Szerző Téma: BIBLIAI IDÉZETEK!!  (Megtekintve 76329 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Dátum: 2012 Június 16, 14:13:05 »
[ BIBLIAI IDÉZETEK!

V Mózes:32:1-4:Figyeljetek egek, hadd szóljak! Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
2
Csepegjen tanításom, mint eső; hulljon mint harmat a beszédem; mint langyos zápor a gyenge fűre, s mint permetezés a pázsitra!
3
Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok Istenünket!
4
Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!

Zsolt :96:7:Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet!
Prédikátor: 3:14-15:
Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék.
15
Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.
Zsolt: 145:17:Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.

Dániel:4:34:Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja.
Jelenések :15:3És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!
2 Mózes:15:2:Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.!!
ámen!


szeretném kedves testvérek ha ehhez hozzá szólnátok!! :016:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Június 19, 07:23:04 »
Ézsaiás:44:22_24:2
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.
23
Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte, kiáltsatok földnek mélységei, ujjongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa; mert megváltá az Úr Jákóbot, és Izráelben megdicsőíti magát.
24
Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva: Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól; :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Június 19, 07:27:41 »
Ézsaiás : 49:1-3:
1
Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek: anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
2
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem.
3
És mondá nékem: Szolgám vagy te, Izráel, akiben én megdicsőülök.

Ézsaiás : 49:5-6:És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot Ő hozzá megtérítsem és hogy Izráel hozzá gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!
6
Így szól: Kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákób nemzetséginek megépítésére és Izráel megszabadultjainak visszahozására: sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!
Ézsaiás : 49:8-26:

8
Így szól az Úr: Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek; megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy megépítsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket;
9
Így szólván a foglyoknak: Jőjjetek ki! és azoknak, akik sötétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek, és minden halmokon legelőjük lesz:
10
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásaihoz viszi.
11
És teszem minden hegyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek.
12
Ímé, ezek messziről jönnek, ímé, amazok észak és a tenger felől, és amazok Sinnek földéről!
13
Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein!
14
És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr!
15
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.
16
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.
17
Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak belőled.
18
Emeld fel köröskörül szemeidet, és lássad, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Élek én, így szól az Úr, hogy fölrakod mindnyájokat, mint ékszert, és felkötöd, mint menyasszony.
19
Mert romjaid és pusztaságaid és elpusztult földed, mindez szűk lesz most a lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid.
20
Gyermektelenségednek fiai még ezt mondják majd füled hallatára: Szoros e hely nékem, menj el, hogy itt lakhassam!
21
És te így szólsz szívedben: Ki szűlte nékem ezeket? hisz én gyermektelen és terméketlen voltam, fogoly és számkivetett; és ezeket ki nevelte föl? Ímé, én egyedül maradtam meg; ezek hol voltak?
22
Így szól az Úr Isten: Ímé, fölemelem kezemet a népekhez, és előttök zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölükben, és leányaid vállukon hordoztatnak.
23
És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arccal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit akik várnak, meg nem szégyenülnek.
24
Elvétethetik-é a préda az erőstől, és megszabadulhatnak-é az igazak foglyai?
25
Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat én háborítom meg, és én tartom meg fiaidat.
26
És etetem nyomorgatóiddal az önnön húsokat, és mint a musttól, véröktől megrészegednek, és megtudja minden test, hogy én vagyok az Úr; megtartód és megváltód, Jákóbnak erős Istene!

 :afro:
 ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Június 19, 21:08:08 »
Rom:8.14-17:
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16
Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
17
Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.Romans:8:14-17:
4
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
15
For ye received not the spirit of bondage again unto fear; but ye received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.
16
The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God:
17
and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with `him', that we may be also glorified with `him'.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Június 21, 01:20:03 »
 :igen:
Zsolt: 63: 4:Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
Zsolt:69:17:
Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám
Zsoltárok könyve:5:8   Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.Zsoltárok könyve:13:6   Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!
Zsoltárok könyve:17:7   Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól.
Zsoltárok könyve:25:7   Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!
Zsoltárok könyve:31:8   Hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban lelkemet
;Zsoltárok könyve:57:11   Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.Zsoltárok könyve:85:8   Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk!
Zsoltárok könyve:86:13   Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból.
Zsoltárok könyve:88:12   Beszélik-é a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén?
Zsoltárok könyve:90:14   Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben.
Zsoltárok könyve:92:3   Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat.
Zsoltárok könyve:94:18   Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott: a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem.
Zsoltárok könyve:108:5   Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Zsoltárok könyve:109:21   De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért; mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!
Zsoltárok könyve:109:26   Segíts meg engem, Uram Isten; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint!
Zsoltárok könyve:115:1   Nem nékünk Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hívségedért!
Zsoltárok könyve:119:41   És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, amint megigérted,
Zsoltárok könyve:119:64   A te kegyelmeddel, oh Uram, teljes e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
Zsoltárok könyve:119:76   Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.
Zsoltárok könyve:119:88   A te kegyelmed szerint eleveníts meg engem, hogy megőrizhessem a te szádnak bizonyságait.
Zsoltárok könyve:138:2   Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet.
Zsoltárok könyve:138:8   Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait!
Zsoltárok könyve:143:8   Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
Zsoltárok könyve:143:12   És kegyelmedből rontsd meg ellenségeimet, és veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok.
 ámen! elég nekem Uram a Te kegyelmed! :afro: :ima02:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Június 21, 01:26:49 »
 :afro:
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #6 Dátum: 2012 Június 22, 10:56:42 »

Máté:9:37-38:7
Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés.
38
Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.

Máté:10:7:13:
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
8
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réz-pénzt a ti erszényetekbe,
10
Se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se pálcát; mert méltó a munkás az ő táplálékára.
11
Amely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, amíg tovább mehettek.
12
Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.
13
És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Máté:10:32-33:32
Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;
33
Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.
Márk:8:34-38:A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
35
Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.
36
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
37
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.

Lukács.9:26:Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.
2Timoteus:2:11-12:Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.
12
Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket;
Rom:6:3-13:Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
4
Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.
5
Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egygyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk.
6
Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
7
Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól.
8
Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele.
9
Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,
10
Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.
11
Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
12
Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:
13
Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #7 Dátum: 2012 Június 23, 19:24:14 »
Jóel:2:28-32:28
És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.
29
Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
30
És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
31
A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.
32
De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí az Úr!
Ézsaiás:44:3:
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.
Ap csel: 2:17-21:És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18
És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.
19
És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.
20
A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.
21
És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik! ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #8 Dátum: 2012 Június 23, 19:29:50 »
Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Apcsel 2,14-21
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #9 Dátum: 2012 Június 24, 01:08:40 »
 :igen:
ISTENNEK MINDENRE VAN VÁLASZA!

 Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei

Atyádként fog gondoskodni rólad.
Isten válaszai:
Minden negatív dolog esetén azt kell mondanunk magunknak, hogy

Istennek van mindenre egy pozitív válasza.

Azt mondod: Ez lehetetlen.
Isten válasza: Minden lehetséges.
 Lukács 18,27 :Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges

az Istennél.
Azt mondod: Túl fáradt vagyok.
Isten válasza: Nyugalmat adok neked.
 Máté 11,28-30:
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és

megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én

szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
Azt mondod: Senki sem szeret igazán.
Isten válasza: Én szeretlek. János 3,16:Mert úgy szerette Isten e világot,

hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne

vesszen, hanem örök élete legyen.
 János 13,34:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én

szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást
Azt mondod: Nem tudom tovább folytatni.
Isten válasza: Az én kegyelmem elég ehhez. 2 Kor. 12,9:Egynek hit

ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy

Lélek által;
Zsolt. 91,15:Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok

háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Isten válasza: Vezetni fogom lépteidet. Péld. 3,5-6:Bizodalmad legyen az

Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
6
Minden te útaidban megismerd őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Azt mondod: Nem tudom a dolgokat megvalósítani.
Azt mondod: Nem tudom megcsinálni.
Isten válasza: Mindent meg tudsz csinálni. Fil. 4,13:3
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Azt mondod: Nem vagyok képes.
Isten válasza: Én képes vagyok. 2 Kor. 9,8:Az Isten pedig hatalmas arra,

hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor

teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek,
Azt mondod: Nem éri meg.
Isten válasza: Miattam megéri. Róma 8,28:
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van,

mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
Azt mondod: Nem tudok megbocsátani magamnak.
Isten válasza: Én megbocsátok neked. 1 János 1,9:Ha megvalljuk

bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson

minket minden hamisságtól Róma 8,1: Nincsen azért immár semmi

kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test

szerint járnak, hanem Lélek szerint.
Azt mondod: Nem tudom megvalósítani.
Isten válasza: Betöltöm minden szükségedet. Fil. 4,19:Az én Istenem

pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint

dicsőségesen a Krisztus Jézusban
Azt mondod: Félek.
Isten válasza: Nem a félelem szellemét adtam neked. 2 Tim. 1,7 :Mert

nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és

szeretetnek és józanságnak lelkét
Azt mondod: Mindig aggódom és reményvesztett vagyok.
Isten válasza: Vesd minden gondodat RÁM. 1 Péter 5,7:Minden

gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok
Azt mondod: Nincs elég hitem.
Isten válasza: Mindenkinek adok hitet a saját mértéke szerint. Róma
12,3:Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek

közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni;

hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit

mértékét.
Azt mondod: Nem vagyok elég okos.
Isten válasza: Bölcsességet adok neked. Péld. 2,6:Mert az Úr ád

bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik. 1 Kor.

1,30:Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn

nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
Azt mondod: Egyedül érzem magam.
Isten válasza: Sosem foglak egyedül hagyni, vagy elhagyni téged. Zsid.
13,5:Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled..
Ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #10 Dátum: 2012 Június 24, 09:14:14 »
 János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
 tehát elindulta egy igén és olvassátok el ez jött egy igéből :
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Példa:12:27 Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Nahát akkor nézzük is meg  ki az Igazság??? Jézus Krisztus: ezért is mondta hogy:János :8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. szóval Megismerjük Őt Jézus és Ő szbadá tesz! mit is jelent a szabadság??? eddig rabok voltunk , a sátán rabságában , megismervén az igazságot Jézust szabadságot kaptunk:de kérdés az milyen szabdságot??? a választ csak az Igében találjuk meg:II. Korintus :3:17.Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.és a János:8:36:Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.
 szóval ez a szabadság:I. Korintus :7:22   :Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképpen aki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája.Jakab levél:2:12   Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni.
I. Péter levél:2:16   Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái.
II. Péter levél:2:19   Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
de int is az ige miket a szabadsággal kapcsolatba:Galátzia levél:2:4   Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, akik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Galátzia levél:5:1   Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.
Galátzia levél:5:13   Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Jakab levél:1:25   De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.I. Korintus levél:8:9   De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.
 megszabadultunk a rabságtól és van reménységünk:Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.reménységünk van:Jób is ezt kérdezte:Jób könyve:17:14   Hol tehát az én reménységem, ki törődik az én reménységemmel?
 a válasz az Igében van:
Zsoltárok könyve:62:6   Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.
Zsoltárok könyve:71:5   Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsoltárok könyve:73:28   De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
Zsoltárok könyve:78:7   Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.
Zsoltárok könyve:119:49   Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál!
Zsoltárok könyve:119:74   Akik téged félnek, látnak engem és örvendeznek, mivel a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:81   Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kivánása miatt; a te igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:114   Menedékem és paizsom vagy te; igédben van az én reménységem.
Zsoltárok könyve:119:116   Támogass engem a te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.
Zsoltárok könyve:119:147   Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.
Zsoltárok könyve:146:5   Boldog, akinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;Apostolok Cselekedetei:2:26   Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszikApostolok Cselekedetei:24:15   Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak
 a hit hőseinek is nagy reménységők volt: Ábrahám például:Róma levél:4:18   Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. Van reménységünk: az ÚR:
Róma levél:5:2   Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.csodálatos ige: reménységünk van:
Róma levél:5:4   A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,
Róma levél:5:5   A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Róma levél:8:21   Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.
Róma levél:8:24   Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt?
Galátzia levél:5:5   Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Hitből ! Hiszünk Istenben a Mindenható és örökkévaló Istenben a mennynek és földnek teremtőjében, Hiszünk Jézus Krisztusba az Atya egyszülött Fiában akit értünk adott:János 3:16:Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.ha hiszünk benne örök életünk van! HIT:
Ábrahám is hit:Mózes I. könyve:15:6   És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. mások is hittek:Zsoltárok könyve:106:12   És hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét.Máté Evangéliuma:15:28   Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.Márk Evangéliuma:2:5   Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.Márk Evangéliuma:5:34   Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.Márk Evangéliuma:10:52   Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. Az ÚR felszólit hogy legyen hitünk:Lukács Evangéliuma:8:25   És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? sokan pedig hitek :Lukács Evangéliuma:8:48   És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!Lukács Evangéliuma:18:42   És Jézus monda néki: Láss, a te hited téged megtartott.János Evangéliuma:4:50   Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.
János Evangéliuma:4:53   Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt ő, és az ő egész háza népe.
HIT:miben hiszünk tehát:Apostolok Cselekedetei:3:16   És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.tehát hiszünk az ő nevében: kinek a nevében:JÉZUS NEVÉBEN:Máté Evangéliuma:1:21   Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.a szabaditó nevében: JÉZUS NEVÉBEN  HINNI:Apostolok Cselekedetei:4:10   Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Apostolok Cselekedetei:4:30   A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.
Apostolok Cselekedetei:19:17   Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. és ezzel  el köszönök ma:II. Thessalonika levél:1:12   Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #11 Dátum: 2012 Június 30, 07:55:28 »
Ézsaiás:58:6-7:
AZ IGAZ ISTENI TISZTELET ÁLDÁSA:
6
Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
 EZÉKIEL:18:5-9:5
És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik;
6
Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit föl nem emeli Izráel házának bálványaira, és felebarátja feleségét meg nem fertézteti, és asszonyhoz tisztátalanságában nem közeledik;
7
És senkit nem nyomorgat, az adósnak a zálogot visszaadja, ragadományt nem ragadoz, az éhezőnek kenyerét adja és a mezítelent ruhával befödi;
8
Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz, megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet tesz a felek közt;
9
Az én parancsolatimban jár és törvényeimet megőrzi, hogy igazságot cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt mondja az Úr Isten.


Máté: 25: 35-36:
35
Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36
Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.

Jakab: 2: 15-16:15
Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
16
És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?


ha az a böjt :Ézsaiás:58:7Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
 Ha ezeket teszed az Ige magától beszél mi lesz akkor::

Ézsaiás:58:8-14
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!

 Ámen!!!
ha ezeket cselekszel akkor várhatod is  az áldást:Ézsaiás:60:5:
Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #12 Dátum: 2012 Június 30, 08:07:43 »
 :igen:

1Péter5:6-8:
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
7
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.
8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:
2Tess:3:1-5:
1
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, amiként ti köztetek is.
2
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!
3
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
4
Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk.
5
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #13 Dátum: 2012 Június 30, 08:08:03 »
 :igen:
János  1:1-16:
1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2
Ez kezdetben az Istennél vala.
3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert.
10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;
13
Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akiről mondám: Aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. ámen!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #14 Dátum: 2012 Június 30, 08:57:48 »
ÁMEN!

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!
Ézs 6,2-3

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10