Szerző Téma: KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!  (Megtekintve 2096 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Dátum: 2012 Július 24, 10:16:23 »
Efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban

Efézus:6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

GALATA: 1:15-16:
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Jetremiás:1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Ap. Csel:9:15:...Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.

Filippi:2:5-16:Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
12
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába

Filippi:3:8-11:
.Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9
És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
11
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására


Filippi:3:14:
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára


Filippi:3:20-21:Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Kolossé:3:

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
18
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.
19
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
20
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
21
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás

1Thess:5:2-11:
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is

2Thess:1:2-3:Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
2 Thess:2:13-17:

Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14
Amire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
15
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
1 Timótheus:1:15-17:
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.
17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Rom: 16.25-27:
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
26
Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
27
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.

1Korintus:2:9-12:Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1 Korinthus:3:11:Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Ézsaiás:28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
Efézus:2:20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

zsolt:118:22:
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
Máté: 21:42.:
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Ap csel: 4:11-12:

Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Roma:9:33:Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
Roma: 11:32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Roma: 14:7-9:Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Roma: 14:17-18:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
Roma: 15:30:
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
2 Korinthus.1:11:
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.
efézus:6:18-19:Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,

Filippi:4:4-7:Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Filippi:4:19-20:

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

Filippi:4:23:A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Szeptember 01, 07:36:22 »

 :igen: :D :igen: :afro:


MI is az igazság?
Mózes V. könyve:16:20   Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
Mózes V. könyve:32:4   Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
Sámuel II. könyve:22:21   Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem

Királyok I. könyve:8:45   Hallgasd meg a mennyekből az ő imádságokat és könyörgésöket, és szerezz nékik igazságot.
Királyok I. könyve:8:49   Hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből az ő imádságokat és könyörgésöket, és szerezz nékik igazságot;

ób könyve:8:3   Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot?
Jób könyve:8:6   Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát.

Zsoltárok könyve:4:2   Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene; szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
Zsoltárok könyve:4:6   Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban.
Zsoltárok könyve:5:9   Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!

Zsoltárok könyve:11:7   Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az ő orcáját.
Zsoltárok könyve:15:2   Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.
Zsoltárok könyve:23:3   Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Zsoltárok könyve:24:5   Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
Zsoltárok könyve:25:5   Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Máté Evangéliuma:5:6   Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Máté Evangéliuma:5:10   Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa

Máté Evangéliuma:6:33   Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
ános Evangéliuma:1:14   És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
János Evangéliuma:1:17   Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

János Evangéliuma:3:21   Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.
János Evangéliuma:4:23   De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
János Evangéliuma:4:24   Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
János Evangéliuma:5:30   Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.
János Evangéliuma:5:33   Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.
János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

János Evangéliuma:17:17   Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Róma levél:1:17   Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen meg van írva: Az igaz ember pedig hitből él.

Róma levél:3:5   Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Istennek igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajjon igazságtalan-é az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
Róma levél:3:7   Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös?
Róma levél:3:8   Sőt inkább ne cselekedjük-é a rosszat, hogy abból jó származzék? – amint minket rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos.
Róma levél:3:21   Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;
Róma levél:3:22   Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,
Róma levél:3:25   Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,

Róma levél:6:18   Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.

I. Korintus levél:6:9   Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
II. Korintus levél:13:8   Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
Galátzia levél:5:5   Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

Efézusi levél:6:14   Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
Filippi levél:1:11   Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.

Filippi levél:3:9   És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
Filippi levél:4:8   Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
Kolosse levél:1:5   A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangyéliom:

II. Timóteus levél:3:16   A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

II. Timóteus levél:4:8   Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

I. Péter levél:1:22   Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

I. Péter levél:2:24   Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.

II. Péter levél:3:13   De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

II. János levél:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Jelenések könyve:16:7   És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid.
Jelenések könyve:19:11   És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
 :019: :026:Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Szeptember 01, 15:58:56 »
5Móz 32,4    
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt 119,138    
A te bizonyságaidat igazságban és hűségben jelentetted meg, és mindenek felett való egyenességben.

Mal 2,6    
Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Szeptember 02, 00:04:05 »
MI IS AZ IGAZSÁG?
 ISTEN IGÉJE! AMI A NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS!

JÉZUS AZ ÚT AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!

János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22 :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12 Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16 Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19 Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4 Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1 Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25 De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14 Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6 Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28 De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7 Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49 Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74 Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81 Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114 Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116 Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5 Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26 Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15 Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18 Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24 Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5 Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12 És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28 Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34 Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52 Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48 És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42 És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50 Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53 Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16 És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21 Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10 Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30 A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17 Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.
ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Október 04, 19:15:14 »
 :019:  sok helyen tanít az Isten igéje Isten beszéde hogy kövesük az igazságot: mert ISTEN  aki a világ mindenséget teremtette IGAZ! :afro:
példa:
Mózes II. könyve:34:6   És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
Mózes III. könyve:19:15   Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.
Mózes V. könyve:6:25   És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, amiképpen megparancsolta nékünk.

 :019:Mózes V. könyve:16:20   Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Október 17, 11:10:12 »
 :igen: :igen: :igen:
Követni az igazságot, párosul a Hittel! :2smitten: :2smitten:

Mózes I. könyve:15:6   És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.


Sámuel II. könyve:22:21   Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
Sámuel II. könyve:22:25   Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.

Zsidó levél:6:10   Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.
Zsidó levél:7:2   Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,
Zsidó levél:10:26   Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
Zsidó levél:11:7   Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett.
Zsidó levél:11:33   Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. :2smitten: :2smitten: :2smitten:


II. János levél:1:2   Az igazságért, amely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké:
II. János levél:1:3   Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #6 Dátum: 2012 December 10, 09:52:46 »
Efézusi levél:1:3=   Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, :05: :05:
 :019: :019:
I. Péter levél:1:3=   Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, :ima05: :066:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #7 Dátum: 2012 December 27, 08:26:36 »
 :afro: ÁMEN!


János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.
 János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.


 :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #8 Dátum: 2012 December 27, 08:42:42 »
ÁMEN!

És ahhoz, hogy szabadok legyünk nem elég hinni, mert az ÚR Jézus azokhoz intézte szavait, akik már hittek Benne és e szabadság elöfeltételeit  mutatja meg nekik:

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; 32. megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."
Jn 8,31-32

Tehát csak akkor tesz az Igazság szabaddá, ha valódi tanítványként meg is tartjuk az Ígéket. Csak ez által ismerjük meg az Igazságot!

Ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk Isten Szavának!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #9 Dátum: 2013 Január 24, 09:07:29 »
 Efézus 5:1-10
1 Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: 2 És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. 3 Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik; 4 Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás. 5 Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. 6 Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. 7 Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek; 8 Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. 9 (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), 10 Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
A kisgyerekek szüleiket utánozzák . Állandóan ezt teszik. Természetes számukra. Sőt, gyermekeinkben a saját magunk visszatükröződését látjuk és nem mindig tetszik, amit látunk, mert a gyerekek nemcsak az általunk jól csinált és jól mondott dolgokat utánozzák! Szellemi természetünk része, hogy kövessünk és utánozzunk valakit, és nekünk ISTENT kell követnünk és utánoznunk.
3 János 1:11
11 Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van; aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.

 :igen:
Vannak szellemi szüleink és vezetőink, akiket követnünk kell, ahogy ők is követik az Urat. Ne ess abba a hibába, hogy olyasvalakit követsz, aki színleli, hogy követi az Urat. Az Úr a te példaképed, Ő az, akire fel kell nézned és akihez meg kell próbálnod hasonlítani.
Zsidó levél 13:7
7 Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.
Isten szeretet, így az első, amit meg kell tennünk az, hogy betöltekezünk Isten szeretetével és engednünk kell, hogy az Ő szeretete minden nap kiáradjon rajtunk keresztül. Ez nem egy szabadon választható dolog. Nemcsak azon a napokon jársz szeretetben, amelyen kedved tartja és undok és önző lehetsz, amikor akarod. Akkor is szeretetben kell járnod, ha nincs kedved hozzá, mert Isten is szeretetben jár minden nap. Nem örülsz, hogy Isten nemcsak azon a napokon szeret bennünet, amelyen "kedve van hozzá"!
 Nem, Ő minden nap szeret téged, még akkor is, ha szeretetlenül viselkedsz.
Távol kell tartanunk magunkat a gondolatok, a szavak és a cselekedetek mindenféle szexuális erkölcstelenségétől és tisztátalanságától. A szexuális tisztátalanság a saját tested elleni vétek. Ez a bűn a tested elhasználódásához vezet. A szívedre és a szellemedre is hatással van. A szex nemcsak fizikai, hanem szellemi tevékenység is. Azzal a személlyel, akivel fizikailag egyesülsz szellemileg örökre összekapcsolódsz, akár a házastársadról van szó, akár nem. A házasságtörés és a paráznaság (a házásságon és Isten   szabályain kívüli szexuális kapcsolat) mind fizikailg, mind szellemileg tönkretesz ha tovább folytatod azt.
Jakab 3:2
2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

Ha Istent akarjuk utánozni őrt kell állítanunk ajkaink elé. Az, aki uralkodni tud a beszédén uralkodni tud az egész testén. Az emberek azzal találnak mentséget bűnös magatártásukra, hogy azt állítják, hogy nem tudtak uralkodni az eszükön, ill. az testükön, de a tested és eszed kordában tartása a szád kordában tartásával kezdődik! Ne légy kapzsi, pénzsóvár, mert az ilyen ember bálványimádó! Neki a pénz a bálványa és Isten a második helyre szorul.
2 Timótheus 2:20-22
20 Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. 21 Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. 22 Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.
Kövesd a jót. Kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet és a békességet. Nem a sötétség gyermeke vagy - hanem a világosságé. Azokkal legyél közösségben, akik mint szeretett gyermekek Istent követve nem a sötétségben, hanem Isten világosságában járnak.

 :019:
 Jézus is ezt mondta :

Máté Evangéliuma:5:14   Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #10 Dátum: 2013 Január 27, 09:37:51 »
Mózes III. könyve:19:15   Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben; ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld; igazságosan ítélj a te felebarátodnak.


Ézsaiás könyve:42:6   Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.

János Evangéliuma:8:32   És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #11 Dátum: 2013 Január 29, 17:38:00 »
 :afro: ámen!
5 Mózes =6:25   =És ez lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, amiképpen megparancsolta nékünk.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #12 Dátum: 2013 Január 29, 22:58:43 »
ÁMEN!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:KÖVESD AZ IGAZSÁGOT!
« Válasz #13 Dátum: 2013 Január 30, 10:52:29 »
Ámen!!
Ézsaiás könyve:51:1   Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, amelyből kivágattattatok, és a kútfő nyílására, amelyből kiásattatok!
Ézsaiás könyve:51:5   Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek: engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket.
Ézsaiás könyve:51:6   Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre ide alá, mert az egek mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlókép elvesznek; de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romol.
Ézsaiás könyve:51:7   Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!
Ézsaiás könyve:51:8   Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25