Hirdetni az igazságot

Hirdetni az igazságot

Minden kereszténynek hirdetnie kell az igazságot, és hirdetik is! Csakhogy mindenki azt az igazságot hirdeti, amiben éppen hisz, és többnyire nincs köze a valódi igazsághoz. Ez pedig azért van, mert nem jó alapot választottak, mert ki-ki a saját szíve és gondolata által határozza meg, hogy mi az igazság, pedig erre Isten igéje adatott.

Példabeszédek 16,25
„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.”

Mi nem a halál útján szeretnénk járni, ezért feltétlen tudomást kell szereznünk arról, hogy az út, amin éppen járunk, igaz-e az Úr szemében vagy sem? Mert noha igaznak látszik a szemeink előtt, de ettől még lehet a kárhozat útja.

Sajnos sokan járnak ma is ezen az úton, (a téma címét alapul véve) az igazság hirdetésének a hiánya miatt. Mert nem elég tudni a tökéletes igazságot, hanem azt hirdetni is kell az embereknek!

Máté evangéliuma 10,27
„Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.”

Miket mondhatott Jézus titkon a tanítványainak? Sok mindent, hisz nem egy példát olvashatunk az igében. De nem csak a tanítványoknak tiltotta meg, hogy bizonyos dolgokat ne osszanak meg, hanem például a leprából vagy a vakságból meggyógyultaknak is. Miért volt erre szükség? Miért kért ilyet Jézus? Azért, mert nem akarta, hogy felgyorsuljanak a dolgok. Neki minden olyan próféciát be kellett töltenie, ami a halála előtti időkre szólt. Nem feszíthették meg úgy, hogy hátramaradt beteljesületlen prófécia. De amit kérte is Jézus, vagyis amit a sötétben, vagy fülbe súgva mondott, azt most már a világosságban és a háztetőkről hirdessük! De mit hirdessünk!? Az igazságot, az igét:

János evangéliuma 17,17
„Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.”

Nem a saját gondolatainkat kell hirdetnünk Jézusról, hanem azt, amit az ige mond róla. Az igét kell hirdetnünk, nem pedig azt, amit mi jónak látunk. Hirdetnünk kell azt, amit az Isten kinyilvánított számunkra.

Talán nem hirdethetünk ítéletet? Hiszen az ige hirdetésének a fő üzenete az, hogy meg kell térni! Miből? A holt cselekedetekből. Ezért ha az Isten igéje éppen fedd, akkor feddjél! Ha pedig „szeretetből” nem feded meg a bűnöst, akkor tovább halad a halál útján, téged pedig bűn fog terhelni:

Ezékiel könyve 3,18
„Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.”   

Nagy a felelősség! Ha nem hirdetjük Isten igéjét, amely nem csak épít, vigasztal és bátorít, hanem elsősorban megtérésre indít (azaz a bűn elhagyására), akkor tulajdonképpen szégyelljük Jézus beszédeit. Ha pedig szégyelljük a beszédeit, akkor ígéretére hivatkozva megvetésben részesülünk:

Lukács evangéliuma 9,23-26
„Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Mert mit használ az embernek, ha mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti vagy magában kárt vall? Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.”

Aki tehát szégyelli Jézus beszédeit, azt Jézus is szégyellni fogja. Ugyanis amint megmondta, az Ő beszéde élet és lélek, így aki szégyelli, az az életnek nem lesz részese.

Ezért ami kijelentetett számunkra Istentől, azt hirdessük. Mert ha csak hallgatója maradunk, az nem fog minket megmenteni.

1Korintusi levél 13,2
„És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.”

Lehetünk tehát tökéletes tudás birtokában vagy teljes hitnek, de ha nincs szeretet, akkor az egésznek nincs haszna. Mert mi a szeretet? A szeretet fogalmát abban ismertük meg, hogy a tökéletes és bűntelen Jézus, az életét adta miértünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk neki adni az életünket, sőt, a testvéreinkért is.

1János levele 3,16
„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.”

Ezért ami adatott nekünk, azt osszuk meg, mert nem a saját élvezeteinkre adatott, hanem arra, hogy másoknak is örömet adhassunk. A mindennapi kenyerünket meg kell osztanunk, ez pedig az Isten igéje, ami által élhetünk, és élete lehet azoknak, akik fogyasztják azt. Ezért nem elég tudni Isten igéjéről, hanem tovább is kell adnunk. Ez a szeretet, engedelmeskedni Jézusnak, engedelmeskedni az igének, vagy úgy is mondhatnánk; engedelmeskedni a törvénynek:

Római levél 13,8-11
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.”

Mégis sokan élnek úgy, hogy közben álmodnak. Bíznak olyan kegyelemben, amiben nem lehet részük (ugyanis feltételhez kötött), várnak ígéretek beteljesülésére, amelyek rajtuk nem fog beteljesedni (mert ez is feltételhez kötött), szép dolgokra gondolnak, és abban ringatják nem csak önmagukat, hanem másokat is. Fel kellene ébredni az álomból, ki kellene józanodni a részegségből, és meglátni az ige valódi üzenetét.

Akik pedig felébredtek, azok legyenek Istennek a munkásai, kik másokat is felébresztenek a lelki halálból. Hiszen erre rendeltettünk, világítani, a sötétségben világossá lenni:

Lukács evangéliuma 11,33
„Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.”

{flike}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyomtatás