Megmaradni!

Megmaradni!


Mal.3,18
„És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”


Isten Igéje szerint, Ahhoz hogy különbséget tudjunk tenni az Igaz-és a hamis között; hogy lássuk a különbséget a Jó és a rossz között, meg kell térnünk. Ámde mit is jelent ez: Megtérni? Nos a megtérés jelentése: El-ill.Be fogadni Isten Igéjét! Pontosan ezt állítja Jakab apostol, levelében:

Jak 1,18
„Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.”

De ugyan ezt állítja Péter is:

1Pt 1,23
„Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.”


Isten Igéjének elfogadása tehát a "Megtérés".... És annak valóságos Befogadása pedig az Újjászületés! Az Örökkévaló Isten, az Ő gondviselése okán, elküldte az Ő Igéjét, hogy bennünket megmentsen! Az Ő Igéje által adta nekünk az utat, ami hozzá vezet!

Jn 14,6    
„Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.”

Az Ő Igéje által:Megtisztít!

Jn 15,3    
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.”


Az Igéje által tesz gyümölcsözővé!

Jn 15,4
„Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.”


És az Ő Igéje által ad örök életet is!

Jn 11,25-26
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal...”


Most ebből az aspektusból olvassuk el a következő Igéket:

V.Mózes 30,8-14
„Te azért térj meg, és hallgass az Úr szavára, és teljesítsd minden parancsolatát, a melyeket én e mai napon parancsolok néked. És bővölködővé tesz téged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkájában, a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te jódra. Mert hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned a te jódra, a miképen öröme volt a te atyáidban. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.”


Mindezek fényében megértjük: Isten mindent jó előre elkészített, és ezt az utat biztosította nekünk, hogy utunk végeztével hozzá eljuthassunk. Most térjünk vissza a kezdő Igéhez:

Mal.3,18.    
„És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.”


Vajon miért fontos nekünk ez a tiszta látás? Nos Jézus több próféciában figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó időkben színrelép egyre több ámító-csaló-hamispróféta. Ezek az Ő szavai szerint, a hitetés eszközét használják, hogy sokakat megtévesszenek-elhitessenek, és ez által elveszejtsenek!
Nem feltétlenül tudják ők hogy mit tesznek... Az ő hitetésük ereje pontosan abban van, hogy még ők sem tudják mit tesznek. A különbség az Igazi és a Hamis között nüansznyi! Igazából ez csak a motivációjukban jelenik meg. ők azok, akik szereplési vágytól hajtatnak, maguknak gyüjtenek követőket, saját gyülekezetet építenek,magukat többnek állítják be mint amik... egyszóval az egójukat szolgálják. Pál így ír róluk:

I.Timóteus 6,3-5
„Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál.”


És éppen a harmadik Ige első szavában van a megértéshez szükséges kulcs elrejtve: "Ha valaki másképen tanít..."

A Másképen történő tanítást csak akkor ismerjük fel, ha az eredetit Ismerjük! Ha Ismerjük Isten Igéjét, akkor felismerjük a másolatot, a hazugságot is... Ez a szó, hogy "Ismerni" Mára már sajnos, teljesen más értelmet nyert... A Szentírás szerint,Ez hogy "Ismerni"- jelenti, hogy eggyé lenni-egybe olvadni... Ez a szó, mindenek előtt, és a Szentírás bizonysága szerint, A Férj-Feleség egyé válását jelzi, aminek következtében egy új élet születik!

1Móz 4,1    
„Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát, a ki fogad vala méhében és szűli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól...”

Vagy a "nem ismeré" jelentésére is egy-két példa:

1Móz 24,16
„A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szűz, és férfi még nem ismeré őt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve.”

Mt.1,24-25
„József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.”


Tehát ezek szerint, ily értelemben kell egyé válnunk Isten Igéjével, ahhoz hogy azt mondhassam: Ismerem őt...de ami még ennél is fontosabb: Hogy Ő Ismerjen engem! Mert vannak akiket nem ismer az Ige, és nekik ez a mondat van fenntartva:

Mt 7,23    
„És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.”


Most pedig hogy folytassuk a gondolatmenetünket, egy váratlan fordulattal térjünk vissza a Malakiási Igéhez. Tehát hogy annak a mondanivalóját megérthessük, nézzünk meg egy másik Igét:

Jn.8,31-32
„Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”


Szabadokká, de mitől? Nos mindenek előtt a Tréflitől! A Hamistól, a hazugságoktól, a megtévesztéstől, a leuralástól... és az ezek következményeként ránk eröltetett : FÉLELEMTŐL.
Vannak bizonyos emberek, akik gyülekezetekbe járnak,rendszeresen forgolódnak hívők között, akár még fórumokon is... Idejük egy részében azt bizonygatják hogy testvérek, ámde hidegek mint a jég... nincs bennük szeretet a testvérek felé, bár állítják hogy Istent szeretik... őket jellemzi, hogy az Igeismeretükből sok Ige hiányzik... Pl.:

1Jn 4,20    
„Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?”


A Velük való beszélgetés után, minden esetben olyan keserű lesz a szánk íze... ők valahogy mindenkiben-mindig a rosszat keresik. ők azok akik első találkozás alkalmával hízelegve jönnek, mint a kígyó a hasán csúszva! Azért hogy elhitesse veled: "Ártalmatlan vagyok-nem a bántásodra jövök... a bizalmadba férkőzik, hogy találhasson benned valamit amivel vádolhat. Olyan ez mint a Kígyó... Rádtekeredik, azután belédmar...Azután ha megmart, vádol-rágalmaz... Te pedig állsz megrémülve, mert amit mondott, esetleg tartalmazhat igazságot IS... De a lényeg az hogy: IS!!! Mert ha nem Ismered ISten Igéjét, el is fogod hinni azt amivel vádolnak! HA viszont Ismered az Igét, akkor tudod hogy Isten nem a jelenlegi állapoodra mond ÁMEN-t, hanem arra amit eltervezett rólad!

Fil 1,6    
„Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.”


Ha ismered Isten Igéjét, akkor tudod hogy nem magunkat tisztítjuk meg, hanem Isten Tisztít meg minket! Nem magunkat szabadítjuk meg, hanem Isten tesz szabaddá minket!

Jn 8,36    
„Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.”

Szabadok a káros szenvedélyektől-betegségektől-félelmektől-sikertelenségektől-haláltól...
Ha Ismerjük Isten Igéjét: Akkor nincs mitől félnünk! Ha Ismerjük Isten Igéjét, akkor nevetjük a Kígyót is! Lássátok csak:

1Móz 3,14-15
„És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.”


Figyeljük csak ezt:

Zsoltárok könyve 91,1-16
„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal; A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését! Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz; Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.”


Ezt a békességet-nyugalmat emberektől nem kaphatjuk meg! Ezt a gyülekezetek-felekezetek nem képesek megadni! Ezt csak Isten adhatja, éspedig annak aki Őt keresi-Ő rá figyel, neki engedelmeskedik... Isten Igéjének Ismerete a világosság a sötétségben! Olvassuk ezt az Igét:

Ésaiás próféta könyve 60,1-22
„Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem. Kik ezek, kik repülnek, mint a felleg, s mint a galambok dúczaikhoz? Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített. Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad. És nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát, és királyaik is bevitetnek. Mert a nép és az ország, a mely néked nem szolgáland, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak. A Libánon ékessége hozzád jő, cziprus, platán, sudar czédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megútálóid, és neveznek téged az Úr városának, Izráel Szentje Sionának. A helyett, hogy elhagyott és gyűlölt valál és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre. És szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és megtudod, hogy én vagyok az Úr, megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene. Réz helyett aranyat hozok, vas helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem fejedelmeiddé a békességet, és előljáróiddá az igazságot. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget. Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed, Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz néked örök világosságod, és gyászod napjainak vége szakad. És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr, idején, hamar megteszem ezt.”


Testvérek: Ez a Prófécia nem szól mindenkihez! Ez a Prófécia azokhoz szól, akik ISMERIK ISTEN IGÉJÉT! MERT ISTEN IGÉJE, AZOK VILÁGOSSÁGA AKIK BEFOGADTÁK ŐT.

 


Nyomtatás