Ne Imádj Bálványokat / II. Móz.20,3

Ne Imádj Bálványokat / II. Móz.20,3

Jeremiás (Jirmájá) könyvének hetedik fejezete figyelmeztet minket a tiszta, igaz Istentisztelet fontosságára. A külső,valódi megtérés nélküli Istentisztelet gyalázatosságára! 
A könyv eme fejezete azonban ennél is tovább megy, és rámutat egy ezideig félre ismert fogalomra, és az abból egyenesen következő halálos bűnre: A BÁLVÁNYIMÁDATRA!
Eme fejezet, nyíltan utal Izrael bűnére, (ami a bálványimádat) Majd Júda ugyan ebbe a bűnbe való esésére, és végül az Igazság világosságra jöttével, a mai egyház, ugyanebbe a bűnbe való elestére!

Préd 1,9    
A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.


Tisztán láthatjuk az Írásokból, hogy azok, akiknek akkor szólt az Úr Jeremiás által,hozzánk hasonlóan Templomba (gyülekeztbe) jártak, Istentiszteletre gyűltek össze, a törvény által előírt, parancsolatokban megfogalmazott módon áldozatokat mutattak be évenként-és rendelt alkalmanként. Egy Istenben hittek,Mégis szembesülniük kellett (nekik akkor-nekünk ma) azzal, hogy a vád ellenük (ellenünk): A bálvány Imádás! Intellektuális szinten, minden hívő tudja, mit nevez a Szentírás bálványimádatnak: Mindent ami Isten személye elé kerül!

Azonban sajnos csak intellektuálisan ismerjük ezt a fogalmat, mert szellemben nem is gondolunk bele, mi-minden lehet bálvány egy hívő életében! Pál mondja:   

2Kor 13,5    
Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.


Ezen igén elindulva:Tegyük próbára magunkat! Így az idők végén,merjük Isten előtt megvizsgálni magunkat,keresve-kutatva a titkos bűneinket, takarítsunk ki az életünkből minden kovászt,hogy valóban tisztán,szentül, és feddhetetlenül várhassuk a pillanatot:amikor odaállunk az ítélőszék elé, és ne ott kelljen szembesülnünk azzal a félelmes dologgal, hogy távol vagyunk a kegyelemtől! akkor amikor már nem javíthatunk semmin! Amikor már minden végleges és visszavonhatatlan!

2Kor 5,10    
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.


A Szentírásban nincsenek véletlenek! minden okkal, mégpedig nyomós okkal került bele!    

1Kor 10,11    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.


Először is: tisztázzuk mi is lehet bálvány! tehát mégegyszer:Mindaz ami Isten személye elé kerül bálvány, és amit azért teszünk hogy azt elérjük az bálvány áldozat! Így bálvány lehet a hívő életében akár: munka; állás; lakás; gyermek; házastárs; család; beosztás; pénz; pozíció; SZOLGÁLAT!; GYÜLEKEZET!; SZOLGÁLÓ!... minden,ami elvonja a figyelmünket Istenről, vagy minket Istentől,Ill.minden amit pótlólag teszünk,ami bár nem Istentől van, de véleményünk szerint beszámítható jócselekedet! Ezen felül: minden amit ezekért teszünk: bálványáldozat!
ezek lehetnek: idő; pénz; erő; energia; ... Ugye mennyire más, mint amit eddig hittünk? Sőt!
Jer.7,32 által leírt gyermek áldozat is behelyettesítésre kerül ezek fényében! A munkáért-biztos háttérért- alkalmatlannak vélt idő miatt történő csecsemő gyilkosság (fogamzás gátlás-terhesség megszakítás)! Hiába az egyházért vállalt szolgálat, a gyülekezetbe járás. Sőt:

Ézs 1,13    
Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.


Tartsuk szem előtt a következőket: Baal, Molok: ezek a termékenység, a gyarapodás, a siker bálványai! Akik a gyarapodást, sikereket, anyagi előbre jutást preferálják, azok ezeket a bálványokat imádják!És akik ezekért a dolgokért tesznek erőkifejtéseket, szolgálják és áldozatot mutatnak be nekik! Nézzük és lássuk meg: mennyire más az amit az Úr mond az áldásairól!!! V. Mózes 28-ban leírt áldások, melyek beteljesülését kívánjuk életünkben, nem a mi erőfeszítéseinktől-testi igyekezeteinktől függnek, hanem:

5Móz 28,1    
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened!!!


Ezzel kezdődik az áldások igérete!!!Ez az első ige az áldások előtt! És minden fordítás szerint így van! Első az Isten!!! És amennyiben igaz szívvel járunk előtte, és neki engedelmeskedünk, a vágyainkat alárendeljük akaratának: akkor ezen áldásokkal élhetünk. Nem szabad hogy a "farok csóválja a kutyát"! Lássunk egy példát ezekre: Isten megígérte Ábrachámnak, hogy fiút ad neki!
Ábrachám és Sara gondolták: ez irányba mozdulnak, és "besegítenek" Istennek! elérték amit akartak, de ez így, csak bajt okozott nekik! Isten nem szorul a mi segítségünkre! Az Ő áldásai, nem a mi izzadságszagú testi erőkifejtéseink függvénye!A mi testi igyekezeteink nem hatják meg Őt, és igazzá sem tesz minket Ő előtte! Csak Ő igazíthat meg, csak azon a módon ahogy Ő rendelte! Mindíg és minden esetben első az Isten! Értsük meg hát mindezek fényében az Igét:

Mk 8,36    
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?


Mit ér az, ha azt gondoljuk egymásról: mennyire az Úrban van ez a testvér, micsoda elhívástudat, de az ítélő szék előtt kárt vall?! Mert az egész élete,szolgálata : magamutogatás és egoizmus volt Csupán! Hívők vagyunk mind, egy cél lebeg szemeink előtt! mi értelme van a színészkedésnek? A látszat csalásának? Pál azt mondja:   

1Kor 9,26    
Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;


Hát fussunk mi is biztosra! minden kovászostól szabaduljunk meg, seperjük ki, inkább most amíg még lehet! Ma reggel még felkelt a nap! Ma még megújult a kegyelem! De ki tudhatja mit hoz a holnap?
Azt mondja az Ige Jeremiás által, azokhoz akik ebben ártatlannak vallják magukat:

Jer 2,35    
És azt mondod: Bizonyára ártatlan vagyok, hiszen elfordult tőlem az ő haragja! Ímé, én törvénybe szállok veled, mivelhogy azt mondod: Nem vétkeztem!


Elfordult a haragja? Nem! Inkább türelmesen vár! Miért? Az Ige mondja:

2Pt 3,9    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.


Miért nevezzük Istent erős várnak? Miért vethetjük bizalmunkat kétség nélkül belé? Miért lehetünk biztosak minden szavában? Mert Ő igaz, és nem változik!!!
Ez azonban nem csak értünk-hanem elenünk is igaz! Ő nem változtatja meg szavát, soha nem vonja vissza kijelentését!

4Móz 23,19    
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?


Meg kell értenünk: az hogy értünk-vagy ellenünk, az pusztán a mi hozzáállásunkon múlik! Azt mondja az Úr:   

2Sám 22,27    
A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.


Ha mi tiszták vagyunk, akkor javunkra tesz; ha pedig visszavonjuk az igéreteinket a cselekedeteink által...nos ő akkor visszavonja a kegyelmi igéretét számunkra de megtartja a büntetés igéretét ellenünk! Ki és miért gondolhatja: "esetemben kivételt fog tenni"?!Ő soha senki kedvéért nem tesz kivételt! Jézus esetében sem kivételezett! Neki is meg kellett szenvednie a mi megigazulásunkért. Nem mondta azt a mindenható: "csináljunk úgy mintha megtörtént volna!" Ne gondoljuk hogy ezek új dolgok! Ahogy ma-úgy régen is voltak emberek, akik várták az Úr napját, a békesség idejét. Igaznak hitték magukat, és kegyelemben tudták életüket. Ellenük prófétált Ámos:

Ámos 5,18-24
Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak.


Értsük meg: Nem elég a látszat! Az Isten a szívek vizsgálója! Még a gondolataink is előtte vannak! Csak az Igazaknak igért kegyelmet! Az Ítélet onnan fog érkezni, ahonnan nem is gondoljuk! senki sem lehet biztos magában! Az Úr adjon nekünk kegyelmet a megtérésre, és Ő adjon nekünk megtérő-töredelmes szívet.

Ámen.

{flike}


Nyomtatás