Jeremiás

Jeremiás

Nem sokat tudnak róla a hívők. Általában abban kimerül az ismerete, hogy egy ószövetségi próféta volt, esetleg néhány közismertebb történetre emlékeznek, mint a fazekas házában tett látogatása. Pedig Jeremiás próféta élete és szolgálata sok üzenetet tartogat! Nem áll szándékomban mind az 52 fejezetet felolvasni és átbeszélni, mert ehhez sok idő kellene, helyette nézzetek utána, hogy valóban úgy vannak-e a dolgok, mint ahogyan említem őket.

Jeremiásnak szolgálata alatt nem sok gyümölcs termett, folyamatosan a halálról, ítéletről prófétált, ezért nem is volt közkedvelt személy. Folyamatosan arról prófétált, hogy térjenek meg, cselekedjenek Isten akarata szerint, de a nép nem hallgatott rá. Pedig több esélyt is kaptak! De inkább választották azt, amit a saját szívük diktált, mintsem az Isten beszéde iránti engedelmességet, így a döntésük gyümölcse halál volt.

Jeremiás számára nem lehetett egyszerű közölni a prófétai szót, hiszen mikor Bábel királya ostromolta őket, az volt az Istentől való üzenet, hogy adják át magukat Bábel királyának, és akkor életben maradnak. Háború idején az a prófétai szó, hogy adjuk meg magunkat? Nem túl bíztató igaz? Ma sem fogadnák szívesen ezt az üzenetet, hiszen nyerni szeretünk, szeretjük, ha győztesen kijöhetünk a helyzetekből.

Jeremiás könyve 21,8-10
„Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Ímé, én előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját. Aki e városban lakik, fegyver, éhség és döghalál miatt kell meghalnia; aki pedig kimegy belőle és a Kaldeusokhoz megy, akik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri; Mert orcámat e város veszedelmére fordítottam és nem megszabadulására, azt mondja az Úr: A babiloni király kezébe adatik, és tűzzel égeti meg azt!”

Isten most nem harcolt értük. Hogy miért? A cselekedeteik gonoszsága miatt! Most nem volt angyal, mint egykor, aki 185 ezer asszírt levágott egyetlen éjszaka alatt, nem volt olyan király, akinek vezetésével diadalomra juthattak volna. Isten elhatározta a pusztulást, megelégelte a bűneiket.   

Majd mikor betört Nabukodonozor serege, pusztított, fogságba vitt sokakat, de hagyott maradékot is. Hozzájuk is szólt Jeremiás, sőt, a nép kérte őt, hogy közvetítse az Úr üzenetét, és aszerint fognak cselekedni.

Jeremiás könyve 42,1-6
„Eljöve pedig a csapatoknak minden tisztje, és Jóhanán, Káreának fia, és Jazánia, Ozániának fia, és az egész nép kicsinytől fogva nagyig, És mondának Jeremiás prófétának: Hallgasd meg alázatos kérésünket, és könyörögj érettünk az Úrnak, a te Istenednek mind e maradékért; mert kevesen maradtunk meg a sokaságból, mint a te szemeid jól látnak minket; És jelentse meg nékünk az Úr, a te Istened az útat, amelyen járjunk, és a dolgot, amit cselekedjünk. És monda nékik Jeremiás próféta: Meghallottam. Ímé, én könyörgök az Úrnak, a ti Isteneteknek a ti beszédeitek szerint, és mindazt, amit felel az Úr néktek, megjelentem néktek, el nem titkolok semmit tőletek. Ők pedig mondának Jeremiásnak: Az Úr legyen ellenünk tökéletes és igaz tanúbizonyság, ha nem mind ama beszéd szerint cselekszünk, amelylyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, amelyért mi téged ő hozzá küldünk; hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára.”

Nagyon akarták tudni az Úr üzenetét! Azt ígérték, hogy akár jó számukra, akár rossz, de mindenféleképp megfogják cselekedni. Majd mikor Jeremiás tudatta velük az Úr üzenetét, miszerint ne menjenek Egyiptomba, hanem maradjanak a földön, akkor ez volt a nép reakciója:

Jeremiás könyve 43,1-7
„És amint Jeremiás teljesen elmondta az egész népnek az Úr, az ő Istenök minden rendelését, melyekért az Úr, az ő Istenök küldötte vala ő hozzájok, mindazokat a rendeléseket, mondom, Akkor monda Azariás, Hosájának fia, Jóhanán, Káreának fia, és valamennyi kevély férfiak, mondván Jeremiásnak: Hazugságot szólsz te, nem küldött téged az Úr, a mi Istenünk, hogy ezt mondjad: Ne menjetek be Égyiptomba, hogy ott tartózkodjatok. Hanem Báruk, Nériának fia izgat téged mi ellenünk, hogy minket a Káldeusok kezébe adjon, hogy megöljenek minket, és vitessenek Babilonba. És nem hallgata Jóhanán, Káreának fia, sem a seregnek valamennyi tisztje, sem az egész nép az Úr szavára, hogy a Júda földén maradjanak. Hanem elvivé Jóhanán, Káreának fia, és a seregnek minden tisztje Júdának egész maradékát, akik visszajöttek vala mindama nemzetek közül, ahová kiűzettek vala, hogy lakozzanak Júdának földében. A férfiakat és az asszonyokat, a gyermekeket és a király leányait és minden lelket, amelyet Nabuzáradán, a poroszlók feje hagyott vala Gedáliással, Ahikámnak, Sáfán fiának fiával, és Jeremiás prófétát és Bárukot, Nériának fiát. És elmenének Égyiptomnak földébe, mert nem hallgattak az Úr szavára, és bemenének Táfnesig.”

Nem a szívük szerint prófétált Jeremiás, nem azt hallották, ami számukra kedves, ezért a prófétai szót hazugságnak mondták. Pedig nagyon tudni akarták az Úr akaratát, akár jó az, akár rossz, de nem gondolták elég komolyan.

Szóval lebandukoltak Egyiptomba, Jeremiás is ment velük, majd ott is szólt hozzájuk az Úr az idegen istenimádatuk miatt. De természetesen nem engedelmeskedtek, ezért ott is a halál várt rájuk.

De ezen események között sok minden zajlott. Jeremiást megverték a prófétai szó miatt, bebörtönözték, verembe vetették, közutálattá vált! Számukra nem sok jót prófétált, inkább jobb választási lehetőséget ajánlott fel az Úr általa, de nem hittek az üzenetnek.

Jeremiásra nem hallgattak az emberek, ezért a szolgálatában nem látjuk a megtérés gyümölcsét, a szabadítás gyümölcsét, vagy egyéb áldást, amelyet az Úr hozott volna a népre. Hiszen az áldáshoz elengedhetetlen feltétele az engedelmesség, de mivel nem engedelmeskedtek a prófétai szónak, ezért az áldás is elmaradt.

Hogy most kicsit átnéztük Jeremiás szolgálatát, személyét, és kaptunk egy képet minderről az ige fényében, így beszéljünk Jézusról, akit Jeremiásnak hittek az emberek:

Máté evangéliuma 16,13-14
„Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.”

Jeremiást bemutattam nektek, mint rosszhír mondóját, de itt van Jézus, aki az örömhír szolgálatában állt. Hogy lehet ezt a kettőt (rosszhírt és örömhírt) egy lapon említeni? Úgy, hogy az emberek felfogásával van a baj, hiszen Jeremiás prófétai üzenetében mindig jelen volt a jobb lehetőség, amit az Isten kínált, és Jézus szolgálatában a valódi örömhír sem volt a legtöbbek számára örömhír (ahogyan ma sem az). Hiszen ahogyan akkor sem, úgy ma sem szeretnek hallani arról, hogy meg kell változni, el kell hagyni a bűnöket, szentté kell válnunk, amint az Atya is szent. Gondolkozzunk csak, hogyan lehetséges az, hogy Jézus végül egyedül maradt? Persze volt nagy sokaság, akik követték Őt, bár kiderült a megvendégeltekről, hogy csak azért követték Őt, mert ettek és jóllaktak, vagyis a veszendő eledelért (Jn. 6,26-27). Máshol pedig azt olvassuk, hogy Jézusban sokan hittek, de Ő mégsem bízta magát rájuk, mert tudta, hogy mi lakik bennük (Jn. 2,23-25). Addig követték az emberek, amíg volt hasznuk, majd az árulás éjszakáján még a tanítványok is elszéledtek. Majd mikor Pilátusnál lehetőség lett volna a szabadon bocsátására, hagyták magukat rábeszélni arra, hogy inkább Barabbást válasszák (Mt. 27,20-21).

Jeremiásnak hitték Jézust, mert a cselekedetek megjobbítását kérte, a megtérés fontosságát hirdette. Ha pedig ez elmarad, akkor Jeremiáshoz hasonlóan biztos halált prófétált:

Lukács evangéliuma 13,1-5
„Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-é, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.”

De nem csak Jeremiásnak hitték az emberek, hanem Keresztelő Jánosnak, Illésnek, vagy egynek a próféták közül. Ezek a személyek nem feltétlen külön-külön üzenetet tartalmaznak, hiszen van egy hatalmas egység őbennük, mégpedig a radikalizmus, mégpedig a bűn elhagyása tekintetében. Ha utánanézünk életüknek, megláthatjuk, hogy a szolgálatuk alatt az embereket megtérésre indították fel, az Isten törvényéhez (más néven akaratához) próbálták őket visszavezetni.

Jeremiásnál összefoglalva az volt az üzenet, hogy ha nem engedelmeskedtek, meghaltok, de ha engedelmeskedtek, akkor éltek! Ugyanez az üzenet Jézusnál is, nem véletlenül gondolták róla, hogy Jeremiással van dolguk. A régi prófétákat megölték, mivel az emberek bűneiről tettek bizonyságot, ahogyan Jézus is erről tett bizonyságot, és ezért gyűlölték is Őt:

János evangéliuma 7,1-7
„És ezek után Galileában jár vala Jézus; mert nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék. Közel vala pedig a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. Mondának azért néki az ő atyjafiai: Menj el innen, és térj Júdeába, hogy a te tanítványaid is lássák a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titkon semmit, aki maga ismeretessé akar lenni. Ha ilyeneket cselekszel, mutasd meg magadat a világnak. Mert az ő atyjafiai sem hivének benne. Monda azért nékik Jézus: Az én időm még nincs itt; a ti időtök pedig mindig készen van. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedetei gonoszak.”

A mai próféták pedig áldásról, békéről, csupa jó dolgokról prófétálnak. Vajon az emberek cselekedetei jobbultak meg, vagy a próféták hazugságot prófétálnak?

A mai napon is élnek Jeremiáshoz hasonló emberek. Nem beszélnek kedves és szívet melengettető dolgokról, hanem a valóságról, hogy ideje lenne megtérni, felhagyni a gonosz cselekedetekkel, máskülönben a halál lesz a következménye. Nem űznek démonokat, ahogyan Jeremiás sem tette, nem gyógyítanak, ahogyan Jeremiás sem tette, nem működnek általa csodatevő erők, ahogyan Jeremiásnál sem működtek, viszont az üzenet, a prófétai szó Istentől jövő, de ma sem veszik komolyan az emberek.  

{flike}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyomtatás