Szerző Téma: HIT  (Megtekintve 1512 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
HIT
« Dátum: 2012 Június 04, 23:20:20 »
HIT

 Mit is jelent a Hit?

 szerintem a nem látott dolgokról való meggyőződés:
Zsidó levél:11:6   Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezikés megjutalmazza azokat, akik őt keresik
 Hogy mi a hit, azt Isten szolgáitól tanulhatjuk meg, akik rendíthetetlen bizalommal és engedelmességgel szánták oda életüket Istennek.
Zsidókhoz írt levél » 11. fejezet1
A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
2
Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.
3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidó:11:8
Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.:1Mózes:12:1-4És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked.
2
És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
És kiméne Ábrám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
Zsidó :11:9-32 Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.
Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.
11
Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.
12
Azért is egytől, még pedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan.
13
Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
14
Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek.
15
És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre.
16
Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
Akinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte.
20
Hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák Jákóbot és Ézsaut.
21
Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott.
22
Hit által emlékezett meg élete végén József az Izráel fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett.
23
Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.
24
Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya fiának mondják,
25
Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét;
26
Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.
27
Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.
28
Hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
30
Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig köröskörül járták.
31
Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról; Zsidó:12:1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
A hit engedelmesség Isten Igéjének A hit bizonyos afelől, hogy Isten létezett már a világ teremtése előtt is.A hit alapja a Biblia.AZ IGE ISTEN IGÉJE AKI  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS   ROM:10:17.Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által
 Rom 10:10 -11:
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.:
Zsolt:116:100
Hittem, azért szóltam; noha igen megaláztatott valék.
Ézsaiás :28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
 a szeglet kö az nem más mit az Úr jézus krisztus, ő az alap
Efézusi levél:2:20   Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
tudjuk tehát hogy
eljött a megígért Messiás, Aki pedig nem más, mint a Názáreti Jézus. Jézus maga Isten Fiának jelentette ki magát, és újra hangsúlyozta, hogy az örök élet elnyeréséhez szükség van a Benne való hitre.:   


JÁNOS :3:16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Az első keresztyének "hívők"-nek nevezték magukat: Ap csel:2:44
Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;A Szent Szellem által ösztönözve mindent elkövettek azért, hogy másokat is a Jézusban való hitre indítsanak (ApCsel 6,7És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
 Pál is a hit et hangsúlyozza  mint a megváltáshoz vezető utat: Rom:3:20-22:

Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.
21
Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
22
Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
A hit irányulhat a keresztyén örömhír és tanítás igazságára is :Judás :3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott.

 ezeket olvasva tehát tudjuk hogy az ember hit által él , és csak hit által igazulhatunk meg:
Vers   Szöveg
I. Korintus levél:13:2    És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
I. Korintus levél:13:13    Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.
I. Korintus levél:14:22    A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
I. Korintus levél:14:23    Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?
I. Korintus levél:14:24    De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,
I. Korintus levél:15:14    Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.
I. Korintus levél:15:17    Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok.
I. Korintus levél:16:13   Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
II. Korintus levél:1:24   Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok.
II. Korintus levél:4:4   Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe.
II. Korintus levél:4:13    Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
 Mert hitben járunk, nem látásban
II. Korintus levél:6:14   Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?
II. Korintus levél:6:15   És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
II. Korintus levél:8:7   Azért, miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy e jótéteményben is bővölködjetek.
II. Korintus levél:10:15    Akik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
II. Korintus levél:13:5    Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
Galátzia levél:1:23    Hanem csak hallották, hogy: Aki minket üldözött egykor, most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított. ez a Pál  vagyis Saulus volt aki megismerte az igazságot és megváltoztatta az életét.
Galátzia levél:2:16    Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.
Galátzia levél:2:20   Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. és ha hiszem hogy  ő bennem él akkor tudom hogy minden nap minden órában , minden percbe  velem van, és mindig melletem ál, megsegit megerősit, bármi is történhet.
Galátzia levél:3:5    Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekeszi-é? mert csak Ő képes hatalmas dolgokat müvelni , és megváltoztatni az életünket, az Ő lelkét kaptukakkor hinni kell  Őbenne:
Galátzia levél:3:6    Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
Galátzia levél:3:7    Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
Galátzia levél:3:8   Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.( ezért is vagyunk mik Ábrahám fiai)
Galátzia levél:3:9   Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
Galátzia levél:3:11   Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
Galátzia levél:3:12    A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekeszi azokat, élni fog azok által.
Galátzia levél:3:14   Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Galátzia levél:3:26    Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. itt láthasuk hogy Isten fiakká fogadott minket, tehát Ő az apánk , az Igazi APÁNK!!!
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert tudjuk hogy mindent amink van mindent kegyelemből  kaptunk , mert Ő szeret minket, ezért küldte el az Úr Jézust:
Efézusi levél:3:17   Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
Kolosse levél:2:7   Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással
minden nap Hálával tölt el , hogy  van  valaki a világ mindeségben aki  gondol rám , szeret és mindet tud rólam.
és ha elesünk is ő ott van fogja  kezünket és vezet, , ezért nem járhatunk a világ folyása után, hanem  mivel Ő bennünk van az Ő akaratát kell  teljesiteni:
I. Timóteus levél:6:11    De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
 hát ezeket olvasván a hitről én szrtném mondani mint PÁL:
Timóteus levél:4:7   Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:
 ez csodálatos lenne  ha ezt tudnánk mik is mondani , én erre vágyok,
 azért nem szabad elkalandozni csak Rá kell tekinteni:

Zsidó levél:12:2   Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
Zsidó levél:13:7   Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket.
mert  a bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül minket: igyekezünk hogy megtartsuk az Ő parancsolatait,
jelenések könyve:14:12   Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! Ezt a Hitet szeretném elérni és megtartani!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:HIT
« Válasz #1 Dátum: 2012 Június 05, 00:03:20 »
Ildikó, nagyon jó és építő ez az összeállításod. Örülök, hogy blogodban helyt adtál ennek a témakörnek.
A Biblia elejéből, Nóé történetéből ragadtam ki néhány verset hozzászólásom gyanánt.
A versek nem sorrendben következnek.

1Mózes 6

13 Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt.

17 Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van.

14 Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal.


Nóé nem látta a viharfellegeket, nem is esett több eső, mint máskor, de hitt az Úrnak Nem törődve a gúnyolódásokkal, megvetésekkel amelyek nap, mint nap nevetség tárgyává tették az emberek előtt, építette rendíthetetlen szorgalommal a bárkát.
Minden idejét, vagyonát arra áldozta, hogy eleget tegyen az Úr utasításának.
Hitt abban, hogy Isten valóban pusztulást hoz a világra és ezért kételkedés nélkül végezte a bárkaépítés fáradságos munkáját, hogy megmenekülhessenek azok kiket reá bízott az Úr.

Egy napon ismét szólt hozzá az Úr:

18 Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt.
19 És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nőstények legyenek azok.
22 Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.


Nóé engedelmessége meghozta a gyümölcsét. Mindazok akik vele együtt voltak a bárkában az özönvíz után új életterületet kaptak.
Ahhoz, hogy Nóé megépítse a bárkát és végigvárja az esőzés, áradás, pusztulás időszakát erős hitre volt szüksége. Nem ingott meg és Isten ígéretébe kapaszkodva hűségével megmentette az emberiséget a teljes pusztulástól.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HIT
« Válasz #2 Dátum: 2012 Június 05, 07:32:22 »
 :igen:
köszönöm kedves Pista testvérem a gondolataidat, valóban tele van a biblia a Hit hőseivel akikről azért lettek megírva a történetek  mint bizonyság nekünk , és sokat tanulhatunk ezekből a történtekből,  és épülhetünk  , ez az a HIT amitől vizeken járhatunk mint Péter , csak  Őreá kell nézni Jézusra aki a hitünk alapja ahogy Jézus is mondta: ános Evangéliuma:11:40   Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
I. János levél:5:4   Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
az Úr Jézus is azt mondta nekünk hogy higgyünk  Istenben és benne mert Ő legyőzte a világot!
 igy hát mik is győztesek vagyunk Őáltala aki szeretett minket és az életét adta értünk! :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

orsi50

 • Vendég
Re:HIT
« Válasz #3 Dátum: 2012 Június 05, 09:48:35 »
 :?: sok mindent irtál ide ildoko , én is kerestem ahogy mondtad de csak ezt találtam:
1Timóteus 3,16
 
16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe

 de ha nem jó ide akor kérlek töröld ki! :08:

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:HIT
« Válasz #4 Dátum: 2012 Június 05, 09:58:32 »
Orsi, nem gondolom, hogy Ildikó kitörölné, hiszen mit ér a hit, ha nem jelöljük meg a forrását és célját? Te pedig erre mutattál rá.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

orsi50

 • Vendég
Re:HIT
« Válasz #5 Dátum: 2012 Június 05, 12:41:35 »
 :01: köszönöm nagyon szépen kedves bacsipista! :059:

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HIT
« Válasz #6 Dátum: 2012 Június 05, 15:19:17 »
:?: sok mindent irtál ide ildoko , én is kerestem ahogy mondtad de csak ezt találtam:
1Timóteus 3,16
 
16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe

 de ha nem jó ide akor kérlek töröld ki! :08:


 Kedves  Orsi! dehogy törlöm , hálás vagyok hogy ide irtad ez ISTEN IGÉJE!!! :taps: :019: :016: :161: :017:

 legyél nagyon áldott!!! :017: :016: :rozsa:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

orsi50

 • Vendég
Re:HIT
« Válasz #7 Dátum: 2012 Június 28, 11:08:47 »
köszönöm! én nem sokat tudok de amit te irsz az nagyon tanulságos :afro:

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HIT
« Válasz #8 Dátum: 2015 December 01, 08:41:11 »

Sylvester Stallone megtért!
Sylvester Stallone a "kemény fiú" bizonyságot tesz Jézus Krisztusba vetett hitéről.A híres filmsztár és színész a keresztyén hit elkötelezettje. Szerinte nincs köztes út: vagy Istennel, vagy nélküle. Újjá lehet születni! – nyilatkozta a 63 éves sztár. A Keresztyén Küzdősportok Egyesületének honlapján mondta el gondolatait a született new yorki színész, aki szerint arról van szó, hogy az életben Krisztust kell követni, s nem magányos farkas módjára kell küzdenünk. Egy kerekasztal beszélgetés során, amit Stallone lelkészekkel folytatott, elmondta: Amikor csak templomba megyek, amikor a Jézus Krisztusba vetett hit vonzásának átadom magam, hallgatom Igéit és engedem, hogy kézen fogva vezessen, lehullik rólam mindenféle külső-belső nyomás. Szerinte nagyon fontos, hogy a keresztyének gyülekezetekhez tartozzanak, és a hitüket gyakorolják. A keresztyén alapok nagyon fontosak, ezáltal kapom meg életem értelmét, a szeretetreméltóság értelmét, az adás, odaadás értelmét, a korrektség értelmét, s tudok ellenállni olyan dolgoknak, amikkel naponta bombáz a filmipar: az irigységnek, a kapzsiságnak, a féltékenységnek és az elkeseredésnek. A Biblia Stallone számára a hit, az igazságosság és a győzelem könyve. Jézus akkora erőt ad, amivel mindvégig meg lehet állni, s meg lehet maradni a legnehezebb helyzetekben is. A beszélgetések során több fontos Igét is megemlített a sztár, különösen sokat jelent neki az Efézus 6,12, a 2Timotheus 4,8, és a 2Korinthus 5,17

http://naijapicks.com/posts/532/sylvester-stallone-i-have-surrendered-my-life-to-jesus-christ-video?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HIT
« Válasz #9 Dátum: 2019 Május 02, 17:57:07 »
Épp tegnap olvastam egy  történetet  kis  kacsákról és  a gyermeki hit    ről : megosztom veletek:
A GYERMEKI HIT JUTALMA 

Régi, kedves történet jut eszembe, ami felejthetetlen élményként maradt meg bennem.

A gyermekeim egész kicsik voltak. A kislányunk 3, a fiúk 5-és 9 évesek voltak. Azelőtt sohasem voltak kisállataink, és egyszer a piacon megláttam hét kiskacsát. Tudtam, hogy a gyermekeim nagyon fognak örülni, megvettem őket és hazavittem. Nagyon örültek a kiskacsáknak, és elhatároztuk, hogy egy kicsi helyet elkerítünk számukra, majd éjjelre mindig összeszedjük őket.Egyetlenegyszer történt meg, hogy elfelejtettük összeszedni a parányi kisállatkákat. Reggel, amikor felébredtem, akkor jutott eszembe. Azonnal odaszaladtam az eresz alá, és azt láttam, hogy vége van a hét kiskacsának, mert nagyon hideg volt az éjszaka. Ki vannak merevedve, fekszenek holtan. Gondoltam magamban, hogy most mit fognak szólni a gyerekek, ha felébrednek. Ilyen nagy mulasztást, hogy elfelejtettük. Egyik gyerek felébred, kijön a szobából és kérdezi: "Anyukám! Csak nincs valami baj? Olyan szomorú tetszik lenni." Ő a legnagyobb gyermek volt.
- "Képzeld, kisfiam, nem szedtük össze a kiskacsákat és elpusztultak."
Gyorsan szaladt megnézni, hát ő is látja, hogy végük van. Erre gyorsan bemegy és szól a többi gyereknek, hogy "képzeljétek, nem szedtük össze a kiskacsákat, és mind elpusztult". Erre a két kisebbik gyerek azt mondja, hogy hát gyorsan imádkozzunk, és akkor fel fognak támadni. Édes jó mennyei Atyám - gondoltam, ki van zárva, hogy ezek felébredjenek. De egyre csak bíztatták egymást, hogy rohanjunk és imádkozzunk.
Anyukám ugyanabban a házban lakott. Átszaladtam és elmeséltem, mi történt. Ő is megnézte és nyugtázta, hogy ezekben sajnos nincs élet. De hát akkor most mit csináljunk, hisz a gyerekek imádkoznak és mondják, hogy biztosan fel fognak támadni. "Ezek sajnos nem fognak" - mondja édesanyám. Szaladok vissza, és hallom, hogy a gyerekek imádkoznak és mondják, hogy
"Úr Jézusom, mi az neked: hét kiskacsa! Feltámasztottad te Jairus leányát is, meg Lázárt is. Úr Jézusom, neked semmi az, hogy feltámadjanak."
A másik gyerek is rámondta: "Mi az neked, Úr Jézusom!" - Térdeltek és imádkoztak.
Szaladtam vissza édesanyámhoz és mondtam. "Jaj, anyukám, ezek a gyerekek csak imádkoznak, most mit csináljunk?" "Fiam, meg sem tudok szólalni. Hogy mondjuk meg nekik, hogy ne imádkozzanak, hisz az Úr Jézus ezt úgy sem fogja meghallgatni?"
Anyukámnak eszébe jutott, hogy próbáljuk betekerni őket rongyocskákba, és rakjuk oda a téglából berakott tűzhely mellé. Nekem csak hullott a könnyem, mint a zápor, hogy a gyermekek most meg fognak botránkozni, mivel imádkoznak, és nem történik semmi. Szaladnak ki és kérdezik: "Anyukám, mozognak-e?" "Nem mozognak ezek, édes kisfiam!"
"Akkor rohanjunk vissza!"- mondják. És megint csak mondják, hogy "Mi az neked, Úr Jézus?"
Aztán újra szaladnak kérdezni, hogy mozog-e a már a kacsa? Kórusban mondtuk anyukámmal, hogy sajnos nem mozognak, - nem mertük mondani, hogy nem is fognak mozogni. Emlékszem rá, hogy Tibi fiam szaladt utoljára megnézni, hogy élednek-e már.
- És egyszer csak azt mondja: "Tessék csak nézni, ez már hápog!" - Odanézek, és tényleg egy kacsa már nyitogatja a száját. Azt mondja Tibi fiam: "Akkor rohanjunk vissza, mert egy már él! A többi is élni fog!"
És folytatták az imádkozást addig, amíg egytől egyig minden kacsa fel nem éledt. Emberileg teljesen lehetetlen volt. Csodálatos, hogy az Úr meghallgatja a hittel elmondott imádságot, a lehetetlennek látszót is. Ez számunkra is örök tanulság volt, hogy amikor úgy látszik, hogy semmi remény, akkor is bízhatunk Benne. A gyermeki hitet így jutalmazza meg az Úr Jézus, és tőlünk is ilyen gyermeki hitet vár. Van a Bibliámban egy bibliajelzőm, amin rajta vannak az imádkozó gyerekek és ezek a kacsák megörökítve. A férjem lefényképezte őket. /Beküldte Almási Mihályné. Történt Kiskunhalason 1955-ben./

http://www.vargamakai.com/olvas.html
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25