Szerző Téma: BŰN ÉS KEGYELEM!!!!  (Megtekintve 6493 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Dátum: 2012 Május 17, 00:14:51 »
MIT IS JELENT A BŰN???
 a BŰN= TÖRVÉNYSZEGÉS!!
1Ján:3:4:Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.

1Ján:1:8-10
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
 Egy keresztény ha bűnbe  esik  az a kérdés , mi történik akkor? MA  MÉG TART A KEGYELEM!

 megtérésünkkel Isten gyermekei  lettünk , Ő a mi Atyánk ahogy irva van:Rom:8:14-16:

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
 Gal :4:4-6:

Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!
Tudjuk azt is hogy Isten igaz Biró!:75 zsoltár:8:
Hanem Isten a biró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal!

   Jézus meghalt a  bűneinkért és ő a védő Ügyvédünk az Atyánál:1Jánós:2:1-2:
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

de azt is tudjuk hogy cselekedetek által nem igazul meg senki: Rom:11:6:
Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből: különben a cselekedet nem volna többé cselekedet.
 Gal:5:4:Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.
 az Efézus:2:8-10:Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
 Rom:3:23-25:Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt
 És a Rom:3:28 :Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Rom:5:1:Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. ehhez kérek kedves testvéreim hozzászólásokat! :2smitten: :2smitten: :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Május 17, 08:00:39 »
Nagyon fontos ez a téma, drága Ildikó!

   
A ki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. A mi pedig hitből nincs, bűn az.
Róm 14,23

Tehát ami nem hitböl van az életünkben, ha kételkedünk, bünnek minösíti azt az Ige.

Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja.
Róm 14,14

Hasonló gondolatot találunk a Korintusiakhoz írt levélben:

Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

1Kor 8,4

Tehát nincs bálvány, hanem a bálványimádás tulajdonképpen az, ha valamit, nem hitböl teszek, mert saját akaratomat Isten akarata felé helyeztem, s így bálvány lett.

Másik helyen olvassuk mit tart az Íge bálványimádásnak:

Kol 3,5    
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálványimádás;

7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Róm 12,7-9

13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,
14. Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;
15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.
16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
18.    
Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.
19. És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.
20. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:

Kol 2,13-20

A szabadság azonban soha sem jelnthet szabadosságot, mint tegnap este a skype alkalmon is hallottuk: Ne éljünk a test szerint, hanem a Lélek szerint.

1. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3. Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Róm 8,1-14

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Május 17, 08:19:11 »

Idézet
1Mózes 4,7 Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.

Valóban rajtunk múlik, hogyan és miképpen cselekszünk. Ha vezet minket az Úr Szelleme és engedelmesek vagyunk akkor bár a bűn nem kerül el minket, sőt meg is környékez, de ellene tudunk állni. És ez is a kegyelem, hogy az Úr elküldte hozzánk a Szabadítót, hogy az Ő segítsége és ereje által hitben és állhatatosságban erősek maradhassunk.

Idézet
1Mózes 18,26 Az ÚR így felelt: Ha találok Sodoma városában ötven igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek.

A mi Urunk, nem egy bosszúálló Isten. Ábrahám is alkudozott vele. Nem is eredménytelenül. De sajnos nem volt annyi igaz ember akik miatt az Úr elállhatott volna szándékától.

Ildikó örülök ennek a témának. Örülök, mert bármennyire is hibátlan és bűntelen életet akarunk élni, mégis társunk a bűn, besétálunk a csapdájába akarva vagy akaratlanul. Ha nem lenne kegyelem akkor elveszettek maradnánk. Az Úr kegyelme az amelyre mindnyájunknak szüksége van, de ne feledjük el, hogy nekünk is kegyeseknek kell lennünk. Ez főleg abban nyilvánul meg amikor Jézus tanítására hallgatunk és azt meg is cselekedjük.

Idézet
És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Május 17, 12:44:05 »
Idézet
Ha nem lenne kegyelem akkor elveszettek maradnánk. Az Úr kegyelme az amelyre mindnyájunknak szüksége van, de ne feledjük el, hogy nekünk is kegyeseknek kell lennünk. Ez főleg abban nyilvánul meg amikor Jézus tanítására hallgatunk és azt meg is cselekedjük.

ÁMEN!

Soha, de soha ne legyünk irgalmatlanabbak a mi testvéreinkhez, mint amilyen irgalmas az ÚR volt hozzánk!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Május 17, 14:01:16 »
Így van, a mérce Jézus és nem a másik testvér...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Május 18, 21:29:54 »
Ha megnézzük azok életét, akiket hithösként állít elénk az Íge, láthatjuk, hogy ök is megbotlottak. Nem is azért állitja elénk az Ige, mert büntelenek lettek volna. Hanem mert hittek Istenben és az Ö csodálatos kegyelmében, és ez tulajdoníttatott nekik igazságul. Tudták ök nagyon jól, hogy bünösök és nem is titkolták.

Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6. Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! 8. Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. 9. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. 10. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. 11. A te nevedért, ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van!
Zsolt 25,5-11

 :ima06:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #6 Dátum: 2012 Május 19, 00:12:23 »
 :afro: ÁMEN!!! Kedves Erzsike!!! :2smitten:


Ez valóban igy van  , mindenki bűnös, egyetlen egy Ember volt Bűn nélkül! JÉZUS KRISZTUS aki Megváltott minket!
 de valóban tart a kegyelem, és az Úr a szíveket  vizsgálja, Ő mindent tud rólunk !

Zsoltárok könyve:32:10   Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
Zsoltárok könyve:103:4   Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsoltárok könyve:130:7   Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Dániel könyve:1:9   És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt;
Hóseás könyve:2:18   És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.
Hóseás könyve:10:12   Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.
Hóseás könyve:14:5   Kigyógyítom őket hűtlenségökből; szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlök az én haragom.
Zakariás könyve:12:10   A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.  :016: :019:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #7 Dátum: 2012 Május 19, 09:01:17 »
ÀMEN! Drága Ildikó!

Az egyenes szív nem szépítgeti magát, nem keres kibeszéléseket:

16. Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
17. Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
18. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
19. Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.

Zsolt 38,16-19

10. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, a kik szövetségét és bizonyságait megtartják.
11. A te nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az.

Zsolt 25,10-11

Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.
Zsolt 32,5

Itt van a kulcsfontosságú fordulat: „Bevallom hamisságomat az Úrnak“

DE! Annál nagyobb a szabadítás öröme!

Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Zsolt 32,1

17. Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
18. Mert nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
19. Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
20. Az Úr szabadított meg engemet; azért énekeljük énekimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!

Ézs 38,17-20

Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

Lk 7,47    

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #8 Dátum: 2012 Május 19, 09:12:19 »
Tegnap bűnrendezésen vettem részt. Kiegészítve - vezettem.
Akivel voltam a felismert bűneit átadta Jézusnak, kérte bűneinek bocsánatát és segítséget ahhoz, hogy azokból megtérjen és elforduljon. Én vele együtt imádkoztam, miközben egy ige előjött, mintegy sürgetve, hogy ez nagyon fontos.

Máté 6,12 "és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;"

Azt éreztem, hogy ezt kell előtérbe venni, és a megbocsátatlanság megvallásával folytattuk, hiszen ha harag és megbocsátatlanság van a szívünkben akkor hogyan kérhetjük az Úr bocsánatát? Mert a kegyelem amit kapunk Istentől arra kötelez minket, hogy mi is kegyesek legyünk.

De megfordítom a sorrendet és megkérdezem: ha mi kegyesek vagyunk az Úr is kegyelmet gyakorol velünk szemben?
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #9 Dátum: 2012 Május 19, 09:37:45 »
Tegnap bűnrendezésen vettem részt. Kiegészítve - vezettem.


Azt éreztem, hogy ezt kell előtérbe venni, és a megbocsátatlanság megvallásával folytattuk, hiszen ha harag és megbocsátatlanság van a szívünkben akkor hogyan kérhetjük az Úr bocsánatát? Mert a kegyelem amit kapunk Istentől arra kötelez minket, hogy mi is kegyesek legyünk.

De megfordítom a sorrendet és megkérdezem: ha mi kegyesek vagyunk az Úr is kegyelmet gyakorol velünk szemben?


Kedves Testvérem!
 az Úr kegyelmes és igaz!
 és meg van irva:
 :019:

Jakab levél:5:16   Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.


Efézus:6:18:
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

zsolt:145:18
Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.! :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #10 Dátum: 2012 Május 19, 10:20:47 »
Idézet
Máté 18,23 -35   
    Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az ő szolgáival.
    Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentommal vala adós.
    Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek.
    Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
    Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.
    Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egygyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.
    Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.
    De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.
    Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az ő uroknak, amik történtek vala.
    Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:
    Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad?
    És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.
    Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Kiemeltem amire gondoltam.  A nem szívből mondott megbocsátás nem hoz magával sem áldást, sem békességet.
Magam is voltam már úgy amikor elmondtam, hogy megbocsátottam, de valójában ez csak egy áltatás volt. amikor pedig az Úr a szívemre helyezte, hogy szívből bocsássak meg, akkor kínlódtam és szenvedtem amíg szívből ki tudtam mondani, hogy megbocsátok. de amikor ez sikerült akkor egy hatalmas könnyebbséget éreztem.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #11 Dátum: 2012 Május 19, 10:50:05 »
Tulajdonképpen a meg nem bocsátás is bün, amit Isten elött meg kell vallanom. Ebböl is meg tud az ÚR szabadítani.

Megmondom öszintén, az olyan bocsi, bocsi fajta rendezést nem érzem öszintének. Vagy amikor valaki azt mondja: Bocs, ha megsértettelek.... Most vagy megsértettem valakit, vagy nem. Viszont, ha csupán a másik megsértödött azért, mert valamit mondtam, ami neki nem tetszik, akkor nincs szükség a bocsi, bocsikra.

Nagyon fontos arra gondolni, mekkora árat fizetett az ÚR a mi megváltásunkért, és akkor látjuk meg Testvéreinkben is azt az értéket, amelyet Isten fizetett érte is Jézus Krisztusban.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #12 Dátum: 2012 Május 19, 11:40:29 »
Csak egy kérdés testvéreim:

Hol szólít fel a Mindenható bennünket, hogy a zavarosban halásszunk? A bűnrendezés tudomásom (s gyakorlatunk) szerint megtért emberek végzik (vagy szenvedik el).

 :2smitten:
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #13 Dátum: 2012 Május 19, 11:52:48 »
Nem áll szándékomban gyülekezeti előírásokat kritizálni vagy megítélni. Gondolom, legtöbb gyülekezetnek van egy előírása amely alapján végzik el a bemerítést.
A frissen megtértek (akik behívták Jézust az életükbe) részt vesznek egy barátkozó tanfolyamon amelyben a kereszténység alapjairól hallanak. Mivel sok olyan bűn van az ember életében amelyet ő nem tekint bűnnek, de a Bibliai tanítások alapján annak lettek nyilvánítva ezeket nem mindig ismerik fel.  Ezért lelkigondozó (aki megtért ember)segítségével áttekintik és felismerik ezeket, melyeket megvallanak és kérik az Úr bocsánatát és segítségét.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető petya1962

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 256
  • Petya1962 Jézus Krisztus békéltető nagykövete
Re:BŰN ÉS KEGYELEM!!!!
« Válasz #14 Dátum: 2012 Május 19, 13:40:19 »
Tudom áldott testvérem! Ismerem a gyülekezeti gyakorlatot, s nem is akarom én azt sem támogatni, sem kritizálni. Abba sem szeretnék belemenni (legalábbis itt nem), hogy a megtérés után kit és milyen előírás (hagyomány) szerint merítenek(meríthetnek) be, vagy éppen nem merítenek be.
A kérdésem
Hol szólít fel a Mindenható bennünket, hogy a zavarosban halásszunk? A bűnrendezés tudomásom (s gyakorlatunk) szerint megtért emberek végzik (vagy szenvedik el).
mindössze azért tettem fel, mert az Ige alapján én ilyeneket állítok:
A bűnökről valakit a Szent Szellem győz meg. A megtérésünk pillanatában (tehát nem a megtérő ima elmondásakor) nyilvánvaló, hogy Mennyei Atyánk minden bűnünket megbocsátotta, Jézus Krisztus bűnné lett értünk a kereszten, s az Ő igazságát adta nekünk. A Mindenható a bűneinket a tenger fenekére vetette, s kitette a táblát (legyen nyilvánvaló az ördög számára is): Horgászni tilos!

Ismétlem, nem a gyülekezeti szokást kérdőjelezem meg, csupán kérdezem, hogy hol parancsolja ezt az Ige?
Kató István alias petya1962
Jézus Krisztus békéltető nagykövete
http://katoistvan.hu