A harmadik templom

A harmadik templom

templomThessalonikabeliekhez írt I. levél 5,1-10
„Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.”

Áldott Testvérek. Ezen tanítás, egy próféciát is hordoz az utolsó nappal kapcsolatban. A világon valaha élt hívők, Ádámtól fogva azt a napot várják. Talán ez a kérdés, nevezetesen hogy: mikor jön el ez a nap, szinte mindenkit foglalkoztató kérdéssé vált. Rengeteg teória látott napvilágot ezzel kapcsolatban, bár szinte minden hívő tudja, hogy Jézus eleve megmondta: ezt még Ő sem tudja. Azonban mindenképpen adott támpontokat, az idők jeleinek felismeréséhez. Jézus Így szólt ezekről a jelekről:

Máté evangéliuma 24,1-14
„És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

Erre a fejezetre még vissza fogunk térni. Tehát ezen idézet így végződik:

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

Az ez előtti, és az utána következő dolgok, azok felsorolása egyértelművé teszik Jézus ezen kijelentését, nevezetesen: Jézus előre jelzi, hogy Ő utána eljönnek azok az idők, amikor azok, akik Róla nevezik magukat, elhagyják az Ő tanítását, nem azt követik, és nem az igazságot hirdetik majd. Ám az elrendelt idő előtt, az Örökkévaló az Ő nagy kegyelméből újra elküldi Illést (Élit), és általa újra Magára irányítja a figyelmet. Valójában erről tesz bizonyságot Jézus azzal a kijelentésével, hogy:

„És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

Erről beszélt egyebekben Pál is:

Timótheushoz írt II. levél 4,1-4
„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.”

Ugye azzal kezdtük, hogy arról a napról sok teória látott napvilágot. Javaslom, az egyiket vizsgájuk meg a mai alkalommal, hogy meglássuk mekkora veszélynek teszik ki magukat azok, akik nem az idők jeleit figyelik, hanem emberi tanításokkal butítják magukat. Nos tehát: az egyik ilyen verzió, Pál tanítására apellál, miszerint:

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,1-11
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;”

Tehát ezen próféciára hivatkozva azt állítják, Pató Pál úrral teljes egyetértésben: „Ej, ráérünk arra még...” Szóval a türelemre intés a következőkre épül:

1.       Előbb bekövetkezik egy látványos szakadás.

2.       Fel kell épülnie a harmadik templomnak, hogy az Antikrisztus oda beülhessen.

3.       Az Antikrisztus tehát kijelenti magát Istennek, és beül a szenthelyre.

Logikusnak „tűnő” következtetések ezek, de mint mondtam: tűnő. Mint mondtam: csupán csak emberi agymenések ezek. Lássunk világosan az ige fényében Testvérek, és vegyük sorjában ezeket a dolgokat. Ugye tehát valami látványos szakadásról beszél Pál. Na, erre aztán beindult az emberiség fantáziája, és valami olyan szakadásról kezdtek suttogni hívői körökben, hogy talán valamelyik gyülekezet fog megszakadni (ja, talán a röhejtől). Pedig a magyarázat annyira kézenfekvő! Figyeljetek csak:

Máté evangéliuma 28,18-20
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”

Ezt a 11-et, majd kiegészülve a 12-re, plusz Pál, akiknek ez a parancsolat adatott nevezzük így: apostolok, valójában: küldöttek. Amíg az apostolok végezhették a rájuk bízott feladatot, addig az igazság hirdettetett, éspedig minden népeknek. Erre lássunk egyet e rengeteg példából:

Apostolok Csel. 17,11
„Ezek pedig nemesb lelkűek valának a Thessalonikabelieknél, úgymint kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek.”

Illetve egy nagyon fontos adalék arra bizonyságul, hogy az „apostolok” minden mai agymenéssel ellentétben, nagyon is megtartották és tisztelték a törvényt:

Apcsel.21,17-24
„Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak. Másnap pedig beméne Pál velünk együtt Jakabhoz; és a vének mindnyájan ott valának. És köszöntvén őket, elbeszélé egyenként, a miket az Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallván, dicsőíték az Urat; és mondának néki: Látod, atyámfia, mely sok ezeren vannak zsidók, kik hívőkké lettek; és mindnyájan buzognak a törvény mellett: Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózestől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annakokáért? Mindenesetre össze kell gyülekezni a sokaságnak; mert meghallják, hogy ide jöttél. Ezt míveld azért, a mit néked mondunk: Van mi köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magokra; Ezeket magad mellé vévén, tisztulj meg velök, és költs rájok, hogy megnyíressék fejöket: és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, a miket te felőled hallottak; hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod.”

Ugye látjuk, hogy az apostoli igehirdetés még valóban igehirdetés volt! Akkoriban kizárólag a szent tan prédikáltatott, és a tanítványok, a hívők, szintén a szent tan alapján tanultak! Az apostolok kiirtása adott lehetőséget arra nézve, hogy a keresztyénség elszakadjon a zsidó igehirdetéstől, és pontosan ez nyitott teret a hazugság, az istentelenség felemelkedésének! Ez az Antikrisztus! Mivelhogy az antikrisztusi tanok alapján hirdettetett a „megtérés” és mivelhogy azok, akik tanították a hívőket, ők maguk sem ismerték az igazságot, így ült be az Antikrisztus az Istennek templomába! Na most ezt meg miből következtettem ki? Ja Igen, a harmadik templom ugye? Figyeljünk csak, és vegyük sorjában: az első templomot, ugye Salamon építette az Úr nevének. Ezt később, a babiloni fogság idején ugye lerombolták, majd a fogságból való szabadulás után újra megépítették, tehát ez még mindig az első templom. Azután Heródes Gadol, vagyis Nagy Heródes építette meg a második templomot, és ez már a második templom (ez épült 46 éven keresztül, és ez az a templom, a Jézus idejében állt). Azután ugye a Messiási prófécia:

Zakariás próféta könyve 6,1-15
„Majd megfordulék és felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé négy szekér jön vala ki két hegy közül, és azok a hegyek ércz-hegyek. Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak; És a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólalék, és mondám az angyalnak, a ki beszél vala velem: Mik ezek, Uram? Az angyal felele, és mondá nékem: Ezek az égnek négy szele, jőnek az egész föld Ura mellett való szolgálatukból. A melyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánok, a tarkák pedig a dél földére mennek; Az erősek is mennek és kivánják eljárni a földet. És mondá: Menjetek, járjátok el a földet; és eljárák a földet. Majd híva engem, és beszéle velem, mondván: Lásd! Az észak földére menők lecsendesíték lelkemet északnak földén. És szóla az Úr hozzám, mondván: Végy a számkivetésből valóktól: Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától; és menj be azon a napon, menj be Jósiának, a Sefániás fiának házába, a kik Babilonból jöttenek, Végy ugyanis ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tedd Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére! És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát! Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának és Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában. És a messzelakók eljőnek és építenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!”

Ezen prófécia alapján, a Messiás építi meg a harmadik templomot. Bingó! Mert fel is építette!

János evangéliuma 2,12-21
„Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig, Mert közel vala a zsidók husvétja, és felméne Jézus Jeruzsálembe. És ott találá a templomban az ökrök, juhok és galambok árúsait és a pénzváltókat, a mint ülnek vala: És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is; és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.”

Áldott Testvérek! A harmadik templom, a Messiás teste! Az Egyház! Amikor pedig a hívők, tehát az egyház tagja, a szívükben a testiességet dédelgetik és nem a Messiás tanítására alapozzák az életüket, hanem a kívánságokra, emberi tanításokra, akkor pontosan az történik, hogy az Antikrisztus ül be az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Hiszen amikor a hívők azt mondják, hogy már nem szükséges az Istennek engedelmeskedni, akkor valójában azt ültetik a trónra, akit úgy nevez a szent tan: Antikrisztus! Miért? Mert a Krisztus kizárólag azt kereste mindig, ami az Istené! Mert kizárólag az Isten igazságát hirdette, kizárólag Isten dicsőségére tett mindent! A tanítása az Isten igéje volt, amit úgy nevez a szent tan: törvény! Majd az Övéit, tehát csak azokat, akik valóban Őt követik, tehát számukra ezt kérte az Atyától:

János evangéliuma 17,17-20
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;”

És ebből következően, elég egyszerű az egyenlet. Csak azok a megszenteltettek, akik az ige által vannak megszentelve! Ez pedig azt jelenti: akik az ige vezetése szerint élnek. Így tisztán érthető Jézus mondása:

Máté evangéliuma 7,21
„Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

A hit, eredetiben „emunah”, és ez valójában: engedelmes követést jelent. Akik hitben élnek, azokban a hit nyilvánvalóan meg kell hogy látsszon! Mégpedig abban, ahogyan követi az Örökkévalót, engedelmeskedve neki!

Korinthusbeliekhez írt II. levél 6,1-18
„Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlöczben, háborúságban, küzködésben, virrasztásban, bőjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek; Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. A mi szánk megnyílt ti néktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.”

Ez pedig Pál tanításaiból ismét egy alapjaiban félreértett tanítás. Ugye a felemás iga. Nos ezt arra szokták érteni, ha valamely hívőnek hitetlen házastársa van, és ezen tanításra szokták alapozni azt a förtelmes Istentelenséget, hogy a hívő váljon el. Nem mintha Pál erről a témakörről nem írt volna. Nagyon is írt!

I Korinthusi levél 7,10-17
„Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.”

Tessék! Ez Pál tanítása a hitetlen házastárssal való egységről! Miért gondolják azt egyesek, hogy Pál azért írt sokat, mert mindig megváltozott a véleménye? Pál nem meteorológus volt, aki mond ezt meg azt, meg ilyet meg olyat, valamelyik csak bejön. Pál nem volt olyan gyökértelen, mint a mai hívők nagy része! A felemás iga azt jelenti:

Máté evangéliuma 6,24
„Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.”

Illetve ahogy Éli mondta:

1Királyok 18,21
„És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.”

Aki hívő, az éljen Isten vezetése szerint! Aki meg világi, az menjen a maga feje után. De ne keverje senki az utjait! Szóval a harmadik templomot ugyan felépítette a Messiás, ám a Páli prófécia beteljesedéseként:

II.Thessz.2,3-12
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék? És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.”

Nos mert vannak, akik az igazságot nem ismerik, vagy ami még ennél is rosszabb: elutasítják az igazságot, hogy a maguk akarata szerint élhessenek. Kapaszkodni:

Péter Apostol I. levele 2,1-8
„Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést, és minden rágalmazást. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kőhöz, Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az Írásban: Ímé szegeletkövet teszek Sionban, a mely kiválasztott, becses; és a ki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.”

Tehát elsőként:

„Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig:”

Tehát a hit szembe állítva az engedetlenséggel. Mondtam már, hogy a hit héberül „emunah” valójában engedelmességet, mégpedig meggyőződésen alapuló engedelmességet jelent. Tehát aki hisz, az engedelmeskedik Istennek! De tovább:

„Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, a melyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává; A kik engedetlenek lévén, megütköznek az ígében, a mire rendeltettek is.”

Ugyanis akik most építik az Egyházat, tehát a hívők, nos többségük nyíltan megveti az Isten igéjét. Na most ha az Isten egyháza a harmadik templom, minthogy az(!), akkor azt is meg kell látnunk, hogy az Antikrisztus sajnos valóban beült ebbe a templomba. Mert ahogyan Pál is mondta, az Istennek gyermekei, nem az Isten szava szerint élnek-járnak, hanem a testies dolgok cselekvése által, az Antikrisztust követve! Kezdetben, az Örökkévaló azt hagyta meg az embernek (Ádám), hogy Neki engedelmeskedjen, Őt kövesse. Ádám ebben elbukott, és a hatalmat átjátszotta Sátánnak. Az Istennek minden teremtményére elhatott az engedetlenség következménye. Az elrendelt időben, az Örökkévaló elküldte a Messiást, és a Messiás által azt tanította, hogy az Övéi, Őt kövessék, Neki engedelmeskedjenek. Na most sok hívő, ismét Sátánt ülteti a trónra, mert nem a Krisztus tanítása szerint járnak, hanem az Antikrisztus tanítása szerint, testileg élnek. A különbség csupán annyi, hogy Ádám bűne elhatott az egész világra, ám a Messiás engesztelő áldozata által, ezek a bűnök már nem terjednek ki mindenkire, hanem csak azoknak tulajdoníttatik, akik Neki engedetlenek! Tehát a büntetés, nem kollektív, nem örökletes, hanem csak azoké lesz, akik megvetik a „szeglet követ”!

Ezékiel próféta könyve 18,1-32
„És lőn az Úr szava hozzám, mondván: Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele? Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek Izráelben. Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni! És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik; Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik; És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi; Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt; Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten. És ha erőszakos fiat nemz, a ki vért ont, és csak egyet is cselekszik amazokból; Mindezeket pedig nem cselekedte; hanem a hegyeken evett, és felebarátjának feleségét megfertéztette; A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta, ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott, és a bálványokra emelte szemeit, útálatosságot cselekedett; Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen éljen? Nem él! Mindezeket az útálatosságokat cselekedte, halállal haljon meg, az ő vére legyen ő rajta! S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik; látja, de nem cselekszik azok szerint: A hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel Izráel házának bálványaira, felebarátjának feleségét meg nem fertézteti, És senkit sem nyomorgat, zálogot nem vesz, ragadományt nem ragadoz, kenyerét az éhezőnek adja és a mezítelent ruhával befödi; A szegényre nem veti rá kezét, uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeim szerint cselekszik, parancsolataimban jár: az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért, hanem élvén éljen. Atyja, mert nyomorgatást követett el, ragadományt ragadozott atyjafiától, és a mi nem jó, azt cselekedte népe között: ímé meghal a maga vétkéért. És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolatimat megtartotta s cselekedte azokat: élvén éljen. A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen; az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi igazságairól, a melyeket cselekedett, emlékezés nem lészen: gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melylyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. És azt mondjátok: Nem igazságos az Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izráel háza: az én útam nem igazságos-é? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é? Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és a miatt meghal: gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett. És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik: ez az ő lelkét megtartja életben. Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett: élvén éljen, ne haljon meg. És azt mondja az Izráel háza: Nem igazságos az Úrnak útja! Az én útaim nem igazságosak-é, Izráel háza? nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é? Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza!? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!”

Nézzük újra a Páli idézetet, részenként:

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,1-5
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?

Ezen rész, az Antikrisztus felemelkedésére mutat, ámde mint jövőbeli események következményére.

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,6-7
„És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

Ez tehát az Antikrisztus felemelkedésének kritériuma, ami nélkül nem emelkedhet fel a: „törvény taposó". Felfigyeltünk erre a jelzőre? Törvény taposó! Tessék össze rakni a mozaikot Testvértek! Nem olyan nehéz ez az egy ismeretlenes egyenlet. Mit jelent ez, hogy törvény taposó? Nem a mostani állapotot? Amikor a hívők egy része (a nagyobbik része), az Isten törvénye ellen hablatyol? Hiszen Pál így folytatja:

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2,8-12
„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.”

Na vegyük újra a törvény igéit. Isten beszédének, az Isten igéjének nevezzük, azaz igazságnak. Azért igazság, mert nincs benne semmi elfordult dolog:

Példa beszédek 8,5-9
„Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.”

És azok, akik Isten beszédét megőrzik, ez által szenteltetnek meg!

Ezekiél 36,24-28
„És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.”

A Messiás, azaz: Melki Cedek (igazság királya), a főpapi imájában ezt kéri tehát a prófécia beteljesedéseként:

János evangéliuma 17,17-20
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek majd én bennem;”

És mit gondoltok, kik öröklik az ígéreteket?

Jelenések könyve 22,10-16
„Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.”

Picit keveredés fedezhető fel a hívők ismeretében, mert a görög fordításokra koncentrálnak. Nem helyes dolog, mert ez a keveredés oka. A görög nyelv, említ egyszer olyat, mint apostol, ami küldöttet jelent, és nevez olyat, mint angelos-t, ami angyalként volt be a köztudatba. Ám a héber ezzel szemben nevezi azt, hogy málách. Ez pedig egyszerűen annyit tesz: küldött! Ez vonatkozhat úgy emberre, mint? Mert ha az ember megtérve, vissza térve az Örökkévalóhoz, az Ő kedvét keresve neki szolgál, akkor az ember neve is ez: Isten fia!

Római levél 8,14
„Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”

Ha pedig az Istentől rájuk bízott dolgokban járnak, akkor így nevezzük őket: küldöttek! Most pedig figyelem:

Máté evangéliuma 28,18-20
„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”

Jel.22,16
„Én Jézus küldöttem az én angyalomat,( küldöttemet), hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.”

És aki Isten küldöttére támad az igazság miatt, az Istennek támad ellene! De ne siessünk ennyire. Tehát ugye a II.Thessz. 2,-ben Pál azt mondja:

II.Thessz. 2,6-7
„És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

Na vajon mi tartotta akkor vissza még? Van egy erre vonatkozó prófécia:

Ámos 8,11-13
„Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Azon a napon elepednek a deli szűzek, meg az ifjak is, a szomjúság miatt!”

Ez ugye az ige iránti éhséget, vagyis az Isten igéjének a hiányát prófétálja. Figyeljünk csak:

Máté evangéliuma 24,24-25
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek.”

Hamis Krisztusok, hamis próféták. Amennyiben megértjük a Messiás egyik legfőbb ismérvét:

Ésaiás próféta könyve 42,1-8
„Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Így szól az Úr Isten, a ki az egeket teremté és kifeszíté, és kiterjeszté termésivel a földet, a ki lelket ád a rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak: Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.”

Ez tehát egyértelműen jelzi, hogy a Messiás az Isten parancsolatait, az Örökkévaló törvényét emeli fel! A Máté 5-ben ezt láthatjuk is Jézus által betöltve! Tehát ha és amennyiben ez a Messiás egyik legfőbb ismérve, akkor az Antikrisztusé vajon mi?

II.Thessz.2, 7-11
„Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;”

Az Antikrisztusi tan legfőbb ismérve tehát a törvény taposás, törvénytagadás! Na figyu:

Malakiás 3,13-18
„Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened? Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt? Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent! Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”

Ismét figyu:

Malakiás 3,13-14
„Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened? Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?”

Nem ismerősek ezek a szavak Testvérek? És kik Öröklik az ígéreteket?

Malakiás 3,16-18
„Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”

Na most nem is tudom. Mondtam már, hogy tartós tejre már nem kell beruházni? Az ige világossága már jó ideje nem fénylik a hívők nagy része számára. Behelyettesítik azt, emberi mesüge hablatyolással. Azok, akik tisztelik az Isten beszédét, és erre kapacitálnak másokat, azokat nevezi az Isten igaznak. Egykor ezen prófécia küldetett ezekről:

Mikeás próféta könyve 7,1-7
„Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő: egy enni való gerezd sem maradott; pedig zsengére vágyott a lelkem! Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyjafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez; a fejedelem követelőzik, és a biró fizetésre vár; a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem!”

Az hogy olyan a törvény taposók számára valaki, mint a tüske, az azt jelenti, hogy szúrja a szemüket. Tehát ellenséggé avanzsálódnak a törvénytisztelők a többség számára! Ezt ma már többen is megélik. Jézus mondja:

Máté evangéliuma 24,5-14
„Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”
 

Egyre több helyen kezdték hirdetni az Isten igéjének igazságát. Tehát az igaz és egyetlen evangélium már hirdettetik bizonyságul mindenek számára, ami azt mondja: ami az ember számára lehetetlen, az Jézussal sikerül! Ha Őt befogadod és te magad alább szállsz, akkor Ő átveszi az életed irányítását, és akkor eljuthatsz idővel arra a szintre, hogy nem fogsz többé vétkezni Isten ellen! Ezen próféciák által észre kell vennünk Testvérek, hogy az idők beteltek, a Messiás vissza jövetelét már nem tartja vissza semmi! A harmadik templomnak pedig már fel kellett volna épülnie, mert az az Egyház, az a Messiás teste, a Menyasszony! De vannak, akik elszeparálódás miatt kirekesztették magukat abból, vannak, akik mondják ugyan hogy benne vannak, pedig sohasem voltak benne ez idáig, és hát sajnos rengetegen vannak, akiknek meg volt a lehetőségük a beépülésre, annak tiszta megjelenését a maguk szemével még látni is fogják. De részük abban nem lesz! Ne gondolja senki, hogy ama nap eljöveteléig még sok időnek kell eltelnie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyomtatás