Szerző Téma: ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!  (Megtekintve 2643 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Dátum: 2012 Május 12, 10:36:15 »
Efézus 5:16:
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
 ez egy érdekes téma  szerintem: amit mik is tudjuk a minden napjainkban  mindennek megvan az ára! A kolosse 4:5 azt mondja hogy:Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.
 Én elgondolkoztam  ezen hogy mit is jelent ez a kérdés?  = Ki  vagy mi a legfontosabb az életünkben???
 Szerintem az igaz válsz ez lenne: A LEGFONTOSABB az ISTENNEL való kapcsolatom az ÚR JÉZUS KRISZTUS engesztelő áldozatáért és a SZENT LÉLÉK  ajándéka HIT által!
Úgy gondolom hogy az idő amit kaptunk ISTENTŐL az egy valódi kincs!és az idő ami elmúlik az soha többé nem jön vissza, ezért bölcsen kell eltölteni azt a kis időt  amit kaptunk ,ahogy Mózes is mondta a 90 zsoltárba:0
A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk.
11
Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat?
12
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.!

 szóval mit is jelent az hogy áron is megvegyük az alkalmatosságot?
 Szerintem a legfontosabb az hogy megismerjük és felismerjük Isten akaratát és azt meg is cselekedjük követvén az Efézus:5-17 : 16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.
 van amikor  beszélgetés közbe el kell hogy mondjunk valamit egy üzentet az ember társainknak, vagy feltárul előttünk amit olvastunk, az lehet egy üzenet, az Igén keresztül,  vagy  Isten küld valakit aki megmutatja nekünk a helyes utat, vagy a  szívünkben érezzünk egy erőteljes  vágyat egy késztetést, hogy engedelmeskedjünk isten akaratának, ezt az alkalmat  meg kell ragadni és ki kell használni az időt , mert ez az alkalom soha többé nem jön vissza: eszembe jutott példaként a Kornéliusz százados története: Ap. csel: 10:1-48:1
Vala pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből.
2
Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek.
3
Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius!
4
Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.
5
Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek;
6
Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned.
7
Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala.
8
És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba.
9
Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban.
10
Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás;
11
És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:
12
Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.
13
És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél!
14
Péter pedig monda: Semmiképpen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.
15
És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.
16
Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.
17
Amint pedig Péter magában tünődék, mi lehet az a látás, amelyet látott, ímé az férfiak, kiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezének a kapuhoz,
18
És bekiáltván megtudakozák, vajjon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-é szálláson?
19
És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged:
20
Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket.
21
Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, akit kerestek: mi dolog az, amiért jöttetek?
22
Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.
23
Behíván azért őket, szállására fogadá. Másnap pedig elméne Péter ő velök, és a Joppébeli atyafiak közül is némelyek együtt menének ő vele.
24
És másnap eljutának Cézáreába. Kornélius pedig várja vala őket, egybegyűjtvén rokonait és jó barátait.
25
És lőn, hogy amint Péter beméne, Kornélius elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt.
26
Péter azonban felemelé őt, mondván: Kelj fel; én magam is ember vagyok.
27
És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;
28
És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:
29
Annak okáért ellenmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, mi okból hivattatok engem?
30
És Kornélius monda: Negyednaptól fogva mind ez óráig bőjtöltem, és kilenc órakor imádkozám az én házamban; és ímé egy férfiú álla meg előttem fényes ruhában,
31
És monda: Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt.
32
Küldj el azért Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik; ez Simon tímár házában van szálláson a tenger mellett: ő, minekutána eljő, szól néked.
33
Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt.
34
Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten;
35
Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.
36
Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura).
37
Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált,
38
A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
39
És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; akit megölének, fára feszítvén.
40
Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván,
41
Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból.
42
És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.
43
Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.
44
Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet.
45
És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.
46
Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:
47
Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképpen mi is?
48
És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.
Ő engedelmeskedett Isten   akaratának! nekünk is ezt kell tennünk, mert szerintem ez a legfontosabb az életünkben , a legfontosabb az aki az életét adta  értünk: a jó pásztor aki tanít, vezet, megvédés éltett:János Evangéliuma:10:11   Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. :2smitten: :2smitten:

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Május 12, 19:06:20 »
Kedves Ildikó!

Nagyon jó ezt a téma! Kizökkent a kényelmes keresztényéletböl. Kizökkent abból, hogy mindent természetesnek vegyünk. Sokan úgy gondolják, a napok nem is olyan gonoszak...

13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Mt 5,13-16

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Május 13, 13:14:56 »
 :fel:

Márk 9:50:
Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
Máté: 5:14-16=
14 :
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15
Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak.
16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 János:8:12:12
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.


 Legyünk tehát  só és világosság! :2smitten:
 :019:
Ezrt minden nap az Igével kell élni és hagyni hogy Ő vezessen és szóljon hozzánk!!!
 kövesük a Sámuel példáját:Sámuel I. könyve:3:10   Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád! :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Május 13, 13:15:23 »
Arra gondoltam, hányszor mondjuk ki, hogy nincs idönk...? Valaki bátorításra, vagy imatámogatásra vár, de a saját cuccunk sokkal fontosabb most.
Szerintem megvenni az alkalmatosságot az is jelenti, hogy elfordulunk magunktól Isten felé, mert akkor lesz nyitott a szivünk embertársaink felé is.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Május 13, 13:26:27 »
Arra gondoltam, hányszor mondjuk ki, hogy nincs idönk...? Valaki bátorításra, vagy imatámogatásra vár, de a saját cuccunk sokkal fontosabb most.
Szerintem megvenni az alkalmatosságot az is jelenti, hogy elfordulunk magunktól Isten felé, mert akkor lesz nyitott a szivünk embertársaink felé is.

 :2smitten:EZ TÖKÉLETESEN ÍGY VAN!
pedig olyan szépen van megírva:Lukács Evangéliuma:12:31   Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.
és hagyni hogy szóljon hozzánk az Úr ! cselekedjük az Ő tökéletes akaratát:
Róma levél:12:2   És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. :2smitten: :2smitten: :2smitten: :019:


 
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Május 13, 20:55:54 »
Kapunk  az Úrtól lehetőséget arra, hogy megismerjük Őt és felismerjük szándékait. Ő sokszor szeretett volna velünk kapcsolatot létesíteni, de nem voltunk nyitottak a hangjára.

Idézet
"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem."
(Jel.3,20)

Pedig ez egy sorsdöntő pillanat.  És Jézus nem csak egyszer szokott az ajtónk előtt állni és zörgetni.
Sokszor felidézem a megtérésem pillanatát. Egy tanítássorozat befejezéseként elmondtam a befogadó imát. Velem volt egy barátom, de ő elutasította ezt a lehetőséget arra hivatkozva, hogy neki még korai, gondolkodnia kell rajta. Sajnos ez a barátom ezek után tovább folytatta áldatlan életét és e lehetőség után kb egy évvel később elhalálozott.
Én már akkor sem értettem meg a döntését, hiszen Isten felkínálta nekünk az áldást, az életet.
Idézet
19 ... előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!5Mózes 30,19
És a mai napig sok ember nem az életet választja.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #6 Dátum: 2012 Május 14, 09:04:34 »
De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. 4. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. 5. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.
2Thessz 3,3-5

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #7 Dátum: 2012 Május 14, 18:11:25 »

1TESS:5_23-24:
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Hű az, aki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt.Ámen!!!
 :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #8 Dátum: 2012 Május 14, 18:28:26 »
ÁMEN! Drága Ildikó!

Nekünk kell áron is megvenni az alkalmatosságot, de Isten az, aki megigazít, megerösít, Isten tud megörízni a gonosztol...

Ezért is fontos életünket teljesen átadni Neki, és Akaratának engedelmeskedni, mert így fogjuk tudni szeretni a mi URunkat!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #9 Dátum: 2012 Május 14, 18:47:25 »
 :igen:

 ámen! ez igy van!


 Rom:5-1:Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
 ezért nekünk is kell keresni mindenki iránt a békességet , türelmet,ki mutatni a szeretettetés átadni azt amit mi is kaptunk Ingyen  Kegyelemből!
 Zsid:12:14:
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
 ROM:13-11-15=1
Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12
A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13
A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15
Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.


Rom:13:18-20:18
Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19
Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #10 Dátum: 2012 Május 19, 11:44:18 »
Nagyon jó téma  :afro:

Érdemes volna felsorolásszerűen összegyűjteni, hogy milyen árat kell fizessünk az alkalmakért. Tanulságos lenne szerintem...
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #11 Dátum: 2012 Június 01, 07:54:48 »
Nagyon jó téma  :afro:

Érdemes volna felsorolásszerűen összegyűjteni, hogy milyen árat kell fizessünk az alkalmakért. Tanulságos lenne szerintem...
 igazad  van Petya testvérem!
 mindennek Ára van!

 nagyon várom mit szólnak ehhez a többi testvérek is!!! :104:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #12 Dátum: 2012 Június 02, 12:45:39 »
Most csak magamról személyesen beszélek...  :pirul:

Félre kellett tennem a betanult igei értelmezéseket és teljesen az ÚR Lelkére hagyatkozni. Ezt az árat azonban nagyon is éremes volt kifizetni, mert hatalmas áldás lett számomra. Az Ígét az Ígével megérteni, elvezet az Igazság mélységeibe.

Egy a sok ár közül...   :2angel:

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #13 Dátum: 2012 Június 02, 12:53:47 »
:2smitten:

Sajnos sokan vannak, akik a felekezeti hitvallásokat és a más tanítóktól hallottakat képtelenek feladni, mivel arra építkeztek sokáig.
Aki talán több tíz évig olyan dogmatikus vagy hitvallási alapokra építkezett amit adott helyzetben az alapig kellene visszabontania,
nagyon nehezen tudja félredobni és újraépítkezni. Pedig ez a bölcs és okos hozzáállás, nem pedig folytatni a hiábavaló építkezést.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:ÁRON IS MEGVEGYÜK AZ ALKALMATOSSÁGOT!
« Válasz #14 Dátum: 2012 Június 02, 13:05:24 »
 :2smitten:

Az a tapasztalatom, hogy a felekezeti dogmatikát, maguk a vezetök sem engedik meg elhagyni. Így sokszor a báránykát lelkiismereti krízisbe zavarják, ha az megpróbálja elhagyni azokat. Ez az amit én lelki kiskorúságban való tartásnak nevezek. Nem is annyira egyszerü ez a kérdés.

 Ám amit nyerünk azáltal, hogy az ÚR teljes Ígéjére hallgatunk, nem hasonlítható össze a veszteséggel.

 :Jezus04: :pasztor05:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10