Szerző Téma: Jelenések könyve  (Megtekintve 1282 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Jelenések könyve
« Dátum: 2015 Június 01, 19:32:54 »
Jelenések Könyve - Előszó/Bevezetés

Tartalom

Előszó
Bevezetés - 1. rész
Szimbólumok a Jelenések Könyvében
Szerkezeti Táblázat

Előszó
A Jelenések Könyve a kereszténység 2000 éve alatt a mai napig mellőzött könyv. Nem csoda, mert e könyv bepecsételtetett Dán. 8,26; 12,4/a -9 amely bepecsételtetés a Messiásban nyílik ki és akik keresik és kutatják az írásokat azoknak az aktuális események közeledtével megnyílik a pecsét mögötti prófétai kinyilatkoztatás Dán. 12,4/b. Az újszövetségi történelmi idő melyben élünk e könyv próféciáinak jegyében telik.

A Jelenések Könyvének írója János apostol, akinek Evangéliuma és három levele található még a Szentírásban/Bibliában. A 12 tanítvány közül egyedül ő élte túl az ellene irányuló gyilkossági kísérletet - midőn forró olajjal teli üstben akarták halálra kínozni - azonban ezt túlélte és Domitianus császár Patmosz szigetére száműzte (i.sz. 81-96). Nagy feladat várt még rá - az Örökkévaló/JHWH Fiában Jesuában/Jézusban ott nyilatkoztatta ki a jövőre vonatkozó terveit, amelyeket kb. i.sz. 95-ben írt meg. Később megszabadult és Efézusban élt Trajanus császár uralkodásának kezdetéig (i.sz. 98-117).

Általánosan elterjedt vélemény a kereszténység körében, mivel e könyv nehezen érthető nem is kell olvasni. Ez a vélemény nem helytálló mert e könyv szerves része a Szentírásnak/Bibliának. Sőt az újszövetségi könyvek közül ez kötődik prófétailag leginkább az Ószövetséghez.
E munkában az ószövetségi próféciákat, melyek a Jelenések Könyvének adott szakaszaival párhuzamosak, feltüntetem. Így látható lesz, micsoda egység van e könyv és az Ószövetség között, és éppen a Szentírás/Biblia utolsó könyve tökéletesen bizonyítja az egész Biblia egységét, valamint azt, hogy az un. Ószövetség mennyire aktuális! Szükségesnek találom, erre különös hangsúllyal rámutatni, mert a Szentírás/Biblia teológiai szétválasztása fontos ismeretek hiányát okozta és emiatt a kereszténység önmagát sok áldástól és nélkülözhetetlen ismeretektől megfosztotta. A Jelenések könyvét az Ószövetség próféciái nélkül nem lehet helyesen értelmezni.

Kidolgozták: Lutz & Katharina Becker, (2011.)

Bevezetés - 1. rész
Az Örökkévaló súlyt helyez arra, hogy e könyv felolvastassék a gyülekezetekben - sőt különleges áldást ígér: Boldog aki olvassa és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit és megtartják azokat amelyek megírattak abban; mert az időpont közel van. Jel. 1,3
Tehát e könyv kinyilatkoztatásainak olvasása és tanulmányozása felrázó erővel bír és Istennek tetsző életvitelre ösztönöz. Ezért szeretnénk e könyv feldolgozásával szerény segítséget nyújtani annak megértéséhez.

Az első részben bemutatkozik János, az Örökkévaló/JHWH és Jesua HaMasiach/Jézus Krisztus.
Mindjárt e beköszönéskor előremutatóan prófétál János a jövendő elragadtatás utáni - a millennium előtti legkimagaslóbb földi eseményről: Íme jön (Jesua/Jézus) a felhőkkel, minden szem meg fogja Őt látni, azok is, akik átszúrták Őt, és gyászol és vádolja magát, zokog miatta a Föld minden törzse. Úgy lesz; Ámen. Jel. 1,7
Ugyanez a prófécia olvasható a Zakariás 12,10-14-ben, de itt Zakariás elsősorban Dávid házáról és Jeruzsálem lakosairól prófétál. Ennek nagyon fontos aspektusa van, hogy az ószövetségi próféta a zsidó nép bekövetkező reakciójáról ír, hiszen Jesua/Jézus földi tartózkodása idején saját népével a zsidó néppel azonosult: Én csak csak Izráel házának elveszett juhaihoz küldettem. Mt.15,24 Sőt tanítványainak is azt az utasítást adja, hogy pogányok útjára ne menjetek ... hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz. Mt.10,5-6

Ez az utasítás addig volt érvényben amíg messiási/megváltói küldetését el nem végezte a választott/elkülönített nép között. Jesua/Jézus földi tartózkodásának ideje alatt még az ország határain sem ment túl. Feltámadása után azonban változott az utasítás mert megváltói küldetése nem csak a választott/elkülönített nép felé irányult, hanem az egész emberiség felé is, ahogyan ezt Ézsaiás prófétával megjövendölteti az Örökkévaló: Megkeresni hagytam magamat azoktól akik nem is kérdeztek. Megtaláltattam magamat azokkal akik nem is kerestek. Ezt mondom: Ímhol vagyok, ímhol vagyok a népnek amely nem nevemről neveztetett. Ézs. 65,1

Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő, a Mindenható. Jel. 1,8 Az Úr Jézus/Jesua kijelenti magát amint az Örökkévaló/JHWH Ézsaiás 44,6-ban: Így szól az Örökkévaló/JHWH, Izráelnek Királya és Megváltója, a Seregeknek Ura/JHWH: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten!

János meglátta a Szót aki hozzá szólt: Jel. 1,13-14 És az olajmécsesek között hasonlót az Ember Fiához, bokáig érő köntösbe öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.
Dániel 10,5-6-ban már találkoztunk az Úrnak ezen megjelenésével: És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme: egy Férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan mint a társiskő/krizolit, és orcája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábai mint az izzó ércnek színe, és az Ő szavainak hangzása olyan, mint a sokaság zúgása.

A Jelenések könyve kinyilatkoztatásait sokan az utolsó idők antikrisztusi szakaszára helyezik. Ez azt sugallja, mintha az elmúlt 2000 év eseményei csak úgy 'vaktában' követték volna egymást.
Magam azt a logikát követem, hogy a kinyilatkoztatások János élet idejétől kezdve aktuálisak. Erre az a tény is rámutat, hogy a levelek, amelyekkel a kinyilatkoztatások kezdődnek akkor már létező gyülekezetekhez szóltak. Az Örökkévaló az elmúlt 2000 évben is kezében tartotta a történelem eseményeinek szálait. Ez a hatalmas mennyiségű esemény ami a Jelenések könyvében elénk tárul - annak súlyos ítéleteivel - elképzelhetetlen hogy az utolsó hét évre, vagy ahogy némely magyarázók állítják az utolsó 3 és fél évre szorítkozzon.

Trennlinie

Szimbólumok a Jelenések Könyvében

gyülekezet - eklézsia/kihívottak

hetes szám - tökéletesség/teljesség

levelek - üzenet, határozat

kétélű éles kard - Istennek/Jesuának beszédei Zsid. 4,12

hét csillag - angyalok/szolgálók - e helyen a gyülekezet vezetői, hiszen ők kapták kezükbe a leveleket. Ebben az értelemben összefüggés van a Dán. 12,3 között: Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké; - többek között a gyülekezet vezetőknek ez az elsőszámú feladata, hogy sokakat az igazságra vigyenek.

hét arany Menorah - Menora-hétágú olajmécses - Soha nem gyertyatartó! (A gyertyatartó téves kifejezés, elnagyolt fordítás!)
Menora-hétágú állandóan égő (oliva) olajmécses a Szent Szellem/Örökkévaló Isten jelenlétének szimbóluma. A hét gyülekezet - amely Ázsiában van: Efézusban, Szmirnában, Pergámumban, Thiatirában, Szárdeszben, Filadelfiában és Laodiceában. az Úr Jézus/Jesua gyülekezetei/eklézsiái voltak, a Szent Szellem kenete alatt - mint fényhordozók e világon. Melyik gyülekezet milyen mértékben élt a Szent Szellem vezetése szerint és mennyire volt fényhordozó, azt megtudjuk az Úr Jézus/Jesua hozzájuk intézett szavai alapján.

pecsétek - titok, határozat, tulajdonjog

sófár - kosszarvból készült kürt - isteni határozat-tanítás-utasítás
A Tóra átadásakor hangos sófár zengés hangzott a hegy felől, úgy, hogy az egész nép megrettent. 2.Móz. 19,16-19; Zsid. 12,19
Az Újszövetségben egységesen a sófár - kosszarv van helytelenül trombitának fordítva. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a trombita és sófár funkciója különböző. Az ezüstkürtök használata a földi eseményekhez kötődtek, mint a táborbontás, indulás, harciesemények és az égő- és hálaáldozatok ünnepein. 4.Móz. 10 Ha az Örökkévaló/JHWH szólt népéhez, akkor mindig a sófárt kellett megszólaltatni. Az Örökkévaló/JHWH által elrendelt örökérvényű ünnepek alkamával is sófárral kürtöltek.
Az egész Jelenések Könyve az Úr határozatait tartalmazza a Föld és népe sorsára nézve - itt hét sófárkürt szól.

arany - megtisztulás, tisztaság, szentség/elkülönítettség, szenvedés tüzében kipróbált hit

fehér ruha - (lenvászon) a szentek igazságos/Messiáshoz méltó cselekedetei, megszentelt élet

asszony - ökumenizálódott parázna Egyház

szél-vihar - háborúk

Trennlinie

Szerkezeti Táblázat

Az alábbi táblázat a kinyilatkoztatásoknak és történéseknek a történelemben bekövetkező sorrendjét ill. szerkezetét ábrázolja:

A levelek és pecsétek korszaka átfedi egymást:

Levelek
1-2-3-4-5-6-7
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-7
Sófárkürtök
1-2-3-4
Sófárkürt
5 - 1.jaj
Sófárkürt
6 - 2.jaj
Sófárkürt
7 - 3.jaj
7 Harag
Pohár

Levelek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Levél
Laodikeia történelmi szakasz; felöleli a 7-ik pecsét tartalmát
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Pecsét
Tartalmazza a sófárok és harag poharak csapásait
Sófárok
1-2-3-4-5-6-
7-ik Sófár 3.jaj
Tartalmazza a harag poharak csapásait

A táblázat segítségével jól látható és értelmezhető a Jelenések Könyve prófétai kinyilatkoztatásának történelmi sorrendje. A Szentírás/Biblia utolsó időre vonatkozó kijelentései és ismertető jegyei alapján határozottan felismerhető, hogy a laodikeiai korszakban van az emberiség.

www.zsidok-keresztenyek.eu
Ágak az Olajfában
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Jelenések könyve
« Válasz #1 Dátum: 2015 Június 01, 19:53:19 »
Jelenések Könyve - Levelek

Tartalom

Levelek - 2-3 részek
Efézus - (kívánatos) kb. i.sz. 30 ... - 2,1-7
Szmirna - (mirha, keserűség) kb. i.sz. 150 ... - 2,8-11
Pergamon - (kétszer v. alaposan megházasodott) kb. i.sz. 313 ... - 2,12-17
Thiatira - (folyamatos áldozat) kb. i.sz. 600 ... - 2,18-29
Szárdesz - (megújítás/reformáció) kb. i.sz. 1500 ... - 3,1-6
Filadelfia - (testvéri szeretet) kb. i.sz. 1730 ... - 3,7-13
Laodikeia - (népuralom) kb. i.sz. 1950 ... - 3,14-22

Trennlinie

Az alábbi táblázat a kinyilatkoztatásoknak és történéseknek a történelemben bekövetkező sorrendjét ill. szerkezetét ábrázolja:

A levelek és pecsétek korszaka átfedi egymást:

Levelek
1-2-3-4-5-6-7
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-7
Sófárkürtök
1-2-3-4
Sófárkürt
5 - 1.jaj
Sófárkürt
6 - 2.jaj
Sófárkürt
7 - 3.jaj
7 Harag
Pohár

Levelek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Levél
Laodikeia történelmi szakasz; felöleli a 7-ik pecsét tartalmát
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Pecsét
Tartalmazza a sófárok és harag poharak csapásait
Sófárok
1-2-3-4-5-6-
7-ik Sófár 3.jaj
Tartalmazza a harag poharak csapásait

A táblázat segítségével jól látható és értelmezhető a Jelenések Könyve prófétai kinyilatkoztatásának történelmi sorrendje. A Szentírás/Biblia utolsó időre vonatkozó kijelentései és ismertető jegyei alapján határozottan felismerhető, hogy a laodikeiai korszak elején van az emberiség.

Trennlinie

 


Levelek - 2-3 részek

Az adott gyülekezetekhez szóló üzeneten kívül legalább négy párhuzamos jelentőséget különböztethetünk meg:

1. A kinyilatkoztatás konkrét gyülekezeteknek íródott Kis-Ázsiában.

2. Távolabbról a levelek képet adnak a kereszténység állapotáról minden időben és minden helyen a Földön. Minden időben az egyes gyülekezetre valamelyik kép a hét közül ráillik. Ezért nagyon fontos tanulmányozni e hét gyülekezet állapotát és azt amit az Úr Jézus/Jesua felőlük mond. Mert attól függően, hogy melyiknek a kategóriájába tartozik egy mai gyülekezet, tudható az Úr véleménye arról a gyülekezetről/egyházról.

3. A levelek az egyes hívők szellemi állapotára mutatnak.

4. A negyedik jelentősége a leveleknek prófétikus - amelyre már a helységek nevei is utalnak - és ebből a szempontból kutatjuk az Írást. A hét gyülekezet állapota az egyház történelmének szakaszait leplezi le előrelátóan azaz prófétikusan egészen az elragadtatásig ill. az Úr Jézus/Jesua visszajöveteléig - az ezer éves földi uralom kezdetéig. A történelmi átláthatóság megkönnyítéséért a korszakok kezdetére 'kb.' utalunk. A korszakokat nem zárjuk le mint más kutatók, mert egyik egyházkorszak sem záródott le egy bizonyos évszámmal. Pl. napjainkban a thiatirai - korszak, de a szárdeszi is a laodikeiai korszakba való új ökumenikus (egyik parázna, a másik azt hiszi hogy él, de halott) kibontakozásával jelen van és lesz az antikrisztusi időig - míg Jézus/Jesua ítélete eljön rá.

Még egy fontos szempontról nem szabad elfeledkeznünk, mégpedig arról, hogy e gyülekezetek nem csak megtért pogányokból álltak, hanem nagy számban voltak diaszpóra/szétszórtságban élő zsidó hívők is e gyülekezetekben.

Efézus - (kívánatos) kb. i.sz. 30 ... - 2,1-7
1. Az efézusbeli eklézsia/kihívottak/gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, aki a hét csillagot jobbjában tartja, aki a hét arany olajmécses között jár.
2. Ismerem tetteidet, fáradozásodat, állhatatosságodat, és hogy nem vagy képes elhordozni a gonoszokat, hogy megpróbáltad azokat, akik magukat apostoloknak mondják, noha nem azok, és hazugoknak találtad őket.
3. És állhatatos vagy, terhet hordoztál nevemért, és nem fáradtál bele.
4. De mégis az a kifogásom ellened, hogy első szeretetedet elhagytad.
5. Emlékezz vissza, honnan estél ki, tarts bűnbánatot és tedd az első tetteket. Ha nem teszed, elmegyek, és olajmécsesedet kimozdítom helyéből, akkor, ha nem térsz meg.
6. De az megvan nálad, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit, melyeket én is gyűlölök.
7. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak/gyülekezetnek mond! A győzedelmesnek enni adok az Élet Fájáról, amely Isten Éden-kertjében van.

Az Úr a jobb kezében tartja a hét csillagot - akik a hét gyülekezet vezetői ill. az egyházkorszakok vezető alakjai. A hét arany mécses, melyek között jár az a hét gyülekezet ill. az egyházkorszakok egyes gyülekezetei.
Az efézusi eklézsiát/gyülekezetet Saul/Pál apostol alapította kb. i.sz. 52-ben. Majd Timóteust bízta meg a gyülekezet gondozásával. János apostol páthmoszi száműzetéséből való szabadulása után (i.sz. 96-) Efézusban élt haláláig. Tehát láthatjuk, hogy milyen jó kezekben volt a gyülekezet. Dícséretet is kapnak, de a tipikus hibája a hívőknek a Szent Szellem teljes gondozása ellenére mégis megtalálható: az első szeretet elveszítése. Ez olyan súlyos az Úr Jézus/Jesua előtt, hogy ezért már kilátásba helyezi a mécses kimozdítását.
A nikolaiták cselekedetei röviden: Az egyházi hierarhia uralkodása az egyszerű hívőkön. Szellemi szolgáltatásokért pénz és egyéb anyagiak követelése, és hamis tanítások terjesztése. A kezdeti időkben jellemző volt a gnoszticizmus, amelyből a szinkretizmus napjainkon át a végidőkig halad - és az ökümenizmus világvallási törekvéseiben - minden vallást magába tömörítő new-age-ben tetőzik be a végidőkig, ami a keresztény egyházakba is belopódzik - világvallások: egy teljességre fejlődött new-age-kereszténység ill. pogány-keresztény vallási szövetség.
Az első levél azzal az ígérettel zárul, hogy a mennyei Éden-kertben lévő Életfáról kap gyümölcsöt a győztes - azaz üdvösséget kap az Úrtól.

Szmirna - (mirha, keserűség) kb. i.sz. 150 ... - 2,8-11
8. A szmirnabeli eklézsia/kihívottak/gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, aki halott volt és újra élővé lett.
9. Ismerem szorongattatásodat és szegénységedet. Mégis gazdag vagy. Ismerem azok rágalmait, akik magukat zsidóknak mondják, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
10. Ne félj attól, amit még szenvedned kell! Lám a vádló/ördög közületek egyeseket tömlöcbe készül vetni, hogy megpróbáltassanak, úgyhogy tíz napi szorongattatásotok lesz. Ám légy hű halálig, s odaadom majd neked az Élet Koszorúját.
11. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak mond. Annak, aki győz, nem fog ártani a második halál.

A szmirnai gyülekezetnek sok üldöztetést kellett elviselnie egészen a halálig. Ezért mondja nekik az Úr saját magáról, hogy halott volt de él - mintegy bátorításként. Ő a Dicsőség Királya mártír lett, de a halál nem tarthatta fogva - ők se féljenek, mert csak a testnek árthat az ellenség, de az Örök-honban az Élet Koszorújával lesznek ékesítve ha kitartanak. A győzedelmesnek nem árt a második halál - a tűznek tava.
Sajnos azok a zsidók akik nem hitték Jézus/Jesua messiási voltát ill. elvilágiasodottak voltak, akik csak etnikailag tartoztak a zsidósághoz - szidalmazták és üldözték a hívő zsidókat.
A tíz napig való nyomrúság a korszak legvéresebb üldözésére vonatkozik, amely Diocletianus császárral 303-ban kezdődött és további császárok idején 10 tíz esztendeig tartott megszakítás nélkül.

Pergamon - (kétszer v. alaposan megházasodott) kb. i.sz. 313 ... - 2,12-17
12. A pergámumbeli eklézsia/kihívottak/gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
13. Én tudom, hol lakol, ahol a sátán királyiszéke van; és ragaszkodsz nevemhez, és a bennem való hitet nem tagadtad meg, még hű tanúmnak, Antipásznak napjaiban sem, akit nálatok öltek meg, ott, ahol a sátán lakik.
14. De kevés kifogásom van ellened: Vannak ott nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki megtanította Bálákot arra, hogy kelepcét állítson Izráel fiai elé azzal, hogy bálványáldozatot esznek és paráználkodnak.
15. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanításához ugyanúgy ragaszkodnak.
16. Tarts bűnbánatot! Ha pedig nem, eljövök hozzád hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával.
17. Akinek van füle, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak mond! A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem ismer, csak az, aki kapja.

Az Úr úgy mutatkozik be, mint akinél a kétélű éles kard van - ez a kard Isten beszéde Zsid. 4,12, amely alapján ítélni fog. A levél befejezése elgondolkoztató, mert ahogyan az Ő beszéde kétélű éles kard, úgy az elrejtett manna is a szellemi eledel, azaz az Ő beszéde, de mint az elrejtett kincs után kell kutatni. A fehérkövecske szerepe mint egy igazolása a győzelemnek és az új név amit a győztes kap az Úrtól - melyet senki nem tud - kifejezi az Úr elismerését.

Pergamon városában Zeusz-oltár volt, ezt nevezi az Úr a sátán királyiszékének. E kultusz papjai üldözték a keresztényeket. Ezen üldözés áldozata volt Antipás, a hű hitvalló.
A bálámi tanítás 4.Móz. 25,2-3; 31,16 lényege abban áll, hogy belevigye a gyülekezetet a bálvány-kultusz gyakorlásába amivel eltávolítja őket az Örökkévaló/JHWH és Jézus/Jesua áldásaitól. A nikolaita tanítás az efézusi gyülekezetnél leírtaknál tovább mutat ezen tanítás további fejleményeire, amivel a hívők közösségét szellemileg és testileg is megfertőzi.
Szmirna keserű szenvedései után még egy generációnyi idő sem telt el és Constantin császár uralma alatt i.sz. 313-ban az un. türelmi rendelet következtében vallásszabadságot élvezhetett a kereszténység. I.sz. 325-ben már maga a császár volt az egyház szellemi vezetője, aki soha nem tért meg a pogány kultuszok gyakorlásából és tiszteletéből.
I.sz. 391-ben Theodosius császár államvallássá emelte a kereszténységet. Ezzel az összefonódással elindult a kereszténység szellemi hanyatlása.
A kereszténység történetében bekövetkezett a szellemi paráznaság ami miatt az Örökkévaló Izráelt újra és újra megfeddte. Tehát a keresztény egyház úgy a nikolaitizmussal mint a császársággal megalkuvó módon összeadta magát - valóban 'alaposan megházasodott'.

Thiatira - (folyamatos áldozat) kb. i.sz. 600 ... - 2,18-29
18. A thiatirabeli eklézsia/kihívottak/gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az Isten/Örökkévaló Fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az ízzó fényű érczhez:
19. Ismerem a te cselekedeteidet, és szeretetedet, és hitedet és szolgálatodat és állhatatosságodat/kitartásodat, és tudom, hogy utóbbi tetteid felülmúlják az előzőket.
20. De panaszom van ellened, mert megengeded amaz asszonynak Jézabelnek, aki magát prófétanőnek nevezi, és tanít és elhiteti az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
21. Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akarja paráznaságát elhagyni, nem akar más felismerésre térni.
22. Íme én betegágyba dobom/vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy szorongattatásba/nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő (Jézabel) cselekedeteiből.
23. És az ő gyermekeit megölöm halállal/halálos betegséggel. És megtudják az eklézsiák/kihívottak/gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a cselekedetei szerint.
24. Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tanítás, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik; nem vetek reátok más terhet;
25. De amitek van, azt szilárdan tartsátok, amíg eljövök!
26. És aki győz, és aki az Én tetteimet mindvégig megőrzi, annak hatalmat adok a pogányokon/nemzeteken;
27. És pásztorolja/terelgeti őket vasvesszővel, cserépedényekként törnek széjjel.
28. Mint ahogy én is kaptam Atyámtól, úgy adom annak a hajnalcsillagot.
29. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak mond.

Mivel ez az eklézsia ill. egyházkorszak az Úr ítéletét vonja magára, ezért úgy mutatkozik be az Úr, mint aki ítélni fog: Ő Isten Fia Ján. 5,22, akinek átható tüzes a tekintete és izzó fényű lábai az ítélettételre utalnak. Az Úrnak e tekintetét ismerjük a Dán. 10,6-ból, ahol Dániel népének (a zsidó népnek) jövendő sorsát tudatja a prófétával. A 19-ik versben olvassuk, hogy mely dolgokban voltak feddhetetlenek és az a kicsiny 'maradék' amely e dícséretet kapja ha megmarad az Úr szerint való cselekedetekben az ezer esztendőben vele fog uralkodni. A hajnalcsillag az Ő személyére utal Jel. 22,16. A hajnalcsillagot nem sokkal napnyugta után láthatjuk meg és röviddel napkelte előtt vehetjük újra észre. Tehát az életünk sötétségébe bevilágít és megláthatjuk magunkat olyannak amilyennek Ő lát minket. 2.Pét. 1,19

E levélben újra olyan szituációval találkozunk, ami az ószövetségi Izráelben már súlyos vétkekhez vezetett - ez a jézabeli szellemiség, amely azonos a nikolaiták és Bálám szellemiségével - azaz uralkodás, kegyetlenség, összefonódás a világgal, annak bálványai és okkult tanai helyet kapnak az eklézsiában; ezt nevezi az Örökkévaló és Jézus/Jesua parázna kapcsolatnak. 1.Kir. 18-ik és 21-ik rész. Ez a középkor kereszténysége a katolikus egyház.

Véres múlttal rendelkezik, az inkvizíció intézménye amely a hit 'tisztaságát' hivatott őrízni - véres könyörtelen terror, végtelen szenvedés, rettegés és árulás intézménye lett. Olyan 'toleráns' ez az egyház Jézabel szellemisége által, hogy a pogány vallási rítusok szépen megférnek dogmáik teológiájában mint a a voodoo és további pogány vallások és elemeik az érintett országokban. (Pl. Haitin)

Jézabel szellemisége megmutatkozik abban a tényben is, miszerint a kezdeti kereszténység a Biblia ünnepeit pogány elemekkel vegyítette ill. ünnepeket talált ki amiket keresztényiesített. (Pl. Mária-kultusz: mennybemenetele, királynői-közbenjárói státusza stb.; halottak napja; rózsafüzér, karácsony a napisten/Sol ünnepén, húsvét Asztarte/Aphrodite/termékenység istennője ünnepén stb.)
Ajánlom elolvasásra az 1.Kir. 18-ik 21-ik részét!
E korszak egyházának állapota és cselekedetei nem áldást hoztak az emberekre hanem átkot és ítéletet - 22-ik vers.
Sajnos a későbbi reformációs mozgalmak sem tisztították meg - kevés kis egyháztól eltekintve - ünnepeiket a különböző pogány elemektől, így ez a szellemiség bent maradt a reformált egyházban is - a Mária-kultuszt kivéve.

Ezekhez az ünnepekhez nincsen köze a Teremtőnek/Istenünknek, aki Izráelnek örökértékű ünnepeket rendelt el. Az Örökkévaló/JHWH ünnepeinek megünneplése kötelező érvényű. És mivel a kereszténység nem egy 'új vallás', hanem az Örökkévaló 'új népe' Izráel Messiása Jesua HaMasiach/Jézus Krisztus által, ezért az Izráelnek adott ünnepek rendje a kereszténységre is vonatkozik! Hiszen az Örökkévaló ünnepeinek a Messiásra, Izráel Királyára irányuló *üdvtörténeti jelentősége van!
*Utolsó Aratás - www.vilag-vilagossaga.eu/izrael/Az Úr ünnepeinek üdvtörténeti jelentősége

Szárdesz - (megújítás/reformáció) kb. i.sz. 1500 ... - 3,1-6
1. A szárdeszbeli eklézsia/kihívottak/gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja Az, akinél Isten hét Szelleme és a hét csillag van: Ismerem tetteidet. A neved az, hogy élsz, pedig halott vagy.
2. Ébredj fel, és erősítsd meg a maradékot, akik halófélben vannak! Mert nem találtam a te cselekedeteidet Istenem előtt teljeseknek.
3. Emlékezz vissza azért, hogyan vetted és hallottad, tartsd meg, és térj meg! Hogyha nem ébredsz fel, eljövök hozzád mint egy tolvaj, és nem fogod tudni, melyik órában érkezek hozzád.
4. De van azonban kevés név Szárdeszben, kik nem szennyezték be ruháikat, ezek fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá.
5. Aki győz, azt fehér ruhákba öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az Élet Könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám és az Ő angyalai előtt.
6. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak!

Szárdesznek Isteni teljességében mutatkozik be az Úr Jézus/Jesua, hiszen az Örökkévaló/JHWH hét Szelleme van nála: Az Örökkévaló/JHWH Szelleme nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem Szelleme, a tanács és erő Szelleme, az Örökkévaló/JHWH ismeretének és félelmének Szelleme. Ézs. 11,1-2
1. Örökkévaló/JHWH Szelleme = Messiás/Krisztus Szelleme = Igazság Szelleme
2. Bölcsesség Szelleme
3. Értelem Szelleme
4. Tanács Szelleme
5. Erő Szelleme
6. Szeretet Szelleme
7. Hatalom Szelleme

De van azonban kevés név Szárdeszben, kik nem szennyezték be ruháikat, ezek fehér ruhában velem fognak járni, mert méltók rá.
Ez az egyházkorszak mivel csak azt hiszi hogy él, de halott/névkeresztény - ezért azon kevesek, a kicsiny 'maradék', akiknek hitükhöz méltó cselekedetekkel és hitüket megvalló bizonyságtétellel igazolták hűségüket, fehérruhát ígér az Úr: Aki győz, azt fehér ruhákba öltöztetik, és nem törlöm ki annak nevét az Élet Könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám és az Ő angyalai előtt. Mt. 10,32; Jel. 19,8/b

A szárdeszi gyülekezetet a reformáció történelmi szakaszába lehet elhelyezni. A reformációt az egyház megromlott állapota váltotta ki. A katolikus egyház visszélése a hatalommal, szennyes életvitele a pápáknak, az általános szellemi romlás/rothadás, az egyszerű hívek tudatlanságban tartása és félrevezetése, felbátorított némely Istent kereső és igaz ismeret után vágyó bátor hitvallót, akik szembe szálltak ezen istentelen kereszténységgel és megújító/reformáló tanokat kezdtek el hirdetni.
Ez rendkívül fontos dolog volt - a Szent Szellem munkája - és hűséges mártírok vére áztatta ez utat.

A reformáció egyik kimagasló alakja Luther Márton volt. A többi reformátor előtte és utána nincs olyan magasra emelve mint ő. Jól indult, bátran kiállt a bibliai igazságokért - életveszélyt is vállalva - de később megalkudott. Követte a katolikus mintát, mely szerint a maga szakramentumjait/szentségeit tartotta a hívő élet mércéjének. Több bibliátlan gyakorlatot meghagyott csak a katolikus 'cimkét' vette le róla és integrálta a reformáció alaptanításaiba/teológiájába. (Pl. gyermekkeresztség; katolikus bérmálás = reformált konfirmáció stb.)

Később a 'világi hatalmasságokat' felhasználva üldözte a nála igazabbakat - mondván: *Mi nem ontunk vért, azt a világi hatalmasságok intézzék el! A 'világi hatalmasságokat' a maga céljai érdekében manipulálta. Aki nem fogadta el szakramentjeit/szentségeit vagy kritizálni merészelte, a világi hatalmakkal büntettette meg. A pápák hatalmát ő nem bírta - ezt a világi hatalmakkal biztosította magának. Véres uszításokkal kelt ki az anabaptisták ellen, amely mozgalom éppen a halott egyházból való 'kifutása' volt azoknak, akik csak a Szentírást tekintették mérvadónak. (*pl. A világi hatalmasság testi büntetéssel tartozik az újrakereszteltek felé) és a paraszfelkeléssel szemben is véresen lépett fel. Híres közönséges durva stílusáról.

Reformja elején remélve, hogy a zsidók betérnek az 'ő egyházába', barátságos hangot használt feléjük. A zsidók nem tértek be az 'ő egyházába' ezért iszonyatos gyűlöletet növelt a szívében irántuk.
Némely keresztény körökben szimpátiát váltott ki a zsidók sabbat ünneplése, ez féltékenységét és gyűlöletét fokozta.
*1543-ban megjelent írása a A zsidókról és hazugságaikról melyben pontokba szedve leírta, hogyan kellene e népet kínozni és elpusztítani. Ő az értelmi szerzője a holokauszt forgatókönyvények, amit a nemzetiszocialisták pontról pontra megvalósítottak sőt túl is mentek rajta. Hitler rá hivatkozott, amikor 6.000.000 zsidó embertársunkat megsemmisített - az egész világ zsidóságának(!) egyharmadát.
(*idézetek: Hans-Jürgen Böhm, Die Lehre M. Luthers - ein Mythos zerbricht! Dokumenten!)

Sajnos a reformáció többi élenjárója között többen a Biblia próféciáinak meg nem értése miatt antijudaista beállítottságúak voltak, az antiszemitizmust és a zsidók iránti gyűlöletet terjesztették a keresztények körében. Akinél szimpátiát tapasztaltak a zsidók felé, azt is üldözték.

Tehát láthatjuk, hogy a szárdeszi, a reformált gyülekezet sem hozta azt a szellemi nívót amit kellett volna. Ehelyett erőtlenségéről tesz bizonyságot. Erősíteni kellene a halófélben lévőket. De nem tudja, mert maga csak azt hiszi, hogy él - de valójában halott.
Az Úr kegyelmesen szól e korszakhoz és emlékezteti: visszatérni a tiszta Igéhez, a krisztusi szeretethez: Ébredj fel, és erősítsd meg a maradékot, akik halófélben vannak! Mert nem találtam a te cselekedeteidet Istenem előtt teljeseknek. Emlékezz vissza azért, hogyan vetted és hallottad, tartsd meg, és tarts bűnbánatot!

Filadelfia - (testvéri szeretet) kb. i.sz. 1730 ... - 3,7-13
7. A filadelfiabeli eklézsia/kihívottak angyalának írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit, hogy senki be nem csukja, és bezár, hogy senki meg nem nyitja.
8. Ismerem a tetteidet. Íme megnyílt ajtót adtam eléd, melyet senki sem képes bezárni. Mert kevés a hatalmad, s mégis megőrízted Igémet, és nem tagadtad meg nevemet.
9. Íme, megtérőket adok neked a sátán zsinagógájából, kik azt mondják magukról, hogy zsidók, pedig nem azok, hanem hazudnak. Lásd, meg fogom azt tenni, hogy eljöjjenek, lábad elé boruljanak és felismerjék, hogy megszerettelek téged.
10. Mert megőrízted állhatatosságom Igéjét. Én is meg foglak őrízni téged, s kimentelek a megkísértés órájából, melynek el kell jönnie az egész lakott Földre, hogy megpróbálja a Földön lakókat.
11. Ímé hamar jövök! Tartsd szilárdan ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te győzelmi koszorúdat.
12. Aki győz, azt az én Istenemnek Templomában oszloppá teszem, és többé onnét ki nem jő. És felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.
13. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiáknak/kihívottaknak mond.

A bemutatkozásban megismerjük Jézust/Jesuát mint Istent, mert Ő a Szent és Igaz, és Ő az aki teljhatalommal rendelkezik. Nála van Dávid házának kulcsa, amivel arra utal, hogy a földi események fölött hatalma van: aki megnyit, hogy senki be nem csukja, és bezár, hogy senki meg nem nyitja.

Szmirna után a Filadelfia eklézsia/kihívottak/gyülekezet az, amely csak dícséretet kap. Ez a gyülekezet valóban példaképül szolgál számunkra.
Ez a korszak a nagy ébredések korszaka - Európából kiindulva széjjel a világba. A reformáció halott államegyházából számos felébredt szellemi vezető által széles körben megújult 'kis egyházak' születtek. Ezeket nevezzük: Filadelfia-gyülekezteknek - a hűséges 'maradék'.

E korszak az ébredések korszaka, amikor először a kereszténység köreiben - felismerték a személyes megtérés szükségességét. Amikor az Ige világossága fényénél megértették, hogy klérusi közbenjárók nélkül személyes kapcsolatban lehet lenni Istennel Fián Jézuson/Jesuán keresztül. Többen a Bibliát tanulmányozva felismerték Izráel üdvtörténeti szerepét és szeretet gyulladt szívükben Isten választott népe, a zsidók felé. Teológiájukat megtiszítva az antiszemitizmus szennyétől, megtalálták a helyes hangot a zsidó néppel való komunikációban.
Hogy egy ilyen kimasgasló személyiséget említsek: Arno Gaebelein (1861-1945). Igen kiterjedt széles körű misszió munkát kezdett 1887-ben New York-ba bevándorlott zsidók körében. Érdeklődése olyan nagy mértékű volt a zsidó nép iránt, hogy ezért Európa több országába is ellátogatott ahol nagyobb számú zsidó lakosság élt.
Teljes támogatással állt a Cionizmus atyja, Theodor Herzl mellé.
Zsidók százainak, akik csak tradicionálisan és etnikailag voltak zsidók - hirdette az evangéliumot és munkássága során megismerhették Messiásukat - akinek arcát a antijudaista kereszténység eltorzította.
Így adott az Úr a sátán zsinagógájából megtérteket, akik meglátták az Örökkévaló/JHWH szeretetét e képviselőin ezen megújult kereszténységnek.

Sajnos a megújulás mindig lelaposodott, és újabb és újabb ébredési hullám hozta a szellemi frisseséget - mindig a 'kicsiny maradék' által. Mégis mindegyik un. Filadelfia-gyülekezet olyan értékeket képviselt, amik áttörő változást hoztak a jövő egyházában.
Kicsiny erejükkel de nagy hűségükkel világra szóló küldetés úttörői lettek ezen eklézsiák hivatástudatú hűségesei. A testvéri szeretet nem hagyta őket nyugodni kényelmes otthonaikban, hanem veszélyeket vállalva indultak útnak az idegen világ ismeretlen veszélyei közé, hogy az üdvösség evangéliumát hirdessék.

Csak néhány nevet említek akik különösen sokat tettek Isten Országáért a Messiás Eklézsiájáért:
Hudson Taylor (1761-1834)
Dr. David Livingstone (1813-1873)
Amy Wilson Carmichael (1867-1951)
Adoniram Judson (1788-1850)
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
George Whitefield (1714-1770)
John Wesley (1703-1791)
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760)
William Carry (1761–1834)
Fröhlich, Samuel Heinrich (1803-1857)
Az áldott szolgák sorainak itt nincs vége.

Laodikeia - (népuralom) kb. i.sz. 1950 ... - 3,14-22
14. A laodikeiabeli eklézsia/kihívottak angyalának írd meg: Ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú/mártír, Isten teremtésének kezdete:
15. Ismerem tetteidet, hogy sem hideg, sem forró nem vagy. Bár hideg volnál, vagy forró!
16. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek téged az én számból.
17. Mivel azt mondod: gazdag vagyok, gazdaggá lettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te nyomorult és szánalmas, szegény vak és mezítelen vagy,
18. azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűz által tisztított aranyat, hogy gazdag légy, és fehér ruhákat, hogy felruháztassál és mezítelenséged szégyene ne legyen látható; és szemgyógyító írt, hogy azzal megkend szemeidet, hogy láss!
19. Mind, akiket én szeretek, vétküket rájuk bizonyítom, és őket megfenyítem: légy buzgóságos azért, és tarts bűnbánatot/térj meg!
20. Lásd az ajtónál állok és zörgetek; ha valaki hallja az én szómat és ajtót nyit, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.
21. A győzelmesnek megadom, hogy velem trónomra üljön, mint ahogy én is győztem, s Atyámmal együtt leültem az Ő trónjára.
22. Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak mond.

Ezen utolsó gyülekezet ill. korszak - a végidők keresztény gyülekezetei számára intézett bemutatkozó szavait Jézusnak/Jesuának nagyon fontos e helyen mélységében megvizsgálni.
Ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete:
Ezeket mondja az Ámen = akinek szava - IGEN, ÚGY LEGYEN, BIZONY MONDOM, a hű és igaz MÁRTÍR, Isten teremtésének kezdete. Kol. 1,15-17
Ahogyan saját magát bemutatja az Úr, így egy vallásalapító sem tud bemutatkozni. Az Ő Szava áll meg egyedül és bír teremtő erővel, Ő az egyedüli Örökkévaló Isten. Kol. 2,9 A pogányok istenei a sátán ihletésének termékei, emberek alkotásai. 1.Kor. 10,20
Az Örökkévaló/JHWH maga vitte végbe a bűnbocsánat és megváltás elvét - véráldozat nélkül nincs bűnbocsánat - ezért saját Fiában áldozatul adta magát, hogy a megigazulás útját elkészítse az emberiség számára. Zsid. 9,11-14
Tehát szemben a pogány vallásokkal a kereszténységet nem lehet vallásnak tekinteni! Ha hitünk egy vallás keretében megfér, az nem bibliai hit. A kereszténység nem vallás - hanem viszony Istennel, Jézus Krisztus/Jesua HaMasiach által! Ef. 2,1-10 A valódi kereszténység nem pompás épületek/templomok, extravagáns prédikátorok, vagy tradicionális rítusok gyakorlata. A valódi kereszténység: elfogadni, hogy Jézus/Jesua az Úr és Megváltó, de ítélő bíró is.

A laodikeiaiaknak írott levél a végidő világegyházának - benne a beolvadt elbizakodott meggazdagodott eklézsiának állapotát tárja elénk.
A laodikeiai egyházi korszak a vallások közötti ökumenikus mozgalom végcéljaként a világvallás egységében éri el teljességét. Ez az egyházi korszak mint egy olvasztó tégely fogadja magába a különböző vallási denominációkat, benne a kezetnyújtó kereszténységet is, sőt ők élvonalban vannak.
A kereszténység két fő ága a katolikus/Thiatira és evangélikus/református/Szárdesz erős támogatója ezen vallási mozgalom végidőben betöltött hatalmi törekvéseinek. Humanista és világbékét emlegető szónoklatokkal kívánják elérni céljukat. Nagyon széleskörű támogatásra van szükségük e mozgalom mozgatásához, ezért mindenféle irányzat számára nyitott ajtót kínálnak. Poziciójuk olyan erős a világpolitika porondján, hogy ők a gazdagok, akiknek senki semmilyen figyelmeztetőt nem mondhat. Azokat az egyházakat/Filadelfia-gyülekezeteket, amelyek elhatárolják magukat ezen istentelen szövetségtől, fundamentalistáknak nevezik, leszektázzák, a világbéke ellenségeinek és antihumanistának bélyegzik őket.
Egyre bátrabban hirdetik, hogy valójában minden vallás ugyanazt az istent imádja, csak éppen más módon. A laodikeiai egyház korszakára nem az ateizmus jellemző, sokkal inkább a spiritualitás - szellemi megtapasztalások hajszolása érzéki úton.

Nézzünk körül, mi minden massíroz a laodikeiai végidő egyházi korszak széles útján:
A bibliai hittől eltávolodott névkeresztények sokasága. 'Felszentelt' homoszexuáis papok és leszbis papnők vannak már soraikban. (Nyugaton ez már elfogadott dolog.) Sőt 'egyházi áldással' már azonos neműeket össze is adják.
A bűnök, melyek a Biblia tanítása alapján a kárhozatba taszítanak, betegségnek vannak minősítve, sőt már lassan ez a hozzáállás is változik és élethez való jogként vannak elismerve.
Keresztények tömegei tartják magukat a horoszkópok, kártyák és egyéb jósló praktikák útmutatásaihoz.
Keleti okkult sportok (jóga, karate, meditációk egyre népszerűbbek a névkereszténység körében).
Okkult témájú könyveket gyermekek részére keresztényiesítenek és ajánlják: pl. Narnia, vagy Harry Potter stb.
A keleti ezotérikus vallások képviselőivel való ökumenikus párbeszéd hidat épített a velük való közös békés jövő építésének célja érdekében. Így a keresztény ökumenikus mozgalom egy világvallásokat tömörítő ökumenikus szervezetbe torkollik.
Ezeknek gyakorlataik, csak néhányat említve: boszorkányság, fehér és fekete mágiák gyakorlása, spiritizmus, csillagjóslás és tovább minden ami Isten szemében útálat és irtózatos bűn.

Nem folytatom a felsorolást, hiszen a Szentírás olvasása által mindenki megláthatja, hogy mi nem áll meg Isten előtt és miért mondja az Úr e korszak keresztényeinek: Így mivel langyos/undorító vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek téged az én számból. Mivel azt mondod: gazdag vagyok, gazdaggá lettem, semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te nyomorult és szánalmas, szegény vak és mezítelen vagy A szellemi gőg vakká tesz, a langyos állapotot a megalkuvás ill. közöny idézi elő.

Kedves olvasóm, lehetséges, hogy azt mondod, te nem jársz ezen az úton, de ha a 'privát' életedben a leírtak közül - vagy azonkívül is ráismersz bűnökre az életedben - hiába vagy egy 'Filadelfia'-gyülekezet tagja amelyiket az Úr csak dícséri - magad mégis laodikeiai állapotban vagy és ha nem térsz meg, kiköp az Úr.
Az Úr nagy türelmét és szeretetét fejezi ki, hogy ennek az elfajult kereszténységnek még lehetőséget kínál:
azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűz által tisztított aranyat, hogy gazdag légy, Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor 1.Pét.1,7
és fehér ruhákat, hogy felruháztassál és mezítelenséged szégyene ne legyen látható; És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Jel. 19,8
és szemgyógyító írt, hogy azzal megkend szemeidet, hogy láss! Ti süketek halljatok, és ti vakok lássatok! Ézs 42,18
Akiket én szeretek, vétkükre vezetem őket, és őket megfenyítem: légy buzgóságos azért, és tarts bűnbánatot! ... a töredelmes és bűnbánó/összetört szívet oh Isten nem veted Te meg! Zsolt. 51,19
Lásd az ajtónál állok és zörgetek; ha valaki hallja az én szómat és ajtót nyit, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Kikkel vacsorált együtt az Úr Jézus/Jesua? Azokkal akik tanítványai voltak!
A győzelmesnek megadom, hogy velem trónomra üljön, mint ahogy én is győztem, s Atyámmal együtt leültem az Ő trónjára. Harcold meg a hit jó harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál ... 1.Tim. 6,12
Akinek füle van, hallja meg, amit a Szellem az eklézsiának/kihívottaknak mond.

*Ökumenizmus - szellemi globalizáció
(* rákattintani, ebben a kontextus-ban kidolgozott tanulmány.)

www.zsidok-keresztenyek.eu
Ágak az Olajfában
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Jelenések könyve
« Válasz #2 Dátum: 2015 Június 02, 21:00:40 »
Jelenések Könyve - Pecsétek

Az alábbi táblázat a kinyilatkoztatásoknak és történéseknek a történelemben bekövetkező sorrendjét ill. szerkezetét ábrázolja:

A levelek és pecsétek korszaka átfedi egymást:

Levelek
1-2-3-4-5-6-7
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-7
Sófárkürtök
1-2-3-4
Sófárkürt
5 - 1.jaj
Sófárkürt
6 - 2.jaj
Sófárkürt
7 - 3.jaj
7 Harag
Pohár

Levelek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Levél
Laodikeia történelmi szakasz; felöleli a 7-ik pecsét tartalmát
Pecsétek
1-2-3-4-5-6-
7-ik Pecsét
Tartalmazza a sófárok és harag poharak csapásait
Sófárok
1-2-3-4-5-6-
7-ik Sófár 3.jaj
Tartalmazza a harag poharak csapásait

A táblázat segítségével jól látható és értelmezhető a Jelenések Könyve prófétai kinyilatkoztatásának történelmi sorrendje. A Szentírás/Biblia utolsó időre vonatkozó kijelentései és ismertető jegyei alapján határozottan felismerhető, hogy a laodikeiai korszakban van az emberiség.

Tartalom

Az Örökkévaló trónjánál 4,1-11
A hét pecséttel lezárt könyv-tekercs 5,1-14
Első pecsét 6,1-2
Második pecsét 6,3-4
Harmadik pecsét 6,5-6
Negyedik pecsét 6,7-8
Ötödik pecsét 6,9-11
Hatodik pecsét 6,12-17
Hetedik pecsét 8,1-6

Az Örökkévaló trónjánál 4,1-11
1. Ezek után láttam: és lásd, egy megnyílt ajtó a Mennyben, és az első hang, amelyet hallottam mint egy sófárkürtöt, amely velem beszélt, mondta: Jőjj fel ide! És megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.
2. És azonnal elragadtattam szellemben: és lásd, egy trón volt a Mennyben, és ült valaki a trónon;
3. És aki ült, tekintetre nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kőhöz, és a trón körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló.
4. És a trón körül huszonnégy trón volt, és a trónokon láttam ülni huszonnégy vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany győzelmi koszorúk voltak.
5. A tróntól villámlások és mennydörgések és hangok/szózatok jöttek ki. És hét tűzfáklya égett a trón előtt, amelyek Istennek hét szelleme.
6. És a trón előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a trón közepette és a trón körül négy élőlény, kik elől és hátul telve voltak szemekkel.
7. És az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élőlény hasonló volt a bikaborjúhoz, és a harmadik élőlény arca olyan volt mint egy emberé, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz.
8. És a négy élőlény, kik közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, köröskörül és belül teljesek voltak szemekkel; és meg nem szűntek nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr/Örökkévaló/JHWH, a Mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő.
9. És valahányszor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és hálát adnak a trónon űlőnek, az örökkön örökké Élőnek,
10. Leesik a huszonnégy vén az előtt, aki a trónon ül, és imádja Őt, aki örökkön örökké él, és a koronáikat a királyiszék elé teszik mondván:
11. Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert Te teremtettél mindent és a Te akaratodért vannak és teremtettek.
János látomása a Menny szférájába emel bennünket - dicsőséges, de megrendítő dolgokról szerzünk ismeretet. Javaslom, hogy a Jelenések Könyve tanulmányozásához vegyünk magunk elé világtérképet. Fontos, hogy ráhangolódjunk mi is arra, hogy a 'magasságból' lássuk az eseményeket amelyekről olvasunk.
A látvány már ismert számunkra Ézsaiás és Ezékiel próféta által. Ézs. 6,1-3; Ez. 1. rész;

A villámlások, mennydörgések és szózatok Isten trónjának jogi/ítélői aspektusát szimbólizálják.
Ezek az élőlények azon természetfeletti lények, akikről az Ószövetségben az Örökkévaló jelenlétével és trónjával kapcsolatban olvasunk. E kerubimok úgy Ezékielnél mint Jánosnál ítélettel vannak kapcsolatban.
Ki a huszonnégy vén? Ők nem lehetnek angyalok. Angyalok soha nem ülnek trónusokon, nem hordanak győzelmi koszorút, nem is énekelnek a megváltásról mint ahogyan a vének. A huszonnégy vén a Mennyben a megváltott szenteket képviseli. Ők papok (fehér öltözékben) és királyok (győzelmi koszorú). Ennek következtében ők egy királyi papság a trón körül. De miért huszonnégy? Ez visszavezet bennünket Dávid rendelkezéséhez a Templomban leendő papi-rendre. 1.Krón. 24-ik rész. Kétszer tizenkettő utal az Ó- és Újszövetség szentjeire akik a mennyei dicsőségbe felvétetnek.

A hét pecséttel lezárt könyv-tekercs 5,1-14
1. És láttam a trónon űlő jobbjában egy könyv-tekercset, amely be volt írva belül és hátul, és hét pecséttel leplombált/bezáratott/bepecsételt volt.
2. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott: Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyv-tekercset, és feltörje annak pecséteit?
3. És senki, sem Mennyen, sem Földön, sem a föld alatt, nem tudta a könyv-tekercset felnyitni, sem ránézni/belenézni.
4. És én nagyon sírtam, hogy senki nem találtaték méltónak, hogy a könyv-tekercset felnyissa, sem hogy belenézzen.
5. És egy a vének közül mondta nékem: Ne sírj! Lásd, győzött a Júda nemzetségéből való Oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyv-tekercset és felbontsa annak hét pecsétjét.
6. És láttam a trón és a négy élőlény között és a vének között egy Bárányt állani, mintegy áldozatul megölöttet, hét szarva és hét szeme volt, melyek Istennek - az egész Földre szétküldött hét Szelleme.
7. És jött és átvette a trónon űlőnek jobbjából a könyv-tekercset.
8. És mikor elvette a könyv-tekercset, a négy élőlény, és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt mindegyiknél egy hárfa és füstölőszerekkel tele aranypoharak/kelyhek, amelyek a szentek imádságai.
9. És ők egy új éneket énekeltek, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyv-tekercset és megnyisd annak pecsétjeit, mert áldozatul megölettél, és a te véred által megvásároltad őket Istennek: minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből;
10. És tetted őket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és ők uralkodni fognak a Földön.
11. És láttam, és hallottam sok angyal hangját a trón körül, és az élőlények és a vének körül, és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt;
12. Hangos szóval mondván: Méltó a Bárány, az áldozatul megöletett, hogy vegyen hatalmat és gazdagságot és bölcseséget és erőt és tiszteletet és dicsőséget és áldást.
13. És minden teremtmény, amely a Mennyben és a Földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, hallottam amint mondja: A trónon űlőt és a Bárányt illeti az áldás és tisztelet, és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
14. És a négy élőlény mondta: Ámen! És a vének leborultak és imádták Őt.
A fenti Ige versek nagyon jól érthetőek, sokat nem kell hozzáfűzni. Azonban vizsgáljuk meg mélységében azt a tényt, hogy miért nem nyithatta meg a hétpecsétes könyv-tekercset senki a Mennyben lakozók közül? Az isteni igazságosság magas minőségét láthatjuk meg ebben a dologban. A hétpecsétes könyv-tekercs ítéleteket tartalmaz. Az emberiség halad a széles lejtőn lefelé. Mivel e bűnös világ nem örökölheti Isten Királyságát, ezért e történelmi korszak ítélet alá kerül.

Az Úr Jézus/Jesua az áldozati Bárány aki magára vette az egész világon minden ember bűnét. Ezt már sokszor hallottuk, de elgondolkoztunk-e ezen teljes mélységében? Ő Isten Fia, akiben a Szent Isten/Örökkévaló testet öltött, aki iszonyodik a bűntől, és átokká lett - minden egyes ember bűnének átka sújtotta Őt. Azt mondja az Írás, szószerinti fordításban: ... mert Istennek átka a (fára) függesztett (ember) 5.Móz. 21,23; Gal.3,13
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, ... 2.Kor. 5,21
És mivel ... mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő Istennel egyenlő,
7. hanem önmagát megüresítette, rabszolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén!
8. És mikor ember formájában találtatott, megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, mégpedig a keresztfán való halálig.
9. Ezért Isten is fölöttébb felmagasztalta Őt, és ajándékozott neki nevet - minden név fölött való nevet,
10. Hogy Jesua/Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké és földieké és föld alatt valóké,
11. És minden nyelv megvallja, hogy Jesua HaMasiach/Jézus Krisztus Úr, Istennek, az Atyának dicsőségére. Fil. 2,6-11
Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön. Mt. 28,18
Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Ján. 5,22
Látjuk, hogy miért Ő volt egyedül méltó, hogy felnyissa a hétpecsétes könyv-tekercset - az ítéletek határozatának könyvét.

Első pecsét 6,1-2
1. És láttam, mikor a Bárány a hét pecsétből egyet az elsőt felnyitotta, és hallottam, hogy egy a négy élőlény közül mondta mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj!
2. És én láttam - és lásd, egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj volt, és győzelmi koszorú adatott néki, és kijött győzve, és hogy győzzön.
E fehér lovas az ókori hódítások szimbóluma.
A győztes hadvezérek fehér lovon vonultak az elfoglalt tartományokon át. Mivel a történések földrajzi kiindulási pontja Izráel ill. Judea, ezért a lovasok ítéleteiben is összefüggés van e ténnyel. Ilyen hódítás történt a rómaiak által Judeában is, ami ellen természetesen fellázadtak az ország lakói. Az utolsó lázadást Hadriánusz császár 135-ben leverte és a zsidóknak el kellett hagyniuk földjüket. Halálbüntetés fenyegette azokat akik Jeruzsálembe beléptek. Ezzel elkezdődött az egész zsidóság 2000 éves szétszórtságban való léte, a diaszpóra/galut.

Második pecsét 6,3-4
3. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta: Jőjj!
4. És előjőve egy másik, egy tűzpiros ló, és a rajta űlőnek megadatott, hogy a békét elvegye a Földről, és hogy az emberek egymást (le-)öljék; és adatott annak egy nagy kard.
E tűzvörös ló a háborúk szimbóluma. Mindenki akit kicsit is érdekel a történelem, tudja, hogy mennyi véres háború dúlt a kereszténység történelme folyamán. Azok a nemzetek ill. vallási háborúkat előidéző hatalmak - akár keresztény, akár világi - ítélet végrehajtás eszközei voltak, akik maguk már Isten ítéletét vonták magukra. (Ez egy alapvető bibliai elv. E helyen nem tárgyalhatom az egyes háborúk hátterét mert e keretbe nem fér be.)
A tűzvörös ló az előttünk álló időkben is ki fog jönni és véres háborúk ítélete fogja sújtani a Földet. Mt. 24,6-8

Harmadik pecsét 6,5-6
5. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta: Jőjj! És én láttam: és lásd, egy fekete ló, és a rajta űlőnek egy mérleg volt a kezében.
6. És egy szózatfélét hallottam a négy élőlény közül, amely ezt mondta: Egy mérték búza egy dénárért, és három mérték árpa egy dénárért, de az (oliva) olajat és bort ne bántsd!
A harmadik pecsét fekete lovasa éhséget hozott a múltban is a háborúk után és így lesz a jövőben is Mt. 24,7, de a szellemi értéket - melynek szimbóluma az (oliva) olaj és a bor - nem érintheti.

Negyedik pecsét 6,7-8
7. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját mondván: Jőjj!
8. És én láttam: és lásd, egy fakó ló, és a rajta űlőnek neve halál, és a hadész követte azt. És teljhatalom adatott nekik a Földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és pusztító járványokkal és a Földnek fenevadai által.
Ezékiel próféta Jeruzsálem felé ítéletet hirdetett: Mert így szól az Úr az Örökkévaló/JHWH: Mennyivel inkább, ha e négy súlyos (büntető) ítéletemet: a kardot (fegyvert) és éhséget és vadállatot és pestist/döghalált bocsátom Jeruzsálemre, hogy kiírtsak belőle embert és barmot! Ez. 14,21
Ez a csapás sújtotta Jeruzsálemet.
Ezeket a nehéz ítéleteket hozta a Jelenések negyedik, hulla színű lovasa ismételten a második és harmadik lovas ítéleteivel együttesen. Ez az ítélet különösen sújtott a középkorban, de jelenünkben is (AIDS, Ebola, stb.) A végidők csapásai között ezek az ítéletek jellemzőek lesznek.
Ez a négy pecsét-ítélet az emberek megkeményedését idézi elő a megtérés helyett.

Négy lovasszekérről hasonló színű lovakkal olvashatunk Zakariás 6,1-7-ban:
1. Majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy ímé négy szekér jön vala ki két hegy közül, és azok a hegyek ércz-hegyek. A két hegy kétségtelenül a Mórija és az Olafák-hegye. Innen indul az ítélet szele.
2. Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak;
3. És a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.
4. És megszólaltam, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem: Mik ezek, Uram?
5. Az angyal felelt, és mondta nékem: Ezek az égnek négy szele, jőnek az egész Föld Ura mellett való szolgálatukból.
6. Amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánok, a tarkák pedig a dél földére mennek;
7. Az erősek/vörösek is mennek és kívánják eljárni a Földet. És mondta: Menjetek, járjátok el a Földet; és eljárák a Földet.
E látomásban ítéletekről van szó. A szekerek Isten hatalmát szimbólizálják, ami itt az ítéletben nyilvánul meg, hogy az ítélet jogerőre emelkedett. E zakariási próféciában az ítéletek elsősorban a Szentföld környező ellenségeire irányulnak. Csak a negyedik szekér a vörös lovaival megy ki eljárni a Földet.

Ötödik pecsét 6,9-11
9. És amint felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár lábánál azoknak lelkeit, akik megölettek Istennek beszédéért és a bizonyságtételért amelyhez ragaszkodtak.
10. És kiáltottak nagy szóval, mondván: Uram, Te Szent és Igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a Földön laknak?
11. És adattak azoknak egyenként fehér öltözékek és mondaték nékik, hogy még egy rövid ideig nyugodjanak, amíg teljes lesz mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, akiknek meg kell öletniök, amint ők is megölettek.
Az ötödik pecsét egy köztes látomás, amelyben János a keresztény korszak keresztény és Jesuában/Jézusban mint Messiásban hívő zsidó mártírjait látja az Örökkévaló oltára alatt.
A földi létben a Jesuában/Jézusban hívők nem kérhetnek bosszút kízóikra mert nem szabad feladni a reményt, hogy éppen az áldozatok béketűrése megszégyeníti őket annyira, hogy felismerik tetteiknek gonoszságát és esetleg megtérnek.
Ezek a mártírok már az Örökkévaló közelében vannak ahol egy másik dimenzió törvényszerűsége érvényesül, ahol a Szent és Igaz Isten ítéletet gyakorol. Ezt ők tudják, ezért kérhetik az értük való bosszúállást.

Hatodik pecsét 6,12-17
A hatodik pecsét e szakaszában a természeti csapások sorozatáról kapunk információt. Ezek már szörnyűek lesznek és gyakoriságuk megfélemlíti a világot. Ezen csapások a kinyilatkoztatás idejétől folyamatosan bekövetkeznek.
Pl. a lisszaboni földrengés: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200511/a_boldogtalan_varos
Figyelemre méltó, hogy napjainkban halmozottan és egyre súlyosabb következményekkel - a végidő közeledtével pedig a leírtakban olvasható rettenetes mértékben fog bekövetkezni. Az Ószövetségben a próféták, és Jesua/Jézus az Újszövetségben nyomatékosan felhívják figyelmünket ezeknek bekövetkeztére.
Nem szabad elfelejteni, hogy e csapások az emberek bűneinek következményei! Nem véletlen történések! E próféciák évezredekkel ezen események előtt az emberiség tudtára adattak mint bekövetkező ítéletek!
12. És láttam amint a hatodik pecsétet felnyitotta, és egy nagy földrengés lett, és a nap fekete lett mint a szőrből készült zsák, és az egész Hold olyan lett mint a vér,
13. és az ég csillagai a Földre hullottak, miképen a fügefa lehullajtja kései gyümölcseit, amikor erős szél rázza.
És lesznek jelek a Napban, Holdban és csillagokban; Lk. 21,25
Ágak az Olajfában - www.zsidok-keresztenyek.eu/

14. És az ég eltünt mint egy összetekert könyvtekercs, és minden hegy és sziget helyeikről elmozdíttattak.
15. És a Földnek királyai és az előkelők és a fejedelmek/uralkodók és a gazdagok és a hatalmasak, és minden szolga és szabad, a hegyek barlangjaiba és szikláiba rejtőztek,
16. és mondták a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a trónon ül, és a Bárány haragja elől!
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk! és a halmoknak: Borítsatok el minket! Lk. 23,30; Ézs. 2,19-,21
17. Mert eljött az Ő haragjának nagy napja. És ki állhat meg azon?!
Jaj az a nap! Mert közel van az Örökkévalónak napja, és mint egy pusztítás jön a Mindenhatótól. Joél 1,15

7,1-8
1. Ezek után láttam négy angyalt állani a Földnek négy szegletén, a Földnek négy szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.
A szél és vihar a háború szimbóluma.
2. És láttam egy másik angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte/határozata; és hangos szóval kiáltott a négy angyalnak, akiknek adatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,
3. ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.
4. És hallottam a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer megpecsételt, az Izráel fiainak minden nemzetségéből.
5. A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt volt; a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
6. Az Áser nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7. A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
8. A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.
Ezékiel 9,4-ben találkozunk először az elpecsételés tényével:
És mondta az Örökkévaló néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében.
Ezékiel látomásában Juda és Benjamin törzséből való igazak elpecsételéséről olvasunk, ami megmentetésükért történt a babiloni invázió előtt. A Jelenésekben az Örökkévaló az egész Izráel törzseiből pecsételi el a 144.000-et, akiket Ő igaznak ítélt, hogy megtartassanak a pusztulás idején.
Hogy ez a 12x12 ezer a fent nevezett törzsekből mind Jesuában hitre jutott zsidó lenne - kérdéses. Azonban itt e helyen szeretnék figyelmeztetni arra a tényre, hogy erről filozófálgatni nekünk nincs megengedve! Ha figyelembe vesszük azt az Isteni kinyilatkoztatást, miszerint - és ez hitünk alapvető sziklája - hogy az Örökkévaló/JHWH/Atya, Fiú/Jesua/Jézus, és a Szent Szellem egyek, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk a Tóra-hű és igazán hívő zsidókkal szemben, hogy mi keresztények hogyan vélekedünk róluk! Az egyetlen feladatunk, amiért számot is fogunk adni, hogy milyen képet közvetítünk Jesuáról/Jézusról a zsidó nép felé. Felismerik-e bennünk a zsidó Messiást?!, ugyanis Ő nem változtatta meg etnikai hovatartozását a földi életére nézve. Zsidóként született, a zsidó páska-Bárányként áldoztatott fel, és zsidó Messiásként, de az egész világ Üdvözítőjeként fog visszajönni a zsidók fővárosába Jeruzsálembe, ami ugyancsak az egész világ fővárosa lesz - mindez az ezer esztendőben - ami nincs messze. Ha nem ismerhető fel bennünk lénye olyan módon, hogy a zsidók meglátnák Őt bennünk, akkor ideje, hogy megalázzuk magunkat és kezdjük keresni a Szentírásban, mit vár el tőlünk ez irányban az Örökkévaló, aki Jesuában/Jézusban testet öltve magát adta áldozatul értünk! Jaj nekünk, ha mi akarjuk eldönteni, kit kell elpecsételnie az Úrnak a veszedelem elől a megtartásra! Ez az Ő felségterülete - mi oda nem 'léphetünk' be!

Hamis az az igyekezet, amely szerint némely irányzat kisajátítja ezt a kiválasztottságot, és azt állítja, hogy ők ill. bizonyos rétegek az egyházukból a '144.000'.

Tudjuk, hogy a végidők nagy háborúiban - a második világháborút is idesorolva - a zsidóság megsemmisítése volt és lesz az egyik legfontosabb cél. Ez az elpecsételés a jövő pusztító háborúiban való maradék megmentetését garantálja. Jesua/Jézus a végidő beszédében utal a zsidó nép állandó létére: Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzet, mígnem mindezek meglesznek. Mt. 24,34

7,9-17
9. Azután láttam: és lásd, egy nagy népsokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és törzsből, és népből és nyelvből; és a trón előtt és a Bárány előtt állnak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;
10. És kiáltanak hangos szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé!
11. Az angyalok pedig mindnyájan a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak, és a trón előtt arczczal leborultak, és imádták az Örökkévalót/Istent,
12. és mondták: Ámen! áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké! Ámen.
13. Akkor egy a vének közül felemelkedett, és mondta nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
14. És mondtam néki: Uram, te tudod. És mondta nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.
15. Ezért vannak Isten trónja előtt és szolgálnak neki éjjel és nappal az Ő Templomában; és aki a trónon ül, kiterjeszti sátorát felettük.
16. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a Nap nem tűz rájok, sem semmi hőség;
17. mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és életnek vízforrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a Nap. Mert aki könyörült rajtuk, vezeti őket, és vizek forrásaihoz viszi őket. Ézs. 49,10
Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr, a könnyeket minden orcáról, és népének gyalázatát eltávolítja az egész Földről. Mert az Örökkévaló szólott! Ézs. 25,8; 49,10
A fenti szakaszban a pogány nemzetekből megtértekről van szó. Ahogyan az Örökkévaló elpecsételi Izráelből azokat akik gyötrődnek az őket körülvevő istentelenségektől, ugyanúgy a nemzetekből való igaz hívőket, akik megítélték magukat és bűnbocsánatot nyertek Jesua/Jézus áldozatán keresztül, a földi szenvedések után a Bárány/Jesua/Jézus fogadja őket és jutalomként közvetlenül az Örökkévaló trónusánál szolgálhatnak.
E kinyilatkoztatásban nem csak a végidő nyomorúságaiban hűséges hívőkről van szó. A kinyilatkoztatás idején már voltak olyan időszakok amikor a megváltottaknak nyomorúságon kellett átmenniük. A legdrámaibb amikor keresztények készítenek keresztényeknek nyomorúságos időt! Csak röviden megemlíteném a keresztény vallási háborúkat; az inkvizítorok gonoszságainak áldozatait, amikor igaz hívőket tömegesen égettek el máglyákon; de a különböző ideológiák képviselői által üldözöttek nagy számát is. Napjainkban van a legnagyobb, világméretű keresztény üldözés, kb. 200 millió keresztényt érint ez a nyomorúság és a tendencia növekvő. Az alábbi honlapon a térkép szemléletesen ábrázolja az üldözés helyét és mértékét: Utolsó Aratás - www.vilag-vilagossaga.eu/

Hetedik pecsét 8,1-6
1. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, nagy csendesség lett a Mennyben, mintegy fél óráig.
A félórás csendesség a Mennyben mintegy 'vihar előtti csend', döbbenet erejével hat. Még nem tudjuk mit tartalmaz a hetedik pecsét, de a csend - az elnémulás - érzékelteti a Mennyben lakozók döbbenetét azokon a dolgokon amik a Földre ill. a rajta lakozókra jönni fognak.

2. És láttam azt a hét angyalt, aki Isten előtt állt; és adaték nékik hét sófárkürt.
3. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany tömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a trón előtt volt.
4. És felszállt a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből Isten elébe.
5. Azután vette az angyal a tömjénezőt és megtöltötte azt az oltárnak tüzével és levetette a Földre; és mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás következett.
Ebben a szakaszban ismét több fontos bibliai elvet ismerünk fel.
Ez. 10,2/b: ... töltsd meg tenyereidet égő üszöggel onnét a Kérubok közül, és szórd a városra! ...
Itt Jeruzsálemre szóratott az ítélet.
Péter apostol szavait a diaszpórában élő zsidó és pogányságból megtért hívőkhöz intézi:
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliomának? 1.Pét. 4,17
Tehát az első elv: Az ítélet Isten házán kezdődik: Először a zsidókon majd a keresztényeken, és utána az egész világ következik.

Az alábbi igeversek egy másik bibliai elvet világítanak meg:
Ajánlom elolvasásra a következő Ige szakaszokat: 3.Móz. 19,18; Mt. 5,39; Róm. 12,9,21; 14-20; Péld. 25,22
A szentek könyörgései mint jóillatú áldozat a nyomorúság és szenvedés ideje alatt szálltak fel a szenvedő hívőktől az Örökkévaló/JHWH trónjához Zsolt. 141,2. Az imádságok, mint említettem a szenvedés áldozatai voltak, amiket a gonosz emberek okoztak nekik, de ők bosszú helyett irgalomért és megtérésre való lehetőségért könyörögtek kinzóikért. Azok nem tértek meg gonoszságaikból és kegyetlenkedéseikből, ezért az általuk okozott szenvedések és az ima-áldozat mértéke szerint izzó szénként száll vissza a világra az ítélet!

6. És a hét angyal, akinél a hét sófárkürt volt, készült a kürtöléshez.

www.zsidok-keresztenyek.eu
Ágak az Olajfában
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25