Szerző Téma: HÚSVÉT!  (Megtekintve 1187 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
HÚSVÉT!
« Dátum: 2013 Március 25, 18:49:21 »
JÉZUS VÉRE!

közeledik a Húsvét! jó lenne elmélkedni azon hogy mit is jelent az Úr Jézus engesztelő áldozata! mit is tett az Örökkévaló értünk,??
elküldte az egyszülött fiát aki meghalt értünk azért hogy nekünk békességünk legyen Istennel!!!


Jézus Krisztus vére az egyetlen Út amelyen Istenhez közelíthetünk, mert hogy a bűn által elvesztett Közösséget visszanyerhetjük,a vér amely megoltalmaz az Isten eljövendő haragjától: , mert aki hittel megragadja a Jézus Krisztus engesztelő vérét , amely: kiomlott a GOLGOTAI KERESZTEN , az megmenekül:
Krisztus vére a mi váltságunk díja
Kolossé:1:14:
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

:1Péter:1:18-19
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:,


ahogyan olvasunk az Ap csel: 20: 28: amelyet az Ő tulajdon vérével szerzett!
és a jelenések könyvéből is ezt olvashatjuk:Jel:5:9:
Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből.
JÉZUS KRISZTUS VÉRE :a bűnbocsánatunk alapja is:
Efézus:1:7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. tudjuk hogy vér nélkül nincs Bűnbocsánat
hol is lépet be a vér mint engesztelés?

olvassuk a 3Mózes:7:11:

Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést.
egy kérdés : miért is volt szükség engesztelésre?
A TANAH ban azt olvassuk hogy Ádám és Éva bűnbe eset , ehhez hogy ezt meg lehessen érteni elolvasom a 1Mózes:2:16-17:És parancsolta az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.
és olvassuk tovább hogy Éva nem fogadott szót hanem hagyta hogy a kígyó (a ki a Sátán volt) hogy becsapja és bünbe vigye: NEM FOGADOTT SZÓT ISTEN BESZÉDÉNEK!

1Mózes:3:1-6:
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
2
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
3
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
4
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5
Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
6
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék
. szóval így történt a bűnbe esés: tovább olvasva :1 Mózes 3:7

És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak. természetesen ez volt elfogadható isten előtt mert : olvassuk :1 Mózes 3:2:11
És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket. tehát itt maga az Örökkévaló ölt egy állatott hogy felöltöztesse őket.
olvassuk a Káin és Ábel esetéről is : 1MÓZES:4:4-5:
És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.
Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

Tehát a vér szerez engesztelést .Ezek az események előre mutattak Krisztus vérének végső jelentőségére. Különösen a Páska ünnep eseményei mutattak rá előre, amikor Isten népének bárányvért kellett az ajtófélfáikra hinteni, hogy ezáltal megmenekülhessenek a haláltól.2 MÓZES: 13:1
Szólott vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Égyiptom földén, mondván:
2
Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje; első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között.
3
Szóljatok Izráel egész gyűlekezetének, mondván: E hónak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
4
Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint; kit-kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz.
5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
6
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap tizennegyedik napjáig, és ölje meg Izráel községének egész gyülekezete estennen.
7
És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
8
A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű fűvekkel egyék meg azt.
9
Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét, lábszáraival és belsejével együtt.
10
És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, tűzzel égessétek meg.
11
És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskhája az.
12
Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.
13
És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Égyiptom földét.
. Ez a vér Jézus vérére mutatott előre, amellyel kell fedeznünk magunkat. Krisztus ideje előtt az izráelitáknak állatokat kellett feláldozniuk bűneikért, Isten Mózesnek adott törvénye alapján. Azonban az állati vér kiontása csupán bizonyos elvek tanítása érdekében történt.
A bűn halállal büntethető olvassuk a ROM:6:23:Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. nem volt lehetséges, hogy egy ember leöljön egy állatot saját halála helyettesítőjeként, vagy önmaga igazi képviselőjeként. Az állatok, amelyeket feláldoztak, nem voltak tudatában a jónak illetve a rossznak, így nem képviselték teljességgel őket: : Zsidók 10:4 :Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. de hát miért is kellett a zsidóknak állatokat feláldozniuk, amikor bűnt követtek el? Pál a különböző válaszokat erre a kérdésre a Gal.3:24-es versben :Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.
Az állatoknak, amelyeket, mint bűnért való áldozatokat öltek le, tisztáknak kellett lenniük - hiba nélkül valóknak 2Móz.12:5
A bárány ép, hím, egy esztendős legyen; a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. vagy a :; 3Móz.1:3,10 3
Ha tulokféléből áldozik egészen égőáldozattal: hímmel és éppel áldozzék. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt.
4
És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen ő érette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára.
5
És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért, és hintsék a vért köröskörűl az oltárra, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van.
6
Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira.
7
És az Áron pap fiai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre.
8
Azután rakják az Áron fiai, a papok, a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, amely az oltáron lévő tűzön van.
9
A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égőáldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.
10
Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék.

. Krisztusra mutattak előre, a "hibátlan és szeplőtlen" bárányra 1Pt.1:19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén::
Ezeknek az állatoknak a vére tehát Krisztus vérét képviselte. Elfogadottak voltak, mint bűnért való áldozatok, már amennyire előremutathattak Krisztus tökéletes áldozatára, amelyről Isten tudta, hogy meg fogja hozni azt. Így Isten megbocsáthatta Krisztus előtt élt népének bűneit.
Zsid 9:15:
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
tehát amint mondtam Krisztus vére a bűnbocsánatunk alapja: olvassuk az Efézus:1:77
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
tudjuk tehát hogy vér nélkül nincs bocsánat: Zsid:9:22És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
maga Jézus is erre tanit minket a: Máté:26:28:28
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
a Jézus Krisztus vére a megigazulásunk alapja is::Rom:4:25:
Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.
ez a kegyelmet ingyen kaptuk:Rom 3:24
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
a Jézus vére által Isten megbékélt velünk: Ő a mi békességünk alapja : olvassuk a Kolossé:1:20:20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
megölte az ellenségeskedést : Efézus.:2:16:
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Rom:5:1:

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Jézus Krisztus vére megtisztít megmos és megszentel, tehát az Ő vére által tiszták , és bűn nélkül lehetünk Isten előtt! , ez egy csodálatos dolgok , Isten a világ mindenség teremtője előtt tiszták lehetünk , nem tulajdonítja nekünk a bűneinket amit elkövetünk a Vér a mi megtisztulásunk alapja:1 János:1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
de megmossa a lelki ismeretünket is: Zsid: 9:14:

Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek
szóval ezeket olvasva az Igéből tudjuk hogy megmos a bűneinkből: Jel:1:5:
És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,
6
És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. igy lettünk királyok és papok:1 Péter:2:9
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
2 Mózes: 19:6
És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az ígék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. Jelenések:5:10:És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.Jelenések :20 :6:
Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig
tehát sokan fel sem tudjuk fogni hogy mit is jelent nekünk a Jézus vére: 1korintus:6:11
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által. Jel:7:14:4
És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.

A Jézus vére a közösségünk alapja is:1 Korintus: 10 :16:A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? zsid:10
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,
közösségünk van egymással is az ő vére által.:1Ján:1:7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

tudjuk tehát hogy csak az Ő vére által léphetünk isten szine elé :Efézus:2:13-18
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
a Jézus Krisztus vére le győzte a sátánt: Jelenések: 12:11:
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig. és a Jézus Krisztus vére által mik is diadalmaskodhatunk a sátán felett:Rom:8:37_39
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.!!!

ÁMEN!!! KÖSZÖNÖM URAM!!! :Jezus01: :ima05: :ima02: :ima06:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:HÚSVÉT!
« Válasz #1 Dátum: 2013 Március 25, 21:52:31 »
Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. 6. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. 7. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. 8. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. 9. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. 10. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. 11. Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek:

az ÚR páskája ez.


2Móz 12,5-11

"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"
Jel. 5:12.    

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HÚSVÉT!
« Válasz #2 Dátum: 2013 Március 26, 10:08:32 »
Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. 6. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. 7. Vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. 8. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. 9. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. 10. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. 11. Így egyétek meg: legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek:

az ÚR páskája ez.


2Móz 12,5-11

"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!"
Jel. 5:12.    

 :ima02:
 ÁMEN KEDVES ERZSIKE!!! :igen: :rozsa:„Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erõ és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”

  Jel 5, 11-13.:
 
11
És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13
Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké!!
!
A mai ember számára a húsvét festett tojást, nyuszi-várást, barkát, aranyesőt, tojáskeresést jelent. Ha jól megnézzük a legtöbb képeslapon is ezek szerepelnek. Csokitojások ezrei árasztják el a boltokat. De nekem valami hiányzik ebbõl a húsvétból. Már csokiból készült mását sem lehet nagyon megtalálni az üzletekben, nemhogy a valódi tartalmára emlékeznénk ezen az ünnepen. Ez pedig a BÁRÁNY.  aki  az életét adta értem , érted , értünk
Hiszen húsvét a Bárány ünnepe. És nem a réteken kint legelésző bárányoké, hanem az Isten Bárányáé, Jézus Krisztusé. De mit értsünk az alatt, hogy Jézus a Bárány? Először is Jézus olyan, mint egy áldozatra való ÁRTATLAN BÁRÁNY. A legszentebb legtisztább Bárány!
Ez a kép pedig a páska vacsorában elfogyasztott bárányra utal. Ugyanis a nép, mielőtt kivonult Egyiptomból, levágott egy hibátlan bárányt, és a vérét az ajtófélfára festette, és így kerülték el a halált. Attól kezdve egyetlen páska vacsora sem múlhatott el kovásztalan kenyér, bor és a bárány elfogyasztása nélkül. Jézus utolsó vacsoráján is ott a páska, ott a bor, de hol a bárány? Maga Jézus Krisztus a bárány, hiszen alig pár órával később ártatlanul, bűntelenül viszik a vágóhídra, a Golgota hegyére, és leölik, mint egy állatot. Vérét ontja értünk, hogy, mint Egyiptomban a nép, most mi szabaduljunk meg a haláltól. Az ártatlan Bárány hordozza a világ búnét, legfőképpen az enyémet,  és a tiédet is   kedves  Testvérem. Jézus vére értünk hullt, hogy megmentsen a gonosztól, hogy lehessen reményünk az életben, hogy tudjunk bízni a holnapban, hogy tudjuk az életünk mélységeiből újra és újra elkezdeni a holnapot. Jézus, a Bárány halálában ezt kaptuk: szabadságot a halál alól, amit egy ének így fogalmaz meg: „A Bárány hordja csendesen, földiek minden vétkét. Vállalja tisztán, bűntelen, bűnösök büntetését!!! Elindul, hordoz szenvedést. Gúnyt, halált, átkot, megvetést. Nem kíván könnyebbséget. Elvisel, hordoz bűnt és bajt, Golgota fáján kínt és jajt. És szól: eltűröm érted!”  meghalok érted!!! ÉRTEM HALT MEG JÉZUS  A GOLGOTAI KERESZTEN!
Másodszor pedig Jézus az Úr szent Báránya. És itt lesz számunkra érthető a Jelenések könyvének igéje. Hiszen csak az Úr Báránya méltó arra, hogy átvegye az élet könyvét, és hogy feltörje annak pecsétjeit. És azért Õ méltó rá, mert egyedül Ő szabad a gonosztól, és mert elvégezte küldetését. És az életet az Úr Báránya  NÁZÁRETI JÉZUS KRISZTUS A MEGVÁLTÓ neked is átnyújtja, habár nem  vagyunk  rá méltók. 
De Jézus ingyen, ajándékként átnyújtja a feltámadás lehetőségét, a mi személyes húsvétunk, feltámadásunk örömhírét, hiszen az Úr szent Báránya ezért győzött le minden gonoszat, hogy nekünk új életünk, sőt örök életünk legyen. MEGBOCSÁJTÁST KAPTUNK, NEM KELL NEKÜNK MEGHALNI A BŰNEINKÉRT , Ő MÁR MEGTETTE EZT ÉRTÜNK! SZABADOK VAGYUNK!!!  JÉZUS MEGSZABADÍTOTT!!! MEGVÁLTOTT A HALÁLTÓL ÉS AZ Ő VÉRÉVEL MEGMOSOTT MEGTISZTÍTOTT MINDEN BŰNTŐL!!!   NEKEM EZT JELENTI A HÚSVÉT NEM A NYUSZIT  A TOJÁST AZ IVÁST A LOCSOLÁST  :igen:
Így kívánom mindannyiunknak, hogy az idei húsvét a BÁRÁNY ünnepe legyen, aki szótlanul túrt mindent, hogy életünk legyen. Így kapcsolódjunk be mi is a mennyei istentiszteletbe, és énekeljük: „ Az Úr szent Bárányára teszem le bűnömet. És ott a kereszt lábánál  ott békességet kaptam! A szívem mindenestül, az Úr elé viszem. Megtisztul minden szennytől a JÉZUS KRISZTUS VÉRÉBEN!!! :Jezus01: :Jezus02:
  jel : 5: 11-13:

11
És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
12
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13
Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké!!! :ima02: :ima05: :ima06:

http://www.youtube.com/watch?v=XQYJFKBLP50#wsIsten Szerelmes Levele
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:HÚSVÉT!
« Válasz #3 Dátum: 2013 Március 26, 10:25:05 »
Igen, kedves Ildikó! A húsvétot Kr.u. 325-ben találták ki a níceai zsinat határozata alapján. Tehát úgy Jézus Krisztus, mint a gyülekezetek egészen addig, az Örökkévaló Isten rendelete szerint a Páskát tartották, és az sem véletlen, hogy Isten Báránya a Páska ünnepén áldoztatott fel a mi büneinkért. Sajnos a Húsvéttal behozták a pogány hagyományokat is.

    
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend.
1Kor 11,26
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:HÚSVÉT!
« Válasz #4 Dátum: 2013 Március 31, 12:42:33 »
Lukács : 24.:
1
A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2
És a követ a sírról elhengerítve találák.
3
És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4
És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5
És mikor ők megrémülvén a földre hajták orcájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6
Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
7
Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25