Szerző Téma: BIBLIAI IDÉZETEK!!  (Megtekintve 83681 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #15 Dátum: 2012 Július 01, 08:17:14 »
ÁMEN! :2smitten: :2smitten:
NÁHUM:1:7
Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #16 Dátum: 2012 Július 01, 08:32:24 »
Jeremiás:15:15-16:
Te tudod, Uram! Emlékezzél meg rólam és tekints reám, és állj bosszút értem üldözőimen; a te haragodnak halogatásaival ne ejts el engem; tudd meg, hogy éretted szenvedek gyalázatot!
Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

Nehémiás:5:19:
Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én e néppel cselekedtem!elgondolkoztam ezeken az igéken: és tudom az Úr nem hagy el soha , és ha az Úrért gyaláznak és csúfolnak miket ,az igen is jó nekünk , mik a Mindenhatótól vesszük a jutalmat, ő nem felejtkezik el rólunk , és soha nem hagy el

 az Ő igéje az Ő beszéde tisztább mint az arany, élet és egészség azoknak akik megtartják az Ő beszédét!!

Az igéből tudjuk hogy áldott aki az Úrban bízik:

Jeremiás:17:7-8:

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr;

Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad; és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.


 ugyan ezt olvassuk a zsoltárba :1:1-3

Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen! legyünk áldottak , legyünk fák amit a folyó vizek mellé ültettek!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #17 Dátum: 2012 Július 01, 09:28:37 »
ÀMEN!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #18 Dátum: 2012 Július 02, 07:30:06 »
Van Főpapunk

Zsoltár 110:1: Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg

ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.Máté:22:44:Monda az Úr

az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te

ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Márk: 12:36:Hiszen Dávid maga

mondotta a Szent Lélek által: Monda az Úr az én uramnak: ülj az én jobb

kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.
Luk: 20:42-43:
Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én

Uramnak, ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.Ap csel: 2:

34-35:4
Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja:

Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,
Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.Zsid:1:13:Melyik

angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobbkezem felől, míglen

ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem?
Zsoltár:110:2-4:A te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván:

Uralkodjál ellenségeid között!
3
A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges

öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
4
Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek

rendje szerint.
Zsid:5:6:Miképpen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy,

Melkisédek rendje szerint.
Zsid:6.20:Ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké való főpap

lett Melkisédek rendje szerint.
Zsid:7:17:Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek

rendje szerint.

Zsidó levél:4:14Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az

egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
Zsidó levél:4:15Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni

gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk

hasonlóan, kivéve a bűnt.
Zsidó levél:8:1Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy

olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle.
Zsid:9:11-15:
Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb

és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron

keresztül,
12
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment

be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.
13
Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a

tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:
14
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által

önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti

lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő

Istennek.
15
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első

szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló

örökségnek ígéretét.
1Péter.1:18-21:Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy

aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:
20
Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent

pedig az idők végén ti érettetek,
21
Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból és

dicsőséget adott néki; hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben.
ámen!
Higgy a Szeretetben!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #19 Dátum: 2012 Július 02, 07:32:00 »
AZ ÚRNAK ÉLJÜNK!

Rom:14:8-9:Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak

halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy

mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

II Kor:5-15:

Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok

meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne

magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és

feltámasztatott.
I Tess: 5: 9:10:

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget

szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt

éljünk ő vele.!

és ezek után mondhatom hogy:

Galátzia levél:2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig

többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most

testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és

önmagát adta érettem. Ámen!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #20 Dátum: 2012 Július 02, 07:37:27 »
 :2smitten: :2smitten:

MINDIG BENNE BÍZZÁL!
37 zsolt:4-6:
Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Felhozza a

te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.
Ézsaiás:58:8-11
:Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod

gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt

vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és

hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt

megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod

olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban

is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert,

és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Zsolt: 1:1-3:
Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg

nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről

gondolkodik éjjel és nappal.
3
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán

megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó

szerencsés lészen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #21 Dátum: 2012 Július 02, 10:03:10 »
ÁMEN!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #22 Dátum: 2012 Július 02, 22:26:50 »
 :igen:
Jób:10:12:
Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
Efézus:2:8-10.Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.ÁMEN!!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #23 Dátum: 2012 Július 04, 00:57:30 »
 :afro:   Ézsaiás:54:3_17
3
Mert mind jobb-, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítnek.
4
Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
5
Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik.
6
Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened:
7
Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek;
8
Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad.
9
Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.
10
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.
11
Oh te szegény, szélvésztől hányt, vígasztalás nélkül való! Ímé, ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak.
12
Rubinból csinálom falad párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drágakövekből;
13
És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
14
Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád.
15
És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad.
16
Ímé, én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít mestersége szerint: és én teremtém a pusztítót is a vesztésre!
17
Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.


 Ézsaiás:55:10_11:


Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #24 Dátum: 2012 Július 04, 01:02:31 »
 :igen: :igen: :igen:

Jelenések:21:6-7:És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.
7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
ÁMEN! :igen: :igen: :igen: :ima02: :064:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #25 Dátum: 2012 Július 04, 09:30:50 »
Ki tette, ki vitte véghez ezt? Ki hozta létre kezdettől fogva a nemzedékeket? Én, az ÚR, vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz vagyok.
Ézs 41,4

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #26 Dátum: 2012 Július 05, 06:16:01 »
 :2smitten:
 Zsoltár:57:
Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt!
10
Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
11
Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged.
12
Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged!
Zsoltár:145:2   Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!
 Zsoltár: 63.
1
Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt.
2
Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged; téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárog testem a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize;
3
Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet.
4
Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél: az én ajakim hadd dicsérjenek téged.
5
Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet.
6
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam!
7
Ha reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem;
8
Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.
9
Ragaszkodik hozzád az én lelkem; a te jobbod megtámogat engem.

 zsoltár42:2:Mint a szarvas kivánkozik a folyóvizekre, úgy kivánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

Zsoltárok könyve:18:50   Azért dicsérlek téged, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek.
Zsoltárok könyve:35:18   Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Zsoltárok könyve:86:12   Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!
Zsoltárok könyve:119:164   Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéleteiért.


 legyünk hálásak hogy még tart a ma és tart a kegyelem!Zsoltárok könyve:25:10   Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják.
Zsoltárok könyve:32:10   Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül.
Zsoltárok könyve:62:13   Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok könyve:89:15   Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja; kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
Zsoltárok könyve:103:4   Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.
Zsoltárok könyve:130:7   Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Efézusi levél:2:8   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
Efézusi levél:4:7   Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.
Efézusi levél:6:24   A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.
Filippi levél:1:2   Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #27 Dátum: 2012 Július 07, 08:40:48 »
Ézsaiás próféta könyve » 55. fejezet
1
Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
2
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
3
Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
4
Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
5
Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
6
Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.
7
Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
8
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9
Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
10
Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
11
Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
12
Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
13
A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, amely el nem töröltetik.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #28 Dátum: 2012 Július 07, 08:49:49 »
ÁMEN!

 :030: :026: :081:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #29 Dátum: 2012 Július 08, 08:37:06 »
 Róma: 8.:1-'11
1
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
3
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
4
Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
5
Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
6
Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
7
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
8
Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9
De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
10
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.Galata:3:13:
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Galata:5:24:
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt

.Róma:7:22:
Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint;

2 Korintus:5:21:Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

Galata:6:8:Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

2 Korintus: 3:16-17:Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?
17
Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
1Korintus:15:51-58:
Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52
Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54
Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
55
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
56
A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.
57
De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
58
Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25