Test vagy Lélek?

Test vagy Lélek?

János evangéliuma 3,8
"A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."

De kinek is mondta ezt Jézus? Nikodémusnak, aki nem volt újjászületve. Tehát ezek azok számára rejtve vannak, akik nem ismerték meg Istent.

János evangéliuma 8,14
"Jézus így válaszolt nekik: "Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek."

"...ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek." - úgy mint a szél.

Ha kapnál egy papírt és egy tollat, hogyan rajzolnád le a szelet? Talán meghajló fákat, felkapart port rajzolnál le? Épp ez a lényeg! A szélnek csupán a munkáit láthatod, nincs mivel meghatározhatnád alakját! Ilyenek legyünk akik nem mutatnak magukra, hanem végzik az Úrtól rendelt munkát.
Tehát akik lélektől születtek, azok Istenéi:

János evangéliuma 1,13
"Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek."

Akik tehát Istentől születtek, azok a lelki táplálékot akarják. Akik pedig test szerint, nos, azok a földiekkel vannak elfoglalva:

János evangéliuma 6,26
"Jézus ezt válaszolta nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok.Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten."

Sokan keresik Isten áldásait, mert azt hiszik hogy azok által válnak gyermekeivé. De ez nagy tévedés! Az Istentelenek is részesülnek Istennek áldásaiban:

Máté evangéliuma 5,45
"hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak."

Isten ígéretei azoké, akik megtartják törvényeit. Ezért vannak istentelenek, akik ugyan nem hisznek Istenben, de megtartván némely parancsolatát, tudatlanul Isten áldásainak a részeseivé válnak. De mi akik Istenért élünk, ne az áldásokat, hanem magát Jézust keressük.

Máté evangéliuma 6,33
"De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek."

Így Jézussal együtt mindent megkapunk. Ha Jézusból, vagyis az Igéből táplálkozunk, akkor a lelkünk fog növekedni és a testünk gyengülni:

János evangéliuma 6,63
"A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet."

János evangéliuma 6,48-50
"Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: "

Testvérek, legyen bármilyen ember, mielőtt egy ételt elfogyasztana, előtte megnézi hogy ehető-e. Én szuper finnyás vagyok, erről a feleségem bármikor bizonyságot tehet. Megnézem, megszagolom, megkostolom, és ha ízlik, elfogyasztom. De ne rólam legyen szó, hanem azokról, akik csukott szemmel tömik magukba az Istentelen moslékot, amelyet elébük tesznek! Nem nézik meg Istennek igéjében, hogy Isten szerint való eledel-e. Vagy azért eszik mert tetszetős nekik, vagy azért, mert totálisan megbíznak abban aki az ételt elébük teszi. De legyen bármelyik opció is, így is úgy is mérgez, előbb utóbb halott az, aki ezekből étkez.

Apostolok Csel. 17,11,10-11
"A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok."

"napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok."

Kiktől hallgatták a béreaiak az igét? Páltól és Szilásztól! Mégis összevetették Isten igéjével mindazt, amit tőlük hallottak. Miért van az Testvérek, hogy megannyi ember, Istent nem ismerő tanítók tanításából táplálkoznak? Nyelik mint kacsa a nokedlit, mert Isten igéjét nem ismerik. De a cselekedeteik saját maguk ellen tesznek bizonyságot.

János evangéliuma 7,17-18
"Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság."

Végezetül pedig ez az ige:

Kolosse levél 3,2
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel."

Ámen

 


Nyomtatás