Szerző Téma: Tanítások Isten Igéjéből  (Megtekintve 8977 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #60 Dátum: 2013 Október 03, 20:35:14 »
IZRAEL! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Róma:10. fejezet

1
Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.
2
Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.
3
Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.
4
Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.
5
Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által.
6
A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza
7
Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)
8
De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
9
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
10
Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.
11
Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.
12
Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.
13
Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14
Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!
16
De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.
18
De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.
19
De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.
20
Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.
21
Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.Ézsaiás:64:7-8:


Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
8
Oh ne haragudjál Uram felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról; ímé lásd, kérünk, mindnyájan a Te néped vagyunk.
Ézsaiás: 65: 1-2:Megkeresni hagytam magamat azoktól, akik nem is kérdeztenek; megtaláltattam magamat azokkal, akik nem is kerestenek. Ezt mondám: Ímhol vagyok, ímhol vagyok, a népnek, amely nem nevemről neveztetett.
2
Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, amely nem jó úton járt gondolatainak nyomán;

Ézsaiás:65:9-10:9
És nevelek Jákóbból magot, és Júdából, aki hegyeimnek örököse legyen, és bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott!
10
És lesz Sáron nyájak legelőjévé, és Ákhor völgye barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresett.

Ézsaiás:65:17-25:Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak;
18
Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek; mert ímé, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az ő népét örömmé.
19
És vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!
20
Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg.
21
Házakat építnek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét.
22
Nem úgy építnek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.
23
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak.
24
És mielőtt kiáltanának, én felelek, ők még beszélnek, és én már meghallgattam.
25
A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
Ézsaiás:66:10:
Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek; vígadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta!
Ézsaiás:66:12-14:
Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket.
13
Mint férfit, akit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást!
14
Meglátjátok és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megösmerik az Úr kezét az Ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött.

Ézsaiás:66:20:És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

Ézsaiás:61:6:
Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek

Ézsaiás:61:10-11:.

10
Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit.
11
Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.

Ézsaiás:62:

Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.
2
És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg.
3
És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
4
Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez adott; mert az Úr gyönyörködik benned, és földed férjhez adatik.
5
Mert mint elveszi a legény a szűzet, akként vesznek feleségül téged fiaid, és amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.
6
Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!
7
És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.
8
Megesküdt az Úr jobbjára s erőssége karjára: nem adom többé gabonádat eleségül ellenségeidnek, s idegenek nem isszák mustodat, amelyért munkálódtál,
9
Hanem a betakarók egyék azt meg, és dicsérjék az Urat, s a beszűrők igyák meg azt szentségem pitvaraiban.
10
Menjetek át, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek útát, töltsétek, töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé.
11
Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának, ímé, eljött szabadulásod, ímé, jutalma vele jő, és megfizetése ő előtte!
12
És hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak, és téged hívnak: keresett és nem elhagyott városnak.


ámen! :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #61 Dátum: 2013 Október 23, 09:11:15 »
Hálaadással kérni

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
(Filippibeliekhez írt levél 4. fejezet 6-7. vers)

Még a hívő embert is elfogja néha az aggódás; Mi lesz, ha nem vesznek fel az egyetemre, ha elbocsátanak, ha azt mondja, nem szeret, ha Bizony tele vagyunk felesleges aggodalmaskodással a megváltoztathatatlan múlt, a reménytelen jelen és a kilátástalan jövő miatt. Hogy lehet ez? Van megoldás?

Hát persze. Az ima. Ima? Egy kéréssel mindent meg lehet oldani?
ezeket olvasom most az igéből:
Zsoltárok könyve:50:14   Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsoltárok könyve:50:23   Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Kolosse levél:3:16   A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Egy hölggyel beszélgettem nemrég a hitről, a Bibliáról, az Istenről. Elmondta, hogy jó néhány éve hadakozik már az Úrral, mert sehogy se akarja megérteni az Úr, hogy neki szüksége lenne már egy társra, egy jobb munkahelyre, egy külön lakásra, egy….... ja értem ezen már én is átestem valamikor....

Hát igen, sokan gondolnak úgy Istenre, mint valami kívánság automatára, az imádságra meg, mint zsetonra. Bedobok egy rövid reggeli imát, és ha nem jön azonnal az a válasz, amit akartam jól összeszidom és megrugdosom az automatát. Ez bizony nem imádság. Ez nem más, mint egy gyerekes toporzékolós hiszti.

S akkor mit jelent hálaadással kérni? Milyen az igazi imádság?

„Nagyon sokat foglalkozunk a mi nyomorúságos földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket a mennyei szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsősége tükröződik vissza…

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna róla beszélni és nevét magasztalni.

„Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá… fel emel az Ő jelenlétében!

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A mennyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a mennyei seregéhez.
sok példát olvasunk az Igében a hálaadásról:
Zsoltárok könyve:16:7   Áldom az Urat, aki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Zsoltárok könyve:26:12   Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.
Zsoltárok könyve:34:2   Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Zsoltárok könyve:54:8   Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
Zsoltárok könyve:145:1   Dávid dicsérő éneke. Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!!!

es ha ezt megteszűk szívből fordulunk hozzá mert tudjuk hogy Ő ismeri a szívünk rejtett gondolatát is
akkor jön a válasz az imáinkra
:Zsoltárok könyve:6:10   Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat.

és ha nem az a válasz jön ahogy mik kérjük akkor is Ő jobban tudja hogy mire van szükségünk , , de tudjuk azt hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik:

Róma levél:8:28   Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.

"Aki hálával áldozik, az dicsőít engem" (Zsolt 50:23), mondja az Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és dicsénekekkel (Ésa 51:3)


És akkor most én is nagyon hálás vagyok Neki és mint a hogyan Dávid is kezdem a napot Hálaadással:

103 zsoltár:
A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.
2
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.
3
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
4
Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
5
Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
6
Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.
7
Megismertette az ő útait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit.
8
Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9
Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11
Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12
Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13
Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15
Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága.
16
Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.
17
De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain;
18
Azokon, akik megtartják az ő szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.
19
Az Úr a mennyekbe helyheztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
20
Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára.
21
Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői!
22
Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #62 Dátum: 2013 November 25, 19:24:51 »
                   Mit jelent nekünk az Úr Jézus feltámadásának ereje?


nekem például az életet jelent, ahogy irva is  van:
János :11:25   Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;


Filippi levél:3:10   Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
Filippi levél:3:11   Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.


 és hogy megismerjem az Ő nevének hatalmát, amiben én is részesedhetek:

Efézus  1, 19-20  :
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
 :019:
de szerintem jobb elolvasni az egész 1 fejezettet igy jobban meg lehet érteni :
Efézus : 1:
1
Pál, Jézus Krisztus apostola Isten akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
2
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
4
Aszerint, amint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
5
Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
6
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
7
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
8
Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
9
Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkát az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
10
Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak;
11
Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve-elvégezése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
12
Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban:
13
Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
14
Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
15
Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
16
Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
17
Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
18
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
19
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
20
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
21
Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
22
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
23
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

SŐT OLVASOM TOVÁBB AZ EFÉZUS 2 fejezetét is csodálatosan le van irva hogy mit is jelent nekünk az Úr Jézus feltámadásának ereje:

Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;
3
Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
4
De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett,
5
Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!)
6
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:
7
Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
8
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.


 :019:
 
Zsidó  2,14 : Mivel tehát a  gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt.

Jézus semmivé tette a sötétség seregeit!    Jelenések  1,18  :
 És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
A kulcsok a hatalmát jelképezik. Jézus legyőzte a sátánt és megfosztotta a hatalmától. Jézus úrrá lett az egész pokol felett.  De nem önmagáért győzte le a sátánt. azért hogy minket  ki mentsen a sátán kezeiből
 
Jelenések  1,18  …és nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai.

Apostolok Cselekedetei  17,3 :
Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek

 Szóval a Messiás legyőzte és fegyverezte a sátán seregeit:

Kolossé  2,15.:
  Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük Őbenne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.

A Biblia azt tanítja itt nekünk, hogy Jézus semmivé tette a sátánt és diadalmaskodott felette.
Egy másik fordítás szerint: kifosztotta őt. Mitől fosztotta meg a sátánt?
Az ember feletti hatalmától. Amikor Jézus semmivé tette a sátánt és megfosztotta hatalmától, igy megszabadított minket ezért Ő a SZABADITÓ!!
Nekünk nincs mivel dicsekednünk test szerint. Arról szólunk, akivé a Krisztusban lettünk.
Mondhatod: Krisztusban legyőztem a sátánt. Megfosztottam a hatalmától. És amikor Jézus feltámadt a halálból, én is feltámadtam Ővele együtt.
 
Krisztusról tárulkozik elénk egy kép, amint megküzd a sötétség seregeivel.
Nyilvánvaló: amikor a démonikus seregek már azt hitték, hogy Jézust hatalmukba kerítették, megkísérelték legyőzni és fogva tartani. Amikor azonban a kiáltás elhagyta Isten trónját, miszerint Jézus eleget tett az igazságosság követelményeinek, a bűn problémája megoldást nyert és az ember megváltása valóságos ténnyé lett, akkor Jézus győzelmet aratott a démonok seregein és magán a sátánon.
a Zsidó 2:9-18:
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
10
Mert illendő vala, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő idvességök fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
11
Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni,
12
Mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked.
13
És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott.
14
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
15
És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.
16
Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.
17
Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.
18
Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.
 :019:
Van hatalom Jézus nevében, mert Jézus megszerezte a nevében lévő hatalmat a győzelme által!
 
Róma  8:Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12
Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13
Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
18
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik.
19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.
20
Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.
21
Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
22
Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.
23
Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
24
Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
25
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.
26
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
27
Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
28
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
29
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.
30
Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
31
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
32
Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?
33
Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;
34
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:
35
Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?
36
Amint meg van írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat.
37
De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett.
38
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39
Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Kolossé: 1: 12-20:2
Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;
13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
14
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;
15
Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;
16
Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;
17
És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.
18
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;
19
Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség;
20
És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.


A sötétség a sátán birodalma. Ebben aszóban benne van minden, ami a sátán. A világosság isten királysága. Az újjászületés által kivétettél a sötétség királyságából az Isten királyságába
 
1 Korinthus  15, 21   Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.

1korinthus  1, 18  Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek¸de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

1Péter  2,24  -25:
 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghallván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.
25
Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.
Zsidó : 8: Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,
2
Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.
3
Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, amiért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, amit áldozatul vigyen.
4
Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,
5
Akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.
6
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
7
Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.
8
Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök.
9
Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr.
10
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
11
És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
12
Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
13
Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

zsidó : 9: 11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #63 Dátum: 2013 December 15, 07:18:35 »
  MA MÉG TART A KEGYELEM!
Tart a ma a  kegyelem!
„Hát nem tudod és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki a föld határát teremtette? Nem fárad el, és nem lankad meg, kikutathatatlan bölcsessége! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Ézsaiás könyve 40. rész 28-31.

Ahogy ma reggel végiggondoltam ezt a  felső szakaszt, csak úgy kavarogtak fejemben a gondolatok.
Úgy éreztem magam, mint amikor beengednek egy hatalmas áruházba, és az ajtóban azt mondják, hogy minden – ingyen az enyém lehet, amit egyszerre ki tudok hozni a boltból.
Hogy miért? Hát olvasd el még egyszer ezt a gyönyörű szakaszt.
- Örökkévaló Isten a Te Teremtőd, aki elképzelhetetlen aprólékossággal és figyelmességgel megteremtett
- Soha nem fárad el! Naponta ezerszer elmondhatod neki, kérheted, megszólíthatod, sírhatsz és nevethetsz előtte – ő nem küld el, mert már elege van belőled.
- Kikutathatatlan a bölcsessége. Azaz mindenre van megoldása. Nem tudsz olyan dologgal hozzá fordulni, amire összecsapná a kezét, és azt mondaná – ne haragudj, de ezt nem tudom!  mert Mindenható!
- Erőt ad. Minden reggelre megújítja erődet, de valahogy napközben is mindig ad egy-egy erő-infúziót. Számtalanszor tapasztaltad már, hogy amikor olyan enervált voltál, valami jó hír hallatán, egy bibliaszöveg elolvasása után, vagy egyszerűen – csak úgy – megújult az erőd.
- Nem tudom, hogy fiatal vagy-e vagy idős, de a következő gondolat valamelyike Neked szól. Elfáradhatsz, ha fiatal vagy, megtántorodhatsz, ha idősebb, sőt még a legkülönbek is eleshetnek, de ha bízol az Úrban, szárnyra kelsz, mint a sas. Micsoda kép! A tyúkoknak is van szárnyuk, mégsem ezt a hasonlatot választotta. A sas a magasba tör. A sziklák fölé. Az ég felé! Nem engedi, hogy bármi lehúzza. A tyúk ilyesmire képtelen. Isten Neked sasszárnyat ajándékozott, nem tyúkszárnyat. Használd hát! Törj felfelé! Tedd próbára belé vetett hitedet! Meglátod, mennyi örömöd lesz ott fenn!
Most már érted, miért érzem úgy magam, hogy egy nagyáruház bejáratánál állok, ahol azt mondják, minden az enyém lehet, amit ki birok hozni? Gondolj bele!
Van egy Teremtőm, aki őszintén és feltétel nélkül szeret engem.
Olyan, aki soha nem fárad el.
Aki bölcs, és mindenre tud megoldást.
Képes megújítani erőmet.
Sasszárnyat ad, hogy a magasba szálljak.
Melyiket válasszam? Elbírható ennyi ajándék egyszerre? Szerinted?
ezért én a mai napon is nagyon hálás vagyok egy Új napért és azért hogy még ma is tart a kegyelem hiszem kegyelemben vagyunk
:Efézusi levél:2:8
 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
 Ma még tart a kegyelem , ma még mehetünk hozzá a kegyelmi király székéhez, és bármit elrontottunk el mondhatjuk neki , és ő Hű és igaz és megbocsájt
:I. János levél:1:9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól
 Szóval én nagyon hálás vagyok hogy még tart a MA mert nem tudom hogy lesz még holnap is Minden nap amit élünk egy ajándék az Ő kegyelméből!

 csodálatos szó ez hogy kegyelem!


Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.

II. Korintus levél:1:2   Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

 Péter levél:3:18   Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké.  ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Tanítások Isten Igéjéből
« Válasz #64 Dátum: 2013 December 15, 08:19:39 »
Köszönöm Ildikó! Tegnap éppen ez az ige jutott eszembe.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Tanítások
« Válasz #65 Dátum: 2015 Április 18, 15:50:43 »
A Messiás Izrael ünnepeiben
Hanspeter Obrist
 
Ünnepeiken a zsidók Istenről és Isten jóságáról emlékeznek meg. Ezek az ünnepek Isten megváltói tervét vetítik előre és egyben Izrael Messiását, a világ Megváltóját. Sok keresztény áldásokban gazdagabbnak érzi, ha a keresztény ünnepeket összhangban ünnepli a hagyományos bibliai zsidó ünnepekkel.
 
A négy tavaszi ünnep nagyon szoros összeköttetésben van egymással. A páska, a kovásztalan kenyerek ünnepe, az első kéve bemtatásának ünnepe és a hetek ünnepe (Savuot) beteljesedett Jézus Krisztus első eljövetelével és a Szent Lélek kitöltetésével. A bibliában leírt őszi ünnepek, a Ros Hasana, a Jom Kipur és a Szukkot az ÚR Jézus második visszajövetelére utalnak (3.Móz. 23).
 
A Peszách – Páska ünnepe
A zsidóknál egy nap a napot megelőző este, napnyugtakor kezdődik (5.Móz. 23,5). Így a Páska ünnepe a széder estéjével kezdődik el. Ez a Biblában megírt kalendárium első ünnepe. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásra emlékeztet. Jézus Krisztus tanítványaival együtt ünepelte a széder estét, mint utolsó vacsorát, mielőtt még ugyanazon a zsidó ünnepnapon feláldozta magát, mint Isten Bárányát, tökéletes, örökre érvényes áldozatként.
 
A megszentelődés
Miután eltávolítottak minden kovászt és a házat megtisztították, a háziasszony meggyújtja a két gyertyát, mint ahogy azt Sabbatkor(Péntek este) is teszi. Utána szimbolikusan még a legutolsó morzsákat is kitakarítják. A megszentelődés kelyhét megáldják, majd isznak belőle. A családfő kezet mos. Valószínű, hogy az ünneplésnek ebben a szakaszában mosta meg Jézus Krisztus tanítványai lábát (Ján. 13,12-14). Egy zöldségfélét, manapság petrezselyemzöldjét bemártanak sós vízbe, ezzel emlékezve Isten fiainak a rabszolgaság idején folyt könnyeire. Ám Izrael nem maradt a rabszolgaságban, mert Isten kiszabadította népét. Mivel sietve kellett menekülniük, ezért sietve törik meg a mácát (kovásztalan kenyeret) is,. A három mácá darabjából a középsőt félretéve megőrzik. Ezt Afikománnak nevezik, ami azt jelenti: “Az eljövendő kenyere”.
 
Az ítélet
Az ítélet kelyhe következik. Az egyiptomra mért tíz csapásra emlékeztet, mivel szembeszálltak Istennel. Az utólsó csapás nem érintette az izraelitákat, mert a páska bárány vérét az ajtófára hintették. Gondoljuk meg, hogy Jézus Krisztus vére pont a Páska ünnepén folyt ki  érettünk, megszabadítván minket a bűn rabszolgaságából és a halál hatalmából. Nem vagyunk tovább ítélet alatt !
A sóval hintett mácá Isten szövetségére emlékeztet, valamint arra, hogy gyorsan kellett menekülniük. Az egyiptomban átélt nyomorúság szimbóluma a saláta és a torma. Lehetséges, hogy Jézus Krisztus itt beszélt arról, hogy akinek a bemártott falatot adja, az el fogja őt árulni (Mt.26,23). Az édesízű gyümölcspüré arra a tapaszra emlékeztet, amiből a vályogokat készítették. Manapság a tojás étkezésénél a Templomban végzett ünnepi áldozatokra gondolnak vissza. Ezt követi a bőséges ünnepi vacsora. Jézus Krisztus tanítványaival együtt ette a páska bárányt.
 
A megváltás
A mácá, mint az „eljövendő kenyerének” fogyasztásával fejezik be a széder estéjét. Az széder este, az utolsó vacsoránál, vett Jézus egy darab mácát és a következőket mondta: „Ez az én testem, amely ti érettetek adatik” (Lk.22,19). Majd vette a megváltás kelyhét és ezt mondta: „ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt. 26,27-28). Jézus Krisztus áldozatában teljesedett be a Páska ünnepe, mert mint Isten Báránya hordozta a mi bűneinket (Ézs. 53; Jn.1,29).
 
A dicsőítés
Az utolsó széder este a dicsőítés kelyhét Jézus Krisztus már nem vette megához. Ezt majd az Atya országában fogja meginni (Mt. 26,29). A széder ünnepe hálaadó és dicsőítő énekléssel fejeződik be. Ide tartozik a Zsoltárok 113-118 és a 136. fejezete.
Jer. 16,14-15:
„De majd eljön az idő – így szól az ÚR –, amikor nem azt mondják többé, hogy él az ÚR, aki fölhozta Israel fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az ÚR, aki fölhozta Israelt észak földjéről és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket a földjükre, amelyet őseiknek adtam.”
Ezért köszöntik egymást végezetül a következő mondással: „Jövőre az újjáépített Jeruzsálemben!”
 
További zsidó ünnepek rövid áttekintésben
 
A kovásztalan kenyerek ünnepe
A széder estét követi a kovásztalan kenyerek ünnepe (3. Móz. 23,6-8). Hét napon át nem ehetnek semmit sem, ami kovászt tartalmazna. Ez az ünnep is beteljesedet Jézus Krisztusban, mert: „Önmagát ártatlanul áldozta fel Istennek” (Zsid. 9,11-10,18).
 
Az első kéve bemutatása
Még a kovásztalan kenyerek ünnepe alatt, az első szombatot (Shabbat) követő napon az aratás első termését az ÚRnak adják oda (3.Móz. 23,10-14). Ez az ünnep jelképe Jézus Krisztus föltámadásának, mivel „Első zsengeként támadt föl Krisztus” (1.Kor.15,20-23).
 
A Savuot, a hetek ünnepe
Az első kéve bamutatását követő ötvenedik napon ünneplik a Savuot ünnepét
(3. Móz. 23,15-22). A rabbinikus hagyomány szerint Izrael a Sinai hegyen kapta Savuot ünnepén a tórát (parancsolatokat). Isten választott népével kötött szövetséget. Ez az ünnep egyben a pünkösd ünnepe is, ahol URunk a Szent Lélek kitöltetésével a Benne hívők szívébe írta be az Ő Ígéit. Így teljesedett be ez az ünnep is Messiási ünnepként.
 
A Ros Hasana, az emlékeztető kürtölés ünnepe
Az emlékeztető kürtölés ünnepe az őszi ünnepek nyitánya (3.Mose 23,24). Megfújják a sófárt (kosszarv), beíndítva a tíznapig tartó önvizsgálat idejét, amikor mindenkinek tisztáznia kell kapcsolatát Istenhez és az embertársaihoz.
 
A Jom Kipur, az engesztelés napja
Imádkozásban, bűnbánatban és bőjtölésben mélyednek el az Istenhez való megtérésnek ez ideje alatt. (3.Móz. 23,27-32).
 
Szukkot, a sátoros ünnep
A sivatagi vándorlás ideje alatti Isteni gondviselés emlékezetére a mai napig pálmákból építenek sátrakat a zsidók (3. Móz. 23,34-36). Ez az ünnep akkor fog a Messiásban beteljesedni, amikor Izrael népe az ÚR Jézus, a Messiás uralma alatt fog élni (Zak. 14,9-11), és a  nemzeteknek évente el kell jönni erre az ünnepre Jeruzsálembe (Zak. 14,16).
 
Hanuka, a templomszenteslés és a fény ünnepe
A Hanuka a második zsidó Templom I.e. 164-ben felszentelésének az ünnepe. Habár nem tartozik az úgynevezett Bibliai ünnepekhez, mégis Jézus Krisztus maga is megtartotta és felment Jeruzsálembe ezen az ünnepen (Ján. 10, 22). Görög befolyás alatt szenvedett a nép és a rettenetes makedon-szír uralkodó Antiochus Epiphanes üldözte a zsidókat és a Templomot megszentségtelenítette azáltal, hogy Zeusz isten szobrát fölállíttatta és disznót áldozott az oltáron. Judás Makkabeus zsidó férfi vezetésével felkelést indítottak és a Templomot visszafoglalták. A Templomban viszont csak egy kis kórsó megszentelt olajat találtak, ami csak egy napra volt elegendő a Menora (Hétágú olajmécses) világításához, és az új szent olaj készítéséhez viszont nyolc napra lett volna szükség. Ekkor történt meg az Isteni nagy csoda, mert ez a kis olaj nyolc napig égett. Ezért nevezik a Hanuka ünnepét a világosság, illetve a fény ünnepének is.
A Messiásban hívő zsidók arra emlékeznek ezen a nyolc napig tartó ünnepen, hogy Jézus Krisztus a világ Világossága (Joh. 8,12).
 
Purim, az antiszemitizmus vége
Az Eszter könyvében leírt események alkotják ez ünnep lényegét. A Hámán gonoszsága miatt pusztulásra ítélt zsidók megszabadulnak a zsidó Eszter, Mardokkaj unokahúga és gyámja közbenjárásával. A Purim ünnep elrendelését Eszt. 9,20-32 szakaszában olvashatjuk.
 
A zsidó ünnepek a Messiásra utalnak. A Messiásban hív hívők átélik az egész Evangéliumot bennük. A Messiásban beteljesült és beteljesülendő ünnepeken át értjük meg, hogy miért és mi célból történt a mi megváltásunk.
http://www.amzi.org/html/unnepeiben.html
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4495
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Tanítások Isten Igéjéről
« Válasz #66 Dátum: 2015 Június 01, 18:46:26 »
Az Evangélium Felhígításának Hatalmas Bűne
ÍRTA: MICHAEL BROWN
Amerika mai gyülekezeteinek egyik legnagyobb hibája, hogy megpróbáljuk
Jézus Örömhírének üzenetét súlytalanná tenni az elveszett bűnösök számára – igyekszünk kivenni azt,
ami megütközést kelt, eltávolítani belőle a feddést, felhígítani a mondanivalóját, kimagyarázni erkölcsi
tanításait. Miközben ezt tesszük, meggyalázzuk az Urat és magunk is a kárhozatba segítjük a bűnösöket.
Ideje felébrednünk, és megtérni ebből a hitetlen, világi felfogásból!
Megosztok egy általam sokszor elmondott történetet, amely jól bemutatja a felhígított evangélium
prédikálását célzó őrült kísérletet.
Egy orvos, talán minden idők legcsodálatosabb tudományos felfedezésére jutott. Megtalálta a rák
tökéletesen sikeres gyógymódját, amely a betegség összes formáját, és valamennyi stádiumát teljesen
meggyógyítja. Minden dolog közül talán az volt a leghihetetlenebb, hogy mindössze egy adag gyógyszer
kellett a rákból való teljes felépüléshez.
Az egyetlen gond csak az volt, hogy a gyógyszert tabletta formában kellett bevenni; minden egyes tabletta
egy millió dollárba került, hatalmas mérete miatt nagyon nehéz volt lenyelni, továbbá hét napig tartó
keserű szájízt hagyott maga után.
Természetesen, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó csapat igen felfokozott lelkiállapotba került a felfedezés
hallatán, és találkozván az orvossal azt mondták neki, hogy a felfedezésének sikere érdekében végezzen el
három egyszerű változtatást: dolgozza ki azt a módszert, amelynek köszönhetően tízezer dollárra
mérsékelhető a gyógyszer tablettánkénti ára; csökkentse a tabletták méretét, az emberek fuldoklását
elkerülendő, és a keserű ízt pedig távolítsa el.
Az orvos, kétévi kemény munka után visszahívta a csapatot, és bejelentette, hogy minden területen
sikerült végrehajtania a kért változtatásokat. Az általa kidolgozott új változat esetén minden tabletta
éppen tízezer dollárba kerülne, kis zselékapszulaként lehetne megvásárolni, és végül pedig, egy nagyon
kellemes utóíze lenne.
Mindössze egyetlen probléma maradt. A tabletta nem gyógyította már a rákot!
És mi pontosan ugyanezt tettük az Evangéliummal! Megpróbáltuk megszélesíteni a keskeny kaput, és
népszerűvé tenni a Krisztus keresztjét azt gondolván, hogy valamiképpen több ember „üdvözül” majd
általunk. De az üzenetünk nem üdvözít többé!
Megpróbáltuk Jézust elfogadhatóvá tenni a bűnösöknek ahelyett, hogy bűnösöket tettük volna
elfogadhatóvá Jézus számára, kihagyva az uralmának való alárendeltség és a Benne elnyerhető új élet
fontosságának kihangsúlyozását. És újraértelmeztük a megtérés fogalmát, egyszerű intellektuális
változásként kezelve ahelyett, hogy irányváltásként tekintenénk rá – gondolok itt kifejezetten a bűntől az
Úrhoz való fordulásra, egy – Isten kegyelme és a Szent Szellem ereje általi – teljes fordulatra.
Azt mondjuk ma az embereknek, hogy „gondolkozz másként Jézusról!” – de ez csak töredéke az
Evangélium üzenetének.
A Jézusba vetett hitet ma, egy jó üzleti ajánlatba csomagolt biztosításként mutatják be: „Add csak át a
bűneidet és a depressziódat, és kapsz cserébe sikert, anyagi növekedést és örök életet.”
Megkérhetlek, hogy mutass bárhol a Cselekedetek könyvében csak egyetlen olyan példát, aki ezt az
üzenetet prédikálta az elveszetteknek? Avagy úgy gondoljuk, hogy jobbak vagyunk az apostoloknál?
Volt arra valamilyen oka Pálnak, hogy amikor egy elveszett bűnösnek a „Krisztusban Jézusban való hit”ről
prédikált, akkor beszéljen neki az „igazság(osság)ról, önuralomról, és az eljövendő ítéletről” (Csel. 24:24-
25)? Ez is része a mi evangéliumi üzenetünknek?
Természetesen, együtt érző embereknek kell lennünk, és legyen tele a szívünk igazi túláradó szeretettel és
gondoskodással az elveszettek felé! És természetesen legyünk bölcsek és kulturálisan érzékenyek, de ne a
velük való azonosulással nyerjük meg őket, hanem, hogy Jézusra hasonlítunk. És azzal, hozzuk be őket
Isten Királyságába, hogy a bibliai Jézust és az Írások által bemutatott Evangéliumot tárjuk eléjük, vállalva
a botrányt, elutasítást és a gúnyt is.
Ezt írta Pál Jézus visszatéréséről, „Megbünteti azokat, akik nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek
a mi Urunk, Jézus Evangéliumának” (2 Thess. 1:8). Milyen gyakran gondolunk úgy az Evangéliumra, mint
aminek „engedelmeskednünk” kell?
Több, mint egy nemzedékkel ezelőtt azt mondta A.W. Tozer, „ Az „elfogadom Krisztust” attitűd
valószínűleg helytelen, mert ez azt mutatja, hogy Ő méltó hozzánk, és nem pedig mi Hozzá. Ez a hozzáállás
egy nekünk alárendelt személlyé teszi, aki az ítéletünkre vár ahelyett, hogy megtört szívvel letérdelve Elé,
mi várnánk az Ő ítéletére. Ez még arra is lehetőséget kínál, hogy intellektuális, vagy érzelmi késztetés
hatására fogadjuk el a Krisztust, fájdalom mentesen, nem elveszítvén romlott énünket, és nem érzünk
semmilyen kényelmetlenséget rendszeres (bűnös) életvezetésünk miatt.”
Ideje visszatérnünk az újszövetségi Evangéliumhoz, felmagasztalva az Örökkévaló szentségét és szeretetét,
és Jézust Úrnak és Megváltónak bemutatva (ebben a sorrendben), s prédikálni az üzenetet, amely
bolondság azoknak, akik elvesznek, de Isten ereje azoknak, akik hisznek (1 Cor. 1:18).
Hirdessük az igazságot megalkuvás nélkül a Szellem ereje által, kegyelemmel telve, nem szégyellve Jézus
keresztjét, s Maga Isten erősíti meg a Fiáról szóló üzenetet
http://www.zsidok-keresztenyek.eu/reload.html?mihaszna_pasztorok/mihaszna_pasztorok.html
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25