermekeinek,és így lettünk testvérek!( vajon mit érezhet az Atya,amikor hallja hogy egyik keresztény,vagy zsidó a másiknak azt mondja: nem vagy a testvérem! mi mit éreznénk, ha gyermekeinktől hallanánk ezt?) A Szentírás is az eredeti: Zsidó környezetében válik, igazán érthetővé-izgalmassá.abban a környezetben válik igazán világossá!
az eredeti környezetében, elmaradnak az elnagyolt és pontatlan fordításból adódó ködfoltok.
ezekre példa? nos,pl.:

Gal 4,6   
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!


Az Abba, nem atyát jelent! az Abba egy egészen bensőséges kapcsolatot jelez. édes szülő: apu a jelentése.( ez azért más nem?)Egyébként az " Av" jelenti azt hogy Atya! Pl.: Avénu Malkénu= Atyánk Királyunk Jézus- Jessua jelentése: Szabadító!!! A héber nyelvben a névnek prófétikus jelentése ill. A személy jellemző tulajdonsága van. Tehát, Jézusnak erős szándéka-akarata-elhívása is hogy megszabadítson! ( más kérdés: hogy ki-mihez kezd a szabadságával!) Jézus mondja magáról:

Jn 6,48   
Én vagyok az életnek kenyere.


Született pedig Bét- lechem ben .( betlehem) azaz: a kenyér házában! (Láttam itt egy " nicket": Salom a lechem ez kb. annyit tesz: béke kenyér?! ez szerintem véletlen sikerült így, és amit mondani akar az így hangzik: Shalom a LEJCHEM kb.: Béke nektek! de tényleg csak kb, mert a Shalom szó jelentése valójában sokkal több mint béke! ( pl.: kifizetett, kiegyenlített,teljessé lett... stb)
Azt is meg kell érteni: A testvér harc, nem Isten kedve szerint való....nem az Ő malmára hajtja a vizet...nem erre gondol az Úr amikor azt mondja: "Erőszakosoké a mennyek országa" ( Mt.11,12)
A menyasszony egy test, ( ahogy ezt Pál írja:I Kor 12,12-20) ez erre is vonatkozik.
ha ezeket megértjük, ( és tudom hogy ti ezt értitek és tudjátok,de vannak akik ezt tagadják) akkor válik világossá az az ige:

Ézs 2,3   
És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde.

{flike}


Nyomtatás